GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM - CỰC HAY

135 2,322 14
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/135 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng Soạn ngày: 30/ 8/2005 Giảng ngày: / /2005 Tiết: 1 ; Tuần: 1 Chơng: I Bản vẽ các khối hình học Bài 1 Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống. - Kỹ năng: Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn vẽ kỹ thuật II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: SGK tranh vẽ hình 1.1; hình 2.2; hình 1.3; hình 1.4 - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Tìm tòi phát hiện kiến thức mới: HĐ1: GV giới thiệu bài học; GV: Trong đời sống hàng ngày con ngời đã dùng những phơng tiện thông tin nào để diễn đạt t tởng, tình cảm cho nhau? HS: Trao đổi, phát biểu ý kiến GV: Kết luận: Hình vẽ là một phơng tiện quan trọng dùng trong giao tiếp GV: Các em hãy quan sát hình 1.1 và cho biết các hình a,b,c,d có ý nghĩa gì? HS: Nghiện cứu trả lời GV: Cho học sinh quan sát hình 1.2 và đặt câu hỏi Ngời công nhân khi chế tạo ra các sản phẩm và xây dựng các công trình thì căn cứ vào cái gì? HS: Trả lời Bài 1: I) Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất: - Tranh hình 1.1 và hình 1.2 1 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng GV: Nhấn mạnh tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và kết luận: Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong kỹ thuật. HĐ2: Tìm hiểu bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống. GV: Cho học sinh quan sát hình 1.3 GV: Muốn sử dụng hiệu quả và an toàn các đồ dùng và các thiết bị đó thì chúng ta cần phải làm gì? HS: Thảo luận và đa ra ý kiến GV: Nhấn mạnh bản vẽ KT là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trao đổi sử dụng HĐ3: Tìm hiểu bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. GV: Cho h/s quan sát hình1.4 và đặt câu hỏi các lĩnh vực đó có cần xây dựng cơ sở hạ tầng không? HS: Nghiên cứu lấy ví dụ về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực khác nhau. GV: Bản vẽ đợc vẽ bằng những phơng tiện nào? HS: Nghiên cứu, trả lời II)Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống - Hình 1.3 ( SGK) - Để ngời tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn. III) Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật 4. Củng cố và dặn dò. - Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Về nhà học bài thêo câu hỏi SGK - Đọc và xem trớc bài 2 ( SGK ) 2 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng Soạn ngày: 30 / 8 /2005 Giảng ngày: / /2005 Tiết: 2 ; Tuần: 1 Bài 2 Hình chiếu I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu đợc thế nào là hình chiếu - Kỹ năng: Nhận biết đợc các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: SGK gồm tranh vẽ các hình ( SGK ); mẫu vật bao diêm, bao thuốc lá ( Khối hình hộp chữ nhật) - Bìa cứng gấp thành ba mặt phẳng hình chiếu - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Tìm tòi phát hiện kiến thức mới HĐ1: Tìm hiểu khái niệm hình chiếu GV: giới thiệu bài học đa tranh hình 2.1 ( SGK) cho h/s quan sát từ đó giáo viên đặt câu hỏi cách vẽ hình chiếu một điểm của vật thể nh thế nào? HS: Quan sát trả lời GV: Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm gì trên MP? HS: Trả lời GV: MP chứa tia chiếu gọi là mp gì? HS: Quan sát trả lời GV: Rút ra kết luận HĐ2: Tìm hiểu các phép chiếu. GV: cho h/s quan sát hình 2.2 rồi đặt câu hỏi GV:Hình2.2a là phép chiếu gì? Đặc điểm của tia chiếu ntn? HS: Thảo luận, trả lời. GV:Hình2.2b là phép chiếu gì? Đặc điểm của Bài 2 I. Khái niệm về hình chiếu: - Hình 2.1 ( SGK ) II. Các phép chiếu - Tranh hình 2.2 3 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng tia chiếu ntn? HS: Thảo luận, trả lời GV:Hình2.2c là phép chiếu gì? Đặc điểm của tia chiếu ntn? HS: Thảo luận, trả lời GV: Tổng hợp ý kiến nhận xét, rút ra kết luận GV: Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ hình chiếu gì? GV: Phép chiếu // và phép chiếu xuyên tâm dùng để làm gì? HĐ3: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc và vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ. GV: cho h/s quan sát tranh vẽ các MP chiếu và nếu rõ vị trí các MP chiếu GV: Vị trí của các MP phẳng hình chiếu đối với vật thể? HS: Quan sát, trả lời GV: Cho h/s quan sát hình2.4 và nõi rõ vì sao phải mở 3 mp hình chiếu sao cho 3 h/c đều nằm trên một mp. GV: Các mp chiếu đợc đặt nh thế nào đối với ngời quan sát? HS: Quan sát trả lời HĐ4: Tìm hiểu vị trí của các hình chiếu. GV: cho h/s quan sát hình 2.5 và đặt câu hỏi GV: Sau khi mở 3mp hình chiếu khi đó 3h/c đều năm trên một mp. vị trí của 3h/c đợc thể hiện trên mp ntn? HS: Nghiên cứu trả lời GV: vì sao phải dùng nhiều h/c để biểu diễn vật thể? Nếu dùng một h/c có đợc không? HS: Trả lời GV: Rút ra kết luận III. Các hình chiếu vuông góc. 1. Các MP chiếu. - Tranh hình2.3 ( SGK ). - Mặt chính diện gọi là MP chiếu đứng. - Mặt năm ngang gọi là MP chiếu bằng. - Mặt cạnh bên phải gọi là MP chiếu cạnh. 2. Các hình chiếu. - H/c đứng có hớng chiếu từ trớc tới. - H/c bằng có hớng chiếu từ trên xuống. - H/c cạnh có hớng chiếu từ trái sang. IV. Vị trí các hình chiếu - Tranh hình 2.5 4. Củng cố và dặn dò: - GV: yêu cầu h/s đọc phần ghi nhớ SGK. - GV: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi cuối bài về nhà học bài và làm bài tập trong SGK. 4 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng - Đọc và xem trớc Bai 3 SGK - Dặn lớp giờ sau mang dụng cụ để TH. 5 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng Soạn ngày: 6 / 9 /2005 Giảng ngày: / /2005 Tiết: 3 ; Tuần: 2 Bài 3 Bài tập TH hình chiếu của vật thể I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc sự liên quan giữa hớng chiếu và hình chiếu. - Kỹ năng: Học sinh biết cách bố trí hình chiếu trên bản vẽ. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị thớc kẻ, eke, compa. - Vật liệu giấy khổ A4, bút chì, tẩy - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. - Vở , giấy nháp III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3. Nội dung bài thực hành. HĐ1. GV giới thiệu bài thực hành. GV: Kiểm tra vật liệu dụng cụ thực hành của học sinh. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ. GV: Nêu mục tiêu cần đạt đợc của bài thực hành. HĐ2. Tìm hiểu cách trình bày bài làm. GV: Cho học sinh đọc phần nội dung của bài học. HĐ3. Tổ chức thực hành. GV: Trình bày bài làm trên khổ giấy A4. GV: Cho học sinh nghiên cứu hình3.1 và điền dấu ( x) vào bảng 3.1 để tỏ rõ sự tơng quan giữa các hình chiếu, hớng chiếu. GV: Hớng dẫn vẽ; Bài 3 I. Chuẩn bị: - Dụng cụ, thớc kẻ eke, compa - Vật liệu: giấy vẽ khổ A4, bút chì, tảy II. Nội dung III. Các b ớc tiến hành. B ớc1: Đọc nội dung. B ớc2: Nêu cách trình bày. B ớc3: Vẽ lại hình chiếu 1,2 và 3 đúng vị trí của chúng trên bản vẽ. 6 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng - Kẻ khung cách mép giấy 10mm - Tuỳ vào vật thể mà ta bố trí sao cho cân đối với tờ giấy. - Vẽ khung tên góc dới phía bên phải bản vẽ. - Ta đặt hệ trục toạ độ vuông góc. 4. Tổng kết đánh giá bài thực hành. - GV: Nhận xét giờ làm bài thực hành. - Sự chuẩn bị của học sinh. - Thực hiện quy trình, thái độ học tập - Về nhà đọc và xem trớc Bài 4 ( SGK). Soạn ngày: 6 / 9 /2005 Giảng ngày: / /2005 Tiết: 4 ; Tuần: 2 Bài 4 Bản vẽ các khối đa diện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh nhận dạng đợc các khối đa diện thờng gặp nh hình hộp, hình chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp cụt - Kỹ năng: Học sinh đọc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị tranh vẽ các hình bài 4 ( SGK), mô hình 3mp hình chiếu - Mô hình các khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. - Chuẩn bị các vật mẫu nh: Hộp thuốc lá, bút chì 6 cạnh. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học. HĐ1: Tìm hiểu khối đa diện Bài 4 I. Khối đa diện 7 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng GV: Cho hóc inh quan sát tranh hình 4.1 và mô hình các khối đa diện và đặt câu hỏi. GV: Các khối hình học đó đợc bao bới hình gì? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Kết luận GV: Yêu cầu học sinh lấy một số VD trong thực tế. HĐ2: Tìm hiểu hình hộp chữ nhật. GV: Cho học sinh quan sát hình 4.2 và mô hình hình hộp chữ nhật sau đó đặt câu hỏi. GV: Hình hộp chữ nhật đợc giới hạn bởi các hình gì? HS: Nghiên cứu, trả lời GV: Các cạnh và các mặt của hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? GV: Đặt vật mẫu hình hộp chữ nhật trong mô hình 3mp hình chiếu đối diện với ngời quan sát. GV: Khi chiếu hình hộp chữ nhật lên mp hình chiếu đứng thì hình chiếu đứng là hình gì? HS: Trả lời GV: Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình hộp chữ nhật? GV: Kích thớc của hình chiếu phản ánh kích thớc nào của hình hộp chc nhật? GV: Lần lợt vẽ các hình chiếu lên bảng. HĐ3. Tìm hiểu lăng trụ đều và hình chóp. GV: Cho học sinh quan sát hình 4.4. GV: Em hãy cho biết khối đa diện hình 4.4 đ- ợc bao bởi các hình gì? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Khối đa diện đợc xác định bằng các kích thớc nào? HS: Nghiên cứu trả lời HĐ4.Tìm hiểu hình chóp đều - Tranh hình 4.1 ( SGK). - KL: Khối đa diện đợc bao bới các hình đa giác phẳng. II.Hình hộp chữ nhật 1. Thế nào là hình hộp chữ nhật. - Hình 4.2 - Hình hộp chữ nhật đợc bao bởi 6 hình chữ nhật. 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật. - Học sinh làm Bảng 4.1 vào vở III. Lăng trụ đều. 1. Thế nào là hình lăng trụ đều - Hình 4.4 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều. - Hình 4.5 - HS làm Bảng 4.2 vào vở BT IV. Hình chóp đều 8 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng GV: Cho học sinh quan sát hình 4.6 và đặt câu hỏi GV: Khối đa diện hình 4.6 đợc bao bởi hình gì? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì? - Chúng có hình dạng ntn? - Chúng thể hiện những kích thớc nào? HS: Trả lời GV: Hớng dẫn h/s làm vào vở Bài tập Bảng 4.3 1. Thế nào là hình chóp đều. - Hình 4.6 - Mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. 2.Hình chiếu của hình chóp đều. - Hình 4.7 4. Củng cố và dặn dò. - GV: cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Hớng dẫn trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài - Về nhà học bài đọc và xem trớc bài 5 ( SGK ) 9 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng Soạn ngày: 10/ 9/2005 Giảng ngày: / /2005 Tiết: 5 ; Tuần: 3 Bài 5 Th đọc Bản vẽ các khối đa diện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh đọc đợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện, phát huy đợc trí tởng tợng không gian của học sinh. - Kỹ năng: Học sinh đọc bản vẽ các khối đa diện II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị nghiên cứu SGK Bài 5 - Tham khảo tài liệu hình chiếu trục đo xiên góc cân - Chuẩn bị mô hình vật thể A,B,C,D ( Hình 5.2 SGK). - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học Đọc phần Có thể em cha biết SGK. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 / : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ; 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới; HĐ1. GV:giới thiệu bài học; - Nêu mục tiêu của bài học trình bày nội dung và trình tự tiến hành. GV: Kiểm tra vật liệu, dụng cụ thực hành của học sinh. GV: Chia nhóm HĐ2.Tìm hiểu cách trình bày bài làm ( Báo cáo thực hành ). GV: Cho học sinh đọc phần nội dung SGK bài học. HĐ3. Tổ chức thực hành GV: Nêu cách trình bày bài trên khổ giấy A4. Vẽ sơ đồ phần hình và phần chữ, khung tên 5 / 2 / 3 / 30 / Bài 5 I. Chuẩn bị: - Dụng cụ: Thớc, êke, compa - Vật liệu: Giấy khổ A4, bút chì tẩy, giấy nháp. - SGK, vở bài tập. II. Nội dung: - SGK III. Các b ớc tiến hành. - B ớc1 : Đọc nội dung 10 [...]... học.5/1/15/ - Khung tên - Hình biểu diễn - Kích thớc - Yêu cầu kỹ thuật - Tổng hợp23 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng BTTH đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có renI. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh đọc đợc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren - Nhận biết đợc một số loại ren thông thờng. - Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình.II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên... vỡ. - Khi ca gần đứt phải đẩy ca nhẹ hơn và đỡ vật để vật không dơi vào chân. - Không dùng tay gạt mạt ca hoặc thổi mạnh vào ca vì mạt ca dễ bắn vào mắt.II. Đục kim loại.1.Khái niệm. - ( SGK )2.Kỹ thuật đục.a.Cách cầm đục và búa. - ( SGK ).b. T thế đục. - ( SGK )c. Cách đánh búa.3.An toàn khi đục. - Không dùng búa có cán bị vỡ, nứt. - Không dùng đục bị mẻ.Kẹp vật vào êtô phải đủ chặt -. .. sống. - Biết đợc sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và quy trình tạo ra sản phẩm cơ khí - Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình.II.Chuẩn bị của thầy và trò: - Giáo viên nghiên cứu SGK, giáo án, chuẩn bị, kìm, dao, kéo - Học sinh đọc và xem trớc bài học, chuẩn bị một sốvật dụng cơ khí thờng dùng trong gia đình nh: Kìm, dao, kéoIII. Tiến trình dạy học:1. ổ n định tổ chức 1 / : - Lớp 8A;Ngày:... niÖm. - ( SGK ).43 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c êng - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biết đợc nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. - Biết đọc đợc trình tự một bản vẽ nhà đơn giản - Biết đợc một số kí hiệu bằng hình vẽ của một số bộ phận dùng trên bản vẽ nhà. - Biết cách đọc bản vẽ nhà đơn giản - Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng làm việc theo quy trình.II.Chuẩn bị của thầy và trò: -. .. dẫn của giáo viên.4. Củng cố: - GV: Nhận xét giờ làm bài thực hành - Sự chuẩn bị của học sinh - Cách thực hiện quy trình - Thái độ học tậpGV: Thu bài về nhà chấm.5/1/2/33/2/Bài 7.I. Chuẩn bị:II. Nội dung: - SGK.III. Các b ớc tiến hành .5. H ớng dẫn về nhà 1 / . - Về nhà học bài đọc và xem trớc bài 8 ( SGK ).Chuẩn bị vật mẫu.Soạn ngày: 20/ 9/2005Giảng ngày: / /2005 Tiết: 8 ; Tuần:... bản vẽ.II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị thớc kẻ, eke, compa. - Vật liệu giấy khổ A4, bút chì, tẩy - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. - Vở , giấy nháp III. Tiến trình dạy học:1. ổ n định tổ chức : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng2. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh3.... thầy và trò: - GV: Chuẩn bị tranh vẽ các hình của Bài 7 và nghiên cu SGK. - Đọc và tham khảo tài liệu chơng IV phần hình chiếu trục đo vuông góc đều - Mô hình các vật thể. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài họcIII. Tiến trình dạy học:1. ổ n định tổ chức 1 / : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: 13 GV: Đinh thị khuyên tr ờng THCS Khánh c ờng thuật... tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống. - Kỹ năng: Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn vẽ kỹ thuậtII.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: SGK tranh vẽ hình 1.1; hình 2.2; hình 1.3; hình 1.4 - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.III. Tiến trình dạy học:1. ổn định tổ chức : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày:... máy: - Theo công dụng chi tiết máy - ợc chia làm hai nhóm.a.Nhóm1: các chi tiết nh bu lông, đai ốc,bánh răng, lò xo gọi là nhóm có công dụng chung.b.Nhóm 2: Các chi tiết trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp chỉ đ ợc dùng trong một máy nhất định chúng đợc gọi là chi tiết máy có công dụng riêng.II. Chi tiết máy đ ợc lắp ghép với nhau NTN? - Ghép giữa móc treo với giá đỡ ( Mối ghép động ). -. .. đến 25 mm dài 150 đến 1000mm.b.Th ớc cặp. - Chế tạo bằng thép ( inox ) không gỉ có độ chính xác cao ( 0,1 đến 0,05 mm ). - Dùng để đo đờng kính trong, - ờng kính ngoài và chiều sâu của lỗ với kích thớc không lớn lắm.c. Th ớc đo góc. - SGK.II. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt. - ( SGK )III. Dụng cụ gia công. - ( SGK ).5. H ớng dẫn về nhà 2 / : - Về nhà yêu cầu học sinh tìm hiểu những dụng . vuông góc. 1. Các MP chiếu. - Tranh hình2.3 ( SGK ). - Mặt chính diện gọi là MP chiếu đứng. - Mặt năm ngang gọi là MP chiếu bằng. - Mặt cạnh bên phải gọi là. : - Lớp 8A;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: - Lớp 8B;Ngày: / / 2005 Tổng số: . Vắng: Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2. Kiểm tra bài cũ. -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM - CỰC HAY, GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM - CỰC HAY, GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM - CỰC HAY

Bình luận về tài liệu giao-an-cong-nghe-8-ca-nam-cuc-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP