truong hop bang nhau canh canh canh cua hai tam giac

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11666 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 85
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:27

Mô tả: Giáo án điện tử TOáN lớp 7 CHAèO MặèNG CAẽC CHAèO MặèNG CAẽC THệY C N Dặ THệY C N Dặ GIè GIè Ngổ ồỡi thổ ỷc hióỷn: Họử Xuỏn Chióỳn KIỉM TRA BAèI CUẻ: KIỉM TRA BAèI CUẻ: Cỏu1: Haợy nóu õởnh nghộa hai tam giaùc bũng Cỏu1: Haợy nóu õởnh nghộa hai tam giaùc bũng nhau? nhau? Cỏu2: Nóỳu thỗ ta coù thóứ s uy ra Cỏu2: Nóỳu thỗ ta coù thóứ s uy ra nhổ ợng tọỳ naỡo bũng nhau? nhổ ợng tọỳ naỡo bũng nhau? ''' CBAABC = TRÆÅÌNG HÅÜP BÀÒNG NHAU THÆÏ NHÁÚT CUÍA TAM TRÆÅÌNG HÅÜP BÀÒNG NHAU THÆÏ NHÁÚT CUÍA TAM GIAÏC GIAÏC CAÛNH - CAÛNH - CAÛNH (C-C-C) CAÛNH - CAÛNH - CAÛNH (C-C-C) F E C B A D TRặèNG HĩP BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH ( C - C -C ) TRặèNG HĩP BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH ( C - C -C ) 1. 1. Veợ tam giaùc bióỳt ba caỷnh: Veợ tam giaùc bióỳt ba caỷnh: Baỡi toaùn : Veợ tam giaùc ABC bióỳt, AB = 2 cm, BC = 4 cm, AC = 3 cm. Giaới: -Veợ õoaỷn thúng BC = 4 cm -Trón cuỡng mọỹt nổớa mỷt phúng bồỡ laỡ BC, veợ cung troỡn tỏm B baùn kờnh 2 cm vaỡ cung troỡn tỏm C baùn kờnh 3 cm.Hai cung troỡn cừt nhau taỷi A. -Veợ caùc õoaỷn thúng AB, AC. Ta õổồỹc ABC Minh hoa TRặèNG HĩP BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH ( C - C -C ) TRặèNG HĩP BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH ( C - C -C ) 2. 2. Trổ ồỡng hồỹp bũng nhau Trổ ồỡng hồỹp bũng nhau caỷnh - caỷnh - caỷnh - caỷnh - caỷnh caỷnh : : Trong ng«n ng÷ Pascal, nh÷ng tªn nµo sau ®©y lµ hîp lÖ ? b. BAI TOAN 5*Y a&b b. BAI TOAN 5*Y a&b a. Baitap1(a) 5Y X% a. Baitap1(a) 5Y X% c. ‘Chu_vi’ @X X+Y c. ‘Chu_vi’ @X X+Y d. CHU_VI S _X2 r1 d. CHU_VI S _X2 r1 BiÓu diÔn nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ h»ng trong Turbo Pascal? c. X2 61,47 ‘True A+5 c. X2 61,47 ‘True A+5 b. 25.3 -8.0 ‘AB’ False b. 25.3 -8.0 ‘AB’ False d. ‘Vi du’ -123 TRUE d. ‘Vi du’ -123 TRUE a. ‘123’ 96 0.12E+05 2+8 a. ‘123’ 96 0.12E+05 2+8 . BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH ( C - C -C ) TRặèNG HĩP BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH ( C - C -C ) 1. 1. Veợ tam giaùc. 3 cm .Hai cung troỡn cừt nhau taỷi A. -Veợ caùc õoaỷn thúng AB, AC. Ta õổồỹc ABC Minh hoa TRặèNG HĩP BềNG NHAU THặẽ NHT CUA TAM GIAẽC CANH -CANH -CANH

— Xem thêm —

Xem thêm: truong hop bang nhau canh canh canh cua hai tam giac, truong hop bang nhau canh canh canh cua hai tam giac, truong hop bang nhau canh canh canh cua hai tam giac

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu truong-hop-bang-nhau-canh-canh-canh-cua-hai-tam-giac

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28666996955872 s. Memory usage = 18.55 MB