1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17

12 160 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2017, 08:22

Xin giới thiệu quy tắc ứng xử trong nhà trường THCS để các bạn tham khảo. Quy tắc ứng xử quy định tại Quyết định này áp dụng cho học sinh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng (dưới đây gọi chung là viên chức) đang học tập, công tác trong trường THCS ... hành kèm theo Quy t định số ……/QĐ-HT ngày / củaHiệu trưởng trường THCS Hùng Thắng ) /2 016 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh 1- Quy tắc ứng xử quy định Quy t định áp... gọi chung viên chức) học tập, công tác trường THCS Hùng Thắng 2- Ngoài việc thực quy tắc ứng xử trường THCS Hùng Thắng quy định văn cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh thực nghiêm túc Quy ước... 16 /4/2008 Bộ GD-ĐT; Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2 011 /TT-BGDĐT ngày 28/3 /2 011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17, 1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17, 1 quy tac ung xu trong truong THCS hung thang 16 17

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn