Lý thuyết và bài tập hoá 12 học kì 2 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

46 158 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 13:08

Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn Trang hng NHễM i L thu t c n Tr c nghi m i L thu t c n Tr c nghi m 12 i 27 14 L thu t c n 14 Tr c nghi m 18 hng 21 i 21 n 21 26 29 n 29 32 i 34 L thu t c n 34 Tr c nghi m 37 i 39 L thu t c n 39 Tr c nghi m 42 L thu t c Tr c nghi m i CRễM L thu t c Tr c nghi m hng L thu t c 45 n 45 Page - - HK II h NHễM Bi 25 I/ trớ v cu hỡnh electron Kim loi kim thuc nhúm IA (phõn nhúm chớnh nhúm I) ng tun hon Gm cỏc ngu ờn t: (cú cu hỡnh lp ngoi cựng l: ns1) ộ ự: 3s1, K ộAr ự: 4s1, Rb ộKr ự: 5s1, Cs ộXeự: 6s1, Fr (ngu ờn t phúng x) Li ộởờHeự ỳ: 2s , Na ởờNeỷ ỳ ỳ ỳ ỳ ỷ ởờ ỷ ởờ ỷ ởờ ỷ ớnh cht vt lớ Kim loi kim cú mu tr ng c v cú ỏnh kim, dn i n tt, nhi t núng ch v nhi t sụi thp, lng riờng nh, cng thp (cú th dựng dao c t chỳng d dng) Nú cú nhi t núng ch , nhi t sụi thp, lng riờng nh v cng thp l chỳng cú cu to dng mng tinh th lp ph ng tõm khi, cu trỳc t ng i rng i t Li n Cs thỡ nhi t núng ch v nhi t sụi gi m dn Khi lng riờng nh v tng dn t Li n Cs II/ Cỏc ngu ờn t kim loi kim cú nng lng ion húa I1 nh, vỡ v kim loi kim cú t nh kh rt mnh T nh kh tng dn t Liti n Xesi M ắ ắđ M + + 1e Trong hp cht, cỏc kim loi kim cú s oxi húa +1 Na tri v hp cht ca nú chỏ cho ngn la mu vng ỏc dng vi phi kim a/ ỏc dng vi oxi Li, Na, K nhi t thng, to thnh lp oxi trờn mt Khi t núng thỡ chỏ mónh li t, to thnh oxit (Na2O, K2O, Li2O), n u d oxi s to thnh peoxit M2O2 (Li2O2, Na2O2, K2O2) Nhng peoxit n l cht r n, tan nc to thnh nc oxi gi H2O2 Na + O2 ắ ắđ Na 2O (natri oxit ) ; Na + O2 ắ ắđ Na 2O2 (natri peoxit ) R , Cs c chỏ oxi nhi t thng b/ ỏc dng vi cỏc phi kim khỏc Kim loi kim ph n ng mnh vi halogen nhi t thng hoc un nh 2M + X2 ắ ắđ 2MX : 2K + Cl2 ắ ắđ 2KCl Khi un núng ph n ng vi S, H2 v mt s phi kim khỏc 2K + S ắ ắđ K 2S Na + H2 ắ ắđ NaH(r ) (Natri hidrua ) ỏc dng vi nc Kim loi kim kh nc d dng nhi t thng to dd kim v gi i phúng kh H2 1 H2 : Na + H 2O ắ ắđ NaOH + H2 2 o qu n kim loi kim: ph i ngõm du khan M + H 2O ắ ắđ MOH + Do nú d dng kh nc, nờn Page - - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn ỏc dng vi axit Kim loi kim kh d dng ion H+ dung dch axit (HCl, H2SO4 loóng,) to mui v gi i phúng khớ H2 : 2Na + 2HCl đ 2NaCl + 2H2 III/ iu ch i n phõn núng ch mui clorua hoc hidroxit ca chỳng dpnc dpnc 2NaCl ắ ắ ắđ 2Na NaOH ắ ắ ắđ 4{ Na + 2H 2O + O { + Cl { { Catot Catot Anot ng dng Anot Dựng ch to hp kim cú nhi t núng ch thp Kim loi Cs dựng ch to t o quang i n To hp kim siờu nh dựng hng khụng iu ch mt s kim loi hi m ng ph ng phỏp nhi t, lm xỳc tỏc cho nhiu ph n ng hu c hn bit kim loi kim nhn i t kim loi kim, ngi ta t núng hp cht ca nú ( ng cỏch nhỳng dõ platin sch vo dd cha ion kim loi kim hoc n cht) trờn ngn la khụng mu N u: Ngn la cho mu vng l Na Ngn la cho mu t m l K Ngn la cho mu l Li Ngn la cho mu t a l R Ngn la cho mu xanh da tri l Cs III/ Natrihidroxit a a/ b/ c ng il x t ớnh cht vt lớ: NaOH l cht r n, mu tr ng, tan nhiu nc, núng ch khụng nhi t phõn ớnh cht húa h c: NaOH l mt az mnh 3220C v Phõn li mnh: NaOH ắ ắđ Na + + OH Tỏc dng vi axit: to mui v nc NaOH + H 2SO ắ ắđ Na 2SO + 2H 2O Tỏc dng vi oxit axit CO2 v SO2: n NaOH Ê ị S n phm l NaHCO3 (mui axit) + N u t l n CO 1:1 NaOH + CO ắ ắ ắđ NaHCO3 (CO2 d) + N u t l n NaOH n CO ị S n phm l Na2CO3 (mui trung hũa) 2:1 2NaOH + CO ắ ắ ắđ Na 2CO3 + H 2O (NaOH d) ớù NaHCO < ị S n phm l hn hp gm mui ùỡ + N u t l < ùù Na 2CO3 n CO ợ ớù NaOH + CO ắ ắđ NaHCO ù ỡ ùù 2NaOH + CO2 ắ ắđ Na 2CO3 + H 2O ùợ Tỏc dng vi dung dch mui: To mui mi v az mi 2NaOH + CuSO ắ ắđ Na 2SO + Cu (OH ) n NaOH Page - - HK II NaOH + MgCl2 ắ ắđ NaCl + Mg (OH ) NaOH + AlCl3 ắ ắđ NaCl + Al (OH ) (*) Trong ph n ng (*) , n u tha NaOH s cú ph n ng hũa tan Al(OH)3: NaOH + Al(OH)3 ắ ắđ 2H 2O + NaAlO2 (tan) Tỏc dng vi cỏc ngu ờn t lng t nh nh Al, Zn, Be v axit hidroxit ca chỳng: 2NaOH + 2Al + 2H 2O ắ ắđ NaAlO + 3H 2NaOH + Zn ắ ắđ Na ZnO2 + H 2NaOH + Al2O3 ắ ắđ NaAlO + H 2O NaOH + Al(OH)3 ắ ắđ NaAlO + 2H 2O 2NaOH + ZnO ắ ắđ Na ZnO + H 2O 2NaOH + Zn(OH)2 ắ ắđ Na ZnO + 2H 2O c/ iu ch: Trong cụng nghi p, iu ch NaOH ng cỏch i n phõn dung dch NaCl cú mng ngn xp gia hai i n cc (i n cc tr ) NaCl + 2H O ắ ắ ắpdd ắ ắ ắđ NaOH + Cl + H Cú mng ngn 2 Lu ý rng: N u khụng cú mng ngn, clo to thnh s tỏc dng vi NaOH, sinh nc Javen vi ph ng trỡnh ph n ng: d/ ng dng Cl2 + NaOH ắ ắđ NaClO + NaCl + H 2O 14444444442 4444444443 Nc Javen NaOH l mt ngu ờn li u quan trng, ng hng th hai sau axit sunfuric NaOH c dựng nu x phũng (gi i th ch xỳt NaOH n da), ch phm nhum, t nhõn to, lu n nhụm, lm gi v l ngu ờn li u quan trng cho nhiu ngnh cụng nghi p u m, atri hirocacbonat NaHCO3 a/ ớnh cht vt lớ L cht r n mu tr ng, tan t nc, d nhi t phõn h t0 NaHCO3 ắ ắắ đ Na 2CO3 + H2O + CO2 b/ ớnh cht húa h c Dung dch NaHCO3 cú t nh az th phõn: (ph n ng kim NaHCO3 + HOH NaOH + H2CO3 u) HCO-3 + HOH H2CO3 + OH NaHCO3 l cht lng t nh (va cú t nh axit, va cú t nh az ): NaHCO3 + HCl ắ ắđ NaCl + H 2O + CO (th hi n t nh az ) c/ NaHCO3 + NaOH ắ ắđ Na 2CO3 + H 2O (th hi n t nh axit) ng dng: NaHCO3 c dựng cụng nghi p dc phm (ch thuc au d d ,) v cụng nghi p thc phm (lm t n,) Natri cacbonat Na2CO3 c n g i l s a a/ ớnh cht vt lớ L cht r n mu tr ng, tan nhiu nc nhi t thng, Na2CO3 tn ti dng mui ngm nc Na2CO3.10H2O nhi t cao, mui n mt dn nc k t tinh tr thnh Na2CO3 khan, núng ch 8500C v khụng nhi t phõn (khú phõn h i nhi t) b/ ớnh cht húa h c Page - - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn Na2CO3 cú ph n ng kim mnh (lm qu t m húa xanh, phenlolphatalein húa hng) th phõn, th hi n qua mt cỏc ph n ng: + Na 2CO3 + 2HOH H2CO3 + 2Na + 2OH Na 2CO3 ắ ắđ 2Na + + CO322CO32- + H 2O ắ ắđ HCO-3 + OHHCO-3 + H 2O ắ ắđ H 2CO3 + OH Na2CO3 l mt mui ca axit u (axit cacbonic H2CO3) nờn cú nhng t nh cht chung ca mui: Ph n ng vi mui: Na 2CO3 + BaCl2 ắ ắđ BaCO3 (tr ng) + NaCl Ph n ng vi axit mnh: Na 2CO3 + 2HCl ắ ắđ NaCl + CO2 + H O Lu ý rng: N u cho t t dung dch axit vo dung dch Na2CO3, thỡ lỳc mi cú kh ph n ng n x theo hai giai on k ti p: Na 2CO3 + HCl ắ ắđ NaHCO3 + NaCl (1) NaHCO3 + HCl ắ ắđ NaCl + H 2O + CO c/ iu ch: Trong cụng nghi p Na2CO3 c iu ch a ra, (2) ng ph ng phỏp Slova CO2 + NH3 + H 2O ắ ắđ NH HCO3 NH HCO3 + NaCl ắ ắđ NH 4Cl + NaHCO3 t NaHCO3 ắ ắắ đ Na 2CO3 + H2O + CO2 d/ ng dng: Na2CO3 l húa cht quan trng cụng nghi p th tinh, t gic, phm nhum, gi , si, Kali nitrat KNO3 a/ ớnh cht Kali nitrat (KNO3) l nhng tinh th khụng mu, n khụng kh , tan nhiu nc Chỳng d nhi t phõn thnh O2 v KNO2: o t 2KNO3 ắ ắắ đ 2KNO2 + O2 b/ ng dng Kali nitrat c dựng lm phõn ún (phõn m, phõn kali) v c dựng lm thuc n Thuc n thụng thng (thuc sỳng) l hn hp gm: 68 KNO3, 15%S v 17 C (than) Ph n ng chỏ ca thuc sỳng x theo ph ng trỡnh: o t 2KNO3 + 3C + S ắ ắắ đ N2 + 3CO2 + K 2S Natri clorua NaCl (mui) a/ b/ c/ tớnh: L cht r n, mu tr ng, d tan nc, cú tonc = 8000 C ng dng: Thc phm quan trng cho ngi v gia sỳc Ngu ờn li u iu ch nhiu húa cht quan trng: Cl2, axit HCl, NaOH, Na, nc Javen hai thỏc: T nc in, qung mui Page - - HK II TR ======= ======= Cõu Cu hỡnh electron lp ngoi cựng ca ngu ờn t kim loi kim l: A ns1 B ns2 C ns2 np1 D (n 1)dx nsy Cõu Cation M+ cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l 2s22p6 Khi ú, M+ l cation no sau õ : A Ag+ B Cu+ C Na+ D K+ Cõu Cu hỡnh electron ca ngu ờn t Na (Z = 11) l: A 1s22s2 2p6 3s2 B 1s22s2 2p6 C 1s22s2 2p6 3s1 D 1s22s2 2p6 3s23p1 Cõu T nh az tng dn t trỏi sang ph i theo th t no ? A LiOH < KOH < NaOH B NaOH < LiOH < KOH C LiOH < NaOH < KOH D NaOH < KOH < LiOH Cõu Nhng c im no sau õ khụng l chung cho cỏc kim loi kim ? A s oxi hoỏ ca ngu ờn t hp cht B s lp electron C s electron ngoi cựng ca ngu ờn t D cu to n cht kim loi Cõu Nhng ngu ờn t nhúm IA ca ng tun hon c s p x p t trờn xung di theo th t tng dn ca: A i n t ch ht nhõn ngu ờn t B Khi lng riờng C Nhi t sụi D S oxi húa Cõu Ngu ờn t cú nng lng ion húa nh nht l: A Li B Na C K D Cs Cõu Chn phỏt iu cha ỳng ? A Kim loi kim cú nhi t núng ch , nhi t sụi cao B Kim loi kim cú lng riờng nh C Kim loi kim cú cng thp D Kim loi kim cú kiu mng lp ph ng tõm Cõu Trong nhúm kim loi kim, t Li n Cs cú: A Nhi t núng ch , nhi t sụi tng dn B Nhi t núng ch , nhi t sụi gi m dn C Nhi t núng ch tng, nhi t sụi gi m D Nhi t núng ch gi m, nhi t sụi tng Cõu10 Kim loi kim cú nhi t núng ch , nhi t sụi thp, cng nh l do: A Kim loi kim cú mng tinh th rng B Ngu ờn t kim loi kim cú ỏn k nh ln C Liờn k t kim loi tinh th kộm n D Cú t electron húa tr (1 electron) Cõu 11 Phỏt iu no sau õ khụng ỳng núi v kim loi kim ? A Nhi t núng ch v nhi t sụi thp B Khi lng riờng nh C cng gi m dn t Li n Cs D Mng tinh th dng lp ph ng tõm di n Cõu 12 Trong nhúm kim loi kim, nng lng ion húa th nht: A Tng dn t Li n Cs B Gi m dn t Li n Cs C Tng dn t Li n K, t K n Cs gi m dn D Gi m t Li n K, t K n Cs tng dn Cõu 13 Tỡm m nh sai cỏc m nh sau: A Nng lng phỏ v mng li tinh th ca kim loi kim t ng i nh B Bỏn k nh ca cỏc ngu ờn t kim loi kim ln h n nhng ngu ờn t ca cỏc ngu ờn t khỏc cựng mt chu kỡ C Nng lng ion húa ca kim loi kim ln nht so vi cỏc ngu ờn t cựng chu kỡ D Nng lng ion húa ca cỏc kim loi kim gi m dn t Li n Cs Cõu 14 o qu n kim loi kim, ngi ta thng lm nh th no ? A Ngõm vo nc B Ngõm du C n i thoỏng mỏt D úng ti Cõu 15 Mun o qu n kim loi kim, ngi ta ngõm chỳng du Li gi i th ch no sau õ l ỳng ? A Du to lp mng o v trờn mt kim loi km nờn chỳng khụng oxi húa a ngoi khụng kh hoc ti p xỳc vi nc B Du khụng tỏc dng vi kim loi kim v cỏch li kim loi kim vi khụng kh , o v kim loi kim khụng oxi húa C Du cú lng riờng ộ h n kim loi kim nờn n i lờn trờn lm mng o v cho kim Page - - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn loi kim oxi húa D Du l cht khụng thm nc, khụng thm kh nờn l cht tt nht o v kim loi kim trỏnh hai tỏc nhõn oxi húa n Cõu 16 Khi cho mt mi ng natri cú hỡnh dng t kỡ vo chu nc cú pha thờm vi git quỡ t m Hi n tng no khụng x th nghi m n ? A Mi ng natri tr nờn cú dng hỡnh cu B Dung dch thu c lm qu t m húa xanh C Trong quỏ trỡnh ph n ng, mi ng natri ch trờn mt nc D Viờn natri núng ch v n i trờn mt nc Cõu 17 Kim loi kim no c dựng lm t o quang i n ? A Li B Na C K D Cs Cõu 18 Kim loi no c dựng lm cht trao i nhi t lũ ph n ng ht nhõn ? A Hg B Na, K C Li D Cs Cõu 19 Ngu ờn li u iu ch kim loi kim l: A Mui halogenua ca kim loi kim B Mui sunfat ca kim loi kim C Mui nitrat ca kim loi kim D Mui cac onat ca kim loi kim Cõu 20 Ph ng phỏp quan trng iu ch kim loi kim l: A i n phõn núng ch mui halogenua ca kim loi kim B i n phõn dung dch mui halogenua ca kim loi kim gia cc cú mng ngn xp C i n phõn dung dch mui halogenua ca kim loi kim gia cc khụng cú mng ngn xp D C A, B, C Cõu 21 Cho 6,2g hn hp hai kim loi kim tỏc dng h t vi H2O th cú 2,24 l t H2 (kc) a Cụ cn dung dch thỡ lng cht r n khan thu c l: A 9,4g B 9,5g C 9,6g D 9,7g Cõu 22 Cho 0,69 gam mt kim loi kim tỏc dng vi nc (d) thu c 0,336 l t kh hiro ( ktc) Kim loi kim l (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, R = 85) A Rb B Li C Na D K Cõu 23 Hũa tan hon ton 5,2g hai kim loi kim hai chu kỡ liờn ti p vo nc thu c 2,24 l t H2 (kc) Hai kim loi ú l: A Li v Na B Na v K C K v Rb D Rb v Cs Cõu 24 Cho 1,5g hn hp Na v kim loi kim A tỏc dng vi nc thu c 1,12 l t H2 (kc) V A l: A Li B Na C K D Rb Cõu 25 Ho tan m gam Na kim loi vo nc thu c dung dch X Trung ho dung dch X cn 100ml dung dch H2SO4 1M Giỏ tr m ó dựng l A 6,9 gam B 4,6 gam C 9,2 gam D 2,3 gam Cõu 26 Hũa tan 7,8g mt kim loi X vo H2O c dung dch D v 2,24 l t H2 kc a/ Xỏc nh kim loi X A Li B Na C K D Rb / Trung hũa 20ml dung dch D cn ph i dựng 10ml dung dch H2SO4 1M T nh nng mol ca dung dch D ? A 1M B 2M C 3M D 4M Cõu 27 Cho 3g hn hp gm Na v kim loi kim M tỏc dng vi nc trung hũa dung dch thu c cn 800ml dung dch HCl 0,25M Kim loi M l: A Li B Cs C K D Rb Cõu 28 Cho 17g hn hp X gm kim loi kim ng k ti p nhúm IA tỏc dng vi nc thu c 6,72 l t H2 (kc) v dung dch Y Th t ch dung dch HCl, 2M cn trung hũa dung dch Y l: A 200ml B 250ml C 300ml D 350ml Page - - HK II Cõu 29 Cho hn hp cỏc kim loi kim Na, K hũa tan h t vo nc c dung dch A v 0,672 l t kh H2 (ktc) Th t ch dung dch HCl 0,1M cn trung hũa h t mt phn a dung dch A l A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 600 ml Cõu 30 Hn hp 6,2g gm kim loi Na v kim loi kim khỏc, cho hn hp ú tỏc dng vi 104g H2O, ngi ta thu c 110g dung dch Cho i t s ngu ờn t gam kim loi hn hp u ng Xỏc nh tờn kim loi ? A Li B Na C Rb D K Bi 26 I/ trớ v cu hỡnh electron Kim loi kim th thuc nhúm IIA gm cỏc ngu ờn t: Beri / Be[He] 2s2, Magie / Mg[Ne] 3s2, Canxi / Ca[Ar] 4s2, Stronti / Sr[Kr] 5s2, Bari / Ba[Xe] 6s2 v Radi / Ra (l ngu ờn t phúng x) ị Cu hỡnh electron ngoi cựng l ns2 Kiu mng tinh th: Be, Mg (lc ph ng); Ca, Sr (tõm di n); Ba (tõm khi) Kim loi phõn nhúm ch nh nhúm IIA c gi l kim th i vỡ oxit ca chỳng (thnh phn ca t) tỏc dng vi nc cho dung dch kim Nng lng ion húa I2 nh v gi m dn t Be n Ba ớnh cht vt lớ Cú t nh cht vt l t ng t nh kim loi kim (l nhng cht r n, cú ỏnh c, dn i n, dn nhi t tt) Nhi t núng ch , nhi t sụi thp, lng riờng nh, cng thp (cao h n kim loi kim, nhng nh h n nhụm) Cỏc t nh cht trờn khụng i n i theo mt qui lut nht nh nh kim loi kim vỡ kiu mng tinh th ca kim loi kim th khụng ging II/ Kim loi kim th cú t nh kh cú t nh kh mnh nhng u h n kim loi kim T nh kh tng dn t Be n Ba Trong cỏc hp cht luụn cú s oxi húa l +2: M đ M 2+ + 2e ỏc dng vi phi kim Vi oxi ắ ắđ to oxit: nhi t thng, Be v Mg oxi húa chm to thnh lp mng oxit o v kim loi Cỏc kim loi cũn li ph n ng vi oxi khụng kh mónh li t h n Khi t núng, tt c cỏc kim loi nhúm IIA u chỏ to thnh oxit: t0 ớù 2Mg + O ắ ắắ đ 2MgO ùù t0 2M + O2 ắ ắắ đ 2MO : ỡ t ùù 2Ba + O ắ ắắ đ 2BaO ùợ Vi halogen ắ ắđ to mui (ph n ng x d dng nhi t thng) ớù Mg + Cl ắ ắđ MgCl ù 2 M + Cl2 ắ ắđ MCl2 : ỡ ùù Ba + Cl2 ắ ắđ BaCl2 ùợ Vi cỏc phi kim kộm hot ng ph i un núng: t Ca + 2C ắ ắắ đ CaC2 t Ca + H2 ắ ắắ đ CaH2 (Canxi cacbua ) (Canxi hidrua ) Page - - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn t 3Mg + N2 ắ ắắ đ Mg3H2 (Magie nitrua ) ỏc dng vi nc 2O) Nhi t thng: Be khụng ph n ng vi H2O, Mg ph n ng chm (xem nh khụng ph n ng) Ca, Sr, Ba kh mnh vi nc nhi t thng d dng, to kim v gi i phúng kh H2 (õ c ng l gi Ca, Ba, Sr l kim loi kim th ) ớù Ca + 2H O ắ ắđ Ca (OH) + H ù 2 M + 2H 2O ắ ắđ M (OH) + H : ỡ ùù Ba + 2H 2O ắ ắđ Ba (OH) + H ùợ ỏc dng vi axit Vi dung dch axit khụng cú s oxi húa (HCl, H2SO4 loóng, ) to mui v gi i phúng kh H2 ớù Mg + 2HCl đ MgCl + H M + 2HCl đ MCl2 + H 2 : ùỡ + 2+ ùù Ca + H 2SO4 (l ) đ CaSO4 + H Ion: M + 2H đ M + H ùợ +5 - Vi dd axit cú t nh oxi húa (HNO3, H2SO4, ) s kh N ca dung dch HNO3 loóng xung N +6 - v S H2SO4 c xung S to thnh mui, s n phm kh v H2O: 4M + 10HNO3 đ 4M (NO3 ) + NH4 NO3 + 3H 2O +5 +2 - Ca + 10H N O3 đ Ca (NO3 ) + N H NO3 + 3H 2O +5 - Mg+ 5H S O (d ) đ Mg SO + H S + 4H 2O ỏc dng vi dung dch kim Ch cú Be ph n ng Be + 2NaOH đ Na 2BeO2 + H2 / iu ch Bng cỏch i n phõn núng ch mui Halogenua dpnc dpnc Ph ng trỡnh i n phõn: MX2 ắ ắ ắ đ M + X2 : CaCl2 ắ ắ ắ đ Ca + Cl2 Ta thu c kim loi Ca cc õm, kh clo thoỏt cc d ng ng dng Mg dựng lm ch to hp kim nh, n dựng ch to mỏ / a , ụ tụ Trong s cỏc hp cht ca kim loi kim th , quan trng nht l cỏc hp cht ca canxi vỡ chỳng cú nhiu ng dng thc tin anxi oxit i s ng a L cht r n, mu tr ng L oxit az , tỏc dng mónh li t vi nc, to thnh az mnh: CaO + H 2O đ Ca (OH ) Tỏc dng vi nhiu oxit v oxit axit CaO + 2HCl đ CaCl2 + H2O CaO + CO2 đ CaCO3 900 C ắắ đ CaO + CO2 iu ch : CaCO3 ắ ắ Page - - HK II Canxi hidroxit Vụi tụi (Ca(OH)2) L cht r n mu tr ng, tan t nc (1 l t H2O 200C hũa tan c 0,02mol Ca(OH)2) Dung dch Ca(OH)2 l nc vụi L mt az mnh: ớù Ca (OH) + CO ắ ắđ CaCO + H O (1) ù 2 Tỏc dng vi CO2, SO2: ỡ ùù Ca (OH) + SO2 ắ ắđ CaSO3 + H2 O ùợ Ph n ng (1) thng dựng nhn i t kh CO2 Khi sc CO2 t t n d vo dung dch Ca(OH)2 th to k t ta, sau ú k t ta tan Ca (OH ) + CO ắ ắđ CaCO3 + H 2O CaCO3 + CO + H 2O ắ ắđ Ca (HCO3 ) (t an ) Tỏc dng vi axit: Ca (OH ) + HCl ắ ắđ CaCl2 + 2H 2O Tỏc dng vi mui: Ca (OH ) + Na 2CO3 ắ ắđ CaCO3 + NaOH Ca (OH) 2(dung dich ) + MgCl2 ắ ắđ CaCl2 + Mg (OH) Tỏc dng vi Cl2: 2Ca (OH) 2(dung dich ) Ca (OH ) 2(bụt ) + 2Cl2 ắ ắđ CaCl2 + Ca (OCl) + 2H 2O + Cl2 ắ ắđ CaOCl + H 2O 14444442 4444443 Clorua vụi iu ch : CaO + H 2O đ Ca (OH ) CaCl2 +2H 2O ắ ắ ắdpdd ắngan ắ ắđ co mang Ca (OH ) + H + Cl2 ng dng: Ca(OH)2 l cht r tin nờn c s dng rng rói nhiu ngnh cụng nghi p: S n xut amoniac (NH3), cluarua vụi (CaOCl2), vt li u xõ dng, lm mim nc, x l nc th i Canxi cacbonat (CaCO3) Cú ỏ vụi, ỏ hoa, ỏ phn, qung olomit (cú cha CaCO3; MgCO3) v canxi cac onat l thnh phn ch nh ca v v mai cỏc loi c, sũ, h n, mc, CaCO3 l cht r n mu tr ng, khụng tan nc nhng tan c nc cú kh CO2 hoc tan c dung dch axit: CaCO3 + 2HCl đ CaCl2 + H2O + CO2 (1) ắắ ắ đ Ca (HCO3 ) CaCO3 + CO2 + H 2O ơắắ ắ (2) Trong ph n (*) , Chiu (1) x (t an ) (*) nhi t thp, gi i th ch s xõm thc ca nc ma vi ỏ vụi Chiu (2), x nhi t cao, gi i th ch s hỡnh thnh thch nh hang ng, cn m nc 900 C ắắ đ CaO + CO2 CaCO3 d phõn h nhi t kho ng 9000C: CaCO3 ắ ắ Tỏc dng c vi axit hu c : CaCO3 + 2CH 3COOH ắ ắđ (CH 3COO) Ca + CO + H 2O ng dng: ỏ vụi: dựng lm vt li u xõ dng, s n xut vụi, xi mng, th tinh, Page - 10 - HK II b/ u i r m u i cromat v icromat cú mu da cam, l nhng hp cht rt n Mui cromat v icromat l nhng cht oxi húa mnh, nht l mụi trng axit Cú th oxi húa c: I, H2S, HCl, SN2+, SO2, Fe2+ v mui Crụm (VI) kh thnh mui Crụm (III): K 2Cr2O7 + 14HCl ắ ắđ 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + H 2O K 2Cr2O7 + 3SO + H 2SO ắ ắđ Cr2 (SO ) + K 2SO + H 2O K 2Cr2O7 + 6KI + H 2SO ắ ắđ Cr2 (SO ) + 4K 2SO + 3I + H 2O K 2Cr2O7 + 6FeSO + H 2SO ắ ắđ 3Fe (SO ) +Cr2 (SO ) + 4K 2SO + 3I + H 2O nhi t rt cao, mui icromat cú th nhi t phõn: o t Na 2Cr2O7 ắ ắắ đ 2Cr2O3 + 3O2 + Na 2CrO4 Trong dung dch cỏc ion Cr2O72- (mu da cam) luụn cú c ion CrO 24- (mu vng) trng thỏi cõn ng vi nhau: 2+ ắđ Cr2O72- + H 2O ơắắ ắ 2CrO4 + 2H Vỡ cú cõn ng trờn nờn thờm dung dch axit vo mui cromat (mu vng) s to thnh icromat (mu da cam) Ngc li, thờm dung dch kim vo mui icromat, s to thnh cromat ======= ======= 3+ Cõu Cu hỡnh electron ca ion Cr l: A [Ar] 3d5 B [Ar] 3d4 C [Ar] 3d3 Cõu Cỏc s oxi hoỏ c trng ca crom l: A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 Cõu Trong cỏc phỏt iu sau õ , phỏt iu no ỳng ? A Crom l kim loi cú t nh kh mnh h n s t B Crom l kim loi nờn ch to c oxit az C Trong t nhiờn, Crom dng n cht D Ph ng phỏp iu ch Crom l i n phõn Cr2O3 núng ch D [Ar] 3d2 D +3, +4, +6 Cõu Trong cỏc cu hỡnh electron ca ngu ờn t v ion crom sau õ , cu hỡnh electron no sau õ khụng ỳng ? Bi t rng crom cú s th t l 24 (Z = 24) A 24Cr: [Ar] 3d5 4s1 B 24Cr: [Ar] 3d4 4s2 C 24Cr2+: [Ar] 3d4 D 24Cr3+: [Ar] 3d3 Cõu Phỏt iu no sau õ khụng ỳng ? A Crom l ngu ờn t cú s th t l 24, thuc chu kỡ IV, nhúm VIB, cu hỡnh e l [Ar] 3d5 4s1 B Ngu ờn t ca Crom l 51,996, cu trỳc tinh th lp ph ng tõm di n C Khỏc vi kim loi nhúm A, Crom cú th liờn k t ng electron ca c phõn lp 4s v 3d D Trong hp cht, Crom cú s oxi húa c trng l +2, +3, +6 Cõu Phỏt iu no di õ khụng ỳng ? A Crom cú mu tr ng, ỏnh c, d m i khụng kh B Crom l mt kim loi cng (ch thua kim c ng), c t c th tinh C Crom l kim loi khú núng ch (nhi t núng ch 18900C) D Crom thuc kim loi nng (d = 7,2g/cm3) Cõu Gi i th ch ng dng ca Crom no di õ l khụng hp l ? A Crom l kim loi cng, cú th dựng c t th tinh B Crom l hp kim cng v chu nhi t nờn dựng lm hp kim cng, khụng g sột, chu nhi t C Crom l kim loi nh, nờn c s dng to cỏc hp kim dựng ngnh hng khụng Page - 32 - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn D iu ki n thng, Crom to c mng oxit mn, n ch c nờn Crom c dựng m v thộp Cõu Oxit lng t nh l: A CrO B MgO C Cr2O3 D CaO o Cõu Cp kim loi no sau õ n khụng kh v nc cú mng oxit o v ? A e v Al B e v Cr C Mn v Cr D Al v Cr Cõu 10 Khi so sỏnh cựng mt iu ki n thỡ Cr l kim loi cú t nh kh mnh h n A Fe B K C Na D Ca Cõu 11 Nh t t dung dch H2SO4 loóng vo dung dch K2CrO4 thỡ mu ca dung dch chu n t A khụng mu sang mu vng B mu da cam sang mu vng C khụng mu sang mu da cam D mu vng sang mu da cam Cõu 12 Cho ph n ng : NaCrO2 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + H2O Khi cõn ng ph n ng trờn, h s ca NaCrO2 l A B C D Cõu 13 Sc kh Cl2 vo dung dch CrCl3 mụi trng NaOH S n phm thu c l A Na2Cr2O7, NaCl, H2O B Na2CrO4, NaClO3, H2O C Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O D Na2CrO4, NaCl, H2O Cõu 14 So sỏnh no di õ l khụng ỳng ? A Fe(OH)2 v Cr(OH)2 u l az v l cht kh B Al(OH)3 v Cr(OH)3 u l cht lng t nh v va cú t nh oxi húa, va cú t nh kh C H2SO4 v H2CrO4 u l axit cú t nh oxi húa mnh D BaSO4 v BaCrO4 u l nhng cht khụng tan nc Cõu 15 Hi n tng no di õ ó mụ t khụng ỳng ? A Th i kh NH3 qua CrO3 un núng th cht r n chu n t mu sang mu lc B un núng S vi K2Cr2O7 th cht r n chu n t mu da cam sang mu lc thm C un núng Cr(OH)2 khụng kh th cht r n chu n t mu lc sỏng sang mu lc thm D t CrO khụng kh th cht r n chu n t mu en sang mu lc thm Cõu 16 Chn cõu sai ? A Crom l kim loi cú cng ln nht tt c cỏc kim loi B Crom l kim loi nng v cú nhi t núng ch cao C Crom l kim loi chu n ti p D Crom l kim loi lng t nh Cõu 17 Ph n ng no sau õ sai ? o o t (1): 2Cr + O2 ắ ắắ đ 2CrO t (2): 2Cr + 3Cl2 ắ ắắ đ 2CrCl3 (3): Cr + 2HCl ắ ắđ CrCl2 + H A (1) B (2) (4): Cr + H 2SO ắ ắđ CrSO + H C (3), (4) D (1), (3), (4) Cõu 18 Cho cỏc dung dch H2SO4 loóng, HCl, HNO3 c, ngui, NaOH loóng, CuCl2 Hi Crom cú th ph n ng ti a vi ao nhiờu dung dch ? A B C D Cõu 19 Cho cỏc cht sau: CrO, Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 S cht th hi n t nh cht lng t nh l: A B C D Cõu 20 Hp cht CrO3 cú t nh cht no sau õ ? A T nh oxi húa mnh B T nh kh mnh C T nh kh trung ỡnh D T nh oxi húa u A 30 B 31 C 32 D 33 Cõu 21 Mun iu ch c 6,72 l t kh Cl2 (kc) thỡ lng K2Cr2O7 ti thiu cn l cho tỏc dng vi dung dch HCl c d l: (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52) A 26,4g B 27,4g C 28,4g D 29,4g Page - 33 - HK II Cõu 22 Th i kh NH3 d qua gam CrO3 t núng n ph n ng hon ton thỡ thu c lng cht r n ng ao nhiờu gam ? A 0,52g B 0,68g C 0,76g D 1,52g Cõu 23 Khi lng t nhụm cn l iu ch c 7,8g crom ng ph ng phỏp nhi t nhụm l: A 1,35g B 2,7g C 2,95g D 5,4g Cõu 24 nh lng e2+ mu phõn t ch, ngi ta dựng ph ng phỏp chun icromat da vo s ph n ng: e2+ + H+ + Cr2O72 Fe3+ + Cr3+ + H2O Hó t nh lng e2+ dung dch X i t ó dựng h t 30ml K2Cr2O7 0,1M A 0,56g B 0,112g C 1,008g D.1,56g Cõu 25 Khi lung K2Cr2O7 cn dựng oxi hoỏ h t 0,6 mol eSO4 dd cú H2SO4 loóng lm mụi trng l A 29,4 gam B 59,2 gam C 24,9 gam D 29,6 gam Cõu 26 Lng Cl2 v NaOH t ng ng c s dng oxi húa hon ton 0,01mol CrCl3 thnh CrO42 l ao nhiờu ? A 0,015 mol v 0,08 mol B 0,015 mol v 0,08 mol C 0,03 mol v 0,04 mol D 0,03 mol v 0,04 mol Cõu 27 Lng HCl v K2Cr2O7 t ng ng cn s dng iu ch 672ml kh Cl2 (kc) l ao nhiờu ? A 0,06mol v 0,03mol B 0,14mol v 0,01mol C 0.42mol v 0,03mol D 0,16mol v 0,01mol Cõu 28 Khi lng k t ta S to thnh dựng H2S kh dung dch cha 0,04mol K2Cr2O7 H2SO4 d l ao nhiờu gam ? A 0,96g B 1,92g C 3,84g D 7,68g Cõu 29 Khi lng t nhụm cn dựng thu c 78 gam crom t Cr2O3 ng ph n ng nhi t nhụm (gi s hi u sut ph n ng l 100 ) l A 13,5 gam B 27,0 gam C 54,0 gam D 40,5 gam Cõu 30 t chỏ t Crom oxi d thu c 2,28g mt oxit du nht, lng crụm t chỏ : A 0,78g B 1,56g C 1,74g D 1,19g Bi 35 I/ trớ v cu hỡnh electron V tr : Crom l kim loi chu n ti p, cú s th t l 29, thuc chu kỡ 4, nhúm IB Cu hỡnh: 29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 L ngu ờn t d, cú elộctron húa tr nm 4s v 3d Trong hp cht cú s oxi húa l +1, +2 to c ion Cu+ [Ar] 3d10, Cu2+ [Ar] 3d9 Trong ú, s oxi húa ph i n l +2 Bỏn k nh ngu ờn t ng 0,128nm, cú cu to mng tinh th lp ph ng tõm di n ú l tinh th c ch c, ú, liờn k t tinh th ng vng ch c h n tớnh ng l kim loi cú mu , d o, dai, d kộo si, dỏt mng Dn i n, dn nhi t tt (ch thua Ag) Page - 34 - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn L kim loi nng D = 8, 96g/cm3 , nhi t núng ch ( (t sụi ) (t nc ) = 10830 C v nhi t sụi ) = 2567 C cao / E0 Cu2+/Cu = +0,34 V > E0 H+/H ị ng l kim loi kộm hot ng, cú t nh kh u ỏc dng vi phi kim Cu ph n ng vi oxi un núng to thnh CuO o v nờn Cu khụng oxi húa ti p tc to 2Cu + O2 ắ ắắ đ 2CuO Khi ti p tc un núng n kho ng 800 10000C: 800- 10000 C CuO + Cu ắ ắ ắ ắ ắđ Cu 2O (mu ) Tỏc dng trc ti p vi Cl2, Br2, S, Cu + Cl2 ắ ắđ CuCl2 Cu + S ắ ắđ CuS ỏc dng vi axit Cu khụng tỏc dng c vi dung dch HCl, H2SO4 loóng Khi cú mt oxi, Cu tỏc dng vi dung dch HCl, n i ti p xỳc gia dung dch axit vi khụng kh : 2Cu + 4HCl + O ắ ắđ 2CuCl2 + 2H 2O +6 +4 +5 +4 +2 Tỏc dng vi HNO3, H2SO4 c, Cu kh S xung S v N xung N hoc N : +6 +4 to Cu + H 2SO (d ) ắ ắ ắ đ CuSO + SO + 2H 2O +5 +4 Cu + HNO3 (d ) ắ ắđ Cu (NO3 ) + NO + 2H 2O +5 +2 3Cu + HNO3 (l ) ắ ắđ 3Cu (NO3 ) + NO + 4H 2O ỏc dng vi dung dch mu i Kh c ion kim loi ng sau nú dung dch mui: Cu + 2AgNO3 ắ ắđ Cu (NO3 ) + 2Ag / ng dng c a ng Da vo t nh d o, dn i n, dn nhi t, n ca ng v hp kim nờn nú cú ng dng nhiu cụng nghi p v i sng ng thau l hp kim ca Cu Zn (45%Zn) ng ch l hp kim ca Cu Ni (25%Ni) ng l hp kim ca Cu Sn Vng cara (vng tõ ) l hp kim ca Cu Au (Au chi m 2/3) n xut ng a/ Ngu ờn li u Trong t nhiờn, phn ln ng tn ti dng hp cht Cỏc loi qung cha ng gm: pirit ng (CuFeS2), maladit (Cu(OH)2.CuCO3) v chamcozit (CuS) Page - 35 - HK II b/ Quỏ trỡnh s n xut: tr i qua giai on Lm giu qung: Do hm lng ng qung thp (di ) vỡ v lm giu ng ph ng phỏp tu n n i Chu n húa qung ng thnh ng, gm c: +O +O + Cu S CuFeS2 ắ ắ 2ắđ Cu 2S ắ ắ 2ắđ Cu 2O ắ ắ ắ2 ắ đ Cu Chu n húa qung thnh Cu2S: 2CuFeS2 + 4O ắ ắđ Cu 2S + 2FeO + 3SO Nung Cu2S khụng kh cho mt phn Cu2S chu n thnh Cu2O: 2Cu 2S + 3O ắ ắđ 2Cu 2O + 2SO Sau ú, ngng cung cp O2 x ph n ng: Cu 2S + 2Cu 2O ắ ắđ 6Cu + SO Tinh lu n ng thụ ng ph ng phỏp i n phõn / ng oxit CuO CuO l cht r n mu en iu ch : nhi t phõn Cu(OH)2, Cu(NO3)2, CuCO3, o t Cu (OH) ắ ắắ đ CuO + H 2O (CuO l cht t mu en) o t 2Cu (NO3 ) ắ ắắ đ 2CuO + NO2 + O2 o t CuCO3.Cu (OH) ắ ắắ đ 2CuO + CO2 + H 2O CuO cú t nh oxi húa: o t CuO + CO ắ ắắ đ Cu + CO2 o t 3CuO + NH3 ắ ắắ đ N + 3H 2O + 3Cu CuO l mt oxit az , tỏc dng d dng vi axit v oxit axit: CuO + H2SO4 đ CuSO4 + H2O ng hiroxit Cu(OH)2 L cht r n mu xanh iu ch : t mui ng (II) Cu2+ vi dung dch az : CuSO4 + NaOH đ Cu (OH) + Na 2SO4 CuCl2 + NaOH đ Cu (OH) + NaCl Cu(OH)2 cú t nh lng t nh, tu nhiờn t nh az tri h n t nh axit Nú d tan dung dch axit v tan chm dung dch az c Cu (OH ) + 2HCl đ CuCl + H 2O 2- Cu (OH) + 2OH- đ ộờCu (OH) ự 4ỳ ỷ Cu(OH) tan dung dch NH3 to dung dch cú mu xanh thm gi l nc Sva de, cú kh nng hũa tan xenluloz dựng s n xut t nhõn to Cu (OH ) + NH đ ộờCu (NH ) ự (OH)2 (phc tetraamin ng II) (xanh thm) 4ỳ ỷ Trong húa phõn t ch, ngi ta da vo ph n ng to phc amino trờn nhn i t ion Cu2+ Cu(OH)2 d nhi t phõn: o t Cu (OH) ắ ắắ đ CuO + H 2O Page - 36 - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn u i ng Dung dch mui ng cú mu xanh Mui ng thng gp l mui ng (II), nh CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2, CuSO4 dng khan l cht r n cú mu tr ng, hp th nc to thnh mui hirat CuSO4.5H2O l tinh th mu xanh sut o t CuSO4.5H2O ắ ắắ đ CuSO4 + 5H 2O Mu xanh Mu tr ng Trong cụng nghi p, ngi ta iu ch CuSO4.5H2O ng cỏch cho ng tỏc dng vi axit sunguric loóng, núng, ng thi th i vo mt lung khụng kh : 2Cu + 2H2SO4 + O2 2CuSO4 + 2H2O Mui ng (II) rt c vi rong, rờu v nm Vỡ v , ngi ta dựng ng sunfat ( dng hn hp CuSO4.5H2O v sa vụi) phun lờn cõ chng nm ====== ====== Cõu Hai kim loi u ph n ng vi dung dch Cu(NO3)2 gi i phúng kim loi Cu l A Al v Fe B Fe v Au C Al v Ag D Fe v Ag Cõu ng thau, ng ch, ng ln lt l hp kim ca ng vi: A Sn, Ni, Zn B Zn, Ni, Sn C An, Sn, Ni Cõu Cp cht khụng x ph n ng l A Fe + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Ni, Sn, Zn D Ag + Cu(NO3)2 Cõu Dung dch eSO4 v dung dch CuSO4 u tỏc dng c vi A Ag B Fe C Cu D Zn Cõu Kim loi Cu ph n ng c vi dung dch A FeSO4 B AgNO3 C KNO3 D HCl Cõu Cht khụng kh c s t oxit ( nhi t cao) l A Cu B Al C CO D H2 Cõu Cho mt mu Na vo ng nghi m ng dung dch CuCl2, hi n tng quan sỏt c l: A Si t kh , dung dch nht mu B Si t kh , cú k t ta mu xanh xut hi n C Xut hi n k t ta mu xanh D Ch si t kh Cõu Hó chn hi n tng ỳng x dn kh NH3 i qua ng ng mt lp rt mng t CuO nung núng ? A CuO t mu en chu n sang khụng mu B CuO khụng tha i mu C CuO t mu en chu n sang mu D CuO t mu en chu n sang mu xanh, cú h i nc ngng t Cõu Nhỳng s t vo dung dch CuSO4 thỡ hi n tng quan sỏt c l: A Dung dch chu n t mu xanh sang mu vng v cú kim loi mu ỏm vo s t B Mu xanh ca dung dch nht dn v cú kim loi mu en ỏm vo s t C Mu xanh ca dung dch nht dn v cú kim loi mu ỏm vo s t D Mu xanh ca dung dch m dn v cú kim loi mu tr ng xỏm ỏm vo s t Cõu 10 Cho kim loi ng v cỏc dung dch: NaOH, HCl, CuCl2, FeCl3, AgNO3 ng tan m dung dch ? A B C D Cõu 11 ng ch l hp kim Ni Cu cú t nh n vng cao, khụng nc in n mũn, dựng ch to chõn vt tu in Thnh phn v lng ca ng ch l: A 70%Ni 30%Cu B 50%Ni 50%Cu C 40%Ni 60%Cu D 25%Ni 75%Cu Page - 37 - HK II Cõu 12 Khi cho Cu tỏc dng vi dd cha H2SO4 loóng v NaNO3, vai trũ ca NaNO3 ph n ng l A cht xỳc tỏc B cht oxi hoỏ C mụi trng D cht kh Cõu 13 Trng hp x ph n ng l A Cu + Pb(NO3)2 (loóng) B Cu + HCl (loóng) C Cu + HCl (loóng) + O2 D Cu + H2SO4 (loóng) Cõu 14 loi kim loi Cu hn hp t gm Ag v Cu, ngi ta ngõm hn hp kim loi trờn vo lng d dung dch A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Cõu 15 Cú hai dung dch axit HCl v HNO3 c ngui Kim loi no sau õ cú th dựng nhn i t dung dch axit trờn ? A Al B Fe C Cu D Cr Cõu 16 phõn i t dung H2SO4 c ngui v dung dch HNO3 c, ngui cú th dựng kim loi no sau õ ? A Cr B Fe C Cu D Al Cõu 17 Cho kim loi X tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng, ri l kh thu c kh oxit kim loi Y V X v Y cú th l: A ng v s t B s t v ng C ng v c D c v ng Cõu 18 Trong phũng th nghi m, iu ch CuSO4 ngi ta cho Cu tỏc dng vi dung dch no sau õ A H2SO4 m c B H2SO4 loóng C Fe2(SO4)3 loóng D FeSO4 loóng Cõu 19 Cú cỏc dung dch: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3 Ch dựng thờm A Dung dch Al2(SO4)3 B Dung dch BaCl2 C Cu D Dung dch Ca(OH)2 Cõu 20 Cho a hn hp kim loi: 1) Cu Ag 2) Cu Al 3) Cu Mg Dựng dung dch ca cp cht no sau õ nhn i t cỏc hn hp trờn ? A HCl v AgNO3 B HCl v Al(NO3)3 C HCl v Mg(NO3)2 D HCl v NaOH Cõu 21 Cho 19,2 gam kim loi M tỏc dng vi dung dch HNO3 loóng, d thu c 4,48 l t khớ du nht NO (ktc) Kim loi M l A Mg B Cu C Fe D Zn Cõu 22 Cho 7,68 gam Cu tỏc dng h t vi dung dch HNO3 loóng th cú kh NO thoỏt Khi lng mui nitrat sinh dung dch l A 21, 56 gam B 21,65 gam C 22,56 gam D 22,65 gam Cõu 23 t 12,8 gam Cu khụng kh Ho tan cht r n thu c vo dung dch HNO3 0,5M th thoỏt 448 ml kh NO du nht (ktc) Th t ch ti thiu dung dch HNO3 cn dựng ho tan cht r n l A 0,84 lớt B 0,48 lớt C 0,16 lớt D 0,42 lớt Cõu 24 t 12,8 gam Cu khụng kh thu c cht r n X Ho tan cht r n X thu c vo dung dch HNO3 0,5M th thoỏt 448 ml kh NO du nht (ktc) Khi lng cht r n X l: A 15,52g B 10,08g C 16g D 24g Cõu 25 Kh m gam t CuO ng kh H2 nhi t cao thu c hn hp cht r n X ho tan h t X cn va l t dung dch HNO3 1M, thu c 4,48 l t kh NO du nht (ktc) Hi u sut ca ph n ng kh CuO l A 70% B 75% C 80% D 85% Cõu 26 Mt ng nng 140,8g ngõm dung dch AgNO3 mt thi gian l ra nh s khụ cõn c 171,2g Th t ch dung dch AgNO3 32 (D = 1,2g/ml) ó tỏc dng vi ng l: A 177l t B 177ml C 88,5ll t D 88,5ml Cõu 27 Cho 19,2g Cu vo l t dung dch gm H2SO4 0,5M v KNO3 0,2M th gi i phúng kh NO T nh th t ch kh NO (kc) ? Page - 38 - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn A 1,12 l t B 2,24 l t C 4,48 l t D 3,36 l t Cõu 28 Hũa tan 19,2g Cu vo dung dch HNO3 loóng Kh NO thu c em oxi húa thnh NO2 ri sc vo nc cựng vi dũng kh oxi chu n h t thnh HNO3 Th t ch oxi ó tham gia vo quỏ trỡnh trờn l: A 22,4 l t B 3,36 l t C 0,448 l t D 6,72 l t Cõu 29 Cho hn hp gm 2g e v 3g Cu vo dung dch HNO3 th thoỏt 0,448 l t kh khụng mu húa nõu khụng kh (ktc) Khi lng mui khan thu c sau ph n ng l: A 5,4g B 8,72g C.4,84g D 10,8g Cõu 30 Mt oxit kim loi cú t l phn trm ca oxi thnh phn l 20 Cụng thc ca oxit kim loi ú l: A CuO B FeO C MgO D CrO Bi 36 Ag I/ Bc l kim loi chu n ti p chu kỡ 5, nhúm IB Trong cỏc hp cht, c cú s oxi húa ph i n l +1 1/ ớnh cht c a bc Bc l kim loi nng, t0nc = 960,50C, cú mu tr ng, dn i n v dn nhi t tt nht Bc khụng oxi húa khụng kh t kỡ nhi t no Nú tỏc dng vi axit cú t nh oxi húa mnh nh HNO3, H2SO4 c núng Ag + 2HNO3 AgNO3 + NO2 + H2O Bc cú mu en ti p xỳc vi nc hoc khụng kh m cú cha H2S: 4Ag + 2H2S + O2 2Ag2S (en) + 2H2O 2/ ng dng c a bc Bc tinh t dựng ch tỏc trang sc, vt trang tr , m c, ch to cỏc linh ki n k thut vụ tu n, Ch to mt s hp kim cú t nh cht rt qu nh hp kim Ag Cu, Ag Au c dựng ch tỏc trang sc, ỳc tin, Ion Ag+ cú kh nng sỏt trựng, di t khun 3/ rng thỏi t nhi n Trong t nhiờn, c cú trng thỏi t do, nhng phn ln dng hp cht ln qung ng, qung chỡ Bc c iu ch ch u t cỏc hp cht cựng vi ng v chỡ Au II/ Vng l kim loi chu n ti p chu kỡ 6, nhúm IB Trong cỏc hp cht, vng cú s oxi húa ph i n l +3 1/ ớnh cht c a v ng Vng l kim loi mm, mu vng, d o, cú t nh dn i n, dn nhi t tt (sau Ag v Cu) Vng cú t nh kh u nht so vi cỏc kim loi khỏc Khụng oxi húa khụng kh k c nhi t cao Khụng hũa tan cỏc axit cú t nh oxi húa, ch hũa tan nc cng toan (ú l dung dch hn hp gm th t ch HNO3 c v th t ch HCl c): Au + HNO3 + 3HCl AuCl3 + 2H2O + NO Vng tan dung dch xianua ca kim loi kim to thnh ion phc [Au(CN)2]2 Page - 39 - HK II 2/ ng dng c a v ng Ch to trang sc M vng cho cỏc trang sc Ch to hp kim qu 3/ rng thỏi t nhi n v iu ch v ng Trong t nhiờn, vng trng thỏi t do, phõn tỏn cỏc lp t, cỏt, Khai thỏc vng ng ph ng phỏp ói: dựng nc tỏch cỏc ht vng (vng cỏm) cỏt, t, Ngoi cũn dựng ph ng phỏp th lu n: dựng dung dch NaCN hũa tan nhng ht vng ln cỏt t Au + 2NaCN [Au(CN)2]2 + 2Na+ Lc l dd cha [Au(CN)2]2 ri dựng kim loi mnh nh Zn kh ion phc, thu vng t do: Zn + [Au(CN)2]2 [Zn(CN)2]2 + Au Vng thu c cú ln Zn, dựng H2SO4 loóng hũa tan Zn, thu c Au III/ NIKEN Ni Niken l kim loi chu n ti p nm ụ s 28, thuc chu kỡ 4, nhúm VIIIB Trong cỏc hp cht, niken cú s oxi húa ph i n l +2, ngoi cũn cú s oxi húa +3 1/ ớnh cht c a i Ni l kim loi mu tr ng c, rt cng, lng riờng ln (D = 8,9g/cm3), t0nc = 14550C Ni cú t nh kh u h n s t, khụng tỏc dng c vi nc v oxi khụng kh nhi t thng Khụng tỏc dng vi axit thng trờn mt cú lp oxit o v Niken d dng tan dung dch axit HNO3 c núng, Ni + 4HNO3 (c, núng) Ni(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Tỏc dng c vi nhiu n cht v hp cht, nhng khụng tỏc dng c vi H2: 500 C 2Ni + O2 ắ ắ ắ đ 2NiO o t Ni + Cl2 ắ ắ ắ đ NiCl2 2/ ng dng c a i Niken c dựng ch to hp kim chng n mũn v chu nhi t cao Ch ng hn nh: Hp kim Inva Ni e cú h s gión n rt nh, c dựng k thut vụ tu n, repla nhi t Hp kim Cu Ni cú t nh n vng cao, khụng nc in n mũn, c dựng ỳc chõn vt tu in, tua in cho ng c mỏ a Ngoi ra, mt phn Ni c dựng k thut m i n, ch to c qui Trong cụng nghi p húa cht thỡ Ni c dựng cht xỳc tỏc H n 80 lng Ni c s n xut dựng ngnh lu n kim, thộp cha Ni cú n cao v mt húa hc v c hc Zn IV/ Km l kim loi chu n ti p nm ụ s 30, chu kỡ 4, nhúm IIB Trong cỏc hp cht, km cú s oxi húa l +2 1/ ớnh cht c a k m Zn l kim loi cú mu lam nht Trong khụng kh m, km ph mt lp oxit mng nờn cú mu xỏm Km l kim loi cú lng riờng ln (D = 7,13g/cm3), cú t0nc = 419,50C iu ki n thng, Zn khỏ giũn nờn khụng kộo di c, nhng un núng t 100 1500C li d o v dai, n 2000C thỡ dũn tr li v cú th tỏn c thnh t Zn trng thỏi r n v cỏc hp cht ca km khụng c Riờng h i ca ZnO thỡ rt c Zn l mt kim loi khỏ hot ng, cú t nh kh mnh h n s t Ph n ng vi nhiu phi kim nh O2, Cl2, S, o t 2Zn + O2 ắ ắ ắ đ 2ZnO Page - 40 - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn o t Zn + S ắ ắ ắ đ ZnS o t Zn + Cl2 ắ ắ ắ đ ZnCl2 Zn khụng tỏc dng c vi nc nhi t thng cú lp oxit ph n ng vi h i nc: o v Khi un núng thỡ Zn o t Zn + H2O ắ ắ ắ đ ZnO + H2 Zn tan dung dch axit v dung dch kim: 4Zn + 10HNO3 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O Zn + 2NaOH Na2ZnO2 + H2 Zn hũa tan c dung dch NH3 (khỏc Al): Zn + 4NH3 + 2H2O [Zn(NH3)4](OH)2 + H2 2/ ng dng c a k m 3/ M (hoc trỏng) o v mt cỏc dng c, thi t ng s t, thộp chng g, chng n mũn Ch to hp kim nh hp kim vi Cu Zn Ch to pin i n húa, ph i n nht l pin Zn Mn Mt s hp cht ca Zn dựng hc, ch ng hn nh ZnO dựng lm thuc gi m au dõ thn kinh, cha nh eczema, nh nga, rng thỏi t nhi n v iu ch k m Trong t nhiờn, Zn tn ti di dng hp cht ca qung ZnS (sphalerit), ZnCO3, S n xut km t qung cú giai on: t qung chu n thnh km oxit: 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 Kh ZnO thnh Zn ng cỏch i n phõn nhi t lu n Pb V/ Chỡ nm ụ s 82, thuc nhúm IVA, chu kỡ ng tun hon Trong hp cht, chỡ cú s oxi húa l +2 v +4, ú s oxi húa ph 1/ i n v n h n l +2 ớnh cht c a chỡ P l kim loi cú mu tr ng h i xanh (tr ng c), cú lng riờng ln (D = 11,34g/cm 3), núng ch 327,40C P mim nờn d dỏt thnh lỏ mng iu ki n thng, P tỏc dng vi oxi ca khụng kh to thnh mng oxit o v cho kim loi P khụng ti p tc oxi húa Khi un núng khụng kh , P oxi húa dn dn n h t, to PbO o t 2Pb + O2 ắ ắ ắ đ 2PbO Khi un núng, P tỏc dng trc ti p vi lu hu nh to P S o 2/ t Pb + S ắ ắ ắ đ PbS P hu nh khụng tỏc dng vi axit thng (HCl, H2SO4 l) vỡ to thnh mui khụng tan o v P tỏc dng vi axit cú t nh oxi húa to thnh mui P (II) Pb + HNO3 (c) Pb(NO3)2 + 2NO2 Tỏc dng vi dung dch kim Pb + 2KOH K2PbO2 + H2 Chỡ v cỏc hp cht ca chỡ u rt c Mt lng chỡ vo c th s gõ nh lm xỏm men rng v cú th gõ ri lon thn kinh ng dng c a chỡ Chỡ c dựng ch to cỏc n cc cqu , v dõ cỏp, u n v dựng ch to thi t o v cỏc tia phúng x Ngoi ra, nú cũn dựng ch to cỏc hp kim VI/ Sn Page - 41 - HK II Thi c nm ụ s 50, thuc nhúm IVA, chu kỡ ng tun hon Trong hp cht, thi t cú s oxi húa l +2 v +4, ú s oxi húa ph 1/ i n v n h n l +2 ớnh cht c a thic nhi t thng, thi c l kim loi cú mu tr ng c (thng gi l thi c tr ng), cú lng riờng ln (D = 7,92g/cm3), mm nờn d dỏt mng, núng ch 2320C Thi c tn ti hai dng thự hỡnh l thi c tr ng v thi c xỏm, hai dng n cú th i n i ln ph thuc vo nhi t vựng lnh, nhng vt ng thi c chúng hng, quỏ trỡnh i n i t thi c tr ng sang thi c xỏm lm tng th t ch nờn thi c thnh t mu xỏm iu ki n thng, Sn tỏc dng vi oxi ca khụng kh to thnh mng oxit o v cho kim loi Sn khụng ti p tc oxi húa Khi un núng khụng kh , Sn oxi húa dn dn n h t, to SnO2 o t Sn + O2 ắ ắ ắ đ 2SnO2 Thi c tan chm dung dch HCl loóng to SnCl2 v kh H2 Sn + 2HCl SnCl2 + H2 Tỏc dng c vi axit cú t nh oxi húa to thnh mui Sn (II) hoc Sn (IV) tự vo trng hp Sn + 4HNO3 (c) H2SnO3 + 4NO2 + H2O Tỏc dng vi dung dch kim Sn + 2NaOH Na2SnO2 + H2 2/ ng dng c a thic Mt lng ln Sn dựng ph lờn mt ca s t chng g (s t tõ ), dựng cụng nghi p thc phm Lỏ thi c mng (gi thi c) dựng t i n Hp kim Sn P (núng ch 1800C) dựng hn SnO2 c dựng lm men cụng nghi p gm s v th tinh m ====== ====== Cõu Dó no sau õ s p x p cỏc kim loi ỳng theo th t t nh kh tng dn ? A Pb < Ni < Sn < Zn B Pb < Sn < Ni < Zn C Ni < Sn < Zn < Pb D Ni < Zn < Pb < Sn Cõu S t tõ l s t c ph lờn mt i kim loi no sau õ ? A Zn B Ni C Sn D Cr Cõu Hp cht no sau õ khụng cú t nh lng t nh ? A ZnO B Zn(OH)2 C ZnSO4 D Zn(HCO3)2 Cõu lm sch mt loi th ngõn cú ln cht l Zn, Sn v P cn khu loi th ngõn n dung dch: A Zn(NO3)2 B Sn(NO3)2 C Pb(NO3)2 D Hg(NO3)2 Cõu Kim loi dựng ngn c n cht phúng x l: A Pb B Pt C Sn D Pd Cõu Cht no sau õ tỏc dng c vi vng kim loi ? A Oxi khụng kh B Hn hp axit HNO3, HCl vi t l mol 1:3 C Axit HNO3 c, núng D Dung dch H2SO4 c, núng Cõu hũa tan vng, ngi ta dựng: A HNO3 m c, núng C Dung dch kim xianua Page - 42 - B H2SO4 m c, núng D Nc Sva de Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn Cõu Cỏc cht tỏc dng c vi dung dch HCl l: A Ag, Ni, Pb B Sn, Zn, Al C Au, Zn, Sn D Ni, Pb, Zn Cõu Chn cỏch s p x p theo chiu gi m dn t nh kh ca cỏc kim loi A Fe > Ni > Zn > Sn > Pb > Au > Ag B Fe > Ni > Zn > Sn > Pb > Ag > Au C Sn > Fe > Zn > Ni > Ag > Pb > Au D Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > Ag > Au Cõu 10 Hp kim c dựng hn vi mch i n t l: A Ni Pb B Zn Sn C Sn Pb D Pb Zn Cõu 11 T ng h s cõn ng ca ph n ng: Ni(OH)2 + KBrO + H2O Ni(OH)3 + KBr A B C D 10 Cõu 12 S cú ph n ng húa hc x khi: A Cho dd Pb(NO3)2 vo dd Cu(NO3)2 B Nhỳng lỏ Cu vo dd P (NO3)2 C Nhỳng lỏ P vo dd Cu(NO3)2 D Nhỳng lỏ P vo dd Sn(NO3)2 Cõu 13 Pin i n húa e Ni cú sut i n ng chun l: A 0,44 V B 0,21 V C 0,53 V D 0,40 V Cõu 14 Nm 1912 mt on him Nam cc dựng ỡnh ng Sn ng du Nam cc giỏ lnh ó phỏ hng cỏc ỡnh Sn, mt du, c on him hi sinh Ngu ờn nhõn ca ỡnh Sn phỏ hng l vỡ: A Sn tỏc dng vi O2 khụng kh B Sn tỏc dng vi du C Sn tỏc dng vi CO2, SO2 tng khụng kh D nhi t thp, Sn ó i n thnh t Sn Cõu 15 Cú th dựng P ch to cỏc thi t o him ngn c n cht phúng x, l do: A P l mt kim loi nng, lng riờng 11,34g/cm3 B Trong khụng kh , P to lp mng P O o v C P cú kh nng hp th tia gamma D P khụng tỏc dng vi nc khụng kh Cõu 16 Cu hỡnh electron ca Ni l: A [Ar] 3d8 4s2 B [Ar] 3d5 4s5 C [Ar] 3d7 4s8 D [Ar] 3d9 4s1 Cõu 17 Cu hỡnh electron ca Sn l: A [Kr] 4d10 5s1 3p3 B [Kr] 4d10 5s2 5p2 C [Kr] 4d10 5s2 5p4 Cõu 18 Cu hỡnh electron ca P l: A [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 C [Xe] 4f14 5d6 6s2 6p5 B [Xe] 4f14 5d8 6s2 6p4 D [Xe] 4f14 5d10 6s1 6p3 D [Kr] 4d10 5s2 5p5 Cõu 19 Ngõm mt km cú cựng lng v k ch thc dung dch Pb(NO3)2, dung dch Cu(NO3)2, dung dch AgNO3 n s mol km dung dch ng Thanh kim loi tha i lng nhiu h n ú l km A Ngõm dd Cu(NO3)2 B Ngõm dd AgNO3 C Ngõm dd Pb(NO3)2 D Ngõm dd Cu(NO3)2 v dd Pb(NO3)2 Cõu 20 Nh t t dung dch NaOH vo dung dch AgNO3 th thu c k t ta en N u nh t t n d dung dch NH3 vo dung dch AgNO3 th cú k t ta mu en, sau ú k t ta tan dn to thnh dung dch khụng mu u ú chng t: A AgOH cú t nh lng t nh B AgOH va cú t nh oxi húa, va cú t nh kh + C Ion Ag cú kh nng to phc vi NH3 D AgOH cú t nh oxi húa Cõu 21 Cho dung dch NaOH vo dung dch mui sunfat ca mt kim loi cú húa tr II th sinh k t ta tan dung dch NaOH d Mui sunfat ú l mui no sau õ ? A MgSO4 B ZN(OH)2 C MnSO4 D ZnSO4 Cõu 22 Hũa tan h t 5,3g hn hp kim loi gm Mg, Zn, Al, e ng dung dch H2SO4 loóng, thu c 3,136 l t kh (kc) v m gam mui sunfat Giỏ tr ca m l: A 32,18g B 19,02g C 18,74g D 19,3g Cõu 23 Hai mu km cú lng ng Cho mt mu tan hon ton dung dch HCl to 6,8g mui Cho mu cũn li tan hon ton dung dch H2SO4 thỡ lng mui thu c to l: Page - 43 - HK II A 16,1g B 8,05g C 13,6g D 7,42g Cõu 24 Ngõm mt lỏ Zn nng 100g 100ml dung dch cú cha Cu(NO3)2 3M v P (NO3)2 1M Sau ph n ng, l lỏ Zn dung dch, lng Zn sau ph n ng l: A 113,9g B 119,3g C 131,9g D 139,1g Cõu 25 Cho 20,4g hn hp Mg, Zn, Ag vo cc ng 600ml dung dch HCl 1M (va ) Sau ph n ng k t thỳc, thờm dn NaOH vo t c k t ta ti a Lc k t ta v nung núng nhi t cao n lng khụng i c a (gam) cht r n Giỏ tr ca a l: A 23,2 B 25,2 C 27,4 D 28,1 Cõu 26 Hũa tan m (gam) Zn vo dung dch HCl d thoỏt V1 l t kh (kc) Hũa tan m (gam) Zn vo dung dch NaOH d thoỏt V2 l t kh (kc) So sỏnh V1 v V2 th : A V1 = 2V2 B 2V1 = V2 C V1 = 1,5V2 D V1 = V2 Cõu 27 Cho 32g hn hp gm MgO, e2O3, CuO tỏc dng va vi 300ml dung dch H2SO4 2M Khi lng mui thu c l: A 60g B 80g C 85g D 90g Cõu 28 Cho 40g hn hp Cu, Ag, Au, e, Zn tỏc dng vi oxi d nung núng thu c 46,4g cht r n X Th t ch dung dch HCl 2M cú kh nng ph n ng vi cht r n X l: A 0,8 l t B 0,4 l t C 0,6 l t D 0,5 l t Cõu 29 Bi t 2,3g hn hp MgO, CuO v eO tỏc dng va vi 100ml dung dch H2SO4 0,2M Khi lng mui thu c l: A 3,6g B 3,7g C 3,8g D 3,9g Cõu 30 Cho 23,8g kim loi X tan h t dung dch HCl to ion X2+ Dung dch to thnh cú th tỏc dng va vi 200ml dung dch eCl3 2M to thnh ion X4+ Kim loi X l: A Mn B Pb C Sn D Cr Page - 44 - Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn h Bi 40-41-42 STT Ion Na + K+ Li + NH +4 Ba 2+ Ca 2+ t trờn ngn la n cn t trờn ngn la n cn t trờn ngn la n cn dd kim hng trỡnh ph n ng 2+ Al3+ Cr 3+ 10 Fe2+ 11 3+ 12 Cu 2+ 13 Ni 2+ i n t ng Ngn la mu vng Ngn la mu t m Ngn la mu t a NH +4 + OH- đ NH + H 2O Si t kh mựi khai SO 24- Ba 2+ + SO 24- đ BaSO tr ng CO32- Ba 2+ + CO32- đ BaCO3 tr ng CrO 24- Ba 2+ + CrO 24- đ BaCrCO CO32- Ca 2+ + CO32- đ CaCO3 vng t i tr ng ( NH4 )2 C2O4 Ca 2+ + C2O 24- đ CaC 2O Mg Fe hu c th CO32- OH - OH - OH - OHH + ; MnO-4 Mg 2+ + CO32- đ MgCO3 Mg 2+ + 2OH đ Mg (OH ) - tr ng tr ng, tan nc núng ộAl3+ + 3OH- đ Al (OH) ờAl(OH) + OH- đ [Al(OH) ]- (t an) ờở ộCr 3+ + 3OH- đ Cr (OH) ờCr(OH) + OH- đ [Cr(OH) ]- (t an) ờở ộFe2+ + 2OH- đ Fe (OH ) ờ4Fe(OH) + O + 2H O đ 4Fe(OH) ờở 2 5Fe2+ +MnO-4 +8H+ đ 5Fe3+ +Mn 2+ +4H 2O keo tr ng, tan kim d xanh, tan kim d to dung dch mu xanh xanh nht, sang mu e(OH)3 Mt mu thuc t m To dd nõu OH- Fe3+ + 3OH- đ Fe(OH)3 mu nõu OH- Cu 2+ + 2OH- đ Cu (OH ) mu xanh, kh d NH3 to dd xanh thm mu xanh lỏ cõ dd NH3 OH- ộCu 2+ +2 NH +2H O đ Cu(OH) +2 NH + 2 ờCu(OH) +4 NH đ [Cu(NH ) ]2+ +2OHờở 3 ộNi 2+ + 2OH- đ Ni (OH) ờNi(OH) +6 NH đ [Ni(NH ) ]2+ +2OHờở 3 Page - 45 - Dung dch mu xanh l cõ HK II STT Ion NO-3 SO 24- Cl- CO 23 STT hớ CO2 hu c th Cu, H 2Cu+2 NO +8H đ 3Cu +2 NO+4H 2O + 2+ BaCl2 Ba 2+ + SO 24- đ BaSO axit d Ag + Ag+ + Cl- đ AgCl HNO3 loóng AgCl + NH đ [Ag(NH ) ]+ + Cl3 H + d Ca 2+ , Ba 2+ hu c th dd Ca(OH)2 SO2 Cl2 dd KI v H tinh t NO2 H2O, Cu 2+ Cu , Pb Cú kh khụng mu thoỏt chu n thnh mu nõu tr ng tr ng K t ta tan NH3 d Si t kh Ba 2+ + CO32- đ BaCO3 tr ng hng trỡnh ph n ng CO2 + Ca(OH)2 đ CaCO3 + H2O SO2 + I2 + 2H2O đ 2HI + H2SO4 2+ i n t ng CO32- + 2H+ đ CO + H 2O SO2 + Br2 + 2H2O đ 2HBr + H2SO4 H2S + 2NO + O2 đ 2NO2 dd Br2 hoc I2 hng trỡnh ph n ng Cl2 + 2KI đ 2KI + I2 2NO2 + O2 + 2H2O đ 4HNO3 3Cu+8HNO3 đ 3Cu(NO3 )2 +2NO+4H2O Cu 2+ + S2- đ CuS Pb 2+ + S 2- đ PbS i n t ng Vn c Nht dn mu nõu ca dd Brom Nht dn mu nõu ca dd Iot S n phm lm h tinh t húa xanh Ging nh nhn i t gc NO-3 en en Lu ý: Cn n m vng t nh cht vt l c n ca cht: trng thỏi, mu s c, t nh tan, Cn n m vng cỏc t nh cht húa hc c n: t nh cht c trng, k m theo du hi u (to k t ta, hũa tan, si t kh , ) Ph n ng c chn ph i c n gi n v cú du hi u r rng nhn i t cỏc ion cựng mt dung dch cn ch th t nhn bit cho s nhn i t ion n khụng lm nh hng n ion khỏc Nờn xột cỏc cation ri chn ph ng phỏp nhn i t tt nht Page - 46 - ... s x A 2Al + 6H2O đ 2Al(OH)3 + 3H2 l: B 2Al + 2NaOH + 2H2O đ 2NaAlO2 + 3H2 C Al2O3 + 2NaOH đ 2NaAlO2 + H2O hay Al2O3 + NaOH + 3H 2O đ 2Na ộờởAl(OH) ự ỳ ỷ D Al(OH)3 + NaOH đ 2NaAlO2 + H2O Cõu... ngoi cựng l 2s22p6 Khi ú, M+ l cation no sau õ : A Ag+ B Cu+ C Na+ D K+ Cõu Cu hỡnh electron ca ngu ờn t Na (Z = 11) l: A 1s22s2 2p6 3s2 B 1s22s2 2p6 C 1s22s2 2p6 3s1 D 1s22s2 2p6 3s23p1 Cõu T... oxit (Na2O, K2O, Li2O), n u d oxi s to thnh peoxit M2O2 (Li2O2, Na2O2, K2O2) Nhng peoxit n l cht r n, tan nc to thnh nc oxi gi H2O2 Na + O2 ắ ắđ Na 2O (natri oxit ) ; Na + O2 ắ ắđ Na 2O2 (natri
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập hoá 12 học kì 2 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá, Lý thuyết và bài tập hoá 12 học kì 2 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá, Lý thuyết và bài tập hoá 12 học kì 2 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn