Ngoai khoa 10- an toan giao thong

Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (11484 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 77
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 51 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Mô tả: Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thao giảng môn GDCD-lớp 12 A7 T r ­ ê n g T H P T B C H ­ ¬ n g K h ª TiÕt 30. Ngo¹i kho¸ (tiÕt 2) Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/ 2007. Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Sau khi xem nh÷ng h×nh ¶nh trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng ë n­íc ta hiÖn nay? Theo em nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tr×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng liªn tiÕp x¶y ra? . n¹n giao th«ng ngµy 15/12/ 2007. Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao. gia giao thông phải dừng lại. b. Hai tay hoặc 1 tay giang ngang: -Để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Ngoai khoa 10- an toan giao thong, Ngoai khoa 10- an toan giao thong, Ngoai khoa 10- an toan giao thong

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ngoai-khoa-10-an-toan-giao-thong

Đăng ký

Generate time = 0.179166078568 s. Memory usage = 18.41 MB