Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen của quần thể nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh

36 500 3
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2017, 13:55

... học, mạnh dạn chọn đề tài: Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề Di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen Quần thể nhằm định hướng phát triển lực học sinh làm sáng kiến kinh nghiệm... Đối tượng nghiên cứu - Phương pháp dạy học tích hợp dạy học Sinh học - Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen Quần thể 1.4 Phương pháp nghiên cứu -... điểm di truyền quần thể, ứng dụng thực tiễn bảo vệ vốn gen sinh vật người Các hoạt động dạy học tổ chức chủ đề : Hoạt động : Khởi động Hoạt động : Tìm hiểu đặc trưng di truyền quần thể Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen của quần thể nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh , Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen của quần thể nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh , Tổ chức hoạt động dạy học tích hợp chủ đề di truyền học quần thể với vấn đề bảo vệ vốn gen của quần thể nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn