Bảng lượng giác

Bill Gates
Bill Gates(11512 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 772
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Mô tả: 1.Cấu tạo của bảng lượng giác *Bảng lượng giác gồm bảng VIII,bảng IXvà bảng X *Bảng VIII dùng để tìm giá trị sin và côsin của các góc nhọn đồng thời để tìm góc nhọn khi biết tỉ số sin hoặc côsin của nó Bảng VIII-SIN A 4 2 1 . . 91359128912191149107910090929085 . . 9078 . . . 9070 . . 0,9063 . . A ' 0 o 65 ' 12 ' 18 ' 24 ' 30 ' 36 ' 42 ' 48 ' 54 ' 60 ' 1 ' 2 ' 3 ' 1 ' 2 ' 3 ' 6 ' 60 ' 54 ' 48 ' 42 ' 36 ' 30 ' 24 ' 18 ' 12 ' 0 ' 6 0 24 CÔSIN Bảng IX dùng để tìm giá trị tang của góc từ 0 0 đến 76 0 và côtang của các góc từ 14 0 đến 90 0 và ngược lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc côtang của nó. Bảng IX có cấu tạo như bảng VIII Bảng X dùng để tìm giá trị tang của góc từ 76 0 đến 89 0 59 và côtang của các góc từ 1 0 đến 14 0 và ngược lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc côtang của nó. Bảng X không có phần hiệu chính. Bảng X-Tang của các góc gần 90 0 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 76 0 00 10 20 30 40 50 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,016 4,066 4,118 4,171 4,225 4,280 4,021 4,071 4,123 4,176 4,230 4,286 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 50 40 30 20 10 13 0 00 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A Cô tang của các góc nhỏ Nhận xét: Khi góc tăng từ 0 0 đến 90 0 (0 0 < <90 0 ) thì sin và tg tăng còn cos ,cotg giảm 2.Cách dùng bảng a.Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước Các bước thực hiện Bước 1:Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tg(cột 13 đối với cos và cotg) Bước 2 :Tra số phút ở hàng 1đối với sin và tg(hàng cuối đối Với cos và cotg) Bước 3 :Lấy giá trị tại giao của hàng ghi số độ và cột Ghi số phút. *Trong trường hợp số phút không là bội của 6 thì lấy cột Phút gần nhất với số phút phải xét ,số phút chêch lệch Còn lại xem ở phần hiệu chính VÝ dô 1:T×m sin 46 0 12 ’ A … 12 ’ . . . 46 0 . . . 7218 B¶ng VIII - Sin 7218,01246sin '0 ≈ VÝ dô 2 :T×m cos 33 0 14 ’ B¶ng VIII - Sin A 33 0 … 12 / … A 1 / 2 / 3 / )21233cos(1433cos ''0'0 += 8368 C¤SIN '0'0 1233cos1433cos < 0003,08368,01433cos '0 −≈ = 0,8365 3 A 0 / … 18 / … …. 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 1,1918 … 60 / … 42 / B¶ng IX : TANG VÝ dô :T×m tg 52 0 18 / 2938 2938,11852 /0 ≈ tg ? 1 Sö dông b¶ng t×m cotg 47 0 24 / A 0 / …… 40 0 0,8391 47 0 … …… …… 24 / . 0 / A …. 9195 9195,02447cot '0 ≈g B¶ng IX tang VÝ dô 4: T×m cotg8 0 32 / B¶ng X –Tang cña c¸c gãc gÇn 90 0 8 0 30 / …… 2 / ……. A 6,665 665,6328cot '0 ≈ g 316,71382 '0 ≈tg ?2 Sö dông b¶ng t×m tg82 0 13 / B¶ng X …. 82 0 00 / 10 / 20 / 30 / … … 3 / …… 7,316 T×m tØ sè l­îng gi¸c cña 1 gãc nhän cho tr­íc b»ng M¸y tÝnh CASIO fx 500MS VÝ dô : T×m cos25 0 13 / cos 25 0,,, 13 0,,, = 0,9047 . 1.Cấu tạo của bảng lượng giác *Bảng lượng giác gồm bảng VIII ,bảng IXvà bảng X *Bảng VIII dùng để tìm giá trị sin và côsin. lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc côtang của nó. Bảng IX có cấu tạo như bảng VIII Bảng X dùng để tìm giá trị tang của góc từ 76 0 đến 89 0 59

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng lượng giác, Bảng lượng giác, Bảng lượng giác

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-luong-giac

Đăng ký

Generate time = 0.12764596939087 s. Memory usage = 18.54 MB