Phan tich da thuc thanh nhan tu

16 73 0
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:25

Tập thể lớp 8A4 Nhiệt liệt chào mừng các thầy,cô giáo đến thăm lớp, dự giờ Kiểm tra bài cũ -------* * * ------- *)Hãy nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em đã học? *)áp dụng: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x(x 3) + y (x -3) b) (x+2) 2 y 2 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö : x 2 3x xy 3y+ - - Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö TiÕt 11 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö : ( ( )) = x 3 y 3 + - x y+ -x 2 x 3 y 3 + - x y+ -x 2 = x(x -3) (x -3)y+ = (x -3)(x +y) VÝ dô 2 Ph©n tÝch ®a thøc x 2 y– 2 +4x +4 thµnh nh©n tö x 2 y 2 4x 4 - + + =(x 2 +4x+4) y– 2 =(x+2) 2 - y 2 =(x+2+y)(x+2 y)– Ph©n tÝch ®a thøc x 2 y– 2 +4x +4 thµnh nh©n tö. x 2 -3x+ xy - 3y =(x 2 +xy ) + (-3x -3y) =x( x+y) - 3( x+y) =(x+y)(x - 3) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. *VÝ dô 1 x 2 -y 2 + 4x +4 =(x 2 +4x+4 ) - y 2 = ( x+2) 2 - y 2 =(x+2+y)(x+2 -y) *VÝ dô 2 Nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hîp ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung Nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hîp ®Ó xuÊt hiÖn h»ng ®¼ng thøc Nhận xét *) Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung *) Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức Khi phân tích các đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử: xz + yz 5(x+y)– Bµi 1 Lêi gi¶i cña b¹n häc sinh: =(x+y) (z- 5) =xz + yz - 5x -5y =z(x + y) -5(x +y) =(xz +yz) (5x+5y)– . (z- 5) =xz + yz - 5x -5y =z(x + y) -5(x +y) =(xz +yz) (5x+5y)– Bµi 2 TÝnh nhanh: 15.64+25.100+36.15+60.100 5x (x -3) x+3=0– Bµi 3: 5x (x -3) (x -3)=0–
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan tich da thuc thanh nhan tu, Phan tich da thuc thanh nhan tu, Phan tich da thuc thanh nhan tu

Bình luận về tài liệu phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP