DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008

1 413 1
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

UBND THị Xã UÔNG Bí Đề KIểM TRA HOC Kì II PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO LớP 9, NĂM HọC 2007-2008 MÔN: HOá HọC Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) ========= A/ Phần trắc nghiệm Câu I: ( 2 điểm) Hiện tợng nào xảy ra khi cho Na vào nớc có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein không màu: a: Na nóng chảy thành giọt tròn, nổi và chạy trên mặt nớc. b: Dung dịch tạo thành có màu hồng. c: Có khí thoát ra. d: Tất các hiện tợng trên. Câu II: (2 điểm) Cho 3,36 lit khí axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn có thể phản ứng với tối đa với bao nhiêu gam brom trong nớc brom. a: 16 gam. b: 32 gam. c: 48 gam. d: 54 gam. Hãy chọn phơng án đúng. B/ Phần tự luận Câu I: (3 điểm)Có các ôxit: MgO, SO2, CO2, Al2O3. Oxit nào có thể tác dụng đợc với dung dịch: A: Axit sunfuric? B: Natri hiđoxit? Viết các phơng trình hóc học phản ứng. Câu II: ( 3 điểm) Dẫn 19,04 lít hỗn hợp gồm C2H2, C2H4 và CH4 qua binh đựng dung dịch nớc brom d thấy có 6,72 lit khí thoat ra và 120 gam brom phản ứng. Tính thành phần phần trăm theo khối lợng của từng khí trong hỗn hợp. Các thể tích đều đo ở đktc. ( Biết NKT : H=1 ; C=12 , Br=80) ---------------Hết---------------- . UBND THị Xã UÔNG Bí Đề KI M TRA HOC Kì II PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO LớP 9, NĂM HọC 2007-2008 MÔN: HOá HọC Thời gian: 45 phút (. hồng. c: Có khí thoát ra. d: Tất các hiện tợng trên. Câu II: (2 điểm) Cho 3,36 lit khí axetilen ở điều ki n tiêu chuẩn có thể phản ứng với tối đa với bao nhiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008, DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008, DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ki-ii-mon-hoa-lop-9-n-m-hoc-2007-2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP