Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh bình dương hiện nay

116 675 1
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2017, 21:18

( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* TRẦN MẠNH HÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: NGƯT TS PHẠM CHÂU THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DNNVV Doanh nghiệp Nhỏ Vừa DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu tư nước HĐQT Hội đồng quản trị KSNB Kiểm soát nội SXKD Sản xuất kinh doanh UBKT Ủy ban kiểm toán TNHH Trách nhiệm hữu hạn BCTC Báo cáo tài QTRR Quản trị rủi ro COSO Committed Of Sponsoring Organization ASB Auditing Standards Board SEC Securities and Exchange Commission IIARF The Institude of Internal Auditors Research Foundation AICPA American Institue of Certified Public Accountants AAA American Accounting Association FEI Financial Executives Institute IIA The Insitute of Internal Auditors IMA Institute of Management Accountants COBIT Control Objective for Information and Related Technology ERM Enterprise Risk Management Framework IFAC The International Federation of Accountant AICPA American Institute of Certificated Public Accountant EAA England Association of Accountant FDI Foreign Direct Investment, Đầu tư trực tiếp nước ĐỀ CƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống KSNB 1.2 Các thành phần cấu thành hệ thống KSNB 1.2.1 Các thành phần hệ thống KSNB theo báo cáo COSO 1992 1.2.1.1 Môi trường kiểm soát 1.2.1.2 Đánh giá rủi ro 1.2.1.3 Hoạt động kiểm soát 11 1.2.1.4 Thông tin truyền thông 14 1.2.1.5 Giám sát 16 1.2.2 Các thành phần hệ thống KSNB theo báo cáo COSO 2004 17 1.2.3 Những điểm khác biệt báo cáo COSO 1992 COSO 2004 18 1.2.3.1 Môi trường nội 18 1.2.3.2 Thiết lập mục tiêu 19 1.2.3.3 Nhận diện kiện tiềm tàng 19 1.2.3.4 Đánh giá rủi ro 20 1.2.3.5 Phản ứng với rủi ro 21 1.2.3.6 Hoạt động kiểm soát 23 1.2.3.7 Thông tin truyền thông 23 1.2.3.8 Giám sát 24 1.3 Lợi ích hạn chế tiềm tàng hệ thống kiểm soát nội 24 1.3.1 Lợi ích hệ thống kiểm soát nội 24 1.3.2 Hạn chế tiềm tàng hệ thống kiểm soát nội 25 1.4 Khái quát chung DNNNV có vốn đầu tư trực tiếp nước 26 1.4.1 Khái niệm DNNVV 26 1.4.2 Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 28 1.4.3 Đặc điểm DNNVV có vốn đầu tư trực tiếp nước 28 1.5 Kinh nghiệm xây dựng hệ thống KSNB DNNVV giới 30 Kết luận chương 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 33 2.1 Giới thiệu tổng quát DNNVV có vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Bình Dương 2.2 33 Đánh giá hệ thống kiểm soát DNNVV có vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 34 2.3 Khảo sát thực trạng hệ thống KSNB DNNVV có vốn FDI địa bàn 2.4 tỉnh Bình Dương 35 2.3.1 Mục đích khảo sát 35 2.3.2 Đối tượng khảo sát 36 2.3.3 Phương pháp khảo sát 36 2.3.4 Kết khảo sát 36 Đánh giá thực trạng hệ thống KSNB DN mẫu khảo sát 36 2.4.1 Môi trường kiểm soát 36 2.4.2 Đánh giá rủi ro 43 2.4.3 Hoạt động kiểm soát 48 2.4.4 Thông tin truyền thông 50 2.4.5 Giám sát 51 2.5 Nhận diện nguyên nhân dẫn đến hạn chế hệ thống KSNB Kết luận chương 51 57 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI CÁC DNNVV CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 58 3.1 Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội DNNVV có vốn đầu tư trực tiếp nước 58 3.2 Phương hướng nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB DNNVV 3.3 3.4 có vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Bình Dương 59 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 61 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 61 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro 63 3.3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát 66 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện thông tin truyền thông 66 3.3.5 Giải pháp hoàn thiện giám sát 68 Các kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 69 3.4.1 Kiến nghị Nhà nước 69 3.4.1.1 Nhà nước hỗ trợ sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển DNNVV 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 Nhà nước hỗ trợ sách phát triển đổi khoa học công nghệ cho DN Nhỏ 71 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho DN Nhỏ 71 Xây dựng hệ thống lý luận kiểm soát nội phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam 3.4.1.5 69 72 Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà nước DNNVV 3.4.2 Kiến nghị doanh nghiệp 73 74 3.4.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DNNVV 74 3.4.2.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp 77 3.4.2.3 Doanh nghiệp Nhỏ phải chủ động việc đổi công nghệ, kỹ thuật 3.4.2.4 Nâng cao nhận thức hiểu biết nhà quản lý hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro Kết luận chương KẾT LUẬN 79 80 82 83 LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng hệ thống kiểm soát nội (KSNB) hữu hiệu để kiểm soát mục tiêu đề yêu cầu tất yếu khách quan doanh nghiệp kinh tế Trên giới, khái niệm kiểm soát nội đời từ đầu kỷ 19, nhằm hoàn thiện mục tiêu phát ngăn chặn gian lận sai sót tổ chức, hệ thống KSNB ngày bổ sung từ quan chức năng, tổ chức nghề nghiệp,… Đến năm 1992, khái niệm KSNB chuẩn hóa phát triển thành hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh thông qua Báo cáo COSO Ngày nay, hệ thống KSNB dần khẳng định vị trí áp dụng ngày có hiệu công tác quản lý DN nói chung công tác kiểm tra, kiểm soát nói riêng nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề với hiệu cao Chính vậy, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống KSNB ngày tốt yêu cầu cấp thiết DN nói chung, DNNVV nói riêng mà cụ thể DNNVV có vốn FDI - loại hình DN chiếm đa số DN có vốn FDI Việt Nam Hiện nay, tỉnh Bình Dương ngày thu hút nhiều DN từ quốc gia khác đến đầu tư với nhiều quy mô loại hình khác có DN đầu tư nước có quy mô nhỏ vừa, phần lớn công ty thiết lập hệ thống KSNB DN có hệ thống KSNB tốt hiệu Qua đánh giá thực trạng hệ thống KSNB DNNVV có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương dựa công cụ đánh giá COSO từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB giúp ích cho DN tự bảo vệ trước rủi ro kiểm soát hoạt động, nắm bắt hội phát triển cần thiết hữu ích Đây lý học viên chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) địa bàn tỉnh Bình Dương nay” Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu, phân tích đánh giá hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương Trên sở khảo sát thực trạng từ lý thuyết COSO 1992, đề xuất giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương Nội dung nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề sau: - Khái quát hóa vấn đề hệ thống KSNB - Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua kết khảo sát 40 doanh nghiệp nhỏ vừa (20 DN Nhỏ 20 DN Vừa) có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương - Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hữu hiệu thành phần hệ thống kiểm soát nội - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn FDI tỉnh Bình Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hệ thống KSNB doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước hoạt động với quy mô nhỏ vừa tỉnh Bình Dương Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vào năm (05) thành phần cấu thành nên hệ thống KSNB DNNVV có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, giám sát Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp: phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp điều tra, chọn mẫu; phương pháp quy nạp dựa khảo sát doanh nghiệp cụ thể để rút kết luận chung; phương pháp phân tích, đánh giá; phương pháp diễn giải… để thực công việc nghiên cứu Kết cấu luận văn Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan kiểm soát nội Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn FDI địa bàn tỉnh Bình Dương Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống KSNB Trong quan hệ với tổ chức máy, quản lý tác động có tổ chức, có định hướng chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực xác định để đạt mục tiêu đề Quá trình quản lý bao gồm khâu chính: khâu định hướng khâu tổ chức thực Ở khâu, chức kiểm soát giữ vị trí quan trọng trình quản lý điều hành kinh doanh thông qua việc kiểm soát hữu hiệu, nhà quản lý đánh giá điều chỉnh việc thực nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề Để thực chức kiểm soát, nhà quản lý sử dụng công cụ chủ yếu hệ thống KSNB (Internal Control System) Trãi qua kỷ, khái niệm KSNB phát triển từ chỗ xem biện pháp để bảo vệ tiền, tài sản không bị gian lận nhân viên đơn vị phương pháp giúp cho kiểm toán viên độc lập xác định phương pháp hiệu việc lập kế hoạch kiểm toán đến chỗ xem phận chủ yếu hệ thống quản lý hữu hiệu Lịch sử hình thành phát triển hệ thống KSNB giới chia thành giai đoạn: + Giai đoạn tiền COSO (từ năm 1992 trở trước) + Giai đoạn đời Báo cáo COSO (năm 1992) + Giai đoạn hậu COSO (từ năm 1992 đến nay) * Giai đoạn tiền COSO (từ năm 1992 trở trước): Năm 1929, Công bố Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ - tiền thân chuẩn mực kiểm toán Hoa Kỳ - lần đưa khái niệm KSNB thức công nhận vai trò hệ thống KSNB DN Khái niệm KSNB lúc sử dụng hiểu đơn giản biện pháp giúp cho việc bảo vệ tiền không bị nhân viên Nguyễn Văn Trung, 2006 Giải pháp, kiến nghị phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Khóa luận cao học [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2011] Phan Trung Kiên, 2006 Kiểm toán: Lý thuyết thực hành Hà Nội: Nhà xuất Tài Phan Văn Khải, 2001 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2001 Tạ Thị Thùy Mai, 2008 Thực trạng giải pháp nâng cao tính hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Nhỏ Vừa tỉnh Lâm Đồng Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Thái Phúc Huy đồng tác giả, 2012 Hệ thống thông tin kế toán - tập Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đông Trần Công Chính, 2007 Phát triển hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Việt Nam sở quản trị rủi ro doanh nghiệp Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quế Anh, 2010 Hoàn thiện xây dựng hệ thống kiểm soát nội cho doanh nghiệp Nhỏ Vừa địa bàn thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992 Internal control - Intergrated Framework, Including Executive Summary, [online] Available at: http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-framework-final.pdf [Accessed 15 May 2011] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992 Internal control - Intergrated Framework, Evaluation Tools, September 1992 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004 Enterprise Risk Management - Intergrated Framework, Including Executive Summary Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004 Enterprise Risk Management - Intergrated Framework, Application Techniques Lembi Noorvee, 2006 Evaluation of the effectiveness of internal control over financial reporting, Thesis submitted for obtaining the master artium degree in economics, University of Tartu ( Word Converter - Unregistered ) http://www.word-pdf-converter.com PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CÓ VỐN FDI ĐƯỢC PHỎNG VẤN STT Tên doanh nghiệp Địa Tên Danh sách doanh nghiệp Nhỏ Công ty TNHH Vĩnh Kiết Công ty TNHH Ích Sai KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Nguyễn Tang J Công ty TNHH Sam Kwang Vina Định Hòa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương Jee San Công ty TNHH VLTX Hong Seng Công ty CP Fanny VN Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương KCN Việt Hương, Thuận An, Bình Dương Nguyễn Nguyễn Công ty TNHH Wooree Lead Wire Công ty TNHH DV Toàn Cầu IDT VN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương Phạm T Nguyễn Công ty TNHH Sài Gòn Interiors Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương Lâm N 10 Công ty TNHH Jin Hone Enterprise VN Công ty TNHH Đế Lạc An Phú, Thuận An, Bình Dương Bình An, Dĩ An, Bình Dương Nguyễn Vũ Thị 11 12 Công ty TNHH Công Nghiệp Well Fast Công ty TNHH Kim Loại Hùng Kỳ An Phú, Thuận An, Bình Dương Tân Uyên, Bình Dương Paul H Chien P 13 Công ty TNHH CN Phi Thái (VN) Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Chen Y 14 15 Công ty TNHH Young Woo Vina Công ty TNHH Daesan Corporation Phú Lợi, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Jung H Dương 16 17 Công ty TNHH Vạn Phúc Công ty TNHH Sun Duck Vina Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Lee Jin Nguyễn 18 Công ty TNHH EHWA Vina An Phú, Thuận An, Bình Dương Park Ji 19 20 Công ty TNHH Sung Ho Vina Công ty TNHH VJ Engineering Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Park Jo Nguyễn Danh sách doanh nghiệp Vừa Công ty TNHH Dệt Kao Sha (VN) KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Yen Ch Công ty TNHH Song Tain KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Nguyễn Công ty TNHH Sơn Jotun VN Công ty TNHH Kỳ Phong KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương Phạm T Chung Công ty TNHH CN Cao Su Hạc Khang KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương T.H.YE Công ty TNHH Myung Jin Vina KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương Ngô Th Công ty TNHH Chánh Kiết KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Nguyễn Công ty TNHH Toung Loong Textile MFG Công ty TNHH CN May Mặc Lucretia VN KCN Việt Hương, Thuận An, Bình Dương Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương Yu Jun Nguyễn 10 Công ty TNHH Trencilo VN KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương Nguyễn 11 Công ty TNHH Forever Industries Thị trấn Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Hung Y 12 13 Công ty TNHH Long Huei Công ty TNHH Liên Hưng KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương An Phú, Thuận An, Bình Dương Nguyễn Lai Ch 14 Công ty TNHH Sung Shin Vina KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Huỳnh 15 16 Công ty TNHH Kok Feng Công ty Cổ Phần Yue Fa Wooden KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương An Phú, Thuận An, Bình Dương Wang C Li Tun 17 18 Công ty Cổ Phần Better Resin Công ty TNHH I-Hoa Chemical KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương An Phú, Thuận An, Bình Dương Dắn Ch Park Ji 19 Công ty TNHH GEM Manufacturing VN KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương Võ Tha 20 Công ty TNHH Srithai (VN) KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương Trương PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ (NGUỒN VỐN: DƯỚI 20 TỶ ĐỒNG) LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ý KIẾN TRẢ LỜI CÂU HỎI PHỎNG VẤN (NG TỔNG Ý KIẾN KHÔNG KHÔN G BIẾT Ý KIẾN KHÁC 20% 80% - - 100% 85% 85% 10% 5% - 100% 80% Doanh nghiệp có sách khuyến khích động viên việc làm tốt biện pháp răn đe nhằm hạn chế việc làm trái đạo đức nhân viên không? 95% - 5% - 100% 95% Doanh nghiệp có sách thưởng “nóng” hay hình thức công nhận hấp dẫn tương tự cho phận cá nhân hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ giao không? 45% 55% - - 100% 40% 45% 55% - - 100% 75% 95% 5% - - 100% 85% 30% 70% - - 100% 80% 45% 55% - - 100% 80% CÓ I Môi trường kiểm soát A Tính trực giá trị đạo đức Trong doanh nghiệp có ban hành thực thi quy định đạo đức nghề nghiệp để xử lý xảy trường hợp có mâu thuẫn lợi ích không? Ban giám đốc có cam kết tính trực cam kết đạo đức kinh doanh việc đặt quyền lợi chung doanh nghiệp lên hết không? B Năng lực đội ngũ nhân viên: Tất vị trí doanh nghiệp có bảng mô tả công việc cách rõ ràng không? Doanh nghiệp có phân tích yêu cầu kiến thức kỹ cần thiết nhân viên phân công công việc không? C Hội đồng Quản trị & Ủy Ban Kiểm toán Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán có độc lập với Ban giám đốc không? Ban lãnh đạo có nhận biết tầm quan trọng kiểm soát nội không? CÓ Các nhà quản trị có đủ kiến thức, khả năng, kinh nghiệm thời gian công việc điều hành không? 10 HĐQT có tổ chức họp định kỳ hay tổ chức họp với kế toán trưởng, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập để xem xét đánh giá lại tình hình hoạt động doanh nghiệp không? 11 HĐQT có cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời để giám sát mục tiêu chiến lược nhà quản lý; kết hoạt động tình hình tài doanh nghiệp; có thay đổi điều khoản hợp đồng quan trọng không? 12 Khi doanh nghiệp chấp nhận đơn đặt hàng khách hàng, nhân viên quản lý phát NVL không đủ để cung cấp cho sản xuất, việc có thông báo đến nhà quản lý cấp cao để xin ý kiến xử lý không? 13 Hoạt động Ban kiểm soát kiểm toán nội có hoàn thành tốt trách nhiệm không? D Triết lý quản lý phong cách điều hành: 14 Nhà quản lý có thận trọng định kinh doanh không? 15 Thường xuyên có biến động nhân vị trí chủ chốt không? 16 Thường xuyên có trao đổi nhà quản trị cấp cao Công ty mẹ nước với người điều hành trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam không? 17 Nhà quản lý có hài lòng với minh bạch hoạt động doanh nghiệp không? 18 Ban giám đốc doanh nghiệp quan điểm hành động đắn việc áp dụng nguyên tắc kế toán, khai báo thông tin báo cáo tài chính, chống gian lận giả mạo chứng từ sổ sách không? E Cơ cấu tổ chức 19 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp (giữa phòng ban, phận) có gây nên chồng chéo không? 75% 20% 5% - 100% 95% 75% 25% - - 100% 90% 75% 20% 5% - 100% 95% 85% 5% 10% - 100% 95% 10% 85% 5% - 100% 80% 45% 55% - - 100% 90% 5% 95% - - 100% 25% 70% 30% - - 100% 90% 90% 5% 5% - 100% 100% 100% - - - 100% 100% 20% 80% - - 100% 5% 20 Cơ cấu tổ chức có tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin từ lên trên, từ xuống hoạt động doanh nghiệp không? 21 Khi phát sinh vấn đề quan trọng, nhạy cảm có báo cáo, truyền đạt trực tiếp đến người có trách nhiệm không? 22 Khi nhận báo cáo vấn đề quan trọng phát sinh, Ban giám đốc có tự tin, chủ động tìm cách giải vấn đề dựa vào quan điểm, kiến thức kinh nghiệm không? 23 Nhà quản lý có đánh giá định kỳ thay đổi cấu tổ chức theo thay đổi điều kiện kinh doanh không? 24 Doanh nghiệp có sơ đồ cấu tổ chức với phân chia cụ thể trách nhiệm quyền hạn cấp quản lý nhân viên không? F Phân chia quyền hạn trách nhiệm 25 Có phân chia rõ ràng quyền hạn trách nhiệm để điều hành giải công việc bình thường phát sinh đột xuất doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu chung không? 26 Có bảng mô tả công việc cho người cụ thể không (đối với từ cấp nhân viên giám sát trở lên)? 27 Có bảng mô tả công việc bao gồm thủ tục kiểm soát có liên quan đến trách nhiệm không? 28 Có tương xứng số lượng, lực nhân viên, đặc biệt lĩnh vực xử lý thông tin chức kế toán so với mức độ công việc quy mô doanh nghiệp không? 29 Nhân viên DN có tạo điều kiện tự kiểm tra giám sát lẫn thực chức năng, nhiệm vụ khác không? 30 Có tương xứng quyền hạn trách nhiệm giao không? G Chính sách nhân 80% 20% - - 100% 95% 90% 10% - - 100% 100% 85% 5% 10% - 100% 95% 30% 70% - - 100% 60% 85% 15% - - 100% 90% 85% 15% - - 100% 90% 50% 50% - - 100% 75% 25% 75% - - 100% 65% 65% 35% - - 100% 80% 5% 95% - - 100% 50% 60% 40% - - 100% 85% 31 Khi tuyển dụng nhân viên mới, doanh nghiệp có sách hay thủ tục để phát triển đội ngũ nhân viên trung thực có khả chuyên môn nhằm đáp ứng cho hệ thống kiểm soát nội hiệu không? 32 Các vị trí cách thức tuyển dụng nhân viên công ty có đảm bảo người, việc không? 33 Quy chế khen thưởng kỷ luật doanh nghiệp có rõ ràng hợp lý không? 34 Nhân viên có nắm đầy đủ thông tin yêu cầu DN đặt tuyển dụng họ; thông tin trách nhiệm quyền lợi họ không? 35 Doanh nghiệp có phổ biến, công bố hình thức, biện pháp xử lý hành vi sai trái (như: nhắc nhở, cảnh cáo, trừ lương, hạ bậc, sa thải… tùy theo mức độ vi phạm) cho nhân viên nắm rõ không? 36 Doanh nghiệp có thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo cho nhân viên hay cử nhân viên tham gia khóa đào tạo ngắn hạn bên để nâng cao trình độ nghiệp vụ không? 37 Doanh nghiệp có đặt tiêu chuẩn để đánh giá hiệu công việc đề bạt nhân viên không? 38 Có dự phòng nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng thay cho vị trí quan trọng cần thiết không? II Đánh giá rủi ro: A Mục tiêu toàn doanh nghiệp 39 Mục tiêu doanh nghiệp có phổ biến rộng rãi doanh nghiệp có hướng dẫn cụ thể để thực nhằm đạt mục tiêu không? a Ban giám đốc doanh nghiệp có xây dựng mục tiêu cụ thể cho năm không? b Theo doanh nghiệp tự nhận xét mục tiêu toàn doanh nghiệp đề có khác biệt lớn so với mục tiêu tổng quát ứng dụng cho doanh nghịêp khác không? 95% 5% - - 100% 90% 90% 10% - - 100% 100% 90% 5% 5% - 100% 90% 95% - 5% - 100% 95% 100% - - - 100% 95% 20% 80% - - 100% 60% 100% - - - 100% 100% 15% 85% - - 100% 20% 30% 60% 10% - 100% 90% 30% 60% 10% - 100% 90% 10% 65% 25% - 100% 5% 40 Việc truyền đạt mục tiêu toàn doanh nghiệp đến toàn thể nhân viên HĐQT có thực cách hiệu không? a Thông tin mục tiêu toàn doanh nghiệp có phổ biến đến nhân viên HĐQT? b Ban giám đốc điều hành có tiếp nhận trực tiếp thông tin phản hồi từ cán quản lý, nhân viên HĐQT không? 41 Có kế hoạch hay chiến lược lập nhằm hỗ trợ cho việc thực mục tiêu doanh nghiệp không? 42 Có quán kế hoạch kinh doanh, dự toán ngân sách với mục tiêu chiến lược kinh doanh điều kiện thực tế doanh nghiệp không? B Mục tiêu phận 43 Doanh nghiệp có đặt mục tiêu cho phòng ban, phận hay chương trình hành động cụ thể không? 44 Mục tiêu phận có thường xuyên xem xét, đánh giá lại nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu chung khả có đạt không? 45 Có tham gia cấp quản lý vào việc thiết lập thực mục tiêu không? 46 Có đề hay quy định cụ thể mức độ rủi ro chấp nhận mục tiêu cụ thể không? (Ví dụ: tỷ lệ nợ phải thu khó đòi/tổng công nợ phải thu không vượt 3% ) 25% 65% 10% - 100% 90% 25% 65% 10% - 100% 90% 40% 50% 10% - 100% 90% 15% 70% 15% - 100% 80% 10% 75% 15% - 100% 45% 30% 70% - - 100% 75% 25% 75% - - 100% 75% 30% 70% - - 100% 80% 25% 75% - - 100% 80% 50% 50% - - 100% 95% 50% 50% - - 100% 90% 50% 50% - - 100% 95% 50% 50% - - 100% 95% 45% 55% - - 100% 90% 50% 50% - - 100% 85% C Rủi ro 47 Doanh nghiệp có thường xuyên nhận dạng đánh giá rủi ro hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu hình thức không? a Nhận dạng đánh giá rủi ro từ bên trong: + Đối với nguồn nhân lực? + Đối với tài doanh nghiệp? + Đối với mối quan hệ với người lao động? + Đối với hệ thống thông tin? b Nhận dạng đánh giá rủi ro từ bên ngoài: + Đối với nguồn cung ứng? + Đối với thay đổi công nghệ? + Đối với yêu cầu người cho vay? + Đối với đối thủ cạnh tranh? + Đối với điều kiện kinh tế - trị? + Đối với quy định pháp luật? + Đối với thiên tai? 48 Việc phân tích rủi ro có thực cấp quản lý doanh nghiệp hay phận không? 49 Có chấp nhận rủi ro ảnh hưởng đến báo cáo tài với lý chi phí cao không? 50 Có xem xét tác động, ảnh hưởng lẫn kiện tiềm tàng không? (Ví dụ: giá nhập nguyên vật liệu đầu vào tỷ giá hối đoái) D Kiểm soát rủi ro có thay đổi số nhân tố tác động 51 Trong DN có thành lập phòng ban, tổ, đội phụ trách dự báo, nhận dạng đối phó lại với kiện xảy thường xuyên hoạt động có ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu DN hay mục tiêu hoạt động không? 52 Trong doanh nghiệp có thành lập phòng ban, tổ, đội phụ trách nghiên cứu thị trường có chương trình hỗ trợ cho việc nhận dạng thay đổi từ khách hàng, thị hiếu chi tiêu khách hàng không? 53 Có thường xuyên cập nhật văn pháp luật để hiểu pháp luật hành không? 54 Có biện pháp thích hợp để nhân viên hiểu thực phù hợp với văn hóa tổ chức không? 55 Có thủ tục kiểm soát thực nhân viên nghỉ việc không? 56 Doanh nghiệp có thực việc đánh giá hiệu hệ thống cài đặt, vận hành không? 57 Việc bảo quản hệ thống không hư hỏng mát liệu có thực tốt không? 58 Hệ thống có nâng cấp để có đủ khả xử lý số lượng thông tin ngày lớn doanh nghiệp không? 45% 50% 5% - 100% 85% 45% 55% - - 100% 90% 50% 50% - - 100% 90% 45% 50% 5% - 100% 95% 50% 50% - - 100% 95% 45% 55% - - 100% 75% 45% 55% - - 100% 95% 75% 20% 5% - 100% 25% 40% 60% - - 100% 95% - 100% - - 100% 10% - 100% - - 100% 15% 95% 5% - - 100% 100% 45% 55% - - 100% 90% 5% 85% 10% - 100% 60% 80% 20% - - 100% 95% 95% 5% - - 100% 90% 45% 55% - - 100% 95% 59 Doanh nghiệp có thiết lập quy trình điều chỉnh dự báo ngân sách không? 60 Có thường xuyên theo dõi công nghệ ứng dụng đối thủ cạnh tranh không? 61 Có chế để nắm bắt lợi thế, đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trình sản xuất hệ thống thông tin doanh nghiệp không? 62 Có kế hoạch cho việc tuyển dụng đào tạo nhân viên chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu xử lý vấn đề sản phẩm hoạt động khác có liên quan không? 5% 90% 5% - 100% 55% 25% 75% - - 100% 70% 55% 45% - - 100% 75% 60% 40% - - 100% 80% 63 Định kỳ có kế hoạch luân chuyển giảm thiểu số lượng nhân viên vào khả đáp ứng công việc họ không? 75% 15% 10% - 100% 80% 64 Doanh nghiệp có sử dụng biện pháp để cân mặc tinh thần nhân viên lại sau đợt sa thải lớn không? - 10% 90% - 100% 75% 25% - - 100% 90% 35% 65% - - 100% 10% 95% 5% - - 100% 10% 100% - - - 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100% - - - 100% 100% 90% 10% - - 100% 100% 65 Ban giám đốc có đủ trình độ, khả để hiểu biết trị, luật pháp, môi trường kinh doanh văn hóa xã hội Việt Nam không? III Hoạt động kiểm soát: A Phân chia trách nhiệm 66 Các phận nghiệp vụ có kiêm ghi chép kế toán không? 67 Có việc kiêm nhiệm từ chức năng: xét duyệt, thực hiện, ghi chép bảo vệ tài sản không? 68 Có xác định trách nhiệm cá nhân liên quan đến nghiệp vụ thể thông qua chứng từ không? (kí tên, đóng dấu - trách nhiệm) B Kiểm soát trình xử lý thông tin 69 Chứng từ kế toán có ghi chép trung thực xác từ phát sinh nghiệp vụ phê duyệt nguời có trách nhiệm không? 70 Doanh nghiệp có sử dụng hệ thống máy tính để lập báo cáo tài không? 71 Đối với hoạt động nghiệp vụ xảy có đầy đủ chứng từ chứng minh không? 72 Chứng từ kế toán có đánh số thứ tự liên tục trước sử dụng không? 73 Có quy định trình tự luân chuyển chứng từ không? 74 Dữ liệu đầu vào chứng từ có kiểm soát cách chặt chẽ không? 75 Hệ thống có buộc khai báo User, Password trước đăng nhập sử dụng không? 76 Có phân loại đối tượng sử dụng hệ thống không? 77 Có cách thức nhằm hạn chế đối tượng bên tiếp cận trực tiếp với hệ thống xử lý không? 78 Có phân quyền Xem, Thêm, Sửa, Xóa User theo chức quản lý thực riêng không? 79 Tất liệu (đã phê duyệt) có xử lý xác để không xảy trường hợp phải truy cập vào hệ thống để sửa lại liệu nhập không? 80 Hệ thống có sử dụng liệu mặc định liệu tự động không? 81 Hệ thống có báo lỗi không khi: a Nhập liệu bị trùng lắp? b Kiểu liệu không theo quy định phần mềm? c Trình tự nhập liệu thời gian bị đảo lộn? d Xảy trường hợp bất thường? 82 Hệ thống có tự tổng hợp thông báo với người sử dụng về: a Danh sách nghiệp vụ sai sót? b Thời gian, nội dung, User thực việc Sửa đổi, Bổ sung, Xóa liệu? 83 Có thường xuyên lưu dự phòng liệu không? C Bảo vệ tài sản 84 Việc kiểm kê quỹ, hàng tồn kho tài sản có thực thường xuyên định kỳ theo quy định không? 85 Có theo dõi riêng TSCĐ, hàng hóa, nguyên vật liệu không cần dùng, chờ lý không? 70% 30% - - 100% 95% 55% 45% - - 100% 90% 95% 5% - - 100% 100% 95% 5% - - 100% 100% 85% 15% - - 100% 95% 90% 10% - - 100% 100% 95% 5% - - 100% 90% 85% 15% - - 100% 95% 60% 40% - - 100% 85% 80% 20% - - 100% 95% 80% 20% - - 100% 100% 80% 20% - - 100% 95% 75% 20% 5% - 100% 75% 80% 20% - - 100% 80% 80% 20% - - 100% 90% 95% 5% - - 100% 95% 95% 5% - - 100% 100% 90% 10% - - 100% 100% 86 Có phận bảo vệ thường xuyên kiểm tra, ký xác nhận cho TSCĐ, hàng hóa, NVL khỏi cổng doanh nghiệp có đầy đủ chứng từ phê duyệt từ cấp quản lý có thẩm quyền không? 95% 5% - - 100% 100% 90% 10% - - 100% 100% 88 Có thường xuyên định kỳ kiểm tra đối chiếu phận nghiệp vụ với không? (kế toán tiền mặt đối chiếu với thủ quỹ, kế toán hàng tồn kho đối chiếu với thủ kho…) 60% 40% - - 100% 85% 89 Có thường xuyên so sánh đối chiếu số liệu thực tế so với kế hoạch, số liệu năm so với năm trước phận toàn Cty 20% 80% - - 100% 55% 15% 80% 5% - 100% 75% 45% 55% - - 100% 90% 75% 25% - - 100% 90% 75% 25% - - 100% 90% 75% 25% - - 100% 90% 80% 20% - - 100% 95% 30% 60% 10% - 100% 85% D Phân tích rà soát 87 Định kỳ phận có đối chiếu số liệu tổng hợp chi tiết không? 90 Ban lãnh đạo có phân tích định kỳ số liệu liên quan đến doanh nghiệp hoạt động ngành đối thủ cạnh tranh không? IV Thông tin truyền thông: A Thông tin: 91 Có chế thu thập thông tin thích hợp bên doanh nghiệp như: điều kiện thị trường, chương trình đối thủ cạnh tranh, ban hành thay đổi pháp luật, thay đổi kinh tế không? 92 Thông tin cần thiết cho người quản lý thực nhiệm vụ có cung cấp đầy đủ không? 93 Người quản lý có nhận thông tin qua phân tích để hoạch định công việc cần thiết không? 94 Thông tin có cung cấp mức độ chi tiết phù hợp với cấp độ quản lý khác không? 95 Các báo cáo có đảm bảo yêu cầu độ xác, kịp thời, có giá trị giúp nhà quản lý đánh giá rủi ro có khả ảnh hưởng đến doanh nghiệp không? 96 Có kế hoạch/thực cải tiến phát triển hệ thống thông tin dựa vào kế hoạch chiến lược liên quan đến toàn chiến lược doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu ngày phát triển không? 97 Đã có kế hoạch/thực hỗ trợ cụ thể nhà quản lý cho phát triển hệ thống thông tin nguồn lực thích hợp nhân lực tài không? B Truyền thông 98 Cách thức truyền thông doanh nghiệp có đảm bảo nhà quản lý hiểu tâm tư, nguyên vọng cấp dưới, cấp hiểu thị, yêu cầu cấp không? 99 Phương tiện truyền thông doanh nghiệp có đầy đủ đáp ứng yêu cầu không? 100 Nhân viên có biết mục tiêu hoạt động doanh nghiệp nhiệm vụ họ góp phần đạt mục tiêu không? 101 Thực tế doanh nghiệp nhân viên có sử dụng kênh truyền thông không? 102 Những đơn, thư phản ảnh nặc danh có chấp nhận không? 103 Ban giám đốc có công nhận ý kiến đề xuất cải tiến khả thi giải thưởng vật chất hình thức công nhận khác có ý nghĩa tương tự không? 104 Kế toán nợ phải thu có nhắc nhở phận kinh doanh khách hàng chậm toán không? 105 Các thông tin báo cáo có phản hồi cần thiết có theo dõi xử lý không? 106 Những sai phạm nhân viên thực đối tác bên có báo cáo lại với người có trách nhiệm không? 107 Những động thái mang tính thích hợp có thực phản hồi đến người cung cấp thông tin ban đầu không? V Giám sát A Giám sát thường xuyên 108 Hệ thống kiểm soát nội có tạo điều kiện để nhân viên phận giám sát lẫn công việc ngày không? 30% 55% 15% - 100% 85% 50% 50% - - 100% 90% 50% 50% - - 100% 85% 30% 70% - - 100% 85% 60% 40% - - 100% 90% 70% 25% 5% - 100% 80% 50% 50% - - 100% 85% 55% 45% - - 100% 90% 70% 25% 5% - 100% 95% 70% 20% 10% - 100% 90% 75% 15% 10% - 100% 95% 15% 85% - - 100% 75% 109 Nhà quản lý có thực việc đối chiếu sản lượng tồn kho, doanh thu thông tin khác thu thập hoạt động SXKD ngày với thông tin báo cáo từ hệ thống không? 110 Các thông tin nhận từ nhà cung cấp báo cáo hàng tháng khoản phải trả có sử dụng kỹ thuật dùng để giám sát không? 111 Doanh nghiệp có so sánh định kỳ số liệu ghi sổ sách với số liệu thực tế không? 112 Khi báo cáo kiểm toán viên độc lập yếu kiểm soát nội bộ, ban lãnh đạo có hành động kịp thời để khắc phục không? B Giám sát định kỳ 113 Công việc giám sát định kỳ hệ thống kiểm soát nội có thực doanh nghiệp không? 114 BGĐ DN có định kỳ đánh giá chất lượng hiệu công việc nhân viên không? 115 Việc giám sát định kỳ có đạt phạm vi sâu-rộng tần suất thực đầy đủ không? 116 Việc phân tích có thực sử dụng kết đánh giá so sánh với tiêu chuẩn thiết lập ban đầu không? 117 Các vấn đề lưu ý có ghi nhận vào hồ sơ đánh giá không? C Báo cáo phát 118 Có chế báo cáo việc phát thiếu sót kiểm soát nội không? Việc phát từ hai nguồn bên lẫn bên doanh nghiệp (như khách hàng, nhà cung cấp, kiểm toán, quan quản lý nhà nước…) 119 Các thiếu sót bị phát có báo cáo cho người chịu trách nhiệm trực tiếp hay báo cáo cho người có thẩm quyền cao hơn? 120 Các nghiệp vụ hay vấn đề phát có điều chỉnh cho báo cáo lại cho Ban giám đốc không? 75% 25% - - 100% 100% 85% 15% - - 100% 95% 85% 15% - - 100% 100% 90% 10% - - 100% 90% 55% 45% - - 100% 95% 60% 40% - - 100% 95% 20% 65% 15% - 100% 60% 40% 55% 5% - 100% 85% 65% 35% - - 100% 80% 85% 15% - - 100% 95% 90% 10% - - 100% 95% 90% 5% 5% - 100% 95% ...DANH MC CC T VIT TT DNNVV Doanh nghip Nh v Va DN Doanh nghip TNN u t nc ngoi HQT Hi ng qun tr KSNB Kim soỏt ni b SXKD Sn xut kinh doanh UBKT y ban kim toỏn TNHH Trỏch nhim hu... ỉ Thụng tin Theo COSO (1992, p.59), thụng tin cn thit cho mi cp doanh nghip sn xut kinh doanh v tha cỏc mc tiờu v hot ng kinh doanh, BCTC v tớnh tuõn th Thụng tin c cung cp qua h thng thụng... lc thụng tin Doanh nghip cn thc hin thu nhp thụng tin bờn v bờn ngoi doanh nghip, sau ú cung cp cho ngi qun lý nhng bỏo cỏo cn thit v kt qu hot ng liờn quan n cỏc mc tiờu c ca doanh nghip Cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh bình dương hiện nay , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh bình dương hiện nay , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh bình dương hiện nay , CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, 1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống KSNB, 2 Các thành phần cấu thành hệ thống KSNB, 3 Lợi ích và hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ, 4 Khái quát chung về DNNNV có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 5 Kinh nghiệm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới, CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DNNVV CÓ VỐNĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÌNH DƯƠNG, 4 Đánh giá thực trạng hệ thống KSNB tại các DN trong mẫu khảo sát, 5 Nhận diện những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế của hệ thống KSNB, CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNGKIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DNNVV CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾPNƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG, 2 Phương hướng và nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB trong các DNNVVcó vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 3 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội, 4 Các kiến nghị hoàn thiện hệ thống KSNB, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn