Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010

76 19 0
  • Loading ...
Loading...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2017, 11:49

BQ GIAO DVC VA DAO T~O TRUONG D~I HOC KINH TE TP HO CHi MINH HUYNH THIEN NHI · ' A • THu'C TRANG NGUON NHAN Lu'C • • • KHOA HOC - CONG NGHE• • ~ THANH PHO HO CHI MINH NHU'NG GIAI PHAP PHAT TRIEN DENNAM2010 ' " , ! , ? CHUYEN NGANH : QUAN TR! KINH DOANH MA 5.02.05 so : LUAN vAN THAC si KINH TE • • BQ GIAO Dl)C VA E>AO T/• TRUONG f)H KINH TE TPJiCMf THUVI~N l CJ'~r~-rt ~ NGUOI HUONG DAN KHOA HOC: PGS.TS LE THANH HA ' "' ~ , ""' THANH PHO HO CHI MINH- NAM 2002 Ml)C Ll)C ? ~ MODAU Chtidng I : THTjC TR~NG NGUON NHAN LTjC KHOA HOC (j THANH K , , PHO HO CHI MINH HI~N NAY ~ 1- Phan tich va danh gia v€ s6 h.tho quy~n sd huu c6ng nghi~p d6i voi cac thie't bi m~u : Mfii lien kft- hrjp tac vui truilng D{d h(Jc, Vifn- Trung tiim nghien cuu : - Lien ke't voi cac don vi ho(;lt dong IInh VlfC co khi, che' t(;lO - tv dong h6a tren dia ban ph6 - Lu'u dvng can bo khoa hQc -cong ngh~ dfiu dan de'n tu6i v~· hu'u thuoc linh VlfC CO che' t(;lO - tlf dong hoa phl;lC VlJ t(;li trung tam - Xay d\fng qui che' c6ng tac vien va ke' ho ham Glao sv P.QiAo sll 38 17 130 117 16 98 12 Cao dAng ' Tltl"n sl Ph6 giao sv tMy sAn vii c!c ho$1 d¢ng dfch vv khll.c ( eOliAn quan ·Trang dO: NO 4· Cae ho$1 d¢ng dJch VtJ ph1,1c vv khal th 22 24 20 48 35 29 22 13 59 16 e d4u khl.(trlt dl4u Ira lhim db) • Trong dO: Nil 5· San xu6't cac sin phafm tCI gl>, tre, mla, 11 23 20 1 2 1 20 1 16 rkhoa hQc xA hOI; vii khoa hQC nhiln vAn • Trong d6: Nil , 121 68 46 11 57 38 11 170 155 18 107 24 103 68 23 • Trong d6: Nil 58 45 38 2 29 25 15· Xllly dO li~u 102 57 52 47 43 41 17 17 12 12 45 20 20 17 17 18 23 14· Tll va'n vii cung ca'p ph4n mdm • Trong d6: NO 16· CAe ho(ll dOng e61il!n quan Mn cd s~ dLI li~u • Trang d6: Nil 17· CAe ho\11 d~ng khlle liAn quan Mn m 26 6 30 27 23 5 20 16 5 21 24 40 45 258 y tlnh • Trong d6: NO 18· Cl\c ho(lt d~ng vii lu$1 phAp, k6 loan, 56 53 ! 25 28 718 ki~m loAn, Ill va'n v4 thua', nghiAn cllu lhl tnJbng, lhAm d6 dU lu~n xA h~l Ill va'n vi quoin iy vii klnh doanh 1.901 831 • Trong d6: NO 19· CAe ho(ll d~ng v4 kla'n true, Ill v6n v6 1 17 196 22 e6ng ngh$ vii k91hu$1 khl\e • Trong d6: NO (1 20· OuAn 19 nhil nu&: vii quAn ly cAe chlnh sllch klnh If, xil h~l • Trong d6: NO 21· Gl4o dye lrung hQC , • Trong d6: NO,; •.• ~::=:;;~ - · 22- Gl6!) ~i,tc}' cilo i!Ang;·d\11 hoc vii sau d(ll h9C •!·\,~"v" ell:! I ; 2.437 3.527' 25· Hoot dOng dltn lil'!li, ph~llhanh, - Trong d6: NO 28 i' ;,J 24- C6c hoti d~ng y If_ I·\ ' · I 70 ~: : ~ B I, ' ' I :'1 19 -~ - ' .- Ngimh ho,l d(>ng ITdng s6 lao dc)ng I ctin ddnvl 26- Hol)l cf(>ng lhll vl~n illu lrO, bao lllng ! Trong d6: S6 Clln b(> KHKT I \ · ;', Tdng s6 Cao dAng Ell) I hc ThQC sT 184 89 80 123 61 55 40 21 12 s6 Clln b(> KHKT llnh VI)C nghl~n cll'u v/1 phlillri~n CN · Ti6o sl Tdng siS'·! , 21 18 E>l)i hqri ; Ceo dAng : ;i7 i 'j I · , Th\IC sl I I i Tl6n sl :;o· ~;an ~(> c6 hQC him Gl4o s\1 P iAo sll -· Glao sll · Ph6 glllo sll i : va cac ho,t d(>ng vAn h6a khllc - Trong d6: NO 27- Ho111 d(>ng thu dQn v~tlhai, cAl thl~·n di.Su kl~n vO sinh cOng c(>ng vll cllc hol)l dc)ng 11/0ng IJ,I - Trong d6: NO I - 14 2 TP H6 Chi Minh, nglly "'IMng nAm 2001 GfAm d6c ·• ' , ·, l ·n j_j'> IS' i ··- -~- :· J ·t:) - -~~-· ~~ JO'! ··: ' ": ) \_ f i'(~if.-~,_ :._:_ _ _ J -~:: , ''i t ,,, ,~J;': ;11~~~ t ~ , '~~_;: ~- 7) · · -··-·- ~··· ,,_, i -~l ~~-r-· ,., ~·~~~~~.~;.!,:;~;.: ·:~~~;·_· · "~:"l • I ! t ;1 ~ ' ' ! JS I: ~ t·~ -~ -r- ! ' ·-· - f 1.:.~ {' "'-~ "' G•Jrt ~~fi b ;-y: ;- G'1\r0 -1 ; ~'J J"f\ c t1u r~ (•:- ,,, · UBND TP H6 Chi Minh Sl1 Khoa hQc GOng ngh~ Bie'u 6/KHCN va MOl trVC1ng CHI PHf E>AU Tlf NGHIEN CUU PHATTRIEN CONG NGH~ NAM 1999-2000 ( E>leu tra Ci 158 ddn vj hQat dQng KHCN tren dia blln TP.HCM) Odn vj tlnh: ' Nllm 1999 Chla lheo ngu6n TcSnga6 TCI nglin s4ch nhll miCe Ollu ttl c~a ddn vj d6ng Chla lheo ngu6n TcSng s6 TU ngAn sAch nhll l)tl0c E>4u Ill c~n ddn vf Ta ngu6n khl1c TCI ntiOc ngolll trl~u Nlim 2000 TU ntiOc ngolll T(l ngu6n khdc TdngcOng 831.8~2.953 679.541,109 57.596,891 17.682,613 77.020,340 709.079,551 582.062,804 61.472,295 17.303,243 48.241,209 Trong d6: + Ctio nghl6n cOli 158.171.848 81.140,879 35.173,475 14.240,939 47.516,555 245.170,984 150.721,597 46.736,401 13.087,214 34.625,772 +04ulllcf
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010 , Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010 , Luận văn thạc sĩ thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh những giải pháp phát triển đến năm 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập