Ngoai khoa 10- an toan giao thong

Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (9605 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 17
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 51 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Mô tả: Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thao giảng môn GDCD-lớp 12 A7 T r ­ ê n g T H P T B C H ­ ¬ n g K h ª TiÕt 30. Ngo¹i kho¸ (tiÕt 2) Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/ 2007. Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Sau khi xem nh÷ng h×nh ¶nh trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng ë n­íc ta hiÖn nay? Theo em nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tr×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng liªn tiÕp x¶y ra? . n¹n giao th«ng ngµy 15/12/ 2007. Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao. gia giao thông phải dừng lại. b. Hai tay hoặc 1 tay giang ngang: -Để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Ngoai khoa 10- an toan giao thong, Ngoai khoa 10- an toan giao thong, Ngoai khoa 10- an toan giao thong

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.283820152283 s. Memory usage = 17.68 MB