Bảng lượng giác

15 853 11 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

1.Cấu tạo của bảng lượng giác *Bảng lượng giác gồm bảng VIII,bảng IXvà bảng X *Bảng VIII dùng để tìm giá trị sin và côsin của các góc nhọn đồng thời để tìm góc nhọn khi biết tỉ số sin hoặc côsin của nó Bảng VIII-SIN A 4 2 1 . . 91359128912191149107910090929085 . . 9078 . . . 9070 . . 0,9063 . . A ' 0 o 65 ' 12 ' 18 ' 24 ' 30 ' 36 ' 42 ' 48 ' 54 ' 60 ' 1 ' 2 ' 3 ' 1 ' 2 ' 3 ' 6 ' 60 ' 54 ' 48 ' 42 ' 36 ' 30 ' 24 ' 18 ' 12 ' 0 ' 6 0 24 CÔSIN Bảng IX dùng để tìm giá trị tang của góc từ 0 0 đến 76 0 và côtang của các góc từ 14 0 đến 90 0 và ngược lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc côtang của nó. Bảng IX có cấu tạo như bảng VIII Bảng X dùng để tìm giá trị tang của góc từ 76 0 đến 89 0 59 và côtang của các góc từ 1 0 đến 14 0 và ngược lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc côtang của nó. Bảng X không có phần hiệu chính. Bảng X-Tang của các góc gần 90 0 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 76 0 00 10 20 30 40 50 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,016 4,066 4,118 4,171 4,225 4,280 4,021 4,071 4,123 4,176 4,230 4,286 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 50 40 30 20 10 13 0 00 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A Cô tang của các góc nhỏ Nhận xét: Khi góc tăng từ 0 0 đến 90 0 (0 0 < <90 0 ) thì sin và tg tăng còn cos ,cotg giảm 2.Cách dùng bảng a.Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước Các bước thực hiện Bước 1:Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tg(cột 13 đối với cos và cotg) Bước 2 :Tra số phút ở hàng 1đối với sin và tg(hàng cuối đối Với cos và cotg) Bước 3 :Lấy giá trị tại giao của hàng ghi số độ và cột Ghi số phút. *Trong trường hợp số phút không là bội của 6 thì lấy cột Phút gần nhất với số phút phải xét ,số phút chêch lệch Còn lại xem ở phần hiệu chính VÝ dô 1:T×m sin 46 0 12 ’ A … 12 ’ . . . 46 0 . . . 7218 B¶ng VIII - Sin 7218,01246sin '0 ≈ VÝ dô 2 :T×m cos 33 0 14 ’ B¶ng VIII - Sin A 33 0 … 12 / … A 1 / 2 / 3 / )21233cos(1433cos ''0'0 += 8368 C¤SIN '0'0 1233cos1433cos < 0003,08368,01433cos '0 −≈ = 0,8365 3 A 0 / … 18 / … …. 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 1,1918 … 60 / … 42 / B¶ng IX : TANG VÝ dô :T×m tg 52 0 18 / 2938 2938,11852 /0 ≈ tg ? 1 Sö dông b¶ng t×m cotg 47 0 24 / A 0 / …… 40 0 0,8391 47 0 … …… …… 24 / . 0 / A …. 9195 9195,02447cot '0 ≈g B¶ng IX tang VÝ dô 4: T×m cotg8 0 32 / B¶ng X –Tang cña c¸c gãc gÇn 90 0 8 0 30 / …… 2 / ……. A 6,665 665,6328cot '0 ≈ g 316,71382 '0 ≈tg ?2 Sö dông b¶ng t×m tg82 0 13 / B¶ng X …. 82 0 00 / 10 / 20 / 30 / … … 3 / …… 7,316 T×m tØ sè l­îng gi¸c cña 1 gãc nhän cho tr­íc b»ng M¸y tÝnh CASIO fx 500MS VÝ dô : T×m cos25 0 13 / cos 25 0,,, 13 0,,, = 0,9047 [...]... 3/)21233cos(1433cos''0'0+=8368CÔSIN'0'01233cos1433cos<0003,08368,01433cos'0= 0,8365 3 Ví dụ 4: Tìm cotg8032/ Bảng X Tang của các góc gần 9008030/ 2/. A6,665665,6328cot'0g ? 1Sử dụng bảng tìm cotg 47024/A 0/4000,8391470 24/ 0/A .91959195,02447cot'0g Bảng IX tang ?4Sử dụng bản tìm góc nhọn α (làm trònđến độ )biết cosα=0,5547 Bảng VIIIA … ….....560.24/18/A5534 5548Có 0,5534 <0,5547... 12 . . 460 . . .7218 Bảng VIII - Sin7218,01246sin'0 Tìm s o của 1 góc nhọn cho trước bằng Máy tính CASIO fx 500MSVí dụ 1 : Tìm góc nhọn x biết sin x = 0,2836SHIFT Sin-10,228360,,,,= 16028030,66VÝ dụ 2 : Tìm gúc nhn x bit cotg x = 3,163SHIFT tan -13,163=( 1ữ0,,,, 17032040.7018kq016kq Ví dụ 2 :Tìm cos 33014 Bảng VIII - Sin A 330 . 1.Cấu tạo của bảng lượng giác *Bảng lượng giác gồm bảng VIII ,bảng IXvà bảng X *Bảng VIII dùng để tìm giá trị sin và côsin. lại dùng để tìm góc nhọn khi biết tang hoặc côtang của nó. Bảng IX có cấu tạo như bảng VIII Bảng X dùng để tìm giá trị tang của góc từ 76 0 đến 89 0 59
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng lượng giác, Bảng lượng giác, Bảng lượng giác

Bình luận về tài liệu bang-luong-giac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP