Phan tich da thuc thanh nhan tu

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(11569 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 56
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:25

Mô tả: Tập thể lớp 8A4 Nhiệt liệt chào mừng các thầy,cô giáo đến thăm lớp, dự giờ Kiểm tra bài cũ -------* * * ------- *)Hãy nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em đã học? *)áp dụng: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x(x 3) + y (x -3) b) (x+2) 2 y 2 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö : x 2 3x xy 3y+ - - Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö TiÕt 11 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö : ( ( )) = x 3 y 3 + - x y+ -x 2 x 3 y 3 + - x y+ -x 2 = x(x -3) (x -3)y+ = (x -3)(x +y) VÝ dô 2 Ph©n tÝch ®a thøc x 2 y– 2 +4x +4 thµnh nh©n tö x 2 y 2 4x 4 - + + =(x 2 +4x+4) y– 2 =(x+2) 2 - y 2 =(x+2+y)(x+2 y)– Ph©n tÝch ®a thøc x 2 y– 2 +4x +4 thµnh nh©n tö. x 2 -3x+ xy - 3y =(x 2 +xy ) + (-3x -3y) =x( x+y) - 3( x+y) =(x+y)(x - 3) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. *VÝ dô 1 x 2 -y 2 + 4x +4 =(x 2 +4x+4 ) - y 2 = ( x+2) 2 - y 2 =(x+2+y)(x+2 -y) *VÝ dô 2 Nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hîp ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung Nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hîp ®Ó xuÊt hiÖn h»ng ®¼ng thøc Nhận xét *) Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung *) Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức Khi phân tích các đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử: xz + yz 5(x+y)– Bµi 1 Lêi gi¶i cña b¹n häc sinh: =(x+y) (z- 5) =xz + yz - 5x -5y =z(x + y) -5(x +y) =(xz +yz) (5x+5y)– . (z- 5) =xz + yz - 5x -5y =z(x + y) -5(x +y) =(xz +yz) (5x+5y)– Bµi 2 TÝnh nhanh: 15.64+25.100+36.15+60.100 5x (x -3) x+3=0– Bµi 3: 5x (x -3) (x -3)=0–

— Xem thêm —

Xem thêm: Phan tich da thuc thanh nhan tu, Phan tich da thuc thanh nhan tu, Phan tich da thuc thanh nhan tu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.137303113937 s. Memory usage = 18.45 MB