Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua môn học dinh dưỡng bằng phần mềm EMP test tại trường đại học điều dưỡng nam định

89 209 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 21:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN ANH TIẾN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI, ĐỀ THI PHỤC VỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN QUA MÔN HỌC DINH DƯỠNG BẰNG PHẦN MỀM EMPTEST TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU: SƯ PHẠM KỸ THUẬT – CNTT Hà Nội – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN ANH TIẾN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI, ĐỀ THI PHỤC VỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN QUA MÔN HỌC DINH DƯỠNG BẰNG PHẦN MỀM EMPTEST TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU: SƯ PHẠM KỸ THUẬT – CNTT LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS CAO TUẤN DŨNG Hà Nội – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung Luận văn hoàn toàn hình thành phát triển từ quan điểm tôi, hướng dẫn TS Cao Tuấn Dũng Các số liệu kết có Luận văn thạc sỹ hoàn toàn trung thực Tác giả luận văn Nguyễn Anh Tiến LỜI CẢM ƠN Lời em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Cao Tuấn Dũng viện Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành Luận văn Trong suất thời gian thực Luận văn, thầy bận rộn công việc thầy dành thời gian tâm huyết hướng dẫn em Thầy cung cấp cho em nhiều hiểu biết, nhiều cách giải lĩnh vực em bắt đầu thực luận văn Trong trình thực hiện, thầy định hướng, góp ý sửa chữa để em hoàn thành tốt Luận văn Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Ban giám hiệu Nhà trường Giảng viên nơi công tác giúp đỡ trình thực Luận văn Cảm ơn thầy cô Khoa sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp cho em kiến thức để hoàn thành Luận văn, thể lớp cao học 10ALL SPKT - CNTT giúp đỡ suốt trình thực hoàn thành luận văn Học viên Nguyễn Anh Tiến Mục lục LỜI CẢM ƠN Những chữ viết tắt MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Lịch sử nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Lý thuyết 6.2 Phương pháp điều tra: 10 6.3 Thực nghiệm sư phạm 10 Giả thuyết khoa học 10 Mục đích đề tài 10 Cấu trúc luận văn 10 CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN ÁP DỤNG HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO 12 I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 12 1.2 Sử dụng TNKQ kiểm tra đánh giá qua cách nhìn chuyên gia nước 14 1.3 Sử dụng trắc nghiệm nước ta 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 17 CHƯƠNG II:VAI TRÒ ỨNG DỤNG CNTT TRONG VIỆC XÂY DỰNG – TỔ CHỨC KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ KQ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 18 Ứng dụng tin học kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên 18 Mục đích chức kiểm tra đánh giá dạy học 20 2.1 Mục đích với sinh viên: 20 2.2 Mục đích với Giảng viên 21 2.3 Chức kiểm tra 21 2.4 Chức giáo dục: 21 Quan hệ đánh giá kết học tập với trình dạy - học 21 3.1 Các loại hình đánh giá 22 3.1.1.Đánh giá hình thành 22 3.1.2 Đánh giá tổng kết 22 3.1.3 Đánh giá theo tiêu chí 22 3.2 Lĩnh vực đánh giá 23 3.3 Các tiêu chí đánh giá 23 3.4 Những sở kỹ thuật trắc nghiệm 24 3.4.1.Trắc nghiệm tự luận 24 3.4.2 Trắc nghiệm khách quan 25 Kiểm định chất lượng câu hỏi trắc nghiệm 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 32 CHƯƠNG III:ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EMPTEST ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 33 Tiêu chí lựa chọn phần mềm 33 Mô hình hoạt động phần mềm EmpTest 36 3.1 Hình thức làm máy đơn: 37 3.2 Hình thức làm máy qua mạng 37 3.3 Làm giấy: 37 Khái quát chức phần mềm EmpTest 38 4.1 Chương trình EDITOR 38 4.2 Chương trình Test 39 4.3 Chương trình Server 39 4.4 Chương trình SCANNER 40 Thao tác cần thiết sử dụng phần mềm EmpTest 41 Ứng dụng chương trình Test kiểm tra kết học tập 51 6.1.Chế độ làm tự 51 6.2.Làm kiểm tra thức máy nối mạng 51 6.2.1 Kiểm tra trược tiếp máy đơn 51 CHƯƠNG IV:THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 59 Mục đích 59 1.1 Nội dung 59 1.2 Phương pháp thực nghiệm 59 1.3 Cách thức tiến hành kiểm tra 60 1.4 Thống kê, xử lý số liệu 60 1.5 Kết thực nghiệm 60 KẾT LUẬN 69 KIẾN NGHỊ 70 Những chữ viết tắt ĐH: Đại học GV: Giảng viên SV: Sinh viên HS: Học sinh KTĐG: Kiểm tra đánh giá TNKQ: Trắc nghiệm khách quan TNTL: Trắc nghiệm tự luận DANH MỤC BẢNG – SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Hệ thống hình thức kiểm tra Trang 24 Bảng Một số tính so sánh TNKQ TNTL: Trang 30 Bảng Bảng so sánh phần mềm EmpTest phần mềm: Trang 35 Bảng 3: Bộ đề câu hỏi mức khác nhau: Trang 50 Bảng Kết kiểm tra với loại đề 40 câu Trang 61 Bảng Kết kiểm tra với loại đề 50 câu Trang 62 Bảng Kết kiểm tra với loại đề 60 câu Trang 64 Bảng Kết so sánh hình thức tổ chức kiểm tra Trang 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Kết kiểm tra với loại đề 40 câu Trang 61 Biểu đồ Kết kiểm tra với loại đề 50 câu Trang 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ MINH HỌA Hình 1: Mô hình hoạt động phần mềm EMPTEST Trang 36 Hình 2: Màn hình soạn thảo câu hỏi phần mềm Trang 42 Hình 3: Ấn định thông số nhóm cho câu hỏi Trang 46 Hình 4: Chọn nguồn câu hỏi để tạo đề kiểm tra Trang 48 Hình 5: Tiến hành chỉnh sửa thông tin để tạo đề Trang 48 Hình 6: Lưu đề kiểm tra Trang 49 Hình 7: Chia số đề, tạo phần, số phút Trang 49 Hình 8: Test đề thi máy tính Trang 52 Hình 9: Màn hình mẫu đề thi Trang 53 Hình 10: Từ server quan sát máy mạng LAN Trang 55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong giáo dục nước ta có nhiều hình thức thi kiểm tra nhằm đánh giá kết học tập học sinhSinh viên, nhiên nội dung phương pháp nhiều bất cập Trong nghị hội nghị lần Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII định hướng giáo dục - Đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước thời gian tới “ Ngoài việc tăng cường nguồn nhân lực cho giáo dục đào tạo xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao việc tiếp tục đổi nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo tăng cường sở vật chất cho trường học điều cấp thiết “ Đổi tư giáo dục cách quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống tổ chức, chế quản lý để tạo chuyển biến toàn diện giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục khu vực giới”, cần có “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy học” Thực theo chủ chương phát triển giáo dục đào tạo, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trọng tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho tất ngành học, qua môn học, cấp học từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học toàn trường Nhà trường xác định để nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường không đường khác phải thực tốt công tác đảm bảo chất lượng tất khâu trình đào tạo có khâu kiểm tra đánh giá Trong năm vừa qua học phần lý thuyết chương trình đào tạo Nhà trường cấp học thường xuyên tổ chức cải tiến theo hướng cập nhật với nội dung đào tạo mới, phương pháp đào tạo ứng dụng phương tiện đào tạo đại dạy học Tuy vậy, công tác kiểm tra đánh giá học phần chủ yếu tiến hành theo cách truyền thống như: SV thi hết môn phải khoảng thời gian để ôn luyện, tổ chức thi giảng đường, làm trả giấy, bố chí cán coi thi, chấm thi Có thể thấy với cách tổ chức thi, kiểm tra trên, nhà trường gặp nhiều khó khăn khâu như: nhiều thời gian để, nhiều thời gian cho chấm thi lý thuyết giảng viên phải chấm thủ công, tổng hợp Việc tổ chức thi làm cho giảng viên khó tính toán số phục vụ cho công tác đánh giá sinh viên như: số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, cần thực việc so sánh lớp, khóa học vậy, giảng viên tính điểm để trả nhà trường coi hoàn thành nhiệm vụ, không sử dụng kết thi, kiểm tra công tác đánh giá kết học tập sinh viên để rút kinh nghiệm công tác dạy học học phần môn học khác Ứng dụng công nghệ thông tin công tác kiểm tra đánh giá vấn đề thu hút nhiều quan tâm nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu giáo dục năm gần Cùng với phát triển khoa học hình thức trắc nghiệm nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra đánh nhiều tác giả nghiên cứu nhằm tra đánh giá cách toàn diện khâu: Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi, biên soạn đề thi, tổ chức thi máy tính qua mạng, chấm thi trắc nghiệm, quản lý kết thi, đánh giá kết học tập sinh viên qua số môn học Nhà trường từ nhân rộng đơn vị khác Đó mục tiêu Luận văn Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đáp ứng yêu cầu thu nhận thông tin, phản hồi cách chi tiết phần mức độ kiến thức khác thời lượng định, sử dụng để hướng dẫn giải vấn đề khâu tự học, củng cố, nâng cao…, tự kiểm tra đánh giá kết học tập có hiệu Lịch sử nghiên cứu Trên giới, có nhiều phần mềm phát triển để đổi công tác kiểm tra đánh giá kết học tập, có giao diện đẹp mắt, chuyên nghiệp, biết kết câu sau trả lời câu đó, chí cho biết đáp án đúng, có giải thích Mặt khác, số phần mềm cho phép xuất thành dạng web động, thứ tự câu hỏi thứ tự câu lựa chọn thay đổi tự động, chèn hình ảnh vào nội dung câu hỏi, cho phép số tuỳ biến như: thời gian cho phép suy 14 Nguyễn Văn Hồng (2008), “Ứng dụng phần mềm EMPTEST xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi TNKQ kết học tập HS”, Tạp chí GD 15 Nguyễn Xuân Huỳnh (2002), “Trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan: ưu, nhược điểm tình sử dụng”, TC GD 16 Trần Kiều (1995), “Đổi đánh giá - đòi hỏi thiết đổi phương pháp dạy học”, Nghiên cứu giáo dục 17 Võ Ngọc Lan - Nguyễn Phụng Hoàng (1996), Phương pháp trắc nghiệm kiểm tra đánh giá thành học tập, NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo Dục 19 Lê Thị Nam (2003), “Sử dụng câu hỏi TNKQ dạy học”, Tạp chí Giáo dục 19 Nghị hội nghị lần thứ II BCHTW Đảng khoá VIII (1996), Định hướng chiến lược Giáo dục thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, Hà Nội 20 Lê Đức Ngọc (1997), Vắn tắt kiểm tra đánh giá, Hà Nội 21 Nghiêm Xuân Nùng (1995), Trắc nghiệm đo lường giáo dục, Hà Nội 22 Nguyễn Trọng Phúc (2001), Trắc nghiệm khách quan vấn đề đánh giá giảng dạy , NXB Đại Học Quốc Gia, Hà Nội 23 Nguyễn Lan Phương (2004), “Kỹ thuật xây dựng câu hỏi TNKQ”, Tạp chí GD 24 Dương Tiến Sỹ (2008), “Sử dụng Internet khai thác thông tin, tư liệu dạy học Tạp chí giáo dục 25 Lâm Quang Thiệp (2004), “Đổi phương pháp đánh giá kết học tập trường Đại học nước ta”, Tạp chí GD 26 Dương Thiệu Tống (1998), Trắc nghiệm tiêu chí, NXB Giáo Dục, Hà Nội 27 Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục vàTâm lý, NXB Khoa họchội, TP Hồ Chí Minh 72 28 Mai Văn Trinh – Lê Thuý Vinh (2008), “Đánh giá kết học tập TNKQ với trợ giúp công nghệ thông tin”, Tạp chí GD 29 Nguyễn Tiến Tùng (2007), “Đánh giá kết học tập TNKQ trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên”, Tạp chí GD 30 Đặng Ứng Vận (1996), " Về công tác KTĐG Đại học Đại cương", Thamluận hội thảo quản lý tổ chức kiểm tra đánh giá ĐHQG, HN 31 Hoàng Ngọc Vinh (2001), “Thi trắc nghiệm đa phương án lựa chọn tuyển sinh”, Tạp chí Giáo dục (18), trang 15 - 17 32 Nguyễn Vĩnh (1998), “Trắc nghiệm khách quan - phương pháp thi tuyển”, Tạp chí Giáo dục Trang Web Ngọc Bằng, Trắc nghiệm khách quan, Diễn đàn mạng Giáo Dục http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/31373.aspx Mai Minh (2005), Thi trắc nghiệm khách quan: Liệu có ưu việt cách thi cũ, Báo điện tử báo Khuyến học Dân trí http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2005/9/79722.vip Mạng Giáo Dục (2006), EMP Key – Phần mềm EmpTest http://www.empkey.com/?page=vnEMPTestTC Mạng Giáo Dục (2007), EmpTest – Phần mềm trắc nghiệm đa & đặc sắc http://edu.net.vn/foums/p/52893/37406.aspx#347406 Mạng Giáo Dục (2008), Nhiệm vụ năm học 2008-2009 ngành Giáo dục,Báo Giáo dục thời đại, số 14 http://www.gdtd.vn Mạc Thành Nam (2007), Trắc nghiệm PRO - tạo đề thi máy tính http://www.echip.com.vn Nguyễn Tuấn Phong – VietNam IT(1994), Hỏi cách làm bảng trắc nghiệm http://www.diendantinhoc.com/lofiversion/index.php/t45775.htm/ 73 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo Dục http://www.cantho.edu/vn/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid =61&bid=139&limitstart=10&limit=10 Nguyễn Trọng Thọ, Kiểm tra đánh giá đổi phương pháp dạy học, Diễn đàn mạng Giáo Dục http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/2869.aspx 10 Đức Trai (2008), Các phần mềm cập nhật, Diễn đàn phần mềm GD http://www.forum.thpttanhiep.net/vsbaiviet.asp?TID=2093 11 Trần Nguyên Trị (2007), Phần mềm EmpTest – Giải pháp tự động hoá thực tổ chức thi trắc nghiệm, Mạng Điện tử Việt Nam http://www.dientuvietnam.vn/index.php/dientu-maytinh/giaoduc/48-giaoduc/1214 12 VietAds.com (2008), Phần mềm cho nội dung thi trắc nghiệm http://vietads.com/classifieds/detail.php?setlang=bra&id=96238&catid=21 13 VietNamNet (2003), Khảo thí Mỹ, Nhật, Australia http://vietnamnet.vn/giaoduc/hoso/2003/10/30911 14 Coulson (1994), Objective Testing, Red guide series 11, university of Northumbria at Newcastle, UK, No 15 N Bak (1990), How to test insight and understanding of philosophical issues by means of multiple – choice question, Journal of Education 16 J.P Herath (1986), Constructing Multipe – choice and Matching type Test – Items, Sumary of content of Discussion – work session 17 Lyman, howard B (1965), Test score and what they mean Englewood Cliffs, N.J Prentice – hall 18 Nunnally, Jum C (1964), Educatonal Measurement and Evaluation, New York, Mc Graw – Hill 19 LNT soft (2005), EMPTest software Infomer: version 2005 information http://emptest-software.software.informer.com/2005 74 PHỤ LỤC (SỐ 01) Nội dung: Điều kiện sở vật chất đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra môn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (Sau giới thiệu phần mềm, chức phần mềm hướng dẫn sử dụng, cho thầy cô, có câu hỏi nhanh sau) STT Câu hỏi Lựa chọn Điều kiện sở vật chất Nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai phần mềm? Có Không Việc ứng dụng hình thức kiểm tra đánh giá nhà trường có phù hợp với quy định cần đổi Bộ giáo dục đào tạo không? Có Không Các môn nhà trường có đủ điều kiện ứng dụng hình thức kiểm tra đánh giá hay không Có Không Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị để áp dụng hình thức thức kiểm tra đánh giá hay không? Có Không Nhà trường có nên thử nghiệm phần mềm kiểm tra đánh giá sinh viên hay không? Có Không Cách dùng phần mềm này, giao diện phần mềm có thân thiện với người sử dụng hay không? Có Không Một số Bộ môn nhà trường có nên đồng ý sử dụng phần mền kiểm tra đánh giá sinh viên họ không? Có Không Các Giảng viên phụ trách giảng dạy cho môn học có chấp nhận sử dụng phần mềm trình thi hay không Có Không Trình độ sinh viên sử dụng phần mền trình kiểm tra đánh giá theo hình thức hay không? Có Không Ghi chú: Các Thầy, Cô cần đánh dấu vào mục có hay không vào phiếu điều tra Nếu có y kiến cần bổ sung xin cho ý kiến vào mục Nêu ý kiến: PHỤ LỤC (SỐ 02) Việc ứng dụng tin học giảng viên vào kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết học tập SV ý đến ứng dụng phần mềm nói chung EMP TEST nói riêng (Sau giới thiệu phần mềm, chức phần mềm hướng dẫn sử dụng, cho thầy cô, có câu hỏi nhanh sau) Câu hỏi 1: Hiện nhà trường áp dụng hình thức kiểm tra đánh giá sinh viên qua phần mềm chưa? Có Không Câu hỏi 2: Nếu chưa sử dụng sao? …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… .… Câu hỏi 3: Nếu sử dụng, sử dụng phần mềm gì? …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… Câu hỏi 4: Việc sử dụng phần mền có ưu điểm nhược điểm gì? Ưu điểm: .…………………… …………….……………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… Nhược điểm: …………………… ………………… .………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… Câu hỏi 5: Nhà trường có cần sử dụng thêm phần mềm để kiểm tra đánh giá sinh viên hay không? Có Không Câu hỏi 6: Nếu có sử dụng cần sử dụng? …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… PHỤ LỤC (SỐ 03) Thái độ GV HS -SV tính ưu việt KTĐG kết học tập SV thông qua sử dụng phần mềm EMPTEST (Sau giới thiệu phần mềm, chức phần mềm hướng dẫn sử dụng, cho thầy cô,và em học sinh tham gia làm trực tíêp may có câu hỏi nhanh sau) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Các câu hỏi Phần mềm hoàn toàn phù hợp để đánh kiểm tra đánh giá Việc sử dụng phần mềm đánh giá trình độ sinh viên Phần mềm có độ xác cao Khả tương tác phần mền tốt Khả bảo mật an toàn phần mềm tốt Phần mềm hoàn thiện để đánh giá kiểm tra sinh viên Phần mềm dễ sử dụng Khả phục hồi phần mềm cao Phần mềm dễ vận hành Giao diện phần mềm hấp dẫn Thời gian xử lý phần mền ngắn Có thể sử dụng nhiều tài nguyên với phần mềm Khả phân tích, đánh giá phần mền tốt Phần mềm có tính ổn định cao Phần mềm dễ cài đặt Việc sử dụng phần mềm không ảnh hưởng đến chương trình khác có sẵn máy tính Việc sử dụng phần mềm hoàn toàn an toàn cho người sử dụng Tôi hoàn toàn thỏa mãn với việc sử dụng phần mềm kiểm tra đánh giá sinh viên Mức độ đồng ý 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 PHỤ LỤC (SỐ 05) Mẫu đề kiểm tra GV để đánh giá điểm học phần SV thông qua sử dụng phần mềm EMPTEST BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐH ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH ĐỀ THI KIỂM TRA HẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN - YTCĐ MÔN HỌC: Dinh dưỡngđề : 10 Thời gian 45 phút không tính thời gian phát đề CÂU HỎI Câu 1) Khoa dinh dưỡng phải thành lập phận giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm A) Đúng B) Sai Câu 2) Các loại thực phẩm không cần nấu chín kỹ sơ chế để đến ăn chế biến A) Đúng B) Sai Câu 3) Trong bếp ăn dụng cụ vật chứa, ví dụ dao bếp, thớt không thiết phải phân loại theo mục đích sử dụng loại thực phẩm A) Sai B) Đúng Câu 4) Khoa dinh dưỡng bệnh viện khoa tồn phát triển độc lập không liên quan đến hoạt động khoa khác bệnh viện A) Sai B) Đúng Câu 5) Nơi chế biến thức ăn bệnh viện phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho môi trường xung quanh; dụng cụ, phương tiện chế biến; thực phẩm nước sử dụng cho người lao động làm việc bếp ăn A) Đúng B) Sai Câu 6) Các thông tin nguồn nước sử dụng chế biến thực phẩm không mùi, không màu, không vẩn đục hợp chất lạ phải ghi lại tuần lần A) Sai B) Đúng Câu 7) Việc cung cấp thành phần nguyên liệu thô chế biến thực phẩm thực tuần lần A) Đúng B) Sai Câu 8) Trong khâu chế biến thức ăn phải tuân thủ theo nguyên tắc chiều, không lẫn thức ăn chín, sống A) Sai B) Đúng Câu 9) Sơ chế thực phẩm phải chế biến hoàn toàn khu vực ô nhiễm A) Sai B) Đúng Câu 10) Trong kho bảo quản thực phẩm dùng chung cho loại thực phẩm tươi sống thực phẩm khô A) Sai B) Đúng Câu 11) Trong qui trình bảo quản thực phẩm sống trước chế biến thực phẩm di chuyển ngược chiều chế biến A) Đúng B) Sai Câu 12) Trưởng khoa Dinh dưỡng cò nhiệm vụ kiểm tra khâu phân chia có suất ăn, số lượng, chất lượng phần ăn A) Sai B) Đúng Câu 13) Nhân viên trình chế biến thức ăn thực nghiêm túc việc mặc đồng phục, đội mũ, đeo A)ang A) Đúng B) Sai Câu 14) Giám đốc bệnh viện người lập kế hoạch đạo tuyến đào tạo dinh dưỡng hàng năm A) Sai B) Đúng Câu 15) Khoa dinh dưỡng bệnh viện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học A) Đúng B) Sai Câu 16) Nhiệt độ, độ ẩm thích hợp nên trì nhà bếp A) Dưới 320C - 80% B) Dưới 250C – 80% C) Dưới 300C – 80% D) Dưới 300C – 80% Câu 17) 1.Men tiêu hoá tinh bột thể A) Amillaza B) Amileza C) Amilazen D) Amilaza Câu 18) Men tiêu hoá chất đạm thể A) Papain B) Lipaza C) Proteaza D) Trypsin Câu 19) Trẻ suy dinh dinh dưỡng thể thấp còi đánh giá A) CN/T thấp B) CN/CC thấp C) CC/T cao D) CC/T thấp Câu 20) Trẻ suy dinh dinh dưỡng thể nhẹ cân đánh giá A) CN/T thấp B) CN/CC thấp C) CC/T cao D) CC/T thấp Câu 21) Nhóm thức ăn giàu chất đạm A) Chân giò B) Sữa đậu lành C) Trứng loại D) Cá Câu 22) Khi đánh giá tình trạng dinh dưỡng người lớn, số BMI giới hạn sau CED độ A) Dưới 16 B) Dưới 17 C) Dưới 17.5 D) Dưới 18 Câu 23) Với điều kiện kinh tế, xã hội suy dinh dưỡng phụ thuộc vào số yếu tố A) Thực phẩm B) Bệnh tật C) Chính trị D) Chăm sóc trẻ Câu 24) Phân loại suy dinh dưỡng trẻ em cộng đồng gồm thể A) thể B) thể C) thể D) thể Câu 25) Khi có xuất sinh vật côn trùng gây hại bếp ăn cần tiến hành diệt thời gian A) Sáu tháng lần B) Một tháng lần C) Ba tháng lần D) Một năm lần Câu 26) Nhu cầu lượng khuyến nghị cho nam giới tuổi từ 31-60, lao động nhẹ ngày Kcalo A)1900 Kcalo B)2200 Kcalo C)2300 Kcalo D)2000 Kcalo Câu 27) Nhu cầu protein tăng lên g/kg/ngày thể tăng giáng hóa protein trường hợp nhiễm khuẩn nặng, phẫu thuật, bỏng A)1,0 - 1,5g/kg/ngày B)1,0 - 2g/kg/ngày C)1,5 - 2,5g/kg/ngày D)1,5 - 2g/kg/ngày Câu 28) Để tính nhu cầu lượng cho bệnh nhân nam người ta sử dụng công thức sau để tính lượng cho chuyển hóa A)E CHCB = 66,5 + 13,8W + 5,0H - 6,8A B)E CHCB = 66,5 + 13,5W + 5,0H - 6,8A C)E CHCB = 655,1 + 9,6W + 1,9H - 4,7A D)E CHCB = 655,1 + 9,3W + 1,9H - 4,7ê Câu 29) Nhu cầu lượng trẻ em tuổi nằm khoảng Kcal/kg/ngày? A)110-120 kcal/kg/ngày B)100-120 kcal/kg/ngày C)100-130 kcal/kg/ngày D)110-130 kcal/kg/ngày Câu 30) Nước chiếm phần trăm trọng lượng thể trẻ sơ sinh? A)70% B)75% C)80% D)65% Câu 31) Vai trò sau Glucid vai trò quan trọng nhất? A)Cung cấp lượng B)Tham gia cấu tạo nên tế bào mô thể C)Hấp phụ chất có hại ống tiêu hoá cholesterol D)Cung cấp chất xơ Câu 32) Lipid có vai trò sau thể người, ngoại trừ A)Cần thiết cho tiêu hoá B)Cần thiết cho hấp thu vitamin tan dầu C)Vận chuyển chất dinh dưỡng kích thích ngon miệng D)Lipid nguồn lượng cao Câu 33) Glucid có vai trò sau thể người, ngoại trừ A)Hấp phụ chất có hại ống tiêu hoá cholesterol B)Tham gia cấu tạo nên tế bào mô thể C)Cung cấp chất xơ D)Vận chuyển chất dinh dưỡng kích thích ngon miệng Câu 34) Trong định nghĩa sau nhu cầu chất khoáng thể người, định nghĩa đúng? A)Chất khoáng vi lượng nhu cầu hàng ngày lớn 100 mg chất khoáng vi lượng nhu cầu hàng ngày không vượt 100 mg B)Chất khoáng đa lượng nhu cầu hàng ngày lớn 100 mg chất khoáng vi lượng nhu cầu hàng ngày không vượt 100 mg C)Chất khoáng đa lượng nhu cầu hàng ngày lớn 100 mg chất khoáng đa lượng nhu cầu hàng ngày không vượt 100 mg D)Chất khoáng vi lượng nhu cầu hàng ngày lớn 100 mg chất khoáng đa lượng nhu cầu hàng ngày không vượt 100 mg Câu 35) Trong phần trẻ em lượng từ chất đạm nên chiếm phần trăm tổng số lượng phần A)10 - 13% B)10 - 14% C)11 - 13% D)11 - 14% Câu 36) Mỗi ngày, trung bình người cần uống lít nước theo tiêu chuẩn? A)2,5 lít B)1 lít C)1,5 lít D)2 lít Câu 37) Nhu cầu lượng khuyến nghị cho nữ giới tuổi từ 31-60, lao động bình thường ngày calo A) 1800 Kcalo B)2200 Kcalo C)2300 Kcalo D)1900 Kcalo Câu 38) Trong phần trẻ em lượng từ chất béo nên chiếm phần trăm tổng số lượng phần A)30 - 50% B)30 - 40% C)20 -30% D)20 - 40% Câu 39) Nhu cầu Lipid cho trẻ em sơ sinh khoảng g/kg/ngày? A)4 - g/kg/ngày B)5 - g/kg/ngày C)4 - g/kg/ngày D)5 - g/kg/ngày Câu 40) Trong phần trẻ em lượng từ bột đường nên chiếm phần trăm tổng số lượng phần A)45 - 50% B)50 - 60% C)45 - 60% D)50 - 65% Câu 41) Cần cung cấp Kcalo/cân nặng thực tế/ngày cho bệnh nhân điều trị giường bệnh không tự phục vụ được? A)25 Kcalo/cân nặng thực tế/ngày B)35 Kcalo/cân nặng thực tế/ngày C)20 Kcalo/cân nặng thực tế/ngày D)30 Kcalo/cân nặng thực tế/ngày Câu 42) Lượng nước trung bình cần cung cấp cho trẻ em ngày ml/kg? A)125-150 ml/kg B)120-150 ml/kg C)125-145 ml/kg D)120-145 ml/kg Câu 43) Để tính nhu cầu lượng cho bệnh nhân nữ người ta sử dụng công thức sau để tính lượng cho chuyển hóa A)E CHCB = 66,5 + 13,5W + 5,0H - 6,8A B)E CHCB = 655,1 + 9,3W + 1,9H - 4,7ê C)E CHCB = 655,1 + 9,6W + 1,9H - 4,7A D)E CHCB = 66,5 + 13,8W + 5,0H - 6,8A Câu 44) Câu nói “Sức khoẻ người phụ thuộc chủ yếu vào cách lựa chọn thực phẩm” danh y sau A) Herophilus B) Galen C) Hypocrat D) Alexandria Câu 45) Nước chiếm phần trăm thành phần cấu tạo thể người A)70% B)60% C)50% D)80% Câu 46) Vai trò sau Protein vai trò quan trọng nhất? A)Vận chuyển chất dinh dưỡng kích thích ngon miệng B)Xây dựng tái tạo tất mô thể C)Sinh lượng D)Là thành phần quan trọng cấu thành nên hormon, enzym, tham gia sản xuất kháng thể Câu 47) Nhu cầu Protid cho trẻ em khoảng g/kg/ngày? A)1 - g/kg/ngày B)2 - g/kg/ngày C)2 - g/kg/ngày D)1 - g/kg/ngày Câu 48) Nhu cầu lượng khuyến nghị cho nam giới tuổi từ 31-60, lao động bình thường ngày Kcalo A)2800 Kcalo B)2200 Kcalo C)2700 Kcalo D)2600 Kcalo Câu 49) Trong loại thức ăn sau, loại có chứa nhiều Glucid A)Thịt B)Sữa C)Trứng D)Cá Câu 50) Nhu cầu lượng khuyến nghị cho nam giới tuổi từ 31-60, lao động nặng ngày Kcalo A)3200 Kcalo B)3100 Kcalo C)3300 Kcalo D)3000 Kcalo 10 PHỤ LỤC (SỐ 05) BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Nam Định, ngày tháng 12 năm 2011 BIÊN BẢN TỔNG KẾT BUỔI THI I LÝ DO TỔ CHỨC Hôm ngày tháng 12 năm 2011 tiến hành tổ chức thi hết học phần môn học Dinh dưỡng môn Y tế công đồng nhằm đánh giá trình học tập giảng dạy Giảng viên Sinh viên áp dụng phương pháp thi trắc nghiệm máy phần mềm Emp-Test II THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM Bắt đầu từ 08h00’ ngày tháng 12 năm 2011 phòng thực hành Tin học tầng khu nhà tầng Trường Đại học Điều dương Nam Định Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên TP Nam Định III THÀNH PHẦN THAM GIA A Các thầy cô giáo môn Y tế cộng đồng Ths Trần Văn Long Trưởng môn - YTCD CN Đỗ Minh Sinh Giảng viên GV Nguyễn Văn Bôn GV.BM PHCN KS Trần Trung Dũng Phòng Khảo thí KS Nguyễn Anh Tiến GV BM Toán Tin B Các em sinh viên SV lớp DHCQ khoá Các cán chi đoàn số lớp ĐHCQ khoá – CĐCQ 9AB IV NỘI DUNG Giảng viên Ths Trần Văn Long Trưởng môn lên tiến hành triển khai buổi thi, sau tiến hành gọi SV vào phòng thi theo danh dách số báo danh ghi trước cho lớp, ca thi có 30 SV tham dự , thời gian cho ca thi tính trung bình 60 phút (5 phút gọi SV + 10 phút SV làm thủ tục + 45 phút LB) Kết thúc buổi thi GV công bố điểm cho ca thi, Tuy nhiên có vài em SV phải làm lại thi lý máy bị treo, số em chưa làm xong nên cố tình tắt máy sử lý kịp thời Buổi thi diễn an toàn 11 V KẾT LUẬN Ths Trần Văn Long hình thức thi máy phần mềm EmpTest đáp ứng yêu cầu cần thiết môn, triển khai dược cho môn học tiếp theo, giao diện phần mềm dẽ sử dụng tiếp cận BS Nguyễn Văn Bôn phần mềm áp dụng cho môn học khác toàn trường xin hứa sử dụng phần mềm cho môn học Thầy môn Phục hồi chức cho kỳ thi sau CN Đỗ Minh Sinh : Đây phần mềm hay, đặc biệt miễn phí nên hoàn toàn yên tâm sử dụng khuyên thầy cô nhanh chóng tiếp cận phần mềm để triển khai cho đơn vị theo cách tự học, tự xây dựng ngân hàng câu hỏi, tự kiểm tra KS Trần Trung Dũng: Hoàn toàn trí triển khai phần mềm phòng Khảo thí Nhà trường KS Nguyễn Anh Tiến: Cảm ơn góp ý chân thành thầy cô xin tiếp tục tìm hiểu triển khai hoàn thiệt chương trình cách tốt Sinh viên: Mỗi em sau kiểm tra đánh giá tờ phụ lục mẫu (đính kèm biên này) Biên hoàn thành vào lúc 17 ngày THÀNH VIÊN THAM GIA KÝ TÊN 12 ... Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên qua môn học Dinh dưỡng phần mềm Emp – Test Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Mục đích nghiên cứu Ứng dụng phần. .. việc xây dựng, tổ chức kiểm tra trắc nghiệm đánh giá kết học tập Học sinh - Sinh viên CHƯƠNG III: Ứng dụng phần mềm Emp – Test đổi kiểm tra đánh giá kết học tập Sinh viên qua môn học Dinh dưỡng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN ANH TIẾN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI, ĐỀ THI PHỤC VỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN QUA
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua môn học dinh dưỡng bằng phần mềm EMP test tại trường đại học điều dưỡng nam định , Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua môn học dinh dưỡng bằng phần mềm EMP test tại trường đại học điều dưỡng nam định , Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua môn học dinh dưỡng bằng phần mềm EMP test tại trường đại học điều dưỡng nam định , CHƯƠNG I:Ơ SỞ LÝ LUẬN ÁP DỤNG HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM TRONGĐÀO TẠO, CHƯƠNG II:ĐÁNH GIÁ KQ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN, CHƯƠNG III:ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn