GIAO AN TOAN LOP 2.N

153 314 6
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/153 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. II.Đồ dùng dạy học: - Một bảng ô vuông III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. Cách tiến hành: *Bài 1/3:Củng cố về số có một chữ số: -Hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số bé nhất có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số lớn nhất có một chữ số *Bài 2/3:Củng cố về số có 2 chữ số - Hướng dẫn HS viết số còn thiếu - Hướng dẫn HS viết số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số - Giáo viên chốt : số có 2 chữ số * Bài 3/3. - Gv giảng mẫu về bài về số liền trước,số liền sau. - Tương tự các bài khác Hs làm. - Gv nhận xét. -Đọc yêu cầu - HS trả lời miệng -HS làm bảng con -Đọc yêu cầu - Đọc số. - Trả lời miệng. - Đọc đề. - Theo dõi - Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số cho trước”. - Gv phổ biến luật chơi -Gv củng cố số liền trước, số liền sau. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 1,2,3/3 - Nhận xét tiết học. - Học sinh lên bảng - Các nhóm tham gia. Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 2 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt) I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò. II.Đồ dùng dạy học: - Kẻ sẵn bài ¼ III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm bài 3/3 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò Cách tiến hành: *Bài 1/4: -Hướng dẫn HS phân tích số chục, đơn vò. -Củng cố : đọc, viết, phân tích số. *Bài 2/4: - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1 * Bài 3/4: So sánh - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS so sánh: <,>,=. - Gv nhận xét. * Bài 4/4 - Làm nháp - 2 HS lên bảng. - Đọc đề bài -Làm bảng con - Làm miệng - Đọc đề. - Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 - GV hướng dẫn HS so sánh, xếp các số từ lớn đến bé và ngược lại. * Bài 5/4 - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 4. - Gv củng cố so sánh. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 3,4,5/4. - Nhận xét tiết học. - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 3 SỐ HẠNG - TỔNG I.Mục tiêu: - Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. II.Đồ dùng dạy học III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS làm bài 1, 2, 3/ 4 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu:Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng Cách tiến hành: * Giới thiệu số hạng, tổng. -Giáo viên viết : 35 + 24 = 59 - GV nêu từng phần của từng số. ( viết bên dưới). - GV viết cột dọc, hướng dẫn đặt tính - Củng cố : lấy ví dụ khác. Hoạt động 3 : Luyện tập. Mục tiêu: Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. Cách tiến hành: * Bài 1/5: - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô - Đọc - Làm nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - Lần lượt lên bảng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 trống. - Gv nhận xét. * Bài 2/5 - GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho. * Bài 3/5 - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải. - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2,3/5 - Nhận xét tiết học. - Đọc yêu cầu - Làm bảng con - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - 1 HS lên bảng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 4 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. - Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. II.Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3/5 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2 : Luyện tập. Mục tiêu: - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. - Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. Cách tiến hành: * Bài 1/6: - Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính tổng theo cột - Gv nhận xét. * Bài 2/6 - GV gọi lần lượt HS đọc kết quả - GV hướng dẫn làm từng bước. - Đọc đề - Nhắc lại - Làm bảng con - Đọc đề. - Làm vở nháp Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Bài 3/6 - GV hỏi Hs các thành phần phép cộng - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. * Bài 4/6 - GV hướng dẫn phân tích đề, tìm cách giải. * Bài 5/6 - GV hướng dẫn HS nhẩm số thích hợp điền vào ô trống. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 1,3,4/6 - Nhận xét tiết học. - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu -Vở toán trường - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 5 ĐỀ XI MÉT I.Mục tiêu: - Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm - Nắm được quan hệ giữadm,cm. - Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm II.Đồ dùng dạy học: - Băng giấy 10 cm, thước 2dm III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 3,4/6 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu: - Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm - Nắm được quan hệ giữa dm, cm. Cách tiến hành: *Giới thiệu đơn vò đo độ dài đề xi mét= dm - Hướng dẫn HS nhận biết đơn vò đo dm, nhận biết các đoạn thẳng dài 1dm, 2dm, 3dm trên thước Hoạt động 3 : Luyện tập. - Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm * Bài 1/7: - GV đọc yêu cầu,hướng dẫn - HS quan sát các đoạn thẳng đã vẽ trong sgk và so sánh điền vào chỗ trống * Bài 2/7: - GV hướng dẫn HS làm phép tính có kèm theo đơn vò * Bài 3/7: GV hướng dẫn HS quan sát đoạn thẳng và ước chừng độ dài điền vào chỗ thống Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2,3,4/7 - Nhận xét tiết học. - Đọc - Nhắc lại - Lên bảng - Đọc đề. - Làm miệng - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ [...]... GV hướng dẫn HS điền dm,cm vào chỗ trốngHoạt động 4 : Củng cố dặn dò:-Nhắc lại quan hệ dm, cm- Về nhà : 2,3,4/8- Nhận xét tiết học.-Đọc yêu cầu-Nêu quan hệ dm,cm- Lên bảng- Hoạt động nhóm- Làm vở toán trường- Đọc yêu cầu- Quan sát tranh- Trả lời miệngTUẦN 2Ngày tháng năm TIẾT 7 SỐ BỊ TRƯ Ø- SỐ TRỪ - HIỆU I.Mục tiêu:- Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép trừ.- Củng... việc nhận biết độ dài 1dm, quan hệ giữa dm,cm.- Tập ước lượng và thực hành và sử dụng đơn vị đo dmtrong thực tế Cách tiến hành:* Bài 1/8 -Hướng dẫn HS tìm vạch cm, dm trên thước* Bài 2/8- GV hướng dẫn HS làm như bài 1* Bài 3/8- GV hướng dẫn HS đổi dm-cm và ngược lại* Bài 4/8- GV hướng dẫn HS điền dm,cm vào chỗ trốngHoạt động 4 : Củng cố dặn dò:-Nhắc lại quan hệ dm, cm- Về nhà : 2,3,4/8-... tính theo cột dọc* Bài 3/15- GV yêu cầu HS tính biểu thức từ trái sang phải* Bài 4/15: GV hướng dẫn HS tóm tắt, tím cách giảiHoạt động 4 : Củng cố dặn dò:- Nhắc lại cách thực hiện tính dọc-Thao tác theo GV-Nhăc lại cách làm - Tự lập bảng, học thuộc- Đọc đề.- Làm miệng- Đọc yêu cầu- Làm bảng con-Làm vở toán-Giải toán nhanh Giáo viên : Phùng Thị Hueä Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án:... tháng năm TIẾT 10LUYỆN TẬP CHUNGI.Mục tiêu:- Củng cố phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị- Củng cố phép trừ,phép cộng (tên các thành phần) và giải bài toán có lời văn.- Quan hệ giữa dm,cm.II.Đồ dùng dạy học : III.Các hoạt động dạy học: Giáo viên : Phùng Thị Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2TIẾT 25:LUYỆN TẬPI.Mục tiêu :- Giúp HS củng cố khái niệm nhiều... GV yêu cầu Hs đặt tính, tính ?* Bài 3/22- GV hướng dẫn tóm tắt tìm cách giải- Nhận xét, sửa sai.* Bài 4/22- GV hướng dẫn HS điền số vào ô trống- Nhận xét, sửa sai.* Bài 5/22 - GV hướng dẫn HS khoanh vào câu trả lời đúng Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:- Nhắc lại cách thực hiện phép cộng- Về nhà: 1,2,3,4/24- Nhận xét tiết học.-Nhăc lại cách làm - Nêu kết quả-Bảng con- Đọc yêu cầu- Làm vở... GV-Nhăc lại cách làm - Tự lập bảng, học thuộc- Đọc đề.- Làm miệng- Làm bảng con- Làm vở toán- Làm vở toán Giáo viên : Phùng Thị Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2* Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số chotrước”.- Gv phổ biến luật chơi-Gv củng cố số liền trước, số liền sau. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 1,2,3/3- Nhận xét tiết học.- Học sinh lên bảng-... quả* Bài 3/10- GV hỏi Hs các thành phần phép trừ, đặt tính, tính hiệu- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.* Bài 4/10- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.-GV nhận xét* Bài 5/10 - GV hướng dẫn HS khoanh tròn câu trả lời đúng Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:- Về nhà : 2,3,4/10- Nhận xét tiết học.- Đọc đề- Nhắc lại- Làm bảng con-HS tính nhẩm, trả lời- Đọc đề.- Làm vở toán- Đọc yêu cầu- Làm . Giáo n: To n 2 TU N 2 Ngày tháng n m TIẾT 10 LUY N TẬP CHUNG I.Mục tiêu: - Củng cố ph n tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đ n vò - Củng cố. nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - L n lượt l n bảng Giáo vi n : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo n: To n 2 trống. - Gv nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TOAN LOP 2.N, GIAO AN TOAN LOP 2.N, GIAO AN TOAN LOP 2.N

Bình luận về tài liệu giao-an-toan-lop-2-n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP