bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 363
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 28 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Mô tả cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân thực? So sánh với cấu trúc của tế bào nhân sơ? 1. Cấu trúc: - Hình bầu dục hoặc hình cầu, đường kính 5 micromet - Màng kép: - Chất nhiễm sắc: ADN + Pr (histon) - Nhân con: 2. Chức năng: - Nơi lưu trữ, bảo quản và truyền đạt TTDT. - Trung tâm điều hành, định hướng và giám sát mọi hoạt động trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào. Hãy đọc SGK,quan sát hình 15.1 và điền vào bảng sau ? Cấu trúc Chức năng Cấu trúc -Có dạng hình cầu hoặc thể sợi ngắn. -Pr + Lipit + AND vòng +ARN +Ribôxôm . - Có cấu trúc màng kép : màng ngoài trơn, màng trong có hình răng lược. Trên màng trong có nhiều loại enzim hô hấp. Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng ATP. Ngoài ra còn tạo nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất . Chức năng Số lượng ti thể trong các loại tế bào có như nhau không ? Tại sao ? Loại tế bào có đặc điểm gì thì chứa nhiều ti thể ? H×nh d¹ng, sè l­îng, kÝch th­íc, vÞ trÝ s¾p xÕp cña ti thÓ biÕn thiªn tuú thuéc c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng vµ tr¹ng th¸i sinh lÝ cña tÕ bµo. VD: TÕ bµo gan cã 2500 ti thÓ. TÕ bµo c¬ ngùc cña c¸c loµi chim bay cao, bay xa cã 2800 ti thÓ. . Kiểm tra bài cũ Mô tả cấu trúc và chức năng của nhân tế bào nhân thực? So sánh với cấu trúc của tế bào nhân sơ? 1. Cấu trúc: - Hình bầu dục hoặc hình cầu,. vật chất . Chức năng Số lượng ti thể trong các loại tế bào có như nhau không ? Tại sao ? Loại tế bào có đặc điểm gì thì chứa nhiều ti thể ? H×nh d¹ng,

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn, bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn, bai 15: Tế bào nhân thực(tiếp)- cực chuẩn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-15-te-bao-nhan-thuc-tiep-cuc-chuan

Đăng ký

Generate time = 0.19289612770081 s. Memory usage = 18.57 MB