BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

8 98 8
  • Loading ...
Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 17:57

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017Họ và tên : ……………..Chức vụ : ………………Đơn vị công tác : Trường tiểu học ………………….Câu hỏi: Qua các nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2017, theo anh (chị) vấn đề nào là tâm đắc nhất? Hãy trình bày hiểu biết của mình về vấn đề đó? Liên hệ thực tiễn nơi anh (chị) công tác?Phần trả lời:Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho đội ngũ CB GV NV ngành giáo dục huyện ……….., tất cả các nội dung bồi dưỡng đều có ý nghĩa to lớn giúp nâng cao nhận thức cho mỗi CB GV NV. Trong các nội dung bồi dưỡng, bản thân tôi tâm đắc nhất là Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ 2017 Họ tên : …………… Chức vụ : ……………… Đơn vị công tác : Trường tiểu học ………………… Câu hỏi: Qua nội dung bồi dưỡng trị 2017, theo anh (chị) vấn đề tâm đắc nhất? Hãy trình bày hiểu biết vấn đề đó? Liên hệ thực tiễn nơi anh (chị) công tác? Phần trả lời: Trong đợt bồi dưỡng trị 2017 cho đội ngũ CB GV NV ngành giáo dục huyện ……… , tất nội dung bồi dưỡng có ý nghĩa to lớn giúp nâng cao nhận thức cho CB GV NV Trong nội dung bồi dưỡng, thân tâm đắc Chuyên đề 3: Học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2017 phòng, chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa Trong thời kỳ đổi mới, tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan, tình trạng suy thoái tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp Các kỳ Đại hội Đảng đánh giá tình trạng xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhiệm vụ vừa lâu dài, vừa có ý nghĩa trước mắt Văn kiện Đại hội XII Đảng rõ “Tình trạng suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi” Chủ nghĩa cá nhân làm xói mòn chất tốt đẹp người đảng viên Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI nhận định “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi…” Thực trạng giảm sút lòng tin đối nhân dân Đảng; không sửa chữa thách thức vai trò lãnh đạo Đảng tồn vong chế độ” Có thể nói lời dạy đạo đức cách mạng, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên cách 60 năm đến nguyên giá trị, mang tính thời đặc biệt có ý nghĩa to lớn việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị thực Nghị Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phòng, chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa có vai trò quan trọng trình xây dựng chỉnh đốn Đảng nay, giúp cho CB đảng viên GV NV nhận thức đầy đủ “suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” để từ tích cực hơn, liệt việc phòng, chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa thân, biểu “suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” công tác sống Trong tác phẩm mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến tiêu cực nảy sinh nội Đảng, quyền xã hội Người không dùng trực tiếp khái niệm “suy thoái” tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề cập đến nhiều bệnh khác thể suy thoái Quan niệm Hồ Chí Minh suy thoái tưởng trị Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ dấu hiệu suy thoái tưởng trị, trước hết biểu phai nhạt lý tưởng cách mạng Ngay từ tháng 10/1947, hai năm sau giành quyền, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm việc, rõ phải đấu tranh với tượng thờ trước nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe lời bình luận không đúng, làm thinh, không biện bác Thậm chí nghe lời phản cách mạng không báo cáo cho cấp biết Ai nói sao, làm mặc kệ” Người phê phán đảng viên dao động, thiếu lý tưởng cách mạng: “Nếu có công tác thực tế, mà lý tưởng cách mạng, người đảng viên tốt Như thế, người vụ chủ nghĩa tầm thường” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận Vì không học lý luận chí khí kiên quyết, không trông xa thấy rộng, lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết “mù trị”, chí hủ hóa, xa rời cách mạng” Người kiên chống nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Người nói: “Trong Đảng ta có nhiều người biết vùi đầu suốt ngày vào công tác vụ, không nhận thấy quan trọng lý luận, có tượng xem thường học tập không kiên tìm biện pháp để điều hòa công tác học tập” “Có số đồng chí không chịu nghiên cứu kinh nghiệm thực tế cách mạng Việt Nam Họ không hiểu rằng: Chủ nghĩa Mác-Lênin kim nam cho hành động, kinh thánh Vì vậy, họ học thuộc câu Mác-Lênin, để lòe người ta Lại có số đồng chí khác bo bo giữ lấy kinh nghiệm lẻ tẻ Họ không hiểu lý luận quan trọng cho thực hành cách mạng Vì vậy, họ cắm đầu nhắm mắt mà làm, không hiểu rõ toàn cách mạng” Người kiên chống biểu không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu công tác: “Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm” Trong tự phê bình, phê bình, Người kiên đấu tranh với biểu không dám nhận khuyết điểm; có khuyến điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật: “Thái độ số đông cán là: Đối với người khác phê bình đứng đắn, tự phê bình “ôn hòa” Các đồng chí không mạnh dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thu phê bình-nhất phê bình từ lên, không kiên sửa chữa khuyết điểm mình…Nói tóm lại: Đối với người khác đồng chí “mác xít”, thân mắc vào chủ nghĩa tự do” Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh: “Có đồng chí đáng phải trừng phạt, cảm tình nể nang phê bình, cảnh báo qua loa cho xong chuyện Thậm chí có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể Thi hành kỷ luật làm cho đồng chí sữa lỗi mà khinh thường kỷ luật Tai hại kỷ luật đoàn thể lỏng lẽo, phần tử phản động có hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta” Người lấy ví dụ: “Nếu có vết nhọ trán, đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể Cụ” không nói, mang nhọ Nhọ trán không quan trọng, có vết nhọ óc, tinh thần, mà không nói cho người ta sửa tức hại người… Thấy xấu người mà không phê bình khuyết điểm to Không phê bình, tức xấu người ta phát triển” “Nói người, nể nang không phê bình, đồng chí sa vào lầm lỗi, hỏng việc Thế khác thấy đồng chí ốm, mà không chữa cho họ Nể nang mình, không dám tự phê bình, khuyết điểm chứa chất lại Thế khác tự bỏ thuốc độc cho mình” Người nhiều biểu lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng vu khống, bôi nhọ, trích, phê phán người khác với động cá nhân không sáng: “Khi phê bình ai, Đảng, tiến bộ, công việc, mà công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí” “Phê bình cốt giúp sửa chữa khuyết điểm, thái độ người phê bình phải thành khẩn nghiêm trang, mực Phải vạch rõ có khuyết điểm ấy, có kết xấu nào, dùng phương pháp để sửa chữa Thuốc phải nhằm bệnh Tuyệt đối không nên có ý mỉa mai, bới móc, báo thù Không nên phê bình lấy lệ Càng không nên “trước mặt không nói, xoi mói sau lưng” Hồ Chí Minh kiên đấu tranh với biểu nói hội nghị khác, nói hội nghị khác: “Lại có người trước mặt tốt, sau lưng xấu Thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi Theo gió bẻ buồm, khí khái” Người phê phán biểu ý chí, áp đặt, bảo thủ, làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý người khác: “Tự cho giỏi, việc biết” “Tự kiêu tức cho việc thạo, làm Việc giỏi người Mình thần thánh, không cần học ai, hỏi ai” Người ra: “Trong Đảng ta có số không đồng chí mắc bệnh công thần, cho tham gia cách mạng lâu năm mà tự kiêu, tự mãn Hoạt động cách mạng lâu năm tốt, phải khiêm tốn học tập để tiến mãi” Kiên chống biểu tham vọng chức quyền, không chấp hành phân công tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác, mà Hồ Chí Minh gọi là: “Bệnh hiếu danh - Tự cho anh hùng, vĩ đại Có tham vọng mà việc không đáng làm làm Đến bị công kích, bị phê bình tinh thần lung lay Nhưng người biết lên mà xuống Chỉ chịu sướng mà không chịu khổ Chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên nọ, không ham công tác thiết thực” Người yêu cầu: “Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị Nó đẻ nhiều xấu xích mích, kèn cựa cán đảng viên, không phục ai, không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với Bệnh cá nhân dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khổ, thấy khó khăn đâm tiêu cực, bi quan”, từ dẫn đến biểu chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi xa, nơi có khó khăn Thậm chí tìm cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân cách không lành mạnh “Không phục tùng mệnh lệnh, không tuân theo kỷ luật Cứ làm theo ý mình” Những biểu tập trung giải vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho Người gọi “Bệnh cận thị - Không trông xa thấy rộng Những vấn đề to tát không nghĩ đến mà chăm việc tỉ mỉ” Người đấu tranh với biểu tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bố trí, xếp vào vị trí có nhiều lợi ích gọi là: “Tư túng - Kéo bè, kéo cánh, bà bạn hữu mình, không tài kéo vào chức chức Người có tài có đức, không vừa lòng đẩy Quên việc việc công, việc riêng dòng họ ai” Người phê bình thẳng thắn: “Có đồng chí giữ thói “một người làm nên họ nhờ”, đem bà hữu vào chức việc kia, làm được, không mặc kệ Hỏng việc có đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị được” Quan niệm Hồ Chí Minh suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn nhiều suy thoái đạo đức, lối sống Người thẳng thắn đấu tranh với biểu cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi; lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác Người gọi bệnh: “Ốc hẹp hòi - Ở Đảng cất nhắc người tốt, sợ người ta Ở Đảng khinh người, cho không cách mạng, không khôn khéo Vì mà liên lạc hợp tác với người có đạo đức tài Đảng Vì mà người uất ức thành cô độc”; “Bệnh tham lam – Những người mắc phải bệnh đặt lợi ích lên lợi ích Đảng, dân tộc, mà “tự tự lợi” Dùng công làm việc Dựa vào lực Đảng để theo đuổi mục đích riêng Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi Tiền bạc đâu ra? Không xoay Đảng xoay đồng bào Thậm chí làm chợ đen buôn lậu Không sợ danh Đảng, không sợ danh giá mình” “Còn có đồng chí lo ăn ngon, mặc đẹp, lo phát tài, lo chiếm công làm tư, đạo đức cách mệnh nào, dư luận chê bai mặc” Ngay từ đầu năm 1948, nhà nước cách mạng non trẻ, gặp muôn vàn khó khăn, Người cần phải đấu tranh với vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ đạo, điều hành Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phải thật mở rộng dân chủ quan Phải luôn dùng cách thật tự phê bình thẳng thắn phê bình, phê bình từ lên Phải kiên chống thói “cả vú lấp miệng em” ngăn cản quần chúng phê bình Một đảng viên địa vị cao, phải giữ kỷ luật Đảng, phải làm gương dân chủ” Người kiên chống “Bệnh hẹp hòi”, “Nhiều thứ bệnh, chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, bệnh hủ hóa, v.v., bệnh hẹp hòi mà ra!” Người giải thích “Địa phương chủ nghĩa”, là: “chỉ chăm lợi ích địa phương mà không nhìn đến lợi ích toàn Làm việc phận biết bênh vực vun đắp cho phận Do khuyết điểm mà sinh việc, xem qua không quan hệ mấy, có hại đến kế hoạch chung” Sau Cách mạng Tháng Tám, biểu “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu” chưa phổ biến, biểu bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích đề cao, ca ngợi, bị Người phê phán, bệnh: “Ham chuộng hình thức: Việc không xét đến kết thiết thực, cần kíp, chăm hình thức bên ngoài, muốn phô trương cho oai” “Bệnh “hữu danh, vô thực” – Làm việc không thiết thực, không từ chỗ gốc, chỗ chính, không từ làm lên Làm cho có chuyên, làm lấy Làm nhiều, để làm báo cáo cho oai, xét kỹ lại rỗng tuếch” “Bệnh kiêu ngạo - Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt Ưa người ta tâng bốc khen ngợi Ưa sai khiến người khác Hễ làm việc thành công khoe khoang vênh váo, cho không Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình Việc muốn làm thầy người khác” Người đấu tranh với biểu che giấu khuyết điểm: “Báo cáo chậm trễ, làm lấy lệ Báo cáo dối, giấu dở xấu, nêu tốt hay Báo cáo bề bộn – góp báo cáo ngành, cấp dưới, nguyên văn chép lại gửi lên, v.v” Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm bệnh có biểu quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm tình hình: - “Ốc quân phiệt quan liêu Khi phụ trách vùng ông vua đấy, hách dịch, hoạnh họe Đối với cấp xem thường, cấp cậy quyền lấn áp Đối với quần chúng vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi Cái đầu óc “ông tướng, bà tướng” gây bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp xa cấp dưới, đoàn thể xa Nhân dân” - “Làm việc lối bàn giấy Thích làm việc giấy tờ thật nhiều Ngồi nơi tay năm ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác để vạch kế hoạch thi hành thị, nghị đoàn thể cho chu đáo… Cái lối làm việc có hại Nó làm cho không sát phong trào, không hiểu rõ hình tình bên dưới, phần nhiều chủ trương không thi hành đến nơi đến chốn” - “Bệnh mệnh lệnh tỏ chỗ hay dựa vào quyền mà bắt dân làm, tuyên truyền giải thích cho dân tự giác, tự động” Người yêu cầu chống biểu thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, xúc đòi hỏi đáng Nhân dân: “Phải chống mong muốn làm cho lòng cấp Nhân dân mặc, lợi ích Đảng mà chống Nhân dân mà quan liêu, hạ mệnh lệnh” Những biểu gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên… Người từ sớm số cán bộ, đảng viên có biểu hiện, như: “Họ tưởng cách mạng cốt để làm cho họ có địa vị, hưởng thụ Do mà họ mắc sai lầm: kiêu ngạo, chưng diện, hưởng lạc, lãng phí công, tự tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát gạo mồ hôi nước mắt Nhân dân Họ quên tác phong gian khổ phấn đấu, lạt lẽo với công việc cách mạng, xa rời Đảng, xa rời quần chúng Dần dần, họ cách đạo đức người cách mạng, sa vào tham ô, hủ bại biến thành người có tội với Đảng, với Chính phủ, với Nhân dân” Người kiên đấu tranh chống tham ô, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với đối tượng khác để trục lợi Người rõ: “Bên cạnh đồng chí tốt ấy, có số cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất thấp Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc nghĩ đến lợi ích riêng trước hết Họ không lo “mình người” mà muốn “mọi người mình” Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh Họ tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến Cũng cá nhân chủ nghĩa mà đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đường lối, sách Đảng Nhà nước, làm hại đến lợi ích cách mạng, Nhân dân” Ngay từ đầu năm 1947, Hồ Chí Minh nêu kiên đấu tranh với biểu thao túng công tác cán bộ, mà Người gọi là: “Ốc bè phái: Ai hẩu với dù nói không nghe, tài dùng Ai không thân với dù họ có tài tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải không nghe” “Kéo bè kéo cánh lại bệnh nguy hiểm Từ bè phái mà đến chia rẽ Ai hợp với dù người xấu cho tốt, việc dở cho hay, che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn Ai không hợp với người tốt cho xấu, việc dở, tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người xuống Bệnh tai hại cho Đảng Nó làm hại đến thống Nó làm Đảng bớt nhân tài không thực hành đầy đủ sách Nó làm thân ái, đoàn kết đồng chí Nó gây mối nghi ngờ” “Do hiểu biết tình hình nước nước, nghiên cứu lý luận kinh nghiệm thực tiễn gặp thuận lợi dễ lạc quan, gặp khó khăn dễ dao động, bi quan, lập trường cách mạng không vững vàng, thiếu tinh thần độc lập suy nghĩ chủ động sáng tạo Do mà gặp nhiều khó khăn công việc, tác dụng lãnh đạo bị hạn chế” Nguyên nhân biểu suy thoái có nhiều, chủ yếu chủ nghĩa cá nhân sinh Theo Hồ Chí Minh “Chủ nghĩa cá nhân đẻ trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí Nó trói buộc, bịt mắt nạn nhân nó, người việc xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, không nghĩ đến lợi ích giai cấp, Nhân dân” * Liên hệ thực tiễn Trường …………… đơn vị thực chức giáo dục HS tiểu học, đội ngũ CB GV NV có tưởng trị vững vàng, đạo đức lối sống tốt Tuy nhiên đôi lúc có số biểu “suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, cụ thể là: - Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx Lenin, tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Không gương mẫu công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, hiệu quả; không ý thức hết lòng nước, dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ giao - Trong tự phê bình giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; - Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi; lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; so bì, tị nạnh, không muốn người khác - Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu" - Vi phạm phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội - Hạ thấp thành cách mạng; thổi phồng khuyết điểm Đảng, Nhà nước, thổi phồng mặt trái xã hội Qua việc học tập Chuyên đề 3, để thực tốt việc phòng, chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cần phải tập trung nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là, thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối Đảng, sách Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; tính ưu việt chủ nghĩa xã hội hạn chế tránh khỏi đường phát triển Hai là, đề cao tinh thần tự phê bình phê bình tổ chức đảng theo tinh thần Nghị Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” gắn với thực Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ba là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có tính định hướng đắn nhằm cung cấp thông tin thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhân dân vấn đề kinh tế, trị, đối ngoại… quan trọng đất nước; trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên, với cán lãnh đạo, quản lý Để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên cần đến chủ trương, giải pháp hành động mạnh mẽ, đồng Cần kết hợp chặt chẽ tăng cường giáo dục đạo đức đảng xã hội với tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên Phải bắt đầu “tu thân”, phải học làm người làm cán Bác Hồ dạy Tăng cường kỷ luật, pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ quy hoạch, đào tạo, bố trí quản lý cán bộ, bảo đảm lựa chọn người có đức, có tài vào máy quan lãnh đạo cấp; tạo môi trường xã hội, thể chế kinh tế lành mạnh, văn minh, khoa học để cán bộ, công chức điều kiện sa vào tiêu cực, vi phạm đạo đức Bốn giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống vững Đảng, chống biểu cục bộ, địa phương, phe cánh, “lợi ích nhóm” Phải giữ gìn đoàn kết, thống Đảng đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên lực thù địch, mặt trận tưởng, lý luận; tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm lực lượng tham gia đấu tranh; tăng cường công tác lãnh đạo, đạo đấu tranh lĩnh vực tưởng, lý luận; quan tâm đầu điều kiện đảm bảo cho đấu tranh mặt trận tưởng ngày hợp lý, có hiệu Năm là, nêu cao đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tích cực vào đấu tranh chống tham nhũng tượng tiêu cực quan, đơn vị mình, làm đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Cuối kết hợp chặt chẽ “xây” “chống”, lấy xây dựng cho ta mạnh lên mặt chính, giữ vững ổn định trị định hướng XHCN; xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại Chăm lo xây dựng nhân tố người, nâng cao khả “tự bảo vệ” trước âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch; nâng cao “sức đề kháng” cán bộ, đảng viên trước tác động tiêu cực chế thị trường, hội nhập Đây biện pháp tốt nhất, tích cực chủ động để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên Công tác phòng, chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Với sức mạnh tổng hợp hệ thống trị công tác định thành công ……….,ngày 11 tháng 08 năm 2017 Người viết ………………………… ... phải không nghe” “Kéo bè kéo cánh lại bệnh nguy hiểm Từ bè phái mà đến chia rẽ Ai hợp với dù người xấu cho tốt, việc dở cho hay, che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn Ai không hợp với người tốt cho xấu, việc... thịt nói thịt bùi Theo gió bẻ buồm, khí khái” Người phê phán biểu ý chí, áp đặt, bảo thủ, làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý người khác: “Tự cho giỏi, việc biết”... đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị được” Quan niệm Hồ Chí Minh suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn nhiều suy thoái đạo đức, lối
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập