Tổng hợp lí thuyết và bài tập hoá vô cơ lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

228 279 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 13:09

Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn TRẮC NGHIỆM HÓA ĐÁP ÁN VẤN ĐỀ 1: CHẤT LƢỠNG TÍNH THUYẾT Chất/Ion lƣỡng tính - Chất/Ion lƣỡng tính chất/ion vừa khả nhƣờng vừa khả nhận proton ( H+) - Chất/ ion lƣỡng tính vừa tác dụng đƣợc với dung dịch axit ( nhƣ HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng đƣợc với dung dịch bazơ ( nhƣ NaOH, KOH, Ba(OH)2…) Lƣu ý: Chất vừa tác dụng đƣợc với dung dịch axit, vừa tác dụng đƣợc với dung dịch bazơ nhƣng chƣa phải chất lƣỡng tính nhƣ: Al, Zn, Sn, Pb, Be Các chất lƣỡng tính thƣờng gặp - Oxit nhƣ: Al2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, Cr2O3 - Hidroxit nhƣ: Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3… - Muối chứa ion lƣỡng tính nhƣ: Muối HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-… - Muối amoni axit yếu nhƣ: (NH4)2CO3, (NH4)2SO3, (NH4)2S, CH3COONH4… Các phản ứng chất lƣỡng với dd HCl, NaOH - Giả sử: X ( Al, Cr), Y ( Zn, Be, Sn, Pb) a Oxit: * Tác dụng với HCl X2O3 + 6HCl → 2MCl3 + 3H2O YO + 2HCl → YCl2 + H2O * Tác dụng với NaOH X2O3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O YO + 2NaOH → Na2YO2 + H2O b Hidroxit lƣỡng tính * Tác dụng với HCl X(OH)3 + 3HCl →XCl3 + 3H2O Y(OH)2 + 2HCl → YCl2 + 2H2O * Tác dụng với NaOH X(OH)3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O Y(OH)2 + 2NaOH → Na2YO2 + 2H2O c Muối chứa ion lƣỡng tính * Tác dụng với HCl HCO3- + H+ → H2O + CO2 HSO3- + H+ → H2O + SO2 HS- + H+ → H2S * Tác dụng với NaOH HCO3- + OH- → CO32- + H2O HSO3- + OH- → SO32- + H2O HS- + OH- → S2- + H2O d Muối NH4+ với axit yếu * Tác dụng với HCl (NH4)2RO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + RO2 ( với R C, S) (NH4)2S + 2HCl → 2NH4Cl + H2S * Tác dụng với NaOH NH4+ + OH- → NH3 + H2O Lƣu ý: Kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb chất lƣỡng tính nhƣng tác đụng đƣợc với axit dung dịch bazơ n M + nHCl → MCln + H2 ( M kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb; n hóa trị M) n M + (4 - n)NaOH + (n – 2) H2O → Na4-nMO2 + H2 Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn CÂU HỎI Câu 1.Câu 4-A7-748: Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy tính chất lƣỡng tính A B C D Câu 2.Câu 56-CD7-439: Các hợp chất dãy chất dƣới tính lƣỡng tính? A Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 B Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 C Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 D Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 Câu 3.Câu 53-CD8-216: Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãy tính chất lƣỡng tính A B C D Câu 4.Câu 35-CD9-956: Dãy gồm chất vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH là: A NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 B NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 C NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 D Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 Câu 5.Câu 14-A11-318: Cho dãy chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 Số chất dãy tính chất lƣỡng tính A B C D Câu 6.Câu 45-B11-846: Cho dãy chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4 chất dãy vừa tác dụng đƣợc với dung dịch HCl, vừa tác dụng đƣợc với dung dịch NaOH? A B C D Câu 7.Câu 33-A12-296: Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4 Số chất dãy vừa phản ứng đƣợc với dung dịch HCl, vừa phản ứng đƣợc với dung dịch NaOH A B C D  VẤN ĐỀ 2: MÔI TRƢỜNG CỦA DUNG DỊCH MUỐI THUYẾT Muối trung hòa - Muối trung hòa tạo cation bazơ mạnh anion gốc axit mạnh không bị thủy phân Dung dịch thu đƣợc môi trƣờng trung tính ( pH = 7) VD: NaNO3, KCl, Na2SO4,… - Muối trung hòa tạo cation bazơ mạnh anion gốc axit yếu bị thủy phân Dung dịch thu đƣợc môi trƣờng bazơ ( pH > 7) VD: Na2CO3, K2S… - Muối trung hòa tạo cation bazơ yếu anion gốc axit mạnh bị thủy phân Dung dịch thu đƣợc môi trƣờng axit ( pH < 7) VD: NH4Cl, CuSO4, AlCl3… - Muối trung hòa tạo cation bazơ yếu anion gốc axit yếu bị thủy phân ( hai bị thủy phân) Tùy thuộc vào độ thủy phân hai ion mà dung dịch pH = pH > pH < VD: (NH4)2CO3, (NH4)2S… Muối axit - Muối HSO4- môi trƣờng axit ( pH < 7) VD: NaHSO4… - Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh môi trƣờng bazơ VD: NaHCO3,… CÂU HỎI Câu 1.Câu 32-CD7-439: Trong số dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Câu 2.Câu 27-CD8-216: Cho dung dịch nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giá trị pH dung dịch đƣợc xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A 3, 2, 4, B 4, 1, 2, C 1, 2, 3, D 2, 3, 4, Câu 3.Câu 54-CD10-824: Dung dịch sau pH > 7? A Dung dịch NaCl B Dung dịch Al2(SO4)3 C Dung dịch NH4Cl D Dung dịch CH3COONa Câu 4.Câu 49-B13-279: Trong số dung dịch nồng độ 0,1M dƣới đây, dung dịch chất giá trị pH nhỏ nhất? A NaOH B HCl C H2SO4 D Ba(OH)2 Câu 5.Câu 57-CD13-415: Dung dịch chất dƣới môi trƣờng kiềm? A Al(NO3)3 B NH4Cl C HCl D CH3COONa  VẤN ĐỀ 3: CÁC CHẤT PHẢN ỨNG VỚI NƢỚC Ở NHIỆT ĐỘ THƢỜNG THUYẾT Các chất phản ứng với H2O nhiệt độ thƣờng - Kim loại Kiềm + Ca, Sr, Ba tác dụng với H2O nhiệt độ thƣờng tạo bazơ + H2 VD: Na + H2O → NaOH + ½ H2 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 n TQ: M + n H2O → M(OH)n + H2 - Oxit KLK CaO, SrO, BaO tác dụng với H2O nhiệt độ thƣờng tạo bazơ VD: Na2O + H2O → 2NaOH BaO + H2O → Ba(OH)2 - Các oxit: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5, NO2 tác dụng với H2O nhiệt độ thƣờng tạo axit   H2CO3 VD: CO2 + H2O   SO3 + H2O → H2SO4 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 N2O5 + H2O → 2HNO3 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO 4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3 - Các khí HCl, HBr, HI, H2S tính axit, hòa tan vào nƣớc tạo dung dịch axit tƣơng ứng   NH4+ + OH- - Khí NH3 tác dụng với H2O yếu: NH3 + H2O   - Một số muối cation Al3+, Zn2+, Fe3+ với anion gốc axit yếu nhƣ CO32-, HCO3-, SO32-, HSO3-, S2-, HS- bị thủy phân tạo bazơ + axit tƣơng ứng VD: Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S Fe2(CO3)3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2 Tác dụng với H2O nhiệt độ cao - Ở nhiệt độ cao, khả phản ứng chất với H2O cao hơn, nhƣng em ý số dunnong   Mg(OH)2 + H2 phản ứng sau: Mg + 2H2O  570o C 3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2 570o C Fe + H2O  FeO + H2 nungdothan C + H2O  CO + H2 nungdothan  CO2 + 2H2 C + 2H2O  CÂU HỎI Câu 1.Câu 25-B07-285: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dƣ), đun nóng, dung dịch thu đƣợc chứa A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 D NaCl Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Câu 2.Câu 2-B11-846: Cho dãy oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O Số oxit dãy tác dụng đƣợc với H2O điều kiện thƣờng A B C D Câu 3.Câu 35-B13-279: Khi hòa tan hoàn toàn m gam kim loại vào nƣớc dƣ, từ kim loại sau thu đƣợc thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) nhỏ nhất? A K B Na C Li D Ca  VẤN ĐỀ 4: NƢỚC CỨNG THUYẾT Khái niệm - Nƣớc cứng nƣớc chứa nhiều cation Ca2+ Mg2+ - Nƣớc mềm nƣớc chứa không chứa cation Ca2+ Mg2+ Phân loại - Dựa vào đặc anion nƣớc cứng ta chia loại: a Nƣớc cứng tạm thời nƣớc cứng chứa ion HCO3- ( dạng muối Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 ) - nƣớc cứng tạm thời đun nóng làm tính cứng nƣớc b Nƣớc cứng vĩnh cửu nƣớc cứng chứa ion Cl-, SO42- ( dạng muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4) - nƣớc cứng vĩnh cửu đun nóng không làm tính cứng nƣớc c Nƣớc cứng toàn phần nƣớc cứng chứa anion HCO3- lẫn Cl-, SO42- - nƣớc cứng toàn phần đun nóng làm giảm tính cứng nƣớc Tác hại - Làm hỏng thiết bị nồi hơi, ống dẫn nƣớc - Làm giảm mùi vị thức ăn - Làm tác dụng xà phòng Phƣơng pháp làm mềm a Phƣơng pháp kết tủa - Đối với loại nước cứng ta dùng Na2CO3 Na3PO4 để làm mềm nƣớc M2+ + CO32- → MCO3↓ 2M2+ + 2PO43- → M3(PO4)2↓ - Đối với nước cứng tạm thời, phƣơng pháp dùng Na2CO3, Na3PO4 ta dùng thêm NaOH Ca(OH)2 vừa đủ, đun nóng + Dùng NaOH vừa đủ Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O Mg(HCO3)2 + 2NaOH → MgCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O + Dùng Ca(OH)2 vừa đủ Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → MgCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O + Đun sôi nƣớc, để phân hủy Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 tạo thành muối cacbonat không tan Để lắng gạn bỏ kể tủa đƣợc nƣớc mềm to Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2↑ + H2O t  MgCO3 + CO2↑ + H2O Mg(HCO3)2  o CÂU HỎI Câu 1.Câu 3-B8-371: Một mẫu nƣớc cứng chứa ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42- Chất đƣợc dùng để làm mềm mẫu nƣớc cứng A NaHCO3 B Na2CO3 C HCl D H2SO4 Câu 2.Câu 3-CD8-216: Hai chất đƣợc dùng để làm mềm nƣớc cứng vĩnh cửu A Na2CO3 HCl B Na2CO3 Na3PO4 C Na2CO3 Ca(OH)2 D NaCl Ca(OH)2 Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Câu 3.Câu 23-CD11-259: Một cốc nƣớc chứa ion: Na+ 0,02 mol), Mg2+0,02 mol), Ca2+ 0,04 mol), Cl− 0,02 mol), HCO − 0,10 mol) SO 2− 0,01 mol) Đun sôi cốc nƣớc phản ứng xảy hoàn toàn nƣớc lại cốc A nƣớc mềm B tính cứng vĩnh cửu C tính cứng toàn phần D tính cứng tạm thời Câu 4.Câu 6-A11-318: Dãy gồm chất làm tính cứng tạm thời nƣớc là: A HCl, NaOH, Na2CO3 B KCl, Ca(OH)2, Na2CO3 C NaOH, Na3PO4, Na2CO3 D HCl, Ca(OH)2, Na2CO3 Câu 5.Câu 26-B13-279: Một loại nƣớc cứng đun sôi tính cứng Trong loại nƣớc cứng hòa tan hợp chất sau đây? A Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 B Ca(HCO3)2, MgCl2 C CaSO4, MgCl2 D Mg(HCO3)2, CaCl2  VẤN ĐỀ 5: ĂN MÒN KIM LOẠI THUYẾT Ăn mòn kim loại: phá hủy kim loại tác dụng chất môi trƣờng - Ăn mòn kim loại dạng chính: ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa Ăn mòn hóa học: trình oxi hóa khử, electron kim loại đƣợc chuyển trực tiếp đến chất môi trƣờng - Ăn mòn hóa học thƣờng xảy phận thiết bị lò đốt thiết bị thƣờng xuyên phải tiếp xúc vớ nƣớc khí oxi… Kinh nghiệm: nhận biết ăn mòn hóa học, ta thấy ăn mòn kim loại mà không thấy xuất cặp kim loại hay cặp KL-C ăn mòn kim loại Ăn mòn điện hóa: trình oxi hóa khử, kim loại bị ăn mòn tác dụng dung dịch chất điện li tạo nên đong electron chuyển dời từ cực âm đến cực dƣơng - Điều kiện để xảy ăn mòn điện hóa: phải thỏa mãn đồng thời điều sau + Các điện cực phải khác chất + Các định cực phải tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với qua dây dẫn + Các điện cực tiếp xúc với dung dịch chất điện li - Ăn mòn điện hóa thƣờng xảy cặp kim loại ( hợp kim) để không khí ẩm, nhúng dung dịch axit, dung dịch muối, nƣớc không nguyên chất… Các biện pháp chống ăn mòn kim loại a Phƣơng pháp bảo vệ bề mặt - Phủ lên bề mặt kim loại lớp sơn, dầu mỡ, chất dẻo… - Lau chùi, để nơi khô dáo thoáng b Phƣơng pháp điện hóa - dùng kim loại “ vật hi sinh” để bảo vệ vật liệu kim loại VD: để bảo vệ vỏ tầu biển thép, ngƣời ta gắn Zn vào phía vỏ tàu phần chím nƣớc biển ( nƣớc biển dung dịch chất điện li) Kẽm bị ăn mòn, vỏ tàu đƣợc bảo vệ CÂU HỎI Câu 1.Câu 31-B07-285: dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trƣờng hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Câu 2.Câu 9-CD7-439: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trƣớc A B C D Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Câu 3.Câu 48-A8-329: Biết ion Pb2+ dung dịch oxi hóa đƣợc Sn Khi nhúng hai kim loại Pb Sn đƣợc nối với dây dẫn điện vào dung dịch chất điện li A Pb bị ăn mòn điện hoá B Sn bị ăn mòn điện hoá C Pb Sn không bị ăn mòn điện hoá D Pb Sn bị ăn mòn điện hoá Câu 4.Câu 55-A8-329: Một pin điện hoá điện cực Zn nhúng dung dịch ZnSO4 điện cực Cu nhúng dung dịch CuSO4 Sau thời gian pin phóng điện khối lƣợng A điện cực Zn giảm khối lƣợng điện cực Cu tăng B hai điện cực Zn Cu tăng C điện cực Zn tăng khối lƣợng điện cực Cu giảm D hai điện cực Zn Cu giảm Câu 5.Câu 46-B8-371: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trƣờng hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Câu 6.Câu 8-A9-438: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trƣớc là: A I, II IV B I, III IV C I, II III D II, III IV Câu 7.Câu 12-B9-148: thí nghiệm sau: (I) Nhúng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội (II) Sục khí SO2 vào nƣớc brom (III) Sục khí CO2 vào nƣớc Gia-ven (IV) Nhúng nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Số thí nghiệm xảy phản ứng hoá học A B C D Câu 8.Câu 30-B10-937: dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trƣờng hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Câu 9.Câu 30-CD11-259: Nếu vật làm hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hóa B sắt đóng vai trò anot bị oxi hoá C sắt đóng vai trò catot ion H+ bị oxi hóa D kẽm đóng vai trò anot bị oxi hoá Câu 10.Câu 53-B11-846: Trong trình hoạt động pin điện hoá Zn – Cu A khối lƣợng điện cực Zn tăng B nồng độ ion Zn2+ dung dịch tăng C khối lƣợng điện cực Cu giảm D nồng độ ion Cu2+ dung dịch tăng Câu 11.Câu 26-B12-359: Trƣờng hợp sau xảy ăn mòn điện hoá? A Sợi dây bạc nhúng dung dịch HNO3 B Đốt sắt khí Cl2 C Thanh nhôm nhúng dung dịch H2SO4 loãng D Thanh kẽm nhúng dung dịch CuSO4 Câu 12.Câu 26-CD12-169: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch gồm CuSO4 H2SO4 loãng; (b) Đốt dây Fe bình đựng khí O2; (c) Cho Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 HNO3; (d) Cho Zn vào dung dịch HCl Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 13.Câu 60-A13-193: Trƣờng hợp sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? A Kim loại sắt dung dịch HNO3 loãng B Thép cacbon để không khí ẩm C Đốt dây sắt khí oxi khô D Kim loại kẽm dung dịch HCl  Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN THUYẾT Nhiệt phân muối nitrat - Tất muối nitrat bị nhiệt phân tạo sản phẩm X + O2 a Nhiệt phân muối nitrat kim loại K, Ba,Ca, Na…( kim loại tan) sản phẩm X muối nitrit ( NO2-) to VD: 2NaNO3   2NaNO2 + O2 to 2KNO3   2KNO2 + O2 b Nhiệt phân muối nitrat kim loại Mg → Cu sản phẩm X oxit + NO2 to VD: 2Cu(NO3)2   2CuO + 4NO2 + O2 to 2Fe(NO3)3   Fe2O3 + 6NO2 + O2 Lƣu ý: nhiệt phân muối Fe(NO3)2 thu đƣợc Fe2O3 ( không tạo FeO ) to 2Fe(NO3)2   Fe2O3 + 4NO2 + ½ O2 c Nhiệt phân muối nitrat kim loại sau Cu sản phẩm X KL + NO2 to VD: 2AgNO3   2Ag + 2NO2 + O2 Nhiệt phân muối cacbonat ( CO32- ) - Muối cacbonat kim loại kiềm không bị phân hủy nhƣ Na2CO3, K2CO3 - Muối cacbonat kim loại khác trƣớc Cu bị nhiệt phân thành oxit + CO2 to VD: CaCO3   CaO + CO2 o t MgCO3   MgO + CO2 - Muối cacbonat kim loại sau Cu bị nhiệt phân thành KL + O2 + CO2 to VD: Ag2CO3   2Ag + ½ O2 + CO2 to - Muối (NH4)2CO3   2NH3 + CO2 + H2O Nhiệt phân muối hidrocacbonat ( HCO3-) - Tất muối hidrocacbonat bị nhiệt phân - Khi đun nóng dung dịch muối hidrocacbonat: to Hidrocacbonat   Cacbonat trung hòa + CO2 + H2O to VD: 2NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O to Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O - Nếu nhiệt phân hoàn toàn muối hidrocacbonat to + Muối hidrocacbonat kim loại kiềm   Cacbonat trung hòa + CO2 + H2O to VD: 2NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O to + Muối hidrocacbonat kim loại khác   Oxit kim loại + CO2 + H2O t o , hoàntoan VD: Ca(HCO3)2  CaO + 2CO2 + H2O Nhiệt phân muối amoni to - Muối amoni gốc axit tính oxi hóa   Axit + NH3 t  NH3 + HCl NH4Cl  to  2NH3 + H2O + CO2 (NH4)2CO3  to  N2 N2O + H2O - Muối amoni gốc axit tính oxi hóa  to  N2O + 2H2O VD: NH4NO3  to  N2 + 2H2O NH4NO2  to  Cr2O3 + N2 + 2H2O (NH4)2Cr2O7  Nhiệt phân bazơ - Bazơ tan nhƣ NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 …không bị nhiệt phân hủy - Bazơ không tan nhiệt phân tạo oxit + H2O to  Al2O3 + 3H2O VD: 2Al(OH)3  VD: o Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn t Cu(OH)2   CuO + H2O t o , khôngcokhongkhi Lƣu ý: Fe(OH)2  FeO + H2O o t 2Fe(OH)2 + O2   Fe2O3 + 2H2O o CÂU HỎI Câu 1.Câu 16-A7-748: Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 FeCO3 không khí đến khối lƣợng không đổi, thu đƣợc chất rắn A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Fe Câu 2.Câu 33-B8-371: Phản ứng nhiệt phân không to to  N2 + 2H2O  NaOH + CO2 A NH4NO2  B NaHCO3  t t  2KNO2 + O2  NH3 + HCl B 2KNO3  C NH4Cl  Câu Câu 11-B9-148: Khi nhiệt phân hoàn toàn muối X, Y tạo số mol khí nhỏ số mol muối tƣơng ứng Đốt lƣợng nhỏ tinh thể Y đèn khí không màu, thấy lửa màu vàng Hai muối X, Y lần lƣợt là: A KMnO4, NaNO3 B Cu(NO3)2, NaNO3 C CaCO3, NaNO3 D NaNO3, KNO3 Câu 4.Câu 47-CD10-824: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: A Ag, NO2, O2 B Ag2O, NO, O2 C Ag, NO, O2 D Ag2O, NO2, O2  o o VẤN ĐỀ 7: PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN THUYẾT I Điện phân nóng chảy - Thƣờng điện phân muối clorua kim loại mạnh, bazơ kim loại kiềm, oxit nhôm n dpnc + Muối halogen: RCln   R + Cl2 ( R kim loại kiềm, kiềm thổ) dpnc + Bazơ: 2MOH   2M + ½ O2 + H2O dpnc + Oxit nhôm: 2Al2O3   4Al + 3O2 II Điện phân dung dịch Muối kim loại tan - Điện phân dung dịch muối halogenua ( gốc –Cl, -Br …) màng ngăn, tạo bazơ + halogen + H2 dpdd VD: 2NaCl + H2O  2NaOH + Cl2 + H2 comangngan - Điện phân dung dịch muối halogen màng ngăn, Cl2 sinh phản ứng với dung dịch kiềm tạo nƣớc giaven dpdd VD: 2NaCl + H2O   NaCl + NaClO + H2 khongmangngan Muối kim loại trung bình yếu: điện phân dung dịch sinh kim loại a Nếu muối chứa gốc halogenua ( gốc –Cl, - Br …): Sản phẩm KL + phi kim dpdd VD: CuCl2   Cu + Cl2 b Nếu muối chứa gốc oxi: Sản phẩm KL + Axit + O2 dpdd  2Cu + 4HNO3 + O2 VD: 2Cu(NO3)2 + 2H2O  dpdd  2Cu + 2H2SO4 + O2 2CuSO4 + 2H2O  Muối kim loại tan với gốc axit oxi, axit oxi, bazơ tan nhƣ NaNO3, NaOH, H2SO4 … dpdd  2H2 + O2 - Coi nƣớc bị điện phân: 2H2O  CÂU HỎI Câu 1.Câu 32-B07-285: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b (biết ion SO42− không bị điện phân dung dịch) A b > 2a B b = 2a C b < 2a D 2b = a Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn Câu 2.Câu 43-A8-329: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catôt xảy A oxi hoá ion Cl- B oxi hoá ion Na+ C khử ion Cl- D khử ion Na+ Câu 3.Câu 33-A10-684: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hoá xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl đặc điểm là: A Phản ứng cực âm tham gia kim loại ion kim loại B Phản ứng cực dƣơng oxi hoá Cl– C Đều sinh Cu cực âm D Phản ứng xảy kèm theo phát sinh dòng điện Câu 4.Câu 37-A10-684: phát biểu sau: Lƣu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Ion Fe3+ cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo Phèn chua công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Các phát biểu là: A 1, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 2, Câu 5.Câu 55-CD10-824: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot đồng (anot tan) điện phân dung dịch CuSO4 với anot graphit (điện cực trơ) đặc điểm chung A anot xảy oxi hoá: Cu→ Cu2+ + 2e B catot xảy khử: Cu2+ + 2e → Cu C catot xảy oxi hoá: 2H2O + 2e → 2OH– + H2 D anot xảy khử: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e Câu 6.Câu 48-A11-318: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm sắt, cực dƣơng than chì, màng ngăn xốp) A cực âm xảy trình khử H2O cực dƣơng xảy trình oxi hoá ion Cl − B cực âm xảy trình oxi hoá H2O cực dƣơng xảy trình khử ion Cl − C cực âm xảy trình khử ion Na+ cực dƣơng xảy trình oxi hoá ion Cl − D cực dƣơng xảy trình oxi hoá ion Na+ cực âm xảy trình khử ion Cl − Câu 7.Câu 49-CD13-415: Điện phân dung dịch gồm NaCl HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Trong trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH dung dịch thu đƣợc A tăng lên B không thay đổi C giảm xuống D tăng lên sau giảm xuống  VẤN ĐỀ 8: PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN THUYẾT Khái niệm - Là phản ứng điều chế kim loại khử oxit kim loại nhiệt độ cao H2, CO, Al, C Phản ứng CO CO2 (1) toC H2 + KL-O  KL + H2O (2) Al Al2O3 (3) C hh CO, CO2 (4) Điều kiện: - KL phải đứng sau Al dãy hoạt điện hóa ( riêng CO, H2 không khử đƣợc ZnO) K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe Vd: CuO + CO → Cu + CO2 MgO + CO → không xảy Gia sƣ Thành Đƣợc www.daythem.edu.vn - Riêng phản ứng (3) gọi phản ứng nhiệt nhôm ( phản ứng Al với oxit KL sau nhiệt độ cao) CÂU HỎI Câu 1.Câu 23-A7-748: Cho luồng khí H2 (dƣ) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, FeO, ZnO, MgO B Cu, Fe, Zn, Mg C Cu, Fe, Zn, MgO D Cu, Fe, ZnO, MgO Câu 2.Câu 25-CD7-439: Phản ứng hoá học xảy trƣờng hợp dƣới không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng Câu 3.Câu 36-CD11-259: Dãy gồm oxit bị Al khử nhiệt độ cao là: A FeO, MgO, CuO B PbO, K2O, SnO C Fe3O4, SnO, BaO D FeO, CuO, Cr2O3 Câu 4.Câu 9-A12-296: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 Al tỉ lệ mol tƣơng ứng : Thực phản ứng nhiệt nhôm X (không không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu đƣợc hỗn hợp gồm A Al, Fe, Fe3O4 Al2O3 B Al2O3, Fe Fe3O4 C Al2O3 Fe D Al, Fe Al2O3  DẠNG 9: TỔNG HỢP CÁC TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CHẤT THƢỜNG GẶP THUYẾT I PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CỦA NH3 - NH3 tạo phức tan với cation Cu2+, Zn2+, Ag+, Ni2+… TQ: M(OH)n + 2nNH3 → [M(NH3)2n] (OH)n với M Cu, Zn, Ag VD: CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4] (OH)2 VD: AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl II PHẢN ỨNG CỦA MUỐI AXIT ( HCO3-, HSO3-, HS-… ) - Ion HCO3- , HSO3-, HS-… tính lƣỡng tính nên vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ HCO3- + H+ → H2O + CO2↑ HCO3- + OH- → CO32- + H2O HCO3- + HSO4- → H2O + CO2↑ + SO42III PHẢN ỨNG CỦA MUỐI HSO4- - Ion HSO4- ion chứa H axit mạnh nên khác với ion chứa H axit yếu nhƣ HCO3-, HSO3-, HS-… - Ion HSO4- tính lƣỡng tính, tính axit mạnh nên phản ứng giống nhƣ axit H2SO4 loãng + Tác dụng với HCO3-, HSO3-,… HSO4- + HCO3- → SO42- + H2O + CO2↑ + Tác dụng với ion Ba2+, Ca2+, Pb2+… HSO4- + Ba2+ → BaSO4↓ + H+ IV TÁC DỤNG VỚI HCl Kim loại: kim loại đứng trƣớc nguyên tố H dãy hoạt động hóa học ( K, Na,Mg….Pb) n M + nHCl → MCln + H2 VD: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 - Riêng Cu mặt oxi phản ứng với HCl: 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O Phi kim: không tác dụng với HCl Oxit bazơ bazơ: tất oxit bazơ oxit bazơ phản ứng tạo muối ( hóa trị không đổi) H2O M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O VD: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Trắc nghiệm hóa 14 Biên soạn: Hồng Thái 1049 Dùng dung dịch để nhận biết ba dung dịch loãng: AlCl3, ZnCl2, FeCl2? A NaOH B HNO3 C AgNO3 D NH3 1050 Để thu nhôm hiđroxit nhiều từ dung dịch natri aluminat, người ta dùng lượng dư hóa chất để tác dụng? A CO2 B HCl C CH3COOH D NH3 1051 Hòa tan hết m gam Al dung dịch HNO3 loãng, 4,48 lít hỗn hợp hai khí N2O N2 thoát (đktC) theo tỉ lệ số mol : Cho lượng dư dung dịch xút vào phần dung dịch sau hòa tan Al, 2,24 lít khí mùi khai bay (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số m là: B 27 C 16,2 D 19,8 (Al = 27; H = 1; N = 14; O = 16) 1052 Natri tỉ khối 0,97 Ba tỉ khối 3,5 Nếu phép dùng nước thuốc thử nhận biết kim loại kim loại sau: Mg, Al, Na, Ba, Fe, Cu? A B C D 1053 Cho 2,126 gam hỗn hợp X gồm ba chất Al, Al2O3 Na vào nước, sau kết thúc phản ứng, thấy không chất rắn 784 mL khí H2 (đktC) thoát Thổi lượng dư khí CO2 vào dung dịch thu 2,496 gam kết tủa Khối lượng nhôm 2,126 gam hỗn hợp X là: A 0,27 gam B 0,324 gam C 0,405 gam D 0,54 gam (Al = 27; O = 16; Na = 23; H = 1; C = 12) 1054 Cho dung dịch NH3 dư vào 100 mL dung dịch hỗn hợp CuSO4 M Al2(SO4)3 M Lọc lấy kết tủa đem nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số m là: B C 10,2 D 9,8 (Cu = 64; Al = 27; O = 16; H = 1) 1055 Cho dung dịch NaOH dư vào 100 mL dung dịch CuSO4 M Al2(SO4)3 M Lọc lấy kết tủa đem nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số m là: B C 10,2 D 9,8 (Cu = 64; Al = 27; O = 16; H = 1) 1056 Đem nung 24 gam hỗn hợp X gồm Al Al(NO3)3 không khí khối lượng không đổi thu 10,2 gam chất rắn Phần trăm số mol chất hỗn hợp X là: B 35%; 65% C 45%; 55% D 50%, 50% (Al = 27; O = 16; N = 14) 1057 Ở điều kiện thường (25oC), kim loại cứng mềm là: A Cu, Cs B Ti, Fr C Cr, Hg D W, Hg 1058 Hỗn hợp X gồm Cr, CrO Cr2O3 Khử hết m gam X H2, đun nóng, thu chất rắn khối lượng 25,48 gam kim loại Còn cho m gam X hòa tan hết dung Trắc nghiệm hóa 15 Biên soạn: Hồng Thái dịch H2SO4 đậm đặc, nóng 5,04 L khí SO2 (đktC) thoát dung dịch thu hòa tan muối kim loại hóa trị III Trị số m là: B 33,64 C 32,64 D 29,92 (Cr = 52; O = 16; H = 1; S = 32) 1059 nguyên tố hóa học diện dạng lỏng điều kiện thường (25oC, atm)? A B C D 1060 M nguyên tố hóa học chu kỳ 4, phân nhóm phụ nhóm VI (VIB) Cấu hình electron nguyên tố là: A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 C (A), (B) D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 1061 Trong 12 oxit sau đây: Na2O, K2O, MgO, CaO, BaO, Al2O3, CrO, Cr2O3, CrO3, MnO, MnO2, Mn2O7, số oxit hòa tan nước là: A B C D 1062 Cho biết oE  0,74V , oE  0,14V Ký hiệu pin tạo hai cặp Cr 3 / Cr Sn 2 / Sn oxi hóa khử suất điện động chuẩn pin là: A Sn-Cr; 0,60 V B Cr-Sn; 0,88 V C Sn-Cr; 0,88 V D Cr-Sn; 0,60 V 1063 Trong dung dịch ion Cr2O72- (màu đỏ da cam) luôn ion CrO42- (màu vàng tươi) trạng thái cân nhau: Cr2O 27 + H2O 2CrO42- + 2H+ Khi thêm dung dịch xút vào dung dịch kali cromat, tượng xảy ra? A Dung dịch chuyển màu từ màu vàng sang đỏ da cam B Dung dịch chuyển từ đỏ da cam sang màu vàng tươi C Dung dịch không đổi màu, nghĩa màu vàng tươi D Dung dịch không đổi màu, nghĩa dung dịch màu đỏ da cam 1064 Khi cho dung dịch bari clorua vào dung dịch kali đicromat, thấy xuất kết tủa màu vàng tươi, điều cho thấy: A Bari đicromat (BaCr2O7) kết tủa màu vàng tươi B Do ion Ba2+, Cl- , K+ màu, nên màu ion đicromat phải màu vàng tươi C Chất không tan (kết tủa, trầm hiện) bari cromat (BaCrO4) D (A), (B) 1065 Muối đicromat bị nhiệt phân tạo cromat, crom(III) oxit khí oxi Đem nung 5,88 gam kali đicromat khối lượng không đổi, khối lượng chất rắn thu sau nung là: A 4,92 gam B 5,56 gam C 5,24 gam D 5,40 gam (K = 39; Cr = 52; O = 16) 1066 Hòa tan đinh sắt (có lẫn tạp chất trơ) khối lượng 2,24 gam dung dịch H2SO4 loãng dư Thêm nước cất vào dung dịch sau hòa tan để thu 100 mL dung dịch D Lấy 10 mL dung dịch D cho tác dụng vừa đủ với dung dịch K2Cr2O7 0,1M, môi trường axit H2SO4, thấy dùng hết mL dung dịch K2Cr2O7 Cho biết môi trường axit, kali đicromat tính oxi hóa mạnh, bị khử tạo muối crom (III) Hàm lượng Fe đinh sắt là: 16 Trắc nghiệm hóa A 90% Biên soạn: Hồng Thái B 92% C 95% D 98% (Fe = 56) 1067 Natri cromit môi trường kiềm (xút) bị brom oxi hóa tạo cromat Tổng hệ số đứng trước chất phản ứng oxi hóa khử là: A 20 B 24 C 25 D 30 1068 Cho hỗn hợp dạng bột gồm x mol Mg, y mol Zn vào dung dịch chứa z mol Fe2+ t mol Cu2+ Sau phản ứng xong, thu dung dịch hòa ion kim loại Điều kiện liên hệ x, y, z, t là: A z < x + y – t B z > x + y – t C z = x + y – t D z ≥ x + y – t 1069 Hòa tan x mol Al y mol Zn dung dịch chứa z mol Ag+ t mol Cu2+, phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chứa ion kim loại Điều kiện liên hệ số mol là: z x y A t > B t > 3x + y – z 2 z C t < 3x + y – z D t > x  y  2 1070 Cho hỗn hợp dạng bột gồm x mol Mg y mol Fe vào dung dịch hòa tan ba muối gồm t mol AgNO3, u mol Fe(NO3)3 v mol Cu(NO3)2 Khuấy để phản ứng xảy đến cùng, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại Biểu thức liên hệ x, y, z, t, u, v là: t t  uvx A y > B y ≥  u  v  x 2 2 t u t C y > D y >  u  v  x  vx 2 1071 Cho x mol Mg y mol Fe vào dung dịch hòa tan z mol Cu(NO3)2 t mol AgNO3 Sau kết thúc phản ứng, đem cạn dung dịch, thu ba muối khan Điều kiện liên hệ x, y, z, t là: t t x y A z > B z < x  y  2 2 t x  y  2z C t > D z > x  y  1072 Khí clo hòa tan nước thu nước clo, coi chứa hai axit HCl HClO, cho khí clo tác dụng với dung dịch xút, thu nước Javel gồm hỗn hợp hai muối NaCl, NaClO H2O Hai học sinh tranh luận dung dịch iot tác dụng với dung dịch NaOH hay không, chọn phát biểu đúng: A Dung dịch xút không làm màu vàng dung dịch iot (ioD) B Dung dịch xút không phản ứng với dung dịch I2 C Dung dịch xút làm màu dung dịch iot D Dung dịch xút phản ứng với dung dịch iot thay đổi màu dung dịch 1073 Chọn phát biểu đúng: A Nguyên tử cấu tạo rỗng (nhiều khoảng trống), nhân nguyên tử nặng S Trắc nghiệm hóa 17 Biên soạn: Hồng Thái B Nguyên tử cấu tạo đặc, nguyên tử nặng C Tùy theo loại nguyên tử mà nguyên tử cấu tạo đặc hay rỗng nhân nguyên tử nặng hay nhẹ D Nguyên tử phần nhỏ vật chất, bị chia cắt nhỏ 1074 Chọn phát biểu xác: A Cấu hình electron nguyên tử cách phân bố điện tử vào obitan (orbital) nguyên tử B Cấu hình electron nguyên tử cách phân phối điện tử vào lớp vỏ điện tử C Cấu hình electron xếp điện tử vào lớp điện tử nhân nguyên tử mà qua biết tính chất hóa học nguyên tử vị trí nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn D Cấu hình electron nguyên tử cách xếp điện tử nguyên tử vào phân lớp thích hợp 1075 Trong 18 chất sau đây: glucozơ (glucose), natri clorua, saccarozơ (saccarose), xút, glixerol, kali phenolat, axeton, canxi hiđroxit, etanol, axit axetic, tinh bột, amoniac, hiđro clorua, xenlulozơ (cellulose), kali pemanganat, fructozơ (fructose), benzen, phèn chua, chất chất điện ly? A 11 B 10 C D 1076 Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat axit cacbonat kim loại kiềm M, số mol muối axit gấp lần so với muối trung tính Đem nung nóng 16,9 gam hỗn hợp X nhiệt phân xảy hoàn toàn Sau kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn lại giảm 3,1 gam so với hỗn hợp chất rắn trước nhiệt phân M là: A Liti B Natri C Kali D Rubiđi (Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; C = 12; H = 1; O = 16) 1077 Sắt từ oxit tác dụng với axit photphoric tạo muối sắt (II), muối sắt (III) nước Tổng hệ số nguyên nhỏ đứng trước chất phản ứng là: A 27 B 28 C 29 D 30 1078 Hỗn hợp H gồm chất rắn: Al2O3, Fe3O4, Zn Cu số mol chất Hỗn hợp H bị hòa tan hoàn toàn dung dịch nào? A NaOH dư B HCl dư C NH3 dư D Trong dung dịch khác 1079 X hợp chất hóa học công thức phân tử C2H8O3N2 Khi cho X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, đun nóng, thu chất hữu Y đa chức, chất Z nước Khối lượng mol phân tử Z là: A 17 gam B 138 gam C 101 gam D 56 gam (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; K = 39) 1080 Y nguyên tố hóa học Trong hợp chất Y với hiđro, diện dạng khí điều kiện thường, Y hóa trị I Trong hợp chất Y với oxi, Y hóa trị cao nhất, phần trăm khối lượng Y 38,798% Y là: B Br C Cl D F (O = 16; H = 1; S = 32; Br = 80, Cl = 35,5, F = 19) ,24 18 Trắc nghiệm hóa Biên soạn: Hồng Thái 1081 Đem nung nóng chất sau đây: KNO3, NH4NO2, NH4NO3, NH4Cl, Ba(HCO3)2, AgNO3, NH4HCO3, FeCO3, Cu(NO3)2 để nhiệt phân xảy (nếu có), thu chất khí khác (không kể nước)? A B C D 1082 Trộn 100 mL dung dịch A, gồm hai axit HCl H2SO4, pH = với 250 mL dung dịch KOH nồng độ C (mol/L), thu 350 mL dung dịch D pH = 13 Trị số C là: A 0,10 B 0,12 C 0,15 D 0,18 1083 Cho biết phản ứng: 2Cu+(dD) → Cu + Cu2+(dD) Điều chứng tỏ: A Cu2+ tính oxi hóa mạnh Cu2+ Cu tính khử mạnh Cu+ B Cu+ tính oxi hóa mạnh Cu2+ tính khử mạnh Cu C Cu2+ tính oxi hóa mạnh Cu+ Cu+ tính khử mạnh Cu D Hợp chất Cu+ tính chất hóa học khác thường 1084 Hỗn hợp X gồm Al, Fe Cu Fe Cu số mol Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 8,96 L H2 (đktc) Còn cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đậm đặc, nguội, thu 4,48 L khí NO2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số m là: A 17,4 B 20,1 C 26,7 D 21,8 (Al = 27; Fe = 56; Cu = 64) 1085 Với dung dịch: H2SO4, NaOH, NH3, CH3COONa, số dung dịch hòa tan Zn(OH)2 là: A B C D 1086 Cho m gam bột sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xong, 448 (mL) khí NO thoát (đktc), lọc bỏ phần rắn không tan (có khối lượng 0,32 gam), thu dung dịch D Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch D, thu m’ gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số m m’ là: B 2; 2,16 C 1,44; 2,16 D 2; 3,24 (Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 1087 Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,2 mol Cu2S m gam FeS2 dung dịch HNO3 đậm đặc, nóng, khí NO2 thoát thu muối sunfat Trị số m là: B 42 C 36 D 30 (Fe = 56; Cu = 64; S = 32; N = 14; O = 16) 1088 Các nguyên tử ion cấu hình electron 1s22s22p63s23p6 là: A O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, Al3+ B S2-, Cl-, Ar, K+, Mg2+, Al3+ C S2+, Cl-, Ar, K+, Ca2+ D O2-, F-, Ar, K+, Ca2+ Nguyên tố Z N O F Ne 10 Na 11 Mg 12 Al 13 S 16 Cl 17 1089 Cho biết điện hóa chuẩn số cặp oxi hóa khử sau: Ar 18 K 19 Ca 20 Eo  I2 / 2I  0,54V ; E o Br2 / Br o Fe 3 / Fe 2 E  0,77V ; E o 2 Zn Biên soạn: Hồng Thái 19 Trắc nghiệm hóa / Zn   1,07V ; E o Ag  / Ag  0,76V ; E o 2 Fe  0,80V ; E o Cu 2 / Cu  0,34V ;  0,44V / Fe Độ mạnh tính oxi hóa chất giảm dần sau: A Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe+, Zn2+, Br2, I2 C Zn2+, Fe2+, Cu2+, I2, Fe3+, Ag+, Br2 B Br2, Ag+, Fe3+, I2, Cu2+, Fe2+, Zn2+ D Br2, Ag+, I2, Cu2+, Fe3+, Fe2+, Zn2+ 1090 X nguyên tố hóa học Hợp chất X với hiđro diện dạng khí điều kiện thường, X hóa trị III Trong hợp chất X với oxi, X hóa trị cao nhất, phần trăm khối lượng O 56,338% X nguyên tố hóa học nào? A N B P C As D Một nguyên tố hóa học khác (N = 14; P = 31; As = 75; Sb = 122; S = 32; O = 16; H = 1) 1091 Cho từ từ dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch chứa y mol Na2CO3, khí CO2 thoát Sau đó, cho tiếp dung dịch nước vôi dư vào dung dịch (sau cho HCl) thu m gam kết tủa Biểu thức liên hệ m, x, y là: A m = 100(2y – x) B m = 50(2x – y) C m = 100(2x – y) D m = 100(y – 2x) (Ca = 40; C = 12; O = 16; H = 1; Cl = 35,5) 1092 Cho từ từ dung dịch hòa tan a mol HNO3 vào cốc hòa tan b mol K2CO3, V (L) CO2 (đktC) thoát Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch thu được, thấy xuất kết tủa Trị số V là: A 11,2a B 22,4(b – A) C 22,4(a – B) D 11,2(a – B) 1093 Hỗn hợp X gồm chất rắn: Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH, Cu(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2, Ni(OH)2 Nếu đem nung hỗn X không khí, để phản ứng nhiệt phân phản ứng oxi hóa khử xảy hoàn toàn (nếu có), sau kết thúc phản ứng thu oxit kim loại? A B C D 1094 Trong chất sau: Al(OH)3, ZnO, KHSO4, KHSO3, Ca(OH)2, H2O, Cr2O3, Mn2O7, NaHCO3, số chất tính chất lưỡng tính là: A B C D 1095 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3, đun nóng, thu 58,4 gam hỗn hợp X gồm kim loại sắt ba oxit sắt Đem hòa tan hết 58,4 gam hỗn hợp X dung dịch HNO3, đun nóng, 0,1 mol NO2 0,2 mol NO thoát Trị số m là: A 42,4 B 48 C 64 D 72 (Fe = 56; O = 16; H = 1; N = 14) 1096 Thực phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn 21,318 gam hỗn hợp Al oxit sắt FexOy, nhôm khử FexOy tạo kim loại Sau kết thúc phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn Cho hỗn hợp chất rắn tác dụng với dung dịch NaOH để phản ứng hết chất tác dụng cần dùng 109,6 gam dung dịch NaOH 10% 3,36 lít H2 thoát (đktc) Khối lượng oxit sắt hỗn hợp đầu là: A 13,92 gam FeO B 13,92 gam Fe3O4 C 16 gam Fe2O3 D 13,92 gam Fe2O3 (Fe = 56; O = 16; Al = 27; Na = 23; H = 1) 1,4 Trắc nghiệm hóa 20 Biên soạn: Hồng Thái 1097 Dùng dung dịch hóa chất phân biệt chất rắn sau: (NH4)2S, (NH4)2SO4, AgCl, KNO3, Na2CO3? A NaOH B H2SO4 C Ba(OH)2 D NH3 1098 Bán kính nguyên tử ion theo thứ tự là: A K < Na < Na+ < Mg2+ < Al3+ B K > Na > Na+ > Mg2+ > Al3+ + 3+ 2+ C K > Na > Na > Al > Mg D Na+ < Mg2+ < Al3+ < Na < K 1099 Cho 2,72 gam hỗn hợp hai kim loại Al Ba vào cốc chứa 15 mL H2O Sau kết thúc phản ứng, đáy cốc lại 0,81 gam chất rắn Khối lượng dung dịch thu là: A 16,83 gam B 16,91 gam C 17,72 gam D 17,64 gam (Ba = 137; Al = 27; H = 1; O = 16) 1100 Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Đem hòa tan 14,4 gam hỗn hợp X lượng dư dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng, 6,72 L khí SO2 thoát (đktc) Sau kết thúc phản ứng, đem cạn dung dịch, thu m gam muối khan Trị số m là: B 44 C 40 D 52 (Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1) 1101 Hỗn hợp X gồm ba kim loại Al, Fe Cu Hòa tan hết m gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư, đun nóng, hỗn hợp khí thoát gồm 0,1 mol N2O, 0,3 mol NO 0,4 mol NO2 Đem cạn dung dịch sau phản ứng, thu 168,7 gam hỗn hợp muối khan Trị số m là: B 38,5 C 37,7 D 40,8 (Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; N = 14; O = 56) 1102 Hòa tan hết 23,6 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cr Fe dung dịch H2SO4 dư, đun nóng Sau kết thúc phản ứng hỗn hợp hai khí thoát ra, gồm 0,05 mol H2S 0,55 mol SO2 Đem cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam hỗn hợp muối khan sunfat kim loại, kim loại hóa trị II III Giá trị m là: B 94,7 C 92,9 D 95,6 (Mg = 24; Cr = 52; Fe = 56; S = 32; O = 16) 1103 Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm hai kim loại sắt đồng dung dịch HNO3 loãng, dư, 8,064 L NO thoát (ở 54,6oC; 760 mmHg) Còn cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch D 24 m Các phản ứng xảy hoàn toàn Đem cạn lại chất rắn khối lượng 31 dung dịch D, khối lượng muối khan thu là: A 12,7 gam B 19,05 gam C 25,4 gam D 16,25 gam (Fe = 56; Cu = 64; Cl = 35,5; H = 1; N = 14; O = 16) 1104 Cấu hình electron Cu+ là: A [Ar]3d8 B [Ar]3d9 Trắc nghiệm hóa C [Ar]3d10 21 Biên soạn: Hồng Thái D [Ar]3d94s1 (Số hiệu đồng 29) 1105 Một đồng khối lượng 140,8 gam ngâm dung dịch AgNO3 nồng độ 32% (D = 1,2 g/mL) đến phản ứng hoàn toàn Khi lấy đồng khối lượng 171,2 gam Thể tích dung dịch AgNO3 dùng để ngâm đồng (giả thiết toàn lượng Ag tạo bám hết vào đồng) (Sách Hóa lớp 12) A 160,24 mL B 177,08 mL C 171,12 mL D 180 mL (Ag = 108; N = 14; O = 16; Cu = 64) 1106 Ở 25oC, dung dịch NH3 0,1 M độ điện ly 1,3%, dung dịch NH3 M độ điện ly 0,42% Nồng độ ion OH- hai dung dịch là: A 0,013 M; 0,0042 M B 1,3.10-3 M; 4,2.10-3 M C 0,13 M; 0,42 M D 0,026 M; 0,021 M 1107 Cho đồng tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO3 H2SO4 (loãng) điều kiện thông thuờng phòng thí nghiệm, tượng gì? A Dung dịch màu xanh lam thấy khí không màu (có thể NO hay H2) B Tạo khí không màu (NO), sau hóa nâu C Tạo khí mùi sốc (SO2) dung dịch màu xanh dương D Thấy khí màu nâu (NO2) dung dịch màu xanh dương 1108 Khử m gam bột CuO H2 nhiệt độ cao, hiệu suất CuO bị khử 75% Để hòa tan hết chất rắn thu sau phản ứng, cần dùng V (mL) dung dịch HNO3 7,53% (khối lượng riêng 1,04 g/mL), 4,48 L khí NO (đktC) tạo Trị số m V là: A 32 gam; 720,4 mL B ; 40 gam; 804,5 mL C 32 gam; 804,5 mL D 40 gam; 720,4 mL (Cu = 64; O = 16; N = 14; H = 1) 1109 Hỗn hợp X gồm ba kim loại Cu, Fe Cr, số mol Fe Cr nhau, Cu chiếm 32/113 khối lượng hỗn hợp X Cho 22,6 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, V (L) khí thoát (đo 54,6oC; 106,4 cmHg) Trị số V là: B 7,20 C 6,72 D 8,4 (Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52) 1110 Cho KHSO3 vào lượng dư nước vôi đựng cốc Sau kết thúc phản ứng, chất cốc là: A K2SO3, CaSO3, Ca(OH)2 B K2SO3, CaSO3, Ca(OH)2, H2O C K2SO3, CaSO3, Ca(HSO3)2; Ca(OH)2 H2O D CaSO3, KOH, Ca(OH)2, H2O 1111 Đem ngâm đinh sắt vào 100 mL dung dịch CuSO4 1,5 M, sau thời gian lấy đinh sắt ra, đem sấy khô, cân lại, thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,96 gam Đem cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giả thiết kim loại bị đẩy khỏi dung dịch muôi bám hết vào đinh Giá trị m là: B 23,04 C 20,76 D 25,18 (Fe = 56; Cu = 64; S = 32; O = 16) 151,7 Trắc nghiệm hóa 22 Biên soạn: Hồng Thái 1112 Cho 10,81 gam hợp kim gồm ba kim loại Fe, Al Cr tác dụng với lượng dư dung dịch xút, thu 1,008 L H2 (đktc) Phần chất rắn lại đem hòa tan hết dung dịch HCl, 4,032 L khí thoát (đktc) Hàm lượng crom (phần trăm khối lượng crom) hợp kim là: B 12,56% C 9,62% D 8,97% (Fe = 56; Al = 27; Cr = 52) 1113 Hỗn hợp X gồm Na2O; Al2O3 Fe3O4 Đem hòa tan 59,7 gam hỗn hợp X cần dùng 2,3 kg dung dịch H2SO4 4,9%, thu dung dịch Y Đem cạn dung dịch Y, thu m gam hỗn hợp muối khan Trị số m là: B 165,4 C 170,1 D 145,7 (Na = 23; O = 16; Al = 27; Fe = 56; S = 32; H = 1) 1114 X nguyên tố hóa học Số hạt không mang điện tích X số hạt mang điện tích âm Tổng số hạt bền nguyên tử X 18 Cấu hình electron X là: A 1s22s22p1 B 1s22s22p2 2 C 1s 2s 2p D 1s22s22p4 1115 Cho 41,76 gam FexOy tác dụng với CO đun nóng thu hỗn hợp chất rắn X gồm Fe FexOy Hòa tan hết hỗn hợp chất rắn X dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng, khí SO2 thoát ra, đem cạn dung dịch thu 104,4 muối khan Công thức FexOy là: A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Một oxit sắt khác (Fe = 56; S = 32; O = 16) 1116 Ion X3+ tổng số hạt proton, electron, nơtron 79 hạt, số hạt mang điện tích dương nhỏ số hạt không mang điện hạt (1) Cấu hình eclectron X3+ 1s22s22p63s23p64s23d3 (2) X kim loại chu kỳ 4, thuộc phân nhóm phụ (3) Trị số Z (số hiệu, số thứ tự nguyên tử) X X3+ khác (4) X vừa tính khử vừa tính oxi hóa, X3+ tính oxi hóa (5) Trong 8,96 gam X 8,96 gam X3+ chứa số mol X X3+ 0,16 Ý ý là: A (1), (2), (3), (5) B (1), (2), (5) C (2), (3), (4)D (2), (5) 1117 Hệ số đứng trước chất oxi hóa phản ứng FexOy + HNO3   Fe(NO3)3 + NO↑ + H2O là: A B 3x – 2y C 12x – 2y D 10x – y 1118 Điện phân lít dung dịch Cu(NO3)2 dùng điện cực trơ Sau thời gian điện phân, thu dung dịch pH = Coi thể thể tích dung dịch không thay đổi điện phân này, điện phân hiệu suất 100% Không khí thoát catot Sự thay đổi khối lượng dung dịch sau điện phân so với trước điện phân là: A Giảm gam B Giảm 6,4 gam C Giảm 9,6 gam D Khối lượng dung dịch giảm so với trước điện phân (Cu = 64; H = 1; O = 16; N = 14) 76 Trắc nghiệm hóa 23 Biên soạn: Hồng Thái 1119 Lấy 2,6 mL CH3COOH băng (CH3COOH 100%, khối lượng riêng 1,05 g/mL) cho vào bình định mức, thêm nước cất vào cho đủ 250 mL, dung dịch A pH = 2,74 Độ điện ly α CH3COOH dung dịch A là: A 2,0% B 1,3% C 1,0% D 0,8% (C = 12; H = 1; O = 16) 1120 Trong 12 chất: KMnO4, KNO3, KClO3, K2Cr2O7, Cu(NO3)2, Na2CO3, CaCO3, NH4HCO3, AgNO3, NaHCO3, Al(OH)3, NH4Cl, chọn phát biểu đúng: A Tất chất bị nhiệt phân B 10 chất bị nhiệt phân C chất bị nhiệt phân tạo khí oxi D chất bị nhiệt phân tạo khí amoniac 1121 Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng loại oxit sắt dạng bột, nung nóng, sau phản ứng kết thúc, thấy khối lượng chất rắn giảm 30% Công thức oxit sắt là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Hỗn hợp oxit sắt (Fe = 56; O = 16; C = 12) 1122 Trong 20 oxit sau: CrO, Cr2O3, CrO3, MnO, MnO2, Mn2O7, Ag2O, MgO, ZnO, CuO, Al2O3, Fe2O3, Na2O, NO, NO2, CO, CO2, SO2, SO3, P2O5, số oxit tác dụng với dung dịch NaOH là: A 11 B 10 C D 12 1123 Nếu đem hòa tan hết m gam hỗn hợp chất rắn dạng bột gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CrO, Cr2O3 dung dịch HNO3 thu dung dịch chứa hai muối hóa trị III, 0,1 mol khí NO2, 0,23 mol khí NO thoát Còn đem khử hoàn toàn m gam hỗn hợp bột rắn H2, đun nóng thu 51,84 gam hai kim loại số mol Trị số m là: B 75,42 C 70,57 D 68,56 (Fe = 56; Cr = 52; H = 1; N = 14; O = 16) 1124 Cho từ từ dung dịch HNO3 0,12 M vào V’ mL dung dịch Ba(OH)2 0,1 M dung dịch thu pH = dùng hết V mL dung dịch HNO3 Nồng độ dung dịch thu là: A 0,035 M B 0,0654 M C 0,0375 M D 0,054 M 1125 Hỗn hợp X gồm ba kim loại dạng bột Fe, Cu Mg Hòa tan 16 gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 loãng Sau kết thức phản ứng 2,24 L khí NO (đktC) thoát ra, thu dung dịch muối lại chất rắn kim loại khối lượng 8,8 gam Đem cạn dung dịch, thu m gam muối khan, trị số m là: A 25,8 B 24,6 C 27,4 D 32,6 (Fe = 56; Cu = 64; Mg = 24; N = 14; H = 1; O = 16) 1126 Thực phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn 93,9 gam hỗn hợp Al oxit sắt, nhôm khử oxit sắt tạo kim loại Sau kết thúc phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn Cho hỗn hợp chất rắn tác dụng với dung dịch NaOH để phản ứng hết chất tác dụng cần dùng 240 gam dung dịch NaOH 15% 3,36 lít H2 thoát (đktc) Khối lượng oxit sắt hỗn hợp đầu là: A 48 gam Fe2O3 B 69,6 gam Fe3O4 C 48 gam FeO D 69,6 gam Fe2O3 55 Trắc nghiệm hóa (Fe = 56; O = 16; 24 Biên soạn: Hồng Thái Al = 27; Na = 23; H = 1) 1127 Hỗn hợp X gồm hai khí CO2 SO2 Cho 7,168 L hỗn hợp X (đktC) lội qua bình đựng nước vôi dư, thu 35 gam kết tủa Nếu cho lượng hỗn hợp X lội qua dung dịch nước brom làm màu thể tích dung dịch Br2 0,05M? A 3,0 L B 6,4 L B 3,4 L D 2,8 L (C = 12; S = 32; O = 16; Ca = 40) 1128 Hỗn hợp ba kim loại gồm: x mol Al, y mol Fe z mol Cu Khi cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng thu dung dịch gồm ba muối lại kim loại Điều kiện để phù hợp giả thiết là: A z > y B z > y/2 C z > x + y/2 D z < y/2 1129 Hòa tan hết 7,8 gam Cr dung dịch HNO3 loãng, tạo muối Cr3+ khí NO thoát Lượng khí NO gặp không khí biến hết thành khí NO2 Cho lượng khí NO2 vào 58,44 mL dung dịch NaOH 11% (có tỉ khối 1,12) Sau kết thúc phản ứng, đem cạn dung dịch, thu m gam hỗn hợp chất rắn Trị số m là: B 13,95 C 12,75 D 12,96 (Cr = 52; Na = 23; O = 16; H = 1; N = 14) 1130 Cho dung dịch HNO3 vào cốc thủy tinh đựng bột kim loại đồng Sau phản ứng kết thúc 4,48 L khí NO thoát (đktc), Trong cốc lại chất rắn Để hòa tan hết lượng chất rắn cần dùng 100 mL dung dịch HCl 2,4 M cho tiếp vào cốc, khí NO thoát Đem cạn dung dịch thu hai muối khan Số mol hai muối là: A 0,3 mol; 0,1 mol B 0,27 mol; 0,12 mol C 0,24 mol; 0,12 mol D 0,32 mol; 0,12 mol 1131 Khi thêm nước vào cốc đựng dung dịch CH3COOH thì: (1): Hằng số phân ly ion Ka CH3COOH thay đổi (2): Độ điện ly CH3COOH tăng lên (3): Độ dẫn điện dung dịch tăng lên (4): pH dung dịch tăng lên (5): Cân dịch chuyển theo chiều làm tạo thêm ion CH3COOChọn ý ý trên: A (2), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (2), (5)D (2), (3), (5) 1132 Cho mantozơ (đường mạch nhA) tác dụng với dung dịch pemanganat (MnO4-) môi trường axit (H+), mantozơ bị oxi hóa tạo CO2 pemanganat bị khử tạo muối mangan (II) Tổng hệ số nguyên nhỏ đứng trước chất phản ứng oxi hóa khử là: A 380 B 426 C 432 D 246 1133 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam oxit sắt (FexOy), đun nóng, thu hỗn hợp chất rắn R khối lượng 10,24 gam gồm chất Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Cho lượng hỗn hợp R hòa tan hết lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu 896 mL khí NO (đktc) Trị số m là: B 11,2 C 12,8 D 14,4 (Fe = 56; O = 16; N = 14; H = 1) 1134 X nguyên tố hóa học Cấu hình electron ion X- 1s22s22p63s23p64s23d104p6 A X ô 36, chu kỳ 4, phân nhóm nhóm VIII B X ô thứ 35, chu kỳ 4, phân nhóm nhóm VII C X phi kim, hóa trị 1, thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIA, ion X- 36 proton D Ion X- 35 proton, 36 electron, X chu kỳ 4, phân nhóm nhóm VII X kim loại 1135 Trộn dung dịch KOH với dung dịch Ba(HCO3)2 thu sản phẩm nào? A BaCO3, K2CO3, H2O B BaCO3, KHCO3, H2O C BaCO3, K2CO3, KHCO3, H2O D K2CO3, BaCO3, KOH, H2O 1136 Khối lượng riêng etanol 136,5oC 91,2 cmHg là: A 2,054 g/L B 1,643 g/L C 1,586 g/L (C = 12; H = 1; O = 16) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 126 127 128 129 130 131 132 133 134 b c a d c a d b a c b d a c d b a b b c d c b b d b d a d c d d b a 148 149 150 151 152 153 154 155 156 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 b d a d b d c b a 170 171 172 173 174 175 176 177 178 d a b a b a b d c a c c d a b c c d d b d c d a b a c d b b d b b b 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 192 193 194 195 196 197 198 199 200 d c b a c d b a c ĐÁP ÁN c b a d a d d a c a b d d a c c b d d a a c b c b 214 215 216 217 218 219 220 221 222 D 1,143 g/L 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 d c b d c a b d c 236 237 238 239 240 241 242 243 244 b c a c d a d b d c c d b b a d a c b c a b a b b b b d a b d c c b 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 258 259 260 261 262 263 264 265 266 b c d a d b c d a d a a d c d b b a d b a b d c b c d a b d c a d b 280 281 282 283 284 285 286 287 288 b a c d c a d b c 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 d d c b a a d a d c b a d 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 a b a d b a c c b d a d b c a b c d a b c c d c a b a d c b a b c d a d a d c 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 b c b d c a b d c a c b b 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 b c d a c d a b a c b d c d a b c d a c b c b d c d a b c d a b d d a c c b c c d c a d a d c b a d b a 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 d c b a b b c d d c d b a d d c a c b a b d a c a a b d c a b d c b b d a c d c b c d d a a d b c a b a 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 d a d d c b b c a b c d a 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 c d d c a b c c a b a c c b a c d b c c a c d d d a c c b a d b d c d c c b a 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 d a c d d b d a b c d c a 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 d c d a b d a d c c a b a d b a b a d d a b d c d a c b b a c a d b c d b d d b c c b a d c b d b a c b 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 d d a b a b c a b d c b a b a a d a d a b c d a c c d a b a a b b c b d a d a b c d d b a c d b c c d d 341 d 381 b 421 d 460 a 500 c 541 c 542 a 543 b 544 d 545 c 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 a d b d d d c d c b a c a d d c b c a b d 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 D B A C B D C A C B D B C D C C A B C A D 967 968 969 970 971 972 973 974 975 C A C D A C B D C 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 984 985 986 987 988 989 990 991 992 c b a c c b c a b c b b d c a c d c b a d 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 A D B B C A C B A C B D C A B C D A C B D B A B D A D B C D b d a b a d c b a d b b a c b c a d c b c 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 C A C A B A B D C B A C D B C A B C C B A D A A B D D C C C d a d b c a b c b a d b d a d c b a d b d 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 546 647 648 649 650 c b b b c a d c a c b c d c c a d d b c a 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 C D C C B D A B D A B C C B B A D C B D C 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 A C D C A C D D B A B B D A C B B D C D B 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 C B D B C D B D C 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 B C D D C D A B A c d b a b c c b a a b d c c d a b c d a b 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 D B C B D C B B D c d c c c b d c a a d c c b d a a b d b c C B C B C C B A B B D C C B B B D B C C D 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 A C D C A D C C D d a c a d c b c b d a d c d b d a c d b d D D A A B C A C B D B A A C D D D B A B C 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 D A C B B A C D C 540 b b a d d c b d c d b a b c a a c b d c c b 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 a b d a b d c d d b b d a c a a d b c d B c B D C C B C A B A D D C A C A C D B C A B 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 A C D C C D A B D C A B C B A C C D B D C 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 A C B B D C A D B 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 B C A D C A B A B A B D B A C A D B D B C A B C D C A C D B 976 977 978 979 980 981 982 983 B D A D B A C D 993 994 995 996 997 998 999 1000 D A C C A B C B 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 C B A C B B C A 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 B A B C D D C A 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 D C B C B D A A 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 B D C C D A C B 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 B B C A D B A C 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 C D C B A A B D 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 C A B C D C A C 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 C B A C B B C B ... AlCl3 D Ca(HCO3)2  VẤN ĐỀ 12 DỰ ĐOÁN CÁC PHẢN ỨNG VÔ CƠ LÍ THUYẾT - Các phản ứng thƣờng gặp hóa vô em cần nhớ kĩ công thức phản ứng điều kiện tƣơng ứng Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy Phản... CHẤT CÙNG TỒN TẠI TRONG MỘT HỖN HỢP LÍ THUYẾT Điều kiện tồn hỗn hợp - Các chất tồn hỗn hợp điều kiện cho trƣớc chất không phản ứng với điều kiện Cùng tồn hỗn hợp khí a Ở điều kiện thƣờng - Các...  VẤN ĐỀ 11: TỔNG HỢP CÁC HIỆN TƢỢNG PHẢN ỨNG LÍ THUYẾT - Cần lƣu ý chƣơng chất vô có số tƣợng, tƣợng đƣợc giải thích dựa vào phản ứng oxi hóa khử Các tƣợng đƣợc ứng dụng để làm tập nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lí thuyết và bài tập hoá vô cơ lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá, Tổng hợp lí thuyết và bài tập hoá vô cơ lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá, Tổng hợp lí thuyết và bài tập hoá vô cơ lớp 12 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn