Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiết 3: Kinh tế

24 571 3
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Phiếu học tập: Phiếu học tập: Dựa vào các bảng số liệu dưới đây Dựa vào các bảng số liệu dưới đây hoàn thành phiếu học tập (hoạt động cá nhân): hoàn thành phiếu học tập (hoạt động cá nhân): GDP của Hoa Kì và một số nước châu lục,năm 2004; GDP của Hoa Kì và một số nước châu lục,năm 2004; năm 2005. năm 2005. Năm 2004 Năm 2004 Toàn TG Toàn TG 40887,8 40887,8 Hoa Kì Hoa Kì 11667,5 11667,5 Châu Âu Châu Âu 14146,7 14146,7 Châu Á Châu Á 10092,9 10092,9 Châu phi Châu phi 790,3 790,3 Năm 2005 Năm 2005 Tòan TG Tòan TG 44384,8 44384,8 Hoa Kì Hoa Kì 12445 12445 Nhật Bản Nhật Bản 4504,9 4504,9 Đức Đức 2781,9 2781,9 TRung TRung Quốc Quốc 2228,8 2228,8 I. Đặc điểm chung : I. Đặc điểm chung : 1. Nền kinh tế có quy nô lớn 1. Nền kinh tế có quy nô lớn 2. Nền kinh tế thị trường điển hình 2. Nền kinh tế thị trường điển hình 3. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao 3. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao II.Các ngành kinh tế: II.Các ngành kinh tế: 1. Các ngành dịch vụ 1. Các ngành dịch vụ 2. Công nghiệp 2. Công nghiệp 3. Nông nghiệp 3. Nông nghiệp   Thông tin phản hồi phiếu học tập 1: Thông tin phản hồi phiếu học tập 1: 1. 1. GDP của Hoa Kì bằng 28,5% GDP thế giới (năm GDP của Hoa Kì bằng 28,5% GDP thế giới (năm 2004) 2004) 2. 2. GDP của Hoa Kì kém GDP của châu Âu:2479,2 tỉ GDP của Hoa Kì kém GDP của châu Âu:2479,2 tỉ USD,nhiều hơn GDP Châu Á:1574,6 tỉ USD và gấp USD,nhiều hơn GDP Châu Á:1574,6 tỉ USD và gấp 14,7 lần GDP của châu Phi. 14,7 lần GDP của châu Phi. 3. 3. GDP của Hoa Kì (năm 2005) gấp 2,76 lần GDP của GDP của Hoa Kì (năm 2005) gấp 2,76 lần GDP của Nhật Bản (thứ 2 thế giới),gấp 4,47 lần GDP của Đức Nhật Bản (thứ 2 thế giới),gấp 4,47 lần GDP của Đức (thứ 3 thế giới) và gấp 5,58 lần GDP của Trung Quốc (thứ 3 thế giới) và gấp 5,58 lần GDP của Trung Quốc (thứ 3 thế giới) (thứ 3 thế giới) 4. 4. Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với thế giới Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với thế giới - Hoa Kì có nền kinh tế hàng đầu thế giới - Hoa Kì có nền kinh tế hàng đầu thế giới Câu hỏi Câu hỏi : : Em hãy nêu những nguyên Em hãy nêu những nguyên nhân làm cho nền kinh tế của Hoa Kì có GDP nhân làm cho nền kinh tế của Hoa Kì có GDP lớn nhất thế giới? lớn nhất thế giới?   Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào   Nguồn lao động có kỹ thuật do người nhập Nguồn lao động có kỹ thuật do người nhập cư đưa đến cư đưa đến   Sức lao động sớm được giải phóng Sức lao động sớm được giải phóng   Đất nước không bị chiến tranh tàn phá Đất nước không bị chiến tranh tàn phá   Nguồn lợi từ vũ khí, hàng hóa Nguồn lợi từ vũ khí, hàng hóa   Chính sách thực dân mới khai thác tài Chính sách thực dân mới khai thác tài nguyên, mở rộng thị trường. nguyên, mở rộng thị trường. Câu hỏi: Câu hỏi: a) Hãy chứng minh Hoa Kì có nền kinh tế a) Hãy chứng minh Hoa Kì có nền kinh tế thị trường điển hình? thị trường điển hình? b) Hãy nêu những biểu hiện của nền kinh b) Hãy nêu những biểu hiện của nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao? tế có tính chuyên môn hóa cao? a) - Mức độ tiêu thụ hàng háo và sử dụng dịch a) - Mức độ tiêu thụ hàng háo và sử dụng dịch vụ trong nước rất lơn. vụ trong nước rất lơn. - Họat động kinh tế dựa trên quan hệ cung- cầu. - Họat động kinh tế dựa trên quan hệ cung- cầu. b) - Các ngành chế tạo máy bay, ô tô, chế biến b) - Các ngành chế tạo máy bay, ô tô, chế biến thực phẩm, với nhiều sản phẩm có thương hiệu thực phẩm, với nhiều sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thế giới. nổi tiếng thế giới. - Các vùng chuyên canh công nghiệp điển hình: - Các vùng chuyên canh công nghiệp điển hình: các vành đai rau, lúa mì, bò sữa,… các vành đai rau, lúa mì, bò sữa,… Câu hỏi: Câu hỏi: Em hãy nêu đặc điểm của ngành Em hãy nêu đặc điểm của ngành ngoại thương và giao thông vận tải của Hoa Kì? ngoại thương và giao thông vận tải của Hoa Kì? Các ngàng dịch vụ Các ngàng dịch vụ Đặc điểm của ngoại thương và GTVT Đặc điểm của ngoại thương và GTVT Ngoại thương Ngoại thương - Tổng kim ngạch xuất nhập năm 2005: - Tổng kim ngạch xuất nhập năm 2005: 2344,2 tỉ USD 2344,2 tỉ USD - Chiếm:12% tổng kim ngạch thương thế - Chiếm:12% tổng kim ngạch thương thế giới. giới. - Năm 2004, nhập siêu:707,2 tỉ USD - Năm 2004, nhập siêu:707,2 tỉ USD Giao thông vận Giao thông vận tải tải - Hiện tại nhất thế giới - Hiện tại nhất thế giới - Hàng không:nhiều sân bay nhất thế - Hàng không:nhiều sân bay nhất thế giới,30 hãng hàng không vận chuyển,1/3 giới,30 hãng hàng không vận chuyển,1/3 tổng số hành khách trên thế giới tổng số hành khách trên thế giới - Đường bộ: 6,43 triệu km đường ô tô, - Đường bộ: 6,43 triệu km đường ô tô, 226,6 nghìn km đường sắt 226,6 nghìn km đường sắt - Vận tải biển và đường ống: phát triển. - Vận tải biển và đường ống: phát triển. Câu Câu hỏi: hỏi: Ng Ng ành tài chính, thông tin liên lạc, ành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch của Hoa Kì có những đặc điển gì? du lịch của Hoa Kì có những đặc điển gì?  Tài chính:  Có mặt trên toàn thế giới tạo nên nguồn thu lớn, nhiều lợi thế.  600,000 tổ chức ngân hàng  Thu hút 7 triệu lao động  Thông tin liên lạc  Rất hiện đại, cung cấp cho nhiều nước  Nhiều vệ tinh,thiết lập hệ thống định vị toàn cầu  Du lịch:  Phát triển mạnh: 1,4 tỉ lượt người du lịch trong nước, 50 triệu khách nước ngoài (2001)  Doanh thu năm 2004: 74,5 tỉ USD Câu hỏi: Hãy kể tên các ngành dịch vụ của Hoa Kì? Các ngành dịch vụ đó hiện nay phát triển như thế nào?  Các ngành dịch vụ của Hoa Kì: Ngoại thương, giao thông vận tải, tài chính, thông tin liên lạc, du lịch.  Các ngành dịch vụ đó hiện nay phát triển rất mạnh  Họat động đa dạng trong nước và trên toàn thế giới  Ngoại thương:Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2004: 2344,2 tỉ USD  Giao thông vận tải:Hiện đại nhất thế giới  Tài chính, thông tin liên lạc, dịch vụ: ngày càng phát triển [...]... nền kinh tế thị trường điển hình?thị trường điển hình? b) Hãy nêu những biểu hiện của nền kinh b) Hãy nêu những biểu hiện của nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao? tế có tính chuyên môn hóa cao?a) - Mức độ tiêu thụ hàng háo và sử dụng dịch a) - Mức độ tiêu thụ hàng háo và sử dụng dịch vụ trong nước rất lơn.vụ trong nước rất lơn.- Họat động kinh tế dựa trên quan hệ cung- cầu.- Họat động kinh. .. của GDP của Hoa Kì (năm 2005) gấp 2,76 lần GDP của Nhật Bản (thứ 2 thế giới),gấp 4,47 lần GDP của Đức Nhật Bản (thứ 2 thế giới),gấp 4,47 lần GDP của Đức (thứ 3 thế giới) và gấp 5,58 lần GDP của Trung Quốc (thứ 3 thế giới) và gấp 5,58 lần GDP của Trung Quốc (thứ 3 thế giới)(thứ 3 thế giới) 4.4. Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với thế giới Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với... (thứ 3 thế giới)(thứ 3 thế giới) 4.4. Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với thế giới Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với thế giới - Hoa Kì có nền kinh tế hàng đầu thế giới- Hoa Kì có nền kinh tế hàng đầu thế giới BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KÊT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! ... trong nước, 50 triệu khách nước ngoài (2001)  Doanh thu năm 2004: 74,5 tỉ USD Câu hỏiCâu hỏi: : Em hãy nêu những nguyên Em hãy nêu những nguyên nhân làm cho nền kinh tế của Hoa Kì có GDP nhân làm cho nền kinh tế của Hoa Kì có GDP lớn nhất thế giới?lớn nhất thế giới?  Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dàoNguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào  Nguồn lao động có... 1.1. GDP của Hoa Kì bằng 28,5% GDP thế giới (năm GDP của Hoa Kì bằng 28,5% GDP thế giới (năm 2004)2004) 2.2. GDP của Hoa Kì kém GDP của châu Âu:2479,2 tỉ GDP của Hoa Kì kém GDP của châu Âu:2479,2 tỉ USD,nhiều hơn GDP Châu Á:1574,6 tỉ USD và gấp USD,nhiều hơn GDP Châu Á:1574,6 tỉ USD và gấp 14,7 lần GDP của châu Phi.14,7 lần GDP của châu Phi. 3.3. GDP của Hoa Kì (năm 2005)... yếu của Hoa Kì là ?A.Công nghiệp chê biến C. Công nghiệpB. Ngư nghiệp D. Nông nghiệp  Câu 2: Ngành công nghiệp hiện nay có xu hướng:A.Tỉ trọng giá trị sản lượng có xu hướng tăngB. Tỉ trọng giá trị sản lượng có xu hướng giảmC. Có xu hướng tăng rất nhanhD. Tỉ trong giá trị sản lượng ở mức trung bình. Câu hỏi:Câu hỏi: a) Hãy chứng minh Hoa Kì có nền kinh tế a) Hãy chứng minh Hoa Kì... của Hoa Kì và một số nước châu lục,năm 2004; GDP của Hoa Kì và một số nước châu lục,năm 2004; năm 2005.năm 2005. Năm 2004Năm 2004 Toàn TGToàn TG 40887,840887,8 Hoa Kì Hoa Kì 11667,511667,5 Châu ÂuChâu Âu 14146,714146,7 Châu ÁChâu Á 10092,910092,9 Châu phiChâu phi 790,3790,3 Năm 2005Năm 2005 Tòan TGTòan TG 44384,844384,8 Hoa. .. Châu ÁChâu Á 10092,910092,9 Châu phiChâu phi 790,3790,3 Năm 2005Năm 2005 Tòan TGTòan TG 44384,844384,8 Hoa Kì Hoa Kì 1244512445 Nhật BảnNhật Bản 4504,94504,9 ĐứcĐức 2781,92781,9TRung TRung Quốc Quốc 2228,82228,8 Đáp án:  Công nghiệp chế biến:  Chiếm: 84,2% giá trị hàng xuất khẩu của cả nước  Thu hút: 40 triệu lao động (năm... Chiếm: 0,9% GDP  Chuyển dịch cơ cấu:  Giảm: giá trị hoạt động thuần nông  Tăng: giá trị dịch vụ nông nghiệp Câu hỏi: Hãy kể tên các ngành dịch vụ của Hoa Kì? Các ngành dịch vụ đó hiện nay phát triển như thế nào?  Các ngành dịch vụ của Hoa Kì: Ngoại thương, giao thông vận tải, tài chính, thông tin liên lạc, du lịch.  Các ngành dịch vụ đó hiện nay phát triển rất mạnh  Họat động đa dạng... liên lạc, dịch vụ: ngày càng phát triển Câu hỏi:Câu hỏi: Em hãy nêu đặc điểm của ngành Em hãy nêu đặc điểm của ngành ngoại thương và giao thông vận tải của Hoa Kì?ngoại thương và giao thông vận tải của Hoa Kì?Các ngàng dịch vụCác ngàng dịch vụĐặc điểm của ngoại thương và GTVTĐặc điểm của ngoại thương và GTVTNgoại thươngNgoại thương- Tổng kim ngạch xuất nhập năm 2005: - . : 1. Nền kinh tế có quy nô lớn 1. Nền kinh tế có quy nô lớn 2. Nền kinh tế thị trường điển hình 2. Nền kinh tế thị trường điển hình 3. Nền kinh tế có tính. thế giới Nhận xét chung về nền kinh tế Hoa KÌ so với thế giới - Hoa Kì có nền kinh tế hàng đầu thế giới - Hoa Kì có nền kinh tế hàng đầu thế giới Câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiết 3: Kinh tế, Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiết 3: Kinh tế, Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiết 3: Kinh tế

Bình luận về tài liệu bai-7-hop-chung-quoc-hoa-ky-tiet-3-kinh-te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP