nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ một xilanh

13 6,070 11
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG thời gian môn học: thời gian môn học: 105 tiết 105 tiết a. a. Vị trí, tính chất môn học: Đây là một trong ba môn lý thuyết chuyên môn và được xếp vào Vị trí, tính chất môn học: Đây là một trong ba môn lý thuyết chuyên môn và được xếp vào học kỳ hai của năm học thứ nhất, sau khi học sinh đã được học các môn kỹ thuật cơ sở học kỳ hai của năm học thứ nhất, sau khi học sinh đã được học các môn kỹ thuật cơ sở như: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, cơ kỹ thuật….Vì đây là môn học chuyên môn nên yêu càu như: vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, cơ kỹ thuật….Vì đây là môn học chuyên môn nên yêu càu học sinh phai nắm được kiến thức đã học để vân dụng vào quá trình thực hiện công việc học sinh phai nắm được kiến thức đã học để vân dụng vào quá trình thực hiện công việc nghề nghiệp của mình. nghề nghiệp của mình. b. b. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu của môn học: - Trang bị cho người học hiểu biết về nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc, vật liệu - Trang bị cho người học hiểu biết về nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc, vật liệu chế tạo, điều kiện làm việc của các cơ cấu, hệ thống trên động cơ đốt trong. chế tạo, điều kiện làm việc của các cơ cấu, hệ thống trên động cơ đốt trong. - Biết liên hệ giữa mô hình, tranh vẽ và thực tế - Biết liên hệ giữa mô hình, tranh vẽ và thực tế c. c. Nội dung của môn học Nội dung của môn học - Nội dung tổng quát - Nội dung tổng quát SST Nội dung môn học Thời gian Tổng số Lý thuyết Thực hành Bài mở đầu Bài mở đầu 1 1 1 1 0 0 1 1 Chương 1: Cấu tạo chung và nguyên lý cơ bản của Chương 1: Cấu tạo chung và nguyên lý cơ bản của động cơ đốt trong động cơ đốt trong 10 10 9 9 1 1 2 2 Chương 2: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Chương 2: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền 10 10 9 9 1 1 3 3 Chương 3: Cơ cấu phân phối khí Chương 3: Cơ cấu phân phối khí 10 10 9 9 1 1 4 4 Chương 4: Hệ thống bôi trơn Chương 4: Hệ thống bôi trơn 8 8 7.5 7.5 0.5 0.5 5 5 Chương 5: Hệ thống làm mát Chương 5: Hệ thống làm mát 8 8 7.5 7.5 0.5 0.5 6 6 Chương 6: Hệ thống cung cấp nhiên liệu Chương 6: Hệ thống cung cấp nhiên liệu 26 26 24 24 2 2 7 7 Chương 7: Nguồn điện và rơ le Chương 7: Nguồn điện và rơ le 7 7 7 7 0 0 8 8 Chương 8: Hệ thống đánh lửa Chương 8: Hệ thống đánh lửa 12 12 11 11 1 1 9 9 Chương 9: Hệ thống khởi động Chương 9: Hệ thống khởi động 5 5 5 5 0 0 10 10 Chương 10: Giới thiệu động cơ đốt trong dùng khí ga Chương 10: Giới thiệu động cơ đốt trong dùng khí ga 4 4 4 4 0 0 11 11 Chương 11: Hệ thống điều hòa không khí trong ôtô Chương 11: Hệ thống điều hòa không khí trong ôtô 4 4 4 4 0 0 Tổng số Tổng số 105 105 98 98 7 7 Bµi gi¶ng Bµi gi¶ng Tªn Tªn bµi: bµi: 1.4. nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ ®èt trong 1.4. nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ ®èt trong 1.4.1. nguyªn lý lµm viÖc ®éng c¬ x 1.4.1. nguyªn lý lµm viÖc ®éng c¬ x Ă Ă ng ng 4 kú M T XILANHỘ 4 kú M T XILANHỘ 1. Trôc khuûu 1.4.1.1. CÊu t¹o: 2. Thanh truyÒn 3. Xilanh 4. PÝttt«ng 5. N¾p m¸y 6. Vßi phun 7. Xupp¸p n¹p 8. Cam 9. Bugi 10. Xupp¸p x¶ 11. Th©n m¸y 1 2 3 4 5 7 9 10 11 6 8 1.4.1.2. Nguyªn lý lµm viÖc a) Kú 1: Kú n¹p - Nửa vòng quay thứ nhất trục khuỷu quay từ 0 0 180 0 thông qua thanh truyền làm Píttông chuyển động từ đct xuống đcd. Nhờ cơ cấu phân phối khí làm cho xuppáp nạp mở, xuppáp xả đóng. Do sự chênh lệch áp suất nên hòa khí gồm xng và không khí đã hòa trộn bên ngoài được nạp vào trong buồng công tác của động cơ. Khi píttông dịch chuyển xuống đcd xuppáp nạp được điều khiển đóng lại kết thúc quá trỡnh nạp. + áp suất cuối kỳ nạp: (0.8 0.9) KG/cm 2 + nhiệt độ cuối kỳ nạp: (320 - 370) 0 K b) Kú 2: Kú nÐn - Nửa vòng quay tiếp theo trục khuỷu quay từ 180 0 360 0 thông qua thanh truyền làm Píttông dịch chuyển từ đcd lên đct. nhờ cơ cấu phân phối khí làm cho 2 xuppáp đều đóng, do đó hòa khí trong buồng công tác bị nén ép, áp suất và nhiệt độ hòa khí tng lên. Kết thúc quá trỡnh nén khi Píttông dịch chuyển đến đct. - áp suất cuối quá trỡnh nén: (5 - 15) KG/cm 2 - Nhiệt độ cuối quá trỡnh nén: (600 - 700) 0 K c) Kỳ 3: Kỳ cháy nổ sinh công - Nhờ cơ cấu phân phối khí 2 xuppáp đều vẫn đóng. Nhờ hệ thống đánh lửa làm cho Bugi phóng tia lửa điện đốt cháy hòa khí trong buồng đốt sinh ra áp suất đẩy píttông đi từ đct xuống đcd thông qua thanh truyền làm quay trục khuỷu từ 360 0 540 0 và truyền mômen xon ra ngoài. Kết thúc kỳ cháy nổ sinh công khi píttông dịch chuyển đến đcd. - áp suất cuối kỳ nổ: (4 - 6) KG/cm 2 - Nhiệt độ cuối kỳ nổ: (1300 - 1700) 0 K [...]... số Lý thuyếtThực hànhBài mở đầuBài mở đầu11110011Chương 1: Cấu tạo chung và nguyên lý cơ bản của Chương 1: Cấu tạo chung và nguyên lý cơ bản của động cơ đốt trong động cơ đốt trong1010991122Chương 2: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyềnChương 2: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền1010991133Chương 3: Cơ cấu phân phối khíChương 3: Cơ cấu phân phối khí10109911 4 4Chương... lửa121211111199Chương 9: Hệ thống khởi động Chương 9: Hệ thống khởi động 5555001010Chương 10: Giới thiệu động cơ đốt trong dùng khí gaChương 10: Giới thiệu động cơ đốt trong dùng khí ga 4 4 4 4001111Chương 11: Hệ thống điều hòa không khí trong ôtôChương 11: Hệ thống điều hòa không khí trong ôtô 4 4 4 400Tổng sốTổng số105105989877 b) Kú 2: Kú nÐn d) Kỳ 4: Kỳ xả-Do có lực quán tính... truyền làm Píttông chuyển động từ đct xuống đcd. Nhờ cơ cấu phân phối khí làm cho xuppáp nạp mở, xuppáp xả đóng. Do sự chênh lệch áp suất nên hòa khí gồm xng và không khí đà hòa trộn bên ngoài được nạp vào trong buồng công tác của động cơ. Khi píttông dịch chuyển xuống đcd xuppáp nạp được điều khiển đóng lại kết thúc quá trỡnh nạp.+ áp suất cuối kỳ nạp: (0.8 0.9) KG/cm2+ nhiệt độ cuối kỳ nạp:... quay nốt nửa vòng quay cuối của vòng quay thứ 2 từ 540 0 7200 thông qua thanh truyền làm píttông chuyển động từ đcd lên đct. khi đó nhờ cơ cấu phân phối khí điều khiển cho xuppáp nạp đóng kín, xuppáp xả mở ra khí đà cháy được píttông đẩy ra ngoài. Kết thúc quá trỡnh xả khi píttông dịch chuyển lên đct. - áp suất cuối kỳ xả: (1.1 1.2) KG/cm2- nhiệt độ cuối kỳ xả: (900 - 1200) 0K ... truyền1010991133Chương 3: Cơ cấu phân phối khíChương 3: Cơ cấu phân phối khí10109911 4 4Chương 4: Hệ thống bôi trơnChương 4: Hệ thống bôi trơn887.57.50.50.555Chương 5: Hệ thống làm mátChương 5: Hệ thống làm mát887.57.50.50.566Chương 6: Hệ thống cung cấp nhiên liệuChương 6: Hệ thống cung cấp nhiên liệu2626 24 24 2277Chương 7: Nguồn điện và rơ leChương 7: Nguồn điện và rơ le77770088Chương . đà nên động cơ làm việc lặp lại từ đầu các chu trỡnh tiếp theo. Câu hỏi và bài tập: Lập bảng tóm tắt nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ một xilanh. . tạo và nguyên lý làm việc, vật liệu chế tạo, điều kiện làm việc của các cơ cấu, hệ thống trên động cơ đốt trong. chế tạo, điều kiện làm việc của các cơ cấu,
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ một xilanh, nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ một xilanh, nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ một xilanh

Bình luận về tài liệu nguyen-ly-lam-viec-cua-dong-co-xang-4-ky-mot-xilanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP