LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận của các đơn vị QUÂN đội TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

115 330 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2017, 20:54

Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân từ nhân dân mà ra, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Tiến hành CTDV, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân là vấn đề thuộc bản chất cách mạng, truyền thống quý báu và nguyên tắc cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới của Đảng. Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTDV trong chiến tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chính nhờ đó, quân đội ta luôn nhận được sự thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ quý báu của nhân dân và thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong các thời kỳ cách mạng. CTDV đã trực tiếp góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, tạo nên nguồn sức mạnh vô địch để quân đội ta trưởng thành và chiến thắng vẻ vang. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ Trang CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Công tác dân vận vấn đề chất lượng 11 công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai 1.2 Thực trạng chất lượng kinh nghiệm nâng cao chất 11 lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG 25 TÁC DÂN VẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY 2.1 Sự phát triển tình hình, nhiệm vụ yêu cầu nâng 50 cao chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận 50 63 đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 88 90 94 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, mang chất giai cấp công nhân, tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc Tiến hành CTDV, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân vấn đề thuộc chất cách mạng, truyền thống quý báu nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu Đảng Trải qua bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu trưởng thành, quân đội ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTDV chiến tranh giải phóng dân tộc nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Chính nhờ đó, quân đội ta nhận thương yêu, đùm bọc giúp đỡ quý báu nhân dân thực lực lượng chiến đấu, lực lượng trị trung thành, tin cậy Đảng, Nhà nước nhân dân thời kỳ cách mạng CTDV trực tiếp góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân, tạo nên nguồn sức mạnh vô địch để quân đội ta trưởng thành chiến thắng vẻ vang Đồng Nai tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 7, nơi có nhiều đơn vị BĐCL, BĐĐP đóng quân nơi có nhiều đơn vị BĐCL, BĐĐP đóng quân, đồng thời địa phương thuộc khu phát triển kinh tế động lực, động phía Nam nước, địa phương có đóng góp quan trọng vào trình CNH, HĐH đất nước CĐVQĐ địa bàn Tỉnh đóng góp quan trọng vào trình phát triển mặt địa phương hoạt động thiết thực cụ thể, mà tiến hành CTDV hoạt động tiêu biểu Trong năm qua, CTDV CĐVQĐ địa bàn Tỉnh Đồng Nai đạt kết đáng tự hào, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn phá hoại lực thù địch; củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy chất cách mạng, truyền thống quý báu “Bộ đội Cụ Hồ” Tuy nhiên, bên cạnh thành ưu điểm, thành tích đạt được, CTDV CĐVQĐ hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: nhận thực số cấp ủy, huy đơn vị, CB, CS chưa đầy đủ; tư “đường mòn, lối cũ” tồn tại, nội dung, hình thức tiến hành đổi mới; việc quán triệt, triển khai thực phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” chưa đều; việc phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương để tiến hành CTDV chưa chặt chẽ Trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai có phát triển mới, nặng nề, phức tạp hơn; điều kiện tiến hành có khó khăn nảy sinh Sự phân hóa giàu nghèo ngày gia tăng, phân hóa giai tầng biến đổi thành phần dân cư ngày đa dạng, phức tạp theo nhịp độ CNH, HĐH Tỉnh đất nước Mặt trái kinh tế thị trường làm nảy sinh tiêu cực tác động đến mối quan hệ quân dân CTDV quân đội Lòng tin vào Đảng, Nhà nước chế độ XHCN phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhân dân chưa thật vững có biểu mai Sự suy thoái đạo đức xã hội, phát triển lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền làm xói mòn mối quan hệ quân dân Cùng với gia tăng chống phá lực thù địch địa bàn tỉnh Đồng Nai âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết, thống dân tộc, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân dân Tình hình khiếu kiện tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiểm môi trường; đình công, lãng công khu công nghiệp xảy ra; số phần tử lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tôc đưa yêu sách đòi lại đất đai, truyền đạo trái pháp luật Có thể khẳng định, điều kiện, hoàn cảnh đặt vấn đề CTDV địa bàn Tỉnh nói chung, chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng Từ vấn đề trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai nay” làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Công tác dân vận CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng vấn đề có ý nghĩa chiến lược, Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo nhà khoa học nước quan tâm nghiên cứu Liên quan đến đề tài luận án có luận văn, luận án, đề tài khoa học, viết đăng tải tạp chí, thông tin góc độ khác Nhìn chung, công trình tiếp cận khai thác theo ba nhóm vấn đề: * Nhóm công trình nghiên cứu CTDV Quân đội đổi CTDV QĐND Việt Nam: Công tác dân vận Quân đội tham gia giải “điểm nóng” địa phương - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Hà Nội, 2006; Đổi CTDV Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vũ Đình Tấn, Luận án tiến sĩ xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quân sự, 2001; Đổi CTDV Quân đội nhân dân Việt Nam tình hình - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Hà Nội, 1996; CTDV Trường Sĩ quan Lục quân vùng đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quân sự, 2006; Chất lượng CTDV trung, lữ đoàn trực thuộc Quân khu Nguyễn Đăng Diễn, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng quyền nhà nước, Học viện Chính trị, 2012… Các công trình nghiên cứu đề cập, luận giải cách toàn diện tầm quan trọng, thực trạng, giải pháp CTDV phạm vi, góc độ đối tượng nghiên cứu khác Trong đó, đối tượng cụ thể mức độ khác nhau, vấn đề đổi CTDV tập trung nghiên cứu số nội dung chủ yếu là: Khẳng định vai trò CTDV góp phần giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân xây dựng, rèn luyện lĩnh trị cho CB, CS Các tác giả khẳng định thành tựu đạt được, hạn chế khuyết điểm CTDV toàn quân Cùng với thực thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, CTDV LLVT nghiêm túc quán triệt vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm công tác vận động quần chúng Đảng, Nhà nước vào hoạt động thực tiễn, có đổi bản, toàn diện nhận thức, trách nhiệm, yêu cầu, nội dung, hình thức CTDV Quân đội có đổi mới, tiến rõ rệt, đạt kết quan trọng Đó tiền đề để tăng cường CTDV Quân đội nói chung, CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng thời gian tới * Nhóm công trình nghiên cứu công tác vận động quần chúng, vận động đồng bào tôn giáo: Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số đơn quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai - Vũ Tiến Thanh, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng quyền nhà nước, Học viện Chính trị, 2013; Công tác vận động đồng bào Công giáo xây dựng sở địa phương vững mạnh đội tỉnh Ninh Bình - Phạm Anh Linh, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quân sự, 2008; Công tác vận động đồng bào dân tộc Khmer Đoàn B30 Quân khu giai đoạn - Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quân sự, 2005; Công tác vận động quần chúng tham gia quản lý đường biên, cột mốc Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới phía bắc giai đoạn - Bùi Duy Lợi, Luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quân sự, 2004 Các công trình khẳng định CTDV nói chung công tác vận động đồng bào tôn giáo nói riêng vấn đề có ý nghĩa quan trọng cấp thiết nhằm tăng cường đoàn kết quân - dân, đoàn kết đồng bào theo tôn giáo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo đồng bào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực tín ngưỡng, tôn giáo, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo lực thù địch Tác giả Phạm Anh Linh rõ: Công tác vận động đồng bào Công giáo xây dựng sở địa phương vững mạnh đội tỉnh Ninh Bình nhằm vận động, hướng dẫn, tập hợp, tổ chức cho đồng bào Công giáo tích cực, hăng hái tham gia xây dựng sở địa phương vững mạnh, ổn định trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh cho giáo dân Các tác giả làm rõ vấn đề hình thức, phương pháp vận động đồng bào tôn giáo như: vận động thông qua hoạt động tổ chức trị - xã hội; qua phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng môi trường dân chủ XHCN; phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; thông qua hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân sản xuất đời sống; thông qua vai trò gương mẫu cán bộ, đảng viên…; đồng thời, rút kinh nghiệm đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác vận động đồng bào Công giáo * Nhóm công trình nghiên cứu vai trò Quân đội thực sách tôn giáo tham gia xây dựng hệ thống trị vùng đồng bào tôn giáo: Vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam thực quan điểm, sách tôn giáo Đảng Nhà nước ta - Phạm Văn Nghĩa, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quân sự, 2006; Vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam công tác vận động đồng bào có tôn giáo Tây Nguyên - Nguyễn Như Trúc, Luận án tiến sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quân sự, 2006; Quân đội tham gia xây dựng hệ thống trị sở vùng dân tộc, tôn giáo địa bàn Tây Nguyên điều kiện - Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 2005… Các giả khẳng định Quân đội tham gia thực quan điểm, sách tôn giáo Đảng, Nhà nước tham gia xây dựng hệ thống trị tất yếu khách quan nhằm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, tập hợp, tổ chức đồng bào tôn giáo, góp phần tăng cường đoàn kết đồng bào tôn giáo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo đồng bào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, rõ vai trò quan trọng Quân đội tham gia thực quan điểm, sách tôn giáo Đảng, Nhà nước Tác giả Phạm Văn Nghĩa khẳng định: Quân đội góp phần nâng cao nhận thức tự giác chấp hành quan điểm, sách tôn giáo Đảng Nhà nước cho tầng lớp nhân dân, đồng bào theo đạo; thực quan điểm, sách tôn giáo góp phần tăng cường đoàn kết quân dân đoàn kết dân tộc; tham gia xây dựng sở địa phương vùng giáo; đấu tranh bảo vệ quan điểm, sách tôn giáo Đảng Nhà nước Các tác giả khẳng định tiến hành công tác vận động đồng bào tôn giáo trách nhiệm tổ chức, lực lượng, hệ thống trị, Quân đội giữ vai trò lực lượng nòng cốt có ý nghĩa quan trọng Trên sở phân tích nhân tố tác động, đánh giá thực trạng Quân đội thực quan điểm, sách tôn giáo, tác giả rút số học kinh nghiệm đề xuất yêu cầu, giải pháp phát huy vai trò Quân đội thực quan điểm, sách tôn giáo Đảng Nhà nước ta Như vậy, từ nhiều góc độ nghiên cứu tiếp cận khác nhau, công trình khoa học, viết nước nghiên cứu sâu sắc, toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn CTDV, công tác vận động quần chúng quân đội Nhiều công trình làm rõ vai trò quan trọng Quân đội CTDV, đánh giá toàn diện thực trạng CTDV, công tác vận động quần chúng đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng CTDV Quân đội thời gian qua Qua đó, cung cấp nhiều luận có giá trị để tác giả nghiên cứu nâng cao chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống Chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn CTDV chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai * Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận giải rõ vấn đề lý luận, thực tiễn CTDV chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đánh giá thực trạng chất lượng, rõ nguyên nhân rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai - Xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai * Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động CTDV của CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai Phạm vi đơn vị nghiên cứu, khảo sát gồm đơn vị BĐCL, BĐĐP địa bàn Tỉnh, cụ thể là: quan, đơn vị BĐĐP tỉnh Đồng Nai, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Hạ sĩ quan Xe tăng I, Sư đoàn 309 Quân đoàn 4, Sư đoàn 302 Quân khu 7, Lữ đoàn Pháo binh 96, Bệnh viện 7B Quân khu Các số liệu, tư liệu phục vụ cho nghiên cứu giới hạn chủ yếu từ 2011 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam quần chúng nhân dân CTDV; Nghị Đại hội Đảng Quân đội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn Tổng cục Chính trị CTDV LLVT * Cơ sở thực tiễn Toàn trạng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh; tư liệu, tài liệu đánh giá, sơ tổng kết cấp uỷ, quyền địa phương kết điều tra khảo sát thực tiễn tác giả * Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành liên ngành; trọng phương pháp lịch sử lôgíc; phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn phương pháp chuyên gia Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu đề tài góp phần cung cấp sở khoa học giúp lãnh đạo, huy, cán trị, quan chức cấp thuộc CĐVQĐ đứng chân địa bàn tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, vận dụng để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đạo, tổ chức thực CTDV đơn vị có chất lượng, hiệu Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy học tập nội dung liên quan nhà trường quân đội Kết cấu đề tài Đề tài gồm: Mở đầu, chương (4 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục công trình khoa học tác giả công bố 10 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Công tác dân vận vấn đề chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai 1.1.1 Các đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai * Khái quát tỉnh Đồng Nai Đồng Nai tỉnh nằm cực bắc miền Đông Nam Bộ, nối liền Nam Bộ, cực nam Trung Bộ nam Tây Nguyên; phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận; phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Bình Phước; phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng Đồng Đồng Nai có diện tích 5.862,37 km2, 1,76% diện tích tự nhiên nước 25,5% diện tích tự nhiên vùng Đông Nam Bộ, giữ vị trí quan trọng vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam đất nước Tỉnh Đồng Nai gồm 01 thành phố - thành phố Biên Hòa, 01 thị xã, 09 huyện, với 171 xã, phường, thị trấn; có 136 xã nông thôn, dân số gần triệu người, số người lao động từ tỉnh nhập cư vào lớn, có 37 thành phần dân tộc sinh sống với 189.098 người (chiếm 7,1% dân số) 10 tôn giáo với 1,7 triệu tín đồ (chiếm 65% dân số) Trong đó, tốc độ đô thị hóa chuyển dịch cấu kinh tế ngày nhanh, với 31 khu công nghiệp gần 40 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh, chênh lệch ngày lớn sở hạ tầng an sinh xã hội thành thị nông thôn Trong năm qua tình hình kinh tế - xã hội tỉnh phát triển ổn định, Quốc phòng - An ninh giữ vững đời sống nhân dân LLVT cải thiện Đồng Nai có vị trí quan trọng, cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn phía Nam, nối Nam Trung 11 Phụ lục 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC Đơn vị điều tra: Đối tượng điều tra: Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh Hạ sĩ quan - Binh sĩ Số lượng người điều tra: Thời điểm điều tra: 100 Tháng năm 2016 Người trực tiếp điều tra: Trung tá Lê Anh Tuấn TT 01 02 03 Nội dung phương án trả lời Nhận thức hạ sĩ quan - binh sĩ vị trí, vai trò công tác dân vận đơn vị sở quân đội e Rất quan trọng f Quan trọng g Bình thường h Không quan trọng Nhận thức hạ sĩ quan - binh sĩ trách nhiệm tổ chức, lực lượng đơn vị công tác dân vận h Tổ chức đảng i Tổ chức huy j Tổ chức quần chúng k Sĩ quan l Quân nhân chuyên nghiệp m Công nhân viên quốc phòng n Hạ sĩ quan, chiến sĩ Số ý kiến trả lời Tỷ lệ 30 50 15 30% 50% 15% 5% 93 90 60 85 55 30 40 93% 90% 60% 85% 55% 30% 40% 90 90% 65 65% 90 90% Nhận thức hạ sĩ quan - binh sĩ nội dung công tác dân vận đơn vị sở f Tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt chủ trương, sách Đảng, Pháp luật Nhà nước g Tham gia xây dựng sở địa phương vững mạnh h Giúp đỡ nhân dân sản xuất đời 102 sống i Nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giai 76 76% 66 66% e Thường xuyên 70 70% f Bình thường 20 20% g Không thường xuyên 10 10% h Không tiến hành 0% 82 82% g Kết nghĩa đơn vị với địa phương 77 77% h Cử tổ, đội công tác xuống sở 0% i Cử sĩ quan sở 0% 0% 36 74 0 36% 74% 0% 0% 86 86% đoạn mới, quan hệ đoàn kết nhân dân tình hình j Giáo dục, quản lý trì đội chấp hành nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân 04 Nhận thức hạ sĩ quan- binh sĩ mức độ tiến hành công tác dân vận đơn vị 05 Nhận thức hạ sĩ quan - binh sĩ hình thức, biện pháp công tác dân vận đơn vị sử dụng f Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận 06 07 j Tất hình thức, biện pháp Đánh giá hạ sĩ quan - binh sĩ thái độ, trách nhiệm giao nhiệm vụ công tác dân vận e Hào hứng, nhiệt tình f Vì chức trách, nhiệm vụ phải làm g Không hứng thú h Khó trả lời Ý kiến hạ sĩ quan - binh sĩ giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận đơn vị sở f Phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng; đạo, quản lý, điều hành cán chủ trì cấp đơn vị sở CTDV 103 08 09 g Tích cực đổi nội dung, vận dụng sáng tạo hình thức công tác dân vận đơn vị sở h Tích cực chủ động bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ lực tiến hành công tác dân vận i Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, quyền, đoàn thể địa phương đơn vị có liên quan tiến hành công tác dân vận j Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác dân vận Ý kiến đánh giá hạ sĩ quan- binh sĩ chất lượng tiến hành công tác dân vận đơn vị f Tốt g Khá h Trung bình i Yếu j Khó đánh giá Thành phần tham gia tham khảo e Chiến sĩ năm thứ f Chiến sĩ năm thứ hai g Dân tộc kinh h Dân tộc thiểu số 72 72% 65 65% 86 86% 65 65% 35 40 20 35% 40% 20% 5% 0% 40 60 90 10 40% 60% 90% 10% 104 Phụ lục 4: MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 CỦA LỮ ĐOÀN 96 PHÁO BINH TT NỘI DUNG ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG Thực hình thức Đơn vị 60 Công 72.500 Xã 171 Buổi/ người 525/305.613 - Làm đường giao thông Km 755 - Làm kênh mương thuỷ lợi Km 18 - Sửa chữa, làm nhà cửa Căn 33 - Tặng sách dụng cụ học Cuốn sách 500 tập Chiếc cặp/ 100/ Số tiền 15.000.000 m2 123.927 GHI CHÚ công tác dân vận - Kết nghĩa - Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận +Tổng số ngày công lao động +Thời gian +Xã đến Thực nội dung công tác dân vận a.Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân b.Tham gia xây dựng sở địa phương c.Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh - Thu hoạch mủ cao su - Xây sửa trường học - Tổng vệ sinh môi trường - Khám chữa bệnh cho nhân 105 dân, Cấp thuốc miễn phí Đối tượng 14.100 - Thăm hỏi gia đình Đối tượng/ 51.200/ Số tiền 900.000.0000 Mẹ Số tiền 480.267.000 Lớp/ người 5/423 sách - Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng - Hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai, thảm hoạ chất độc da cam Công tác xây dựng ngành Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ( Nguồn: Phòng Chính trị, Lữ đoàn 96 pháo binh, tháng 4/ 2016) 106 Phụ lục 5: MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM (TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 CỦA SƯ ĐOÀN 309, QUÂN ĐOÀN 4) TT NỘI DUNG Thực hình thức công ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG Ghi tác dân vận - Kết nghĩa Đầu mối 16 + Với cấp uỷ, quyền + Với đoàn thể 10 Thực nội dung công tác dân vận -Tuyên truyền vận động nhân dân Lần 12 - Tổ chức hoạt động văn hóa văn Lần 41 Số tiền 202.450.000 Kg gạo 5.900 Căn Số tiền 250.000.000 nghệ, thể dục thể thao - Thăm hỏi tặng quà - Xây nhà đồng đội - Quỹ “Ngày người nghèo” - Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Công tác xây dựng ngành Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ( Nguồn: Phòng Chính trị, Sư đoàn 309, tháng / 2016) 107 Phụ lục 6: KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2011 ĐẾN TT NĂM 2015 CỦA SƯ ĐOÀN 302, QUÂN KHU NỘI DUNG ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG Thực hình thức công tác dân vận - Kết nghĩa + Với cấp uỷ, quyền + Với đoàn thể Đầu mối Thực nội dung công tác dân vận - Tuyên truyền vận động nhân dân Buổi/người - Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ - Tổ chức hoạt động thể dục thể thao Lượt - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho dân quân tự vệ - Khám chữa bệnh, sơ cứu tai nạn Người giao thông - Cấp thuốc miễn phí - Tặng quà lễ, tết Số tiền - Xây sửa chữa nhà - Sửa chữa làm đường giao thông - Chăm sóc cao su Nhà - Phối hợp với công an thực Km QĐ107 +Trao đổi thông tin +Bắt tố giác tội phạm - Xây dựng khu gia đình quân Lần nhân văn hoá Ghi 179 245/217014 62 1174 218.400.000 36 46.3 77 ( Nguồn: Phòng Chính trị, Sư đoàn 309, tháng / 2016) 108 Phụ lục 7: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG HẠ SĨ QUAN XE TĂNG TT NỘI DUNG ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG GHI CHÚ Thực hình thức CTDV - Kết nghĩa Đầu mối 66 Đầu mối 66 Buổi 74 - Thăm hỏi tặng quà Số tiền 715.818.000 - Xây nhà đồng đội Căn nhà Lớp/người 04/291 + Kết nghĩa với cấp uỷ, quyền + Kết nghĩa với đoàn thể, trường học Thực nội dung CTDV - Tuyên truyền vận động nhân dân - Tổ chức hoạt động VHVN - Tổ chức hoạt động TDTT - Ủng hộ trẻ em chất đọc da cam - Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Công tác xây dựng ngành Tổ chức tập huấn nghiệp vụ (Nguồn: Phòng Chính trị, Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, tháng 4/ 2016) 109 Phụ lục 8: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN TT NỘI DUNG ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG GHI CHÚ Thực hình thức CTDV - Kết nghĩa Đơn vị 80 + Kết nghĩa với cấp uỷ, quyền + Kết nghĩa với đoàn thể, trường học Thực nội dung CTDV Nói chuyện 97 - Tuyên truyền vận động Tuyên truyền/ 562/ nhân dân Người 41.657 Chuyến xe tuyên truyền 127 Buổi 161 - Tổ chức hoạt động VHVN, TDTT Phần quà/ 6785/1.674.000.00 - Thăm hỏi tặng quà Số tiền, Cuốn 15.250 Căn/ - Xây nhà đồng đội Số tiền 11/ Số tiền 5.865.000.000 - Ủng hộ trẻ em chất độc 175.300.000 đ da cam - Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Công tác xây dựng ngành Tổ chức tập huấn nghiệp vụ (Nguồn: Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 2, tháng 4/ 2016) 110 Phụ lục 9: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH ĐỒNGNAI TT NỘI DUNG Thực hình thức CTDV - Kết nghĩa ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG Đơn vị 60 + Kết nghĩa với cấp uỷ, GHI CHÚ 182 quyền + Kết nghĩa với đoàn thể, 855 trường học Thực nội dung CTDV - Tuyên truyền vận động nhân Buổi/người 525/305.613 dân - Tổ chức hoạt động VHVN Buổi/người 41/13.140 - Tổ chức hoạt động TDTT Buổi/người 92/38.530 - Thăm hỏi tặng quà Đối tượng/ 51.200/ Số tiền 9.000.000.000 Căn/ 211/ Số tiền 16.000.000.000 Lớp/người 5/423 - Xây nhà đồng đội - Ủng hộ trẻ em chất độc da cam - Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Công tác xây dựng ngành Tổ chức tập huấn nghiệp vụ (Nguồn: Phòng Chính trị, thuộc Bộ Chỉ huy quân tỉnh Đồng Nai, tháng 4/ 2016) 111 Phụ lục 10: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 CỦA BỆNH VIỆN 7B, QUÂN KHU T NỘI DUNG ĐVTÍNH SỐ LƯỢNG GHI T CHÚ Thực hình thức CTDV - Kết nghĩa Đơn vị + Kết nghĩa với cấp uỷ, quyền + Kết nghĩa với đoàn thể, trường học Thực nội dung CTDV - Tuyên truyền vận động nhân Tư vấn sức 10 buổi dân khỏe - Tổ chức hoạt động VHVN - Tổ chức hoạt động TDTT - Khám bệnh, phát thuốc miễn Người phí, tặng quà Xuất quà/ Số tiền 2.700 1020/ - Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Mẹ 1.693.720.000 anh hùng - Tu sửa nhà Mẹ Việt Nam anh Căn/ hùng Số tiền - Miễn, giảm viện phí Trường hợp/ 6/ Số tiền 41.600.000 - Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 62/ 159.929.000 Công tác xây dựng ngành Tổ chức tập huấn nghiệp vụ (Nguồn: Ban Chính trị, Bệnh viện 7B, Quân khu 7, tháng 4/ 2016) 112 Phụ lục 11: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để giúp nghiên cứu chất lượng công tác dân vận CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai nay, đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề nêu Trong câu hỏi đưa phương án trả lời, đồng chí đồng ý với phương án nào, xin đánh dấu X vào ô trống Đồng chí không ghi họ tên vào phiếu Tiến hành công tác dân vận chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân Việt Nam không? Đúng £ Không £ Khó trả lời £ Đánh giá đồng chí nhận thức, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nhiệm vụ công tác dân vận đơn vị nào? Nhận thức đúng, trách nhiệm cao £ Nhận thức chưa thật £ Thờ ơ, thiếu trách nhiệm £ Đánh giá đồng chí quan tâm lãnh đạo, đạo đơn vị công tác dân vận nào? Quan tâm £ Chưa quan tâm £ Khó trả lời £ Đánh giá đồng chí lực đạo, hướng dẫn tổ chức tiến hành công tác dân vận uỷ, quan trị đội ngũ trị viên ? Tốt £ Khá £ Trung bình £ Yếu £ 113 Đánh giá đồng chí chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa bàn đóng quân đơn vị năm qua nào? Tốt £ Khá £ Trung bình £ Yếu £ Đánh giá đồng chí phối hợp đơn vị với cấp uỷ, quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương tiến hành công tác dân vận đơn vị năm qua nào? Có nếp, hiệu £ Chưa có nếp £ Mang tính hình thức £ Khó đánh giá £ Đánh giá đồng chí chất lượng công tác dân vận đơn vị năm qua nào? Tốt £ Khá £ Trung bình £ Yếu £ Đánh giá đồng chí chất lượng công tác dân vận tham gia xây dựng địa phương quốc phòng - an ninh địa bàn đóng quân đơn vị năm qua nào? Tốt £ Khá £ Trung bình £ Yếu £ Đánh giá đồng chí việc chấp hành kỷ luật quan hệ với nhân dân cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc đơn vị thời gian qua nào? Tốt £ Khá £ Trung bình £ Yếu £ 10 Đánh giá đồng chí tình cảm, lòng tin nhân dân địa bàn đóng quân đơn vị nào? Tin tường, gắn bó, đoàn kết £ Bình thường £ Kém £ Khó trả lời £ 114 11 Theo đồng chí nguyên nhân dẫn đến hạn chế chất lượng công tác dân vận đơn vị mình? Do hạn chế lực lãnh đạo, đạo, hướng dẫn £ Do chế, sách thiếu đồng bộ, bất cập £ Do tác động tiêu cực từ mặt trái chế thị trường £ Do phá hoại lực thù địch £ Các nguyên nhân khác, xin đồng chí kể ………………………………………… 12 Theo đồng chí để nâng cao chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai nay, cần thực giải pháp đây? Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng công tác dân vận £ Tiếp tục đổi nội dung vận dụng linh hoạt biện pháp tiến hành công tác dân vận £ Xây dựng lực lượng trực tiếp chuyên trách công tác dân vận cấp vững mạnh £ Tăng cường đầu tư kinh phí, sở vật chất cho công tác dân vận £ Phối hợp chặt chẽ với địa phương lực lượng liên quan để tiến hành công tác dân vận £ Các giải pháp khác, xin kể …………………………………………………………………… 13 Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân Đồng chí là: Cán quân £ Cán trị £ Cán hậu cần chuyên môn kỹ thuật £ Xin chân thành cám ơn đồng chí ! 115 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Ủy viên Đề tài: “Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa đơn vị quản lý học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2”, Đề tài khoa học Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đồng Nai Lê Anh Tuấn (2015), “Giáo dục Đạo đức lối sống cho sinh viên nay”, Tạp chí Thanh niên, số 45, tr.44 - 45 116 ... CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Công tác dân vận vấn đề chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai 1.1.1 Các đơn vị quân. .. vấn đề chất lượng công tác dân vận đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai Quan niệm yếu tố tạo thành chất lượng CTDV CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai Để có quan niệm khoa học chất lượng công tác cần... Khái quát đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai Đứng chân thực nhiệm vụ địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm nhiều đơn vị quân đội Bộ, Quân khu Quân đoàn 4, đơn vị thuộc BĐĐP BĐCL Cụ thể là: Các đơn vị BĐĐP:
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận của các đơn vị QUÂN đội TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận của các đơn vị QUÂN đội TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận của các đơn vị QUÂN đội TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn