bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn

28 388 3
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Kiểm tra bài cũ Mô tả cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân thực? So sánh với cấu trúc của tế bào nhân sơ? 1. Cấu trúc: - Hình bầu dục hoặc hình cầu, đường kính 5 micromet - Màng kép: - Chất nhiễm sắc: ADN + Pr (histon) - Nhân con: 2. Chức năng: - Nơi lưu trữ, bảo quản và truyền đạt TTDT. - Trung tâm điều hành, định hướng và giám sát mọi hoạt động trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào. Hãy đọc SGK,quan sát hình 15.1 và điền vào bảng sau ? Cấu trúc Chức năng Cấu trúc -Có dạng hình cầu hoặc thể sợi ngắn. -Pr + Lipit + AND vòng +ARN +Ribôxôm . - Có cấu trúc màng kép : màng ngoài trơn, màng trong có hình răng lược. Trên màng trong có nhiều loại enzim hô hấp. Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng ATP. Ngoài ra còn tạo nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất . Chức năng Số lượng ti thể trong các loại tế bào có như nhau không ? Tại sao ? Loại tế bào có đặc điểm gì thì chứa nhiều ti thể ? H×nh d¹ng, sè l­îng, kÝch th­íc, vÞ trÝ s¾p xÕp cña ti thÓ biÕn thiªn tuú thuéc c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng vµ tr¹ng th¸i sinh lÝ cña tÕ bµo. VD: TÕ bµo gan cã 2500 ti thÓ. TÕ bµo c¬ ngùc cña c¸c loµi chim bay cao, bay xa cã 2800 ti thÓ. [...]... Số lượng ti thể trong các loại tế bào có như nhau không ? Tại sao ?Loại tế bào có đặc điểm gì thì chứa nhiều ti thể ? Hình dạng, số lượng, kích thước, vị trí sắp xếp của ti thể biến thiên tuỳ thuộc các điều kiện môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào. VD: Tế bào gan có 2500 ti thể. Tế bào cơ ngực của các loài chim bay cao, bay xa cã 2800 ti thÓ. ... cung cấp năng lượng cho tế bào .- Có chức năng tổng hợp các chất hữu cơ cho cho tế bào. Cấu trúc -Chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật.Là thể hình bầu dục được bao bởi 1 lớp màng kép Lục lạpGranaStrôma-Grana được cấu tạo từ các túi dẹt (tilacôit).Trong lục lạp có chứa ADN và Ribôxôm .Là nơi thực hiện các chức năng quang hợp của tế bào thực vật Chức năng... đầy đủ của 1 bào quan trong tế bào. Hãy cho biết bào quan này có tên là gì ?Căn cứ vào đâu mà em biết bào quan đó ?Ti thÓ Hãy đọc SGK,quan sát hình 15.1 và điền vào bảng sau ? Giống nhau :Khác nhau :Ti thể Lục lạp-Có hình dạng tương tự nhau. Màng kép ; được cấu tạo từ các thành phần (ADN, ARN ,Pr,Lipit…)-Đều chứa ADN vòng,ribôxôm 70s,có khả năng tự nhân đôi, có khả... bộ máy gôngi, lizôxôm, không bào. Những đặc điểm nào của ti thể và lục lạp khiến một số nhà khoa học cho rằng :Lục lạp và ti thể là vi khuẩn sống cộng sinh hoặc thực bào trong tế bào nhân thực ? Màng ngoàiMàng trongChất nềnTilacôitGranaNhóm 2 -Có kích thước và hình dạng tương tự nhau .-Đều có ADN trần, kép, vòng -Đều có ribôxôm loại 70S . Tự nhân đôi ,tự tổng hợp ATP.... răng lược. Trên màng trong có nhiều loại enzim hô hấp. Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng ATP.Ngoài ra còn tạo nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất .Chức năng Đây là hình vẽ chưa đầy đủ của 1 bào quan trong tế bào. Hãy cho biết bào quan này có tên là gì ?Căn cứ vào đâu mà em bit ?Lục lạp . Kiểm tra bài cũ Mô tả cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân thực? So sánh với cấu trúc của tế bào nhân sơ? 1. Cấu trúc: - Hình bầu dục hoặc hình cầu,. vật chất . Chức năng Số lượng ti thể trong các loại tế bào có như nhau không ? Tại sao ? Loại tế bào có đặc điểm gì thì chứa nhiều ti thể ? H×nh d¹ng,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn, bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn, bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn

Bình luận về tài liệu bai-15-te-bao-nhan-thuc-tiep-cuc-chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP