GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Gordon Moore
Gordon Moore(11610 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 230
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 67 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Mô tả: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Ngày… tháng… năm ……… TIẾT 1 A - Anh Anh em thuận hòa I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu: Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ A - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ A. - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết A A A A A A - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Anh em thuận hòa” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Anh Anh em thuận hòa - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Nhận xét: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ . . …………… Ngày… tháng… năm ……. TIẾT 2 Ă – Â - Ăn Ăn chậm nhai kó I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Ăn chậm nhai kó theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ Ă – Â - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ Ă, Â - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết Ă, Ă, Ă, Ă, Ă, Â, Â, Â, Â, Â - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ăn chậm nhai kó” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu : Ăn Ăn chậm nhai kó - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . …………… Ngày… tháng… năm …… TIẾT 3 B – Bạn Bạn bè sum họp I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ B - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ B - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ B B B B B B B B B - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Bạn Bạn bè sum họp - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 4 C – Chia Chia ngọt sẻ bùi I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa C ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : C - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ C - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ C C C C C C C C C C - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẻ bùi” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Chia Chia ngọt sẻ bùi - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 5 D – Dân Dân giàu nước mạnh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : D - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ D - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa D D D D D D D D - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Dân Dân giàu nước mạnh - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở . động 2: Hướng d n viết chữ hoa * Mục tiêu:R n kỹ n ng viết chữ hoa. - Giáo vi n hướng d n HS quan sát, nh n xét chữ A. - Hướng d n học sinh cách viết l n. -Quan sát GV - 3 HS l n bảng viết -Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo vi n: Phùng Thò Huệ - Nh n xét u n n n Hoạt động 3: Hướng d n HS

— Xem thêm —

Xem thêm: GIAO AN TAP VIET LOP 2.N, GIAO AN TAP VIET LOP 2.N, GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-tap-viet-lop-2-n

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.13603806495667 s. Memory usage = 18.56 MB