ĐỀ TÀI Công tác xã hội trong hoạt động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ người dân tộc thiểu số tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”

77 255 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2017, 12:33

... động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ dân tộc thiểu số xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ... xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Đối tượng nghiên cứu Công tác xã hội hoạt động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ người dân tộc thiểu số xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Khách thể... lao động phụ nữ dân tộc thiểu số xã An Thịnh, từ đưa kiến nghị đẩy mạnh vai trò công tác xã hội việc thúc đẩy hoạt động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ dân tộc thiểu số địa bàn xã An Thịnh, huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI Công tác xã hội trong hoạt động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ người dân tộc thiểu số tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”, ĐỀ TÀI Công tác xã hội trong hoạt động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ người dân tộc thiểu số tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”, ĐỀ TÀI Công tác xã hội trong hoạt động hỗ trợ việc làm cho lao động nữ người dân tộc thiểu số tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn