GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

67 248 1
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/67 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Ngày… tháng… năm ……… TIẾT 1 A - Anh Anh em thuận hòa I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu: Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ A - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ A. - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết A A A A A A - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Anh em thuận hòa” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Anh Anh em thuận hòa - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Nhận xét: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ . . …………… Ngày… tháng… năm ……. TIẾT 2 Ă – Â - Ăn Ăn chậm nhai kó I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Ăn chậm nhai kó theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ Ă – Â - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ Ă, Â - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết Ă, Ă, Ă, Ă, Ă, Â, Â, Â, Â, Â - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ăn chậm nhai kó” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu : Ăn Ăn chậm nhai kó - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . …………… Ngày… tháng… năm …… TIẾT 3 B – Bạn Bạn bè sum họp I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ B - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ B - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ B B B B B B B B B - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Bạn Bạn bè sum họp - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 4 C – Chia Chia ngọt sẻ bùi I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa C ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : C - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ C - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ C C C C C C C C C C - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẻ bùi” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Chia Chia ngọt sẻ bùi - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 5 D – Dân Dân giàu nước mạnh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : D - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ D - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa D D D D D D D D - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Dân Dân giàu nước mạnh - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở [...]... GV-Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết-Cả lớp viết bảng con- Giải nghóa câu mẫu-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con- HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thị Huệ Ngày… tháng… năm ………TIẾT 1A - AnhAnh em thuận hòaI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : * Rèn kỹ năng biết chữ- Biết viết chữ cái viết hoa ( vừa, nhỏ).- Biết ứng dụng câu: Anh em... quan sát, nhận xét chữ X- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ- GV viết mẫu chữ cỡ vừaX X X X X- Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắnHoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học-GV giới thiệu câu ứng dụngXuôi chèo mát mái- Hướng dẫn HS giải nghóa- Tổ chức HS quan... quan sát, nhận xét chữ S- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ- GV viết mẫu chữ cỡ vừaS S S S S- Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắnHoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học-GV giới thiệu câu ứng dụng “Sáo tắm thì mưa”- Hướng dẫn HS giải nghóa- Tổ chức HS quan... Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ Đ- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thị Huệ - Nhận xét uốn nắnHoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ăn chậm nhai kó”- Hướng dẫn HS giải nghóa- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu-... GV-Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết-Cả lớp viết bảng con- Giải nghóa câu mẫu-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con- HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thị Huệ- Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bàiHoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát,... 2: Hướng dẫn viết chữ hoa* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ A.- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ- GV viết mẫu chữ cỡ vừa- Nhắc lại cách viết A A A A A A- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con- Nhận xét cấu tạo chữ- Tập viết theo GV-Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết-Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên:... viết chữ hoa* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ Ă, Â - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ- GV viết mẫu chữ cỡ vừa- Nhắc lại cách viết Ă, AÊ, AÊ, AÊ, AÊ, AÂ, AÂ, AÂ, AÂ, AÂ- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con- Nhận xét cấu tạo chữ- Tập viết theo GV-Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết ... HS viết câu ứng dụng* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh”- Hướng dẫn HS giải nghóa- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu- Gv viết câu mẫu: DânDân giàu nước mạnh- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai- Nhận xét chốt ý đúng.Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ... chữ hoa vào vở- Theo dõi, giúp đỡ HS viết- Chấm 5 – 7 bài viết của HS-Nhận xét, đánh giáHoạt động 5: Củng cố dặn dò.- Hỏi về nội dung bài.- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.- Về nhà luyện viết-Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết-Cả lớp viết bảng con- Giải nghóa câu mẫu-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con- HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo... Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học-GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp”- Hướng dẫn HS giải nghóa- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu- Gv viết câu mẫu: BạnBạn bè sum họp- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai- Nhận xét chốt ý đúng.Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa . động 2: Hướng d n viết chữ hoa * Mục tiêu:R n kỹ n ng viết chữ hoa. - Giáo vi n hướng d n HS quan sát, nh n xét chữ A. - Hướng d n học sinh cách viết l n. -Quan sát GV - 3 HS l n bảng viết -Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo vi n: Phùng Thò Huệ - Nh n xét u n n n Hoạt động 3: Hướng d n HS
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TAP VIET LOP 2.N, GIAO AN TAP VIET LOP 2.N, GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Bình luận về tài liệu giao-an-tap-viet-lop-2-n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP