GIAO AN DAO DUC LOP 2.N

52 109 1
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/52 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tuần: 1 Tiết: 1 Bài: Học tập – sinh hoạt đúng giờ I/ MỤC TIÊU: - H/s hiểu các biểu hiện cụ thể của việc học tập – sinh hoạt đúng giờ. - H/s biết cùng cha, mẹ lập tgb hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng. - H/s có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập – sinh hoạt đúng giờ. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. GV: Dụng cụ phục vụ sắm vai cho hđ 2 2. HS: Phiếu giao việc cho hđ 1,2 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Học tập – sinh hoạt đúng giờ. Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: H/s có ý kiến riêng, biết bày tỏ ý kiến trước các hành động. Cách tiến hành: - G/v chia nhóm và giao cho mỗi nhóm bày tỏ ý kiến về việc làm trong 1 tình huống: Việc nào làm đúng, việc nào làm sai.Tại sao đúng, sai?( tình huống sgv). - H/s thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày. Kết luận: Sgv/19 Hoạt động 2: Xử lý tình huống Mục tiêu: H/s biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống cụ thể. Cách tiến hành: - G/v chia nhóm và giao nhiệm vụ mổi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp và chuẩn bò đóng vai ( tình huống/ sgv). - H/s thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm lên đóng vai. Kết luận: Sgv/ Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy Mục tiêu:Giúp h/s biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ. Cách tiến hành: - G/v chia nhóm và giaonhiệm vụ cho mỗi nhóm . - H/s thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày. Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để học tập và vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi Củng cố dặn dò: H/s cùng cha mẹ xây dựng tgb và thực hiện theo tgb Ngày: tháng .năm . Tuần 1: Học tập – sinh hoạt đúng giờ Tiết 1 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập- sinh hoạt đúng giờ. 2. Hs biết cùng cha mẹ lập TGB hợp lí cho bản thân và thực hành đúng TGB. 3. Hs có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập – sinh hoạt đúng giờ. II. Tài liệu và phương tiện: • Dụng cụ phục vụ sắm vai cho HĐ2 • Phiếu giao việc cho HĐ 1,2 III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs 3. Bài mới. Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến * Mục tiêu: Hs có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến trước các hành động. * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm và giao cho mỗi nhóm bày tỏ ý kiến về việc làm trong 1 TH: việc làm nào đúng, việc làm nào sai ? Tại sao đúng ( sai ) < tình huống/ sgv> • Hs thảo luận nhóm • Đại diện các nhóm trình bày. * Kết luận : sgv/ 19 Hoạt động 2: Xử lý tình huống. * Mục tiêu: Hs biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống cụ thể. * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp và chuẩn bò đóng vai < tình huống/ sgv > • Hs thảo luận nhóm và chuẩn bò đóng vai. • Từng nhóm lên đóng vai. * Kết luận: Mỗi trường hợp có thể có nhiều cách ứng xử. Chúng ta nên biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy. * Mục tiêu: Giúp hs biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ. * Cách tiến hành: • Gv giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm / sgv. • Hs thảo luận nhóm. • Đại diện các nhóm trình bày. * Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lí để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Các em cùng cha mẹ xây dựng TGB và thực hiện theo TGB. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm . Tuần 2: Học tập – sinh hoạt đúng giờ Tiết 2 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập- sinh hoạt đúng giờ. 2. Hs biết cùng cha mẹ lập TGB hợp lí cho bản thân và thực hành đúng TGB. 3. Hs có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập – sinh hoạt đúng giờ. II. Tài liệu và phương tiện: • Phiếu 3 màu cho HĐ 1 III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs Vì sao cần sắp xếp thời gianh hợp lí ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận lớp * Mục tiêu : Tạo cơ hội cho hs được bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ . * Cách tiến hành: • Gv phát bìa màu cho hs và nói quyết đònh chọn màu/ sgv • Gv đọc từng ý kiến. Sau mỗi ý kiến, hs chọn và giơ 1 trong 3 màu để biểu thò thái độ của mình  Gv kết luận. * Kết luận : Học tập và sinh họat đúng giờ có lợi sức khỏe và việc học tập của bản thân em. Hoạt động 2: Hành động cần làm. * Mục tiêu : Giúp hs tự nhận biết thêm về lợi ích của học tập và sinh hoạt đúng giờ, cách thức để thực hiện học tập và sinh hoạt đúng giờ. * Cách tiến hành: • Gv chia hs thành 4 nhóm. • Hs từng nhóm tự so sánh để loại trừ kết quả ghi giống nhau. • Từng nhóm trình bày trước lớp. * Kết luận : Việc học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập kết quả hơn, thoải mái hơn. Vì vậy, học tập – sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. * Mục tiêu : Giúp hs sắp xếp lại TGB cho hợp lí và tự theo dõi việc thực hiện theo TGB. * Cách tiến hành : • Gv chia hs thành nhóm đôi và giao nhiệm vụ/ sgv. • Các nhóm hs làm việc. • 1 số hs trình bày TGB trước lớp. * Kết luận : Cần học tập – sinh họat đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Học hành mau tiến bộ. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Nhắc nhở hs thực hiện đúng TGB. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm . Tuần 3: Biết nhận lỗi và sửa lỗi Tiết 1 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu q. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực. 2. Hs biết tự nhận và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sữa lỗi. 3. Hs biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận và sửa lỗi. II. Tài liệu và phương tiện: • Phiếu thảo luận nhóm của HĐ 1 III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao cần học tập, sinh hoạt đúng giờ ? • Đọc TGB của mình 3. Bài mới. Hoạt động 1: Phân tích truyện: Cái bình hoa * Mục tiêu: Giúp hs xác đònh ý nghóa của hành vi nhận và sửa lỗi, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi. * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm hs, yêu cầu các nhóm theo dõi câu chuyện và xây dựng phần kết câu chuyện. • Gv kể chuyện: Cái bình  Gv hỏi _ Hs trả lời < câu hỏi/ sgv> • Hs thảo luận  Đại diện các nhóm hs trình bày. * Kết luận: Trong cuộc sống, ai cũng có khi mắc lỗi, nhất là với các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận và sửa lỗi. Biết nhận và sửa lỗi thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu q. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình . * Mục tiêu: Giúp hs biết bày tỏ ý kiến, thái độ của mình. * Cách tiến hành: • Gv quy đònh cách bày tỏ ý kiến và thái độ của mình/ sgv. • Gv lần lượt đọc từng ý kiến/ sgv. • Hs bày tỏ ý kiến và giải thích lí do  Gv kết luận. * Kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người quý mến. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Hs chuẩn bò kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sửa lỗi hay người khác đã nhận và sửa lỗi. Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm . Tuần 4: Biết nhận lỗi và sửa lỗi Tiết 2 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu q. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực. 2. Hs biết tự nhận và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sữa lỗi. 3. Hs biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận và sửa lỗi. II. Tài liệu và phương tiện: • Dụng cụ phục vụ TC đóng vai. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao cần biết nhận lỗi và sửa lỗi ? • Đọc TGB của mình 3. Bài mới. Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống. * Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thục hành nhận và sửa lỗi. * Cách tiến hành : • Gv chia nhóm hs và phát phiếu giao việc ( Tình huống/ sgv ) • Các nhóm chuẩn bò đóng vai 1 TH. • Các nhóm lên trình bày cách ứng xử của mình qua tiểu phẩm. * Kết luận: khi có lỗi, biết nhận và sử lỗi là dũng cảm, đáng khen. Hoạt động 2: Thảo luận . * Mục tiêu : Giúp hs biết bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để người khác hiểu đúng mình là việc làm cấn thiết, làquyền của từng cá nhân. * Cách tiến hành : • Gv chia nhóm hs và phát phiếu giao việc / sgv. • Các nhóm thảo luận  Đại diện các nhóm trình bày. * Kết luận : • Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bò người khác hiểu nhầm. • Nên lắng nghe để hiểu người khác, không trách lỗi nhằm cho bạn. • Biết thông cảm, hướng dẫn, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, như vậy mới là bạn tốt. Hoạt động 3: Tự liên hệ . * Mục tiêu : Giúp hs đánh giá, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân * Cách tiến hành : • Gv mời 1 số hs lên kể những trường hợp mắc lỗi và sửa lỗi. • HS lên trình bày  Gv khen . * Kết luận : Ai cũng có khi mắc lỗi, điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Như vậy em sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Hs chuẩn bò kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sửa lỗi hay người khác đã nhận và sửa lỗi. IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm . Tuần 5: Gọn gàng – ngăn nắp Tiết 1 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu : + Ích lợi của việc gọn gàng, ngăn nắp. + Biết phân biệt gọn gàng ngăn nắp và chưa gọn gàng, ngăn nắp. 2. Hs biết giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. 3. Hs biết yêu mến những người sống gọn gàng, ngăn nắp. II. Tài liệu và phương tiện: • Bộ tranh thảo luận nhóm HĐ 2. • Dụng cụ diễn kòch HĐ 1. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Em hãy kể 1 vài trường hợp mắc lỗi và sử lỗi. 3. Bài mới. Hoạt động 1: Hoạt cảnh: Đồ dùng để ở đâu? * Mục tiêu: Giúp hs nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng- ngăn nắp. * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm hs và giao kòch bản để các nhóm chuẩn bò. • 1 số hs trình bày  Hs thảo luận sau khi xem hoạt cảnh < câu hỏi/ sgv> * Kết luận: Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn làm mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến. Do đó, các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt. Hoạt động 2: Thảo luận nhận xét nội dung tranh. * Mục tiêu: Giúp hs biết phân biệt gọn gàng ngắn nắp và chưa gọn gàng, ngăn nắp. * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm hs và giao nhiệm vụ cho các nhóm/ sgv. • Hs làm việc theo nhóm. < nội dung mỗi tranh/ sgv >. • Đại diện 1 số nhóm trình bày. * Kết luận: • Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 1.3 là gọn gàng, ngăn nắp. [...]... thaõn. ã Boọ tranh nhoỷ gom 7 chieỏc vaứ 1 tranh khổ lớn.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra?. * Mục tiêu: Giúp hs biết cách ứng xử trong 1 TH cụ thể có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn bè. * Cách tieỏn haứnh: ã Gv cho hs quan saựt tranh. < nd tranh/ sgv >.... tieọn: ã Tranh tỡnh huoỏng Hẹ_tieỏt 1. ã ẹo duứng hoựa trang . • Các tấm bìa nhỏ có 3 màu: xanh, đỏ, trắng.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống. * Mục tiêu: Giúp hs biết ra quyết định đúng khi nhặt được của rơi. * Cách tiến hành: • Gv yêu cầu hs quan sát và cho biết nd tranh. ã Hs neõu ve nd tranh.... mất ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận lớp. * Mục tiêu: Hs biết 1 số mẫu câu đề nghị và ý nghóa của chúng. * Cách tieỏn haứnh: ã Gv yeõu cau hs quan saựt tranh vaứ cho bieỏt nd tranh veừ. ã Hs phaựn ủoaựn nd tranh. ã Gv giụựi thieọu nd tranh vaứ hỏi: “ Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ noựi gỡ vụựi baùn Taõm. ã Hs trao ủoồi. * Kết luận: Sgv. ... chan hòa với bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống là quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Hoạt động 3: Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn?. * Mục tiêu: Giúp hs biết được lí do vì sao cần quan tâm, giúp ủụừ baùn. * Caựch tieỏn haứnh: ã Gv cho hs làm việc trên phiếu học tập. < mẫu phiếu/ sgv >. ã Gv mụứi hs baứy toỷ yự kiến và nêu lí do vì sao. * Kết luận: Quan... em sẽ mang lại niềm vui cho bạn, cho mình và tình bạn càng thêm thắm thiết. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn?.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng năm Tuần 12: Quan tâm, giúp đỡ bạnTiết 2I. Mục tiêu: 1. Học biết : + Quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. + Sự cần thiết của việc quan tâm,... vai cuỷa Hẹ 2. ã Tranh aỷnh cho caực Hẹ 1,2 . III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao chúng ta cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Phân tích tranh. * Mục tiêu: Giúp hs hiểu được 1 biểu hiện cụ thể về giữ gìn trật tự nơi công coọng. * Caựch tieỏn haứnh: ã Gv cho hs quan saựt tranh coự nd/ sgv. ã Gv lan lửụùt nêu các câu... tieọn: ã Phieỏu giao vieọc cuỷa Hẹ 3. ã Boọ tranh nhoỷ gom 5 tụứ. ã Tieồu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vụỷ cuỷa hs ã Chuựng ta can laứm gỡ ủeồ giữ gìn trường lớp sạch đẹp? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Đóng vai xử lí tình huống. * Mục tiêu: Giúp hs biết ứng xử trong các TH cụ theồ. * Caựch tieỏn haứnh: ã Gv giao cho mỗi nhóm... trọng khác nhau. 2. Hs biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày. 3. Hs có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghũ phuứ hụùp.II. Taứi lieọu vaứ phửụng tieọn: ã Tranh TH cho Hẹ1_ tieỏt 1. ã Boọ tranh nhoỷ_ Hẹ2_ tieỏt 1. ã Phieỏu hoùc taọp_ Hẹ3_ tieỏt 1. ã Các tấm bìa nhỏ 3 màu: đỏ, xanh, trắng.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kieồm... nhóm 1 bộ tranh và yêu cầu các nhóm nêu tên việc nhà mà các bạn nhỏ trong moói tranh ủang laứm. ã Hs thaỷo luaọn nhoựm Caực nhoựm trỡnh baứy. ã Gv toựm taột laùi/ sgv. * Keỏt luaọn: ã Chuựng ta neõn laứm những công việc nhà phù hợp với khả năng Hoạt động 3: Điều này đúng hay sai? * Mục tiêu : Hs có nhận thức, thái độ đúng đối cới công việc gia đình * Cách tiến hành : ã Gv lan lửụùt neõu... trọng khác nhau. 2. Hs biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày. 3. Hs có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, ủe nghũ phuứ hụùp.II. Taứi lieọu vaứ phửụng tieọn: ã Tranh TH cho Hẹ1_ tieỏt 1. ã Boọ tranh nhoỷ_ Hẹ2_ tieỏt 1. ã Phieỏu hoùc taọp_ Hẹ3_ tieỏt 1. • Các tấm bìa nhỏ 3 màu: đỏ, xanh, trắng.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm . vở, đồ dùng khi c n đ n. Do đó, các em n n r n luy n thói quen g n gàng, ng n nắp trong sinh hoạt. Hoạt động 2: Thảo lu n nh n xét n i dung tranh. * Mục. Học sinh hiểu : + Ích lợi của việc g n gàng, ng n nắp. + Biết ph n biệt g n gàng ng n nắp và chưa g n gàng, ng n nắp. 2. Hs biết giữ g n gàng, ng n nắp chỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN DAO DUC LOP 2.N, GIAO AN DAO DUC LOP 2.N, GIAO AN DAO DUC LOP 2.N

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-2-n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP