Về chế định bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 2009)

20 107 0
  • Loading ...
Loading...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:11

A. ĐẶT VẤN ĐỀ1 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ1 I. Cơ sở lý luận về quyền tác giả1 1. Khái niệm và đặc điểm của quyền tác giả1 2. Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả4 3. Khái quát về tác phẩm6 4. Chủ thể của quyền tác giả7 II. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009)9 1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả9 2. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả10 3. Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả13 III. Những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật16 1. Về thuật ngữ “tác giả” và “đồng tác giả”16 2. Về thuật ngữ “chủ sở hữu quyền tác giả”17 3. Về thuật ngữ “bản sao tác phẩm”17 C. KẾT LUẬN18 BÀI TẬP TIỂU LUẬN MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHỦ ĐỀ 5: ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009) – NHỮNG BẤT CẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT A ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời đại nay, quyền sở hữu trí tuệ nói chung quyền tác giả nói riêng coi biện pháp hữu hiệu giúp bảo vệ quyền lợi đáng cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khỏi hành vi xâm phạm kẻ xấu; tác động mạnh mẽ để phát huy sáng tạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho đời nhiều tác phẩm trí tuệ mới; góp phần không nhỏ công phát triển kinh tế phát huy giá trị văn hóa, tinh thần đất nước Trong trình công nghiệp hóa – đại hóa nước ta, với công hội nhập không ngừng với nước giới, ngày xuất nhiều hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt Chính vậy, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền tác giả đánh giá cao quan tâm thực Điều làm động lực thúc đẩy em vào tìm hiểu đề tài: “Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) – bất cập định hướng hoàn thiện quy định pháp luật” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận quyền tác giả Khái niệm đặc điểm quyền tác giả 1.1 Khái niệm quyền tác giả Ở Việt Nam, quyền tác giả phạm vi quyền mà pháp luật thừa nhận bảo hộ tác giả có tác phẩm Theo điều 18, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân quyền tài sản tác phẩm Từ đây, hiểu quyền tác giả theo hai hướng: Thứ nhất, phương diện khách quan: quyền tác giả tổng hợp quy phạm pháp luật quyền tác giả nhằm xác nhận bảo vệ quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, xác định nghĩa vụ chủ thể việc sáng tạo sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học Quy định trình tự thực bảo vệ quyền có hành vi xâm phạm Thứ hai,về phương diện chủ quan: quyền tác giả quyền dân cụ thể chủ thể với tư cách tác giả chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học quyền khởi kiện hay không quyền bị xâm phạm Ngoài ra, phương diện khác, quyền tác giả hiểu quan hệ pháp luật dân Đó quan hệ xã hội tác chủ sở hữu quyền tác giả với chủ thể khác thông qua tác phẩm, tác động quy phạm pháp luật, quan hệ xác định Quan hệ pháp luật quyền tác giả quan hệ pháp luật dân tuyệt chủ thể quyền xác định chủ thể khác có nghĩa vụ tôn trọng quyền 1.2 Đặc điểm quyền tác giả Quyền tác giả quyền phận quyền sở hữu trí tuệ nên mang đặc điểm chung quyền sở hữu trí tuệ như: tính vô hình đối tượng; bảo hộ thời hạn định Ngoài đặc điểm chung đó, quyền tác giả có đặc điểm riêng biệt Thứ nhất, đối tượng quyền tác giả mang tính sáng tạo, bảo hộ không phụ thuộc vào giá trị nội dung giá trị nghệ thuật Đối tượng quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học Tác phẩm thành lao động sáng tạo tác giả thể hình thức định Mọi cá nhân có quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học cá nhân tạo tác phẩm trí tuệ, không phụ thuộc vào giá trị nội dung nghệ thuật có quyền tác giả tác phẩm Tác phẩm phải tác giả trực tiếp thực lao động trí tuệ mà chép từ tác phẩm người khác Tác phẩm nhiều người biết đến, sử dụng có nội dung phong phú, hình thức thể sáng tạo kết hợp giá trị nghệ thuật, khoa học kinh nghiệm nghề nghiệp tác giả Thứ hai, quyền tác giả thiên việc bảo hộ hình thức thể tác phẩm Pháp luật quyền tác giả bảo hộ hình thức chứa đựng tác phẩm tạo thể hình thức định mà không bảo hộ nội dung sáng tạo tác phẩm Quyền tác giả giới hạn phạm vi thể cụ thể tác phẩm Những ý tưởng có suy nghĩ tác giả mà chưa thể bên không công nhận bảo hộ Thứ ba, hình thức xác lập quyền theo chế bảo hộ tự động Quyền tác giả xác lập dựa vào hành vi tạo tác phẩm tác giả, không phụ thuộc vào thể thức, thủ tục nào.Từ thời điểm tạo tác phẩm, tác giả bảo hộ mặt pháp lý có quyền người sáng tạo mà không phụ thuộc thủ tục đăng ký Quyền tác giả phát sinh thể hình thức khách quan mà người khác nhận biết Như vậy, việc đăng ký quyền tác giả phát sinh quyền tác giả mà chứng chứng minh có tranh chấp Thứ tư, quyền tác giả không bảo hộ cách tuyệt đối Đối với tác phẩm công bố, phổ biến tác phẩm không bị cấm chụp cá nhân, tổ chức phép sử dụng tác phẩm người khác việc sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh, ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác bình thường tác phẩm, không xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp khác tác giả chủ sở hữu quyền tác giả 1.3 Ý nghĩa quyền tác giả Thứ nhất, bảo hộ quyền lợi người sáng tạo tri thức, ngăn cấm người khác thương mại hóa tri thức mình, chống lại lạm dụng, khai thác sưu tầm làm tổn hại đến giá trị đích thực tác phẩm Thứ hai, việc công nhận nguồn gốc sáng tạo tác phẩm, bù đắp xứng đáng cho tác giả công sức sáng tạo họ bỏ Việc bảo hộ làm tăng chắn ổn định mặt pháp lí mang lại lợi ích không cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà cho người sử dụng tác phẩm Thứ ba,cho phép văn hóa dân tộc tham gia cách hiệu vào thị trường toàn cầu bước thoát khỏi cảnh nghèo lệ thuộc, coi công cụ tiềm trình hội nhập kinh tế giới Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả tư tưởng đạo cho chủ thể vận dụng quy phạm pháp luật quyền tác giả, đặc biệt việc áp dụng quy định quyền tác giả quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp 2.1 Nguyên tắc bảo đảm quyền tự sáng tạo cá nhân Đây nguyên tắc dựa tinh thần khoản 2, điều 62, Hiến Pháp 2013: “Nhà nước ưu tiên đầu tư khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu thành tựu khoa học công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” Nhà nước tạo chủ động tự sáng tạo cá nhân, điều ghi nhận Hiến pháp, đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc chung luật dân đặc biệt nguyên tắc “tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận” Với quy định quyền tự sáng tạo cá nhân tôn trọng bảo dảm thực hiện, khuyến khích tự sáng tạo, cấm cản trở, hạn chế quyền tự sáng tạo cá nhân Pháp luật bảo đảm cho người sáng tạo tự chọn đề tài, hình thức, đặt tên tác phẩm, đứng tên tác giả 2.2 Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng, tự định đọat chủ thể Nguyên tắc công nhận khoản 1, điều 16, Hiến Pháp 2013: “Mọi người bình đẳng trước pháp luật” Và nội dung tiếp tục thể Bộ luật dân 2015: “Mọi cá nhân, pháp nhân bình đẳng, không lấy lý để phân biệt đối xử; pháp luật bảo hộ quyền nhân thân tài sản” (khoản 1, điều 3) Nguyên tắc kim nam định hướng cho tất ngành luật quy định quyền tác giả nói chung quyền người sáng tác văn học, nghệ thuật nói riêng không phân biệt độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính Tác giả hoàn toàn có quyền định đoạt quyền có từ tác phẩm Pháp luật quyền tác giả bảo đảm cho chủ thể sử dụng, khai thác tác phẩm cách hiệu Bất kể hành vi xâm phạm đến quyền tác giả bị đưa trước pháp luật xử lý cách nghiêm minh, nhằm bảo vệ lợi ích cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng 2.3 Nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm Do đặc tính vô hình đối tượng sở hữu trí tuệ nên quyền chiếm hữu đối tượng ý nghĩa bị đe dọa đặt tình trạng bị đánh cắp, chép lúc Khi tác phẩm hay công trình khoa học hoàn thành công chúng biết đến việc chép sử dụng thành lao động cách bất hợp pháp lại dễ dàng Do vậy, nguy bị xâm phạm lớn kéo theo việc xác định thiệt hại khó khăn, phức tạp Điều làm ảnh hưởng đến quyền lợi người sáng tạo, chí kìm hãm phát triển Nội dung nguyên tắc thể qua ý sau: Thứ nhất, tác phẩm bảo hộ phải có tính sáng tạo, cách xếp diễn đạt đơn thuần, bắt trước cách diễn đạt thể ngôn từ, màu sắc khuôn mẫu tác phẩm khác Thứ hai, tác phẩm bảo hộ phải gốc (bản tác phẩm tác giả sáng tạo ra) Thứ ba, bảo đảm tính toàn vẹn tác phẩm Trong quyền nhân thân tác giả có quyền bảo vệ tính toàn vẹn tác phẩm Xâm phạm đến toàn vẹn tác phẩm xâm phạm đến quyền nhân thân tác giả Không có quyền thay đổi tác phẩm với lý hay mục đích mà đồng ý tác giả Khái quát tác phẩm 3.1 Khái niệm tác phẩm Theo quy định khoản 7, điều Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) thì:“Tác phẩm sản phẩm sáng tạo lĩnh vực văn học nghệ thuật khoa học thể phương tiện hay hình thức nào” Như vậy, sản phẩm lao động trí tuệ để công nhận tác phẩm bảo hộ phải đáp ứng đủ ba điều kiện: kết hoạt động sáng tạo; phải ấn định hình thức vật chất thể thông qua hình thức định thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học Ngoài ra, để tránh cách hiểu sai khái niệm tác phẩm, pháp luật quy định cụ thể loại hình tác phẩm bảo hộ quyền tác giả điều 14, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) kết hợp với Công ước Berne tác phẩm Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan Theo loại hình bảo hộ gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình tác phẩm khác; Các giảng, phát biểu nói khác; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh tương tự; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm kiến trúc; Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật, ứng dụng; Các họa đồ, vẽ, sơ đồ, đồ; Chương trình máy tính, sưu tập liệu; Tác phẩm phái sinh 3.2 Phân loại tác phẩm Dựa vào lĩnh vực sáng tạo có: tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm khoa học Dựa vào nguồn gốc hình thành có: tác phẩm gốc, tác phẩm phái sinh (trong có: tác phẩm dịch thuật, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, tác phẩm chuyển thể), tác phẩm tuyển tập, tác phẩm hợp tuyển Chủ thể quyền tác giả Chủ thể quyền tác giả hiểu cá nhân, tổ chức có quyền định tác phẩm, bao gồm tác giả chủ sở hữu quyền tác giả 4.1 Tác giả tác phẩm Chỉ người, lao động trí tuệ sáng tạo trực tiếp tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học coi tác giả Trước đây, Bộ luật dân 2005, điều 736 có đề cập đến khái niệm tác giả bao gồm: “1 Người sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sau gọi chung tác phẩm) tác giả tác phẩm Trong trường hợp có hai người nhiều người sáng tạo tác phẩm người đồng tác giả Người sáng tạo tác phẩm phái sinh từ tác phẩm người khác, bao gồm tác phẩm dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, giải, tuyển chọn tác giả tác phẩm phái sinh đó.” Cho đến thời điểm tại, Bộ luật dân 2005 hết hiệu lực, Bộ luật dân 2015 hành rút gọn, không sâu vào luật chuyên ngành khái niệm không sử dụng Bộ luật dân 2015 Tuy vậy, văn khác có hiệu lực Nghị định 100/2006/ NĐCP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan khoản điều có quy định khái niệm tác giả Theo đó: Tác giả người trực tiếp sáng tạo phần toàn tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học bao gồm: a) Cá nhân Việt Nam có tác phẩm bảo hộ quyền tác giả; b) Cá nhân nước có tác phẩm sáng tạo thể hình thức vật chất định Việt Nam; c) Cá nhân nước có tác phẩm công bố lần Việt Nam; d) Cá nhân nước có tác phẩm bảo hộ Việt Nam theo Điều ước quốc tế quyền tác giả mà Việt Nam thành viên Nhìn chung, chủ thể muốn công nhân tác giả cần phải đáp ứng ba điều kiện: Thứ nhất, phải người trực tiếp thực hoạt động sáng tạo để tạo tác phẩm Hoạt động sáng tạo lao động trí tuệ để tạo tác phẩm hay nói cách khác, tác phẩm phải kết hoạt động sáng tạo thể hình thái vật chất, thể thông qua hình thức định, có tính độc lập tương đối, mang tính nội dung, ý tưởng thể tác phẩm Chủ thể làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không công nhận tác giả Thứ hai, người tạo tác phẩm phải ghi tên thật bút danh lên tác phẩm công bố, sử dụng Đây quyền nhân thân tác giả quy định khoản 2, Điều 19, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) Cá biệt hóa tác phẩm phương thức đơn giản thường gặp để ấn định quyền tác giả tác phẩm Thứ ba, tác giả thừa nhận tác phẩm tạo kết lao động sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học Thuật ngữ tác giả hiểu theo hai phương diện tổng quan phương diện hẹp Tuy nhiên, tổng quát lại, định nghĩa tác sau: Tác giả người trực tiếp lao động sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học để tạo toàn phần tác phẩm thuộc lĩnh vực 4.2 Chủ sở hữu quyền tác giả Chủ sở hữu quyền tác giả cá nhân, tổ chức nắm giữ một, số toàn quyền tài sản liên quan đến tác phẩm thừa nhận dù họ người trực tiếp không trực tiếp tạo tác phẩm Điều quy định điều 36, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) Theo điều từ điều 37 đến điều 42, tổ chức, cá nhân sau thừa nhận chủ sở hữu quyền tác giả: tác giả; đồng tác giả; tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả giao kết hợp đồng với tác giả; người thừa kế; người chuyển giao quyền Nhà nước II Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm bảo hộ quyền tác giả Theo quy định điều 13, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) điều kiện tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm bảo hộ là: “1 Tổ chức, cá nhân có tác phẩm bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo tác phẩm chủ sở hữu quyền tác giả quy định điều từ Điều 37 đến Điều 42 Luật Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định khoản Điều gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước có tác phẩm công bố lần Việt Nam mà chưa công bố nước công bố đồng thời Việt Nam thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm công bố lần nước khác; tổ chức, cá nhân nước có tác phẩm bảo hộ Việt Nam theo điều ước quốc tế quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên.” Như vậy, theo Luật SHTT, để tác phẩm bảo hộ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phải có điều kiện: Thứ nhất, người trực tiếp lao động sáng tạo tác phẩm chủ sở hữu quyền tác giả nêu Thứ hai, phải tổ chức, cá nhân Việt Nam tổ chức, cá nhân nước có tác phẩm công bố lần Việt Nam công bố đồng thời Việt Nam thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm công bố lần đầu nước khác tổ chức, cá nhân nước có tác phẩm bảo hộ Việt Nam theo điều ước quốc tế quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Có thể thấy rằng, quy định nhà làm luật đặt nghiên cứu kỹ lưỡng cặn kẽ; chi tiết chặt chẽ, để giới hạn chủ thể bảo hộ phạm vi lãnh thổ, giới hạn tác phẩm công bố nước ta, để phù hợp với thông lệ, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Các loại hình tác phẩm bảo hộ quyền tác giả Khoản 7, điều 4, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định khái niệm tác phẩm sau: “Tác phẩm sản phẩm sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật khoa học thể phương tiện hay hình thức nào” Tuy để bảo hộ quyền tác giả tác phẩm phải thuộc trường hợp quy định điều 14, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định chi tiết Nghị định Chính phủ số 100/2006/ NĐCP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2011/NĐ-CP): Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình tác phẩm khác thể dạng chữ viết ký tự khác Tác phẩm thể dạng ký tự khác tác phẩm thể ký hiệu thay cho chữ viết chữ cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký ký hiệu tương tự khác mà đối tượng tiếp cận chép nhiều hình thức khác Bài giảng, phát biểu nói khác Đây tác phẩm thể ngôn ngữ nói phải định hình hình thức vật chất định ví dụ băng ghi âm văn Trong trường hợp tác giả tự thực việc định hình giảng, phát biểu, nói khác hình thức ghi âm, ghi hình, tác giả hưởng quyền tác giả giảng, phát biểu, nói khác, đồng thời chủ sở hữu quyền ghi âm, ghi hình theo quy định khoản Điều 44 Luật SHTT Tác phẩm báo chí, bao gồm thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử phương tiện khác ngôn ngữ khác Tác phẩm âm nhạc tác phẩm thể dạng nhạc nốt nhạc ký tự âm nhạc khác có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn Tác phẩm sân khấu tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật biểu diễn, bao gồm kịch (kịch nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm), xiếc, múa, múa rối loại hình tác phẩm sân khấu khác Tác phẩm điện ảnh tác phẩm tạo theo phương pháp tương tự tác phẩm hợp thành hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo không kèm theo âm thanh, thể chất liệu định phân phối, truyền đạt tới công chúng thiết bị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình loại hình tương tự khác Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng Tác phẩm tạo hình tác phẩm thể đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật đặt hình thức thể tương tự, tồn dạng độc Riêng loại hình đồ hoạ, thể tới phiên thứ 50, đánh số thứ tự có chữ ký tác giả Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tác phẩm thể đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính hữu ích gắn liền với đồ vật hữu ích, sản xuất hàng loạt tay máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể sản phẩm, bao bì sản phẩm Tác phẩm nhiếp ảnh tác phẩm thể hình ảnh giới khách quan vật liệu bắt sáng phương tiện mà hình ảnh tạo hay tạo phương pháp kỹ thuật (hoá học, điện tử phương pháp khác) Hình ảnh tĩnh lấy từ tác phẩm điện ảnh hay tương tự điện ảnh không coi tác phẩm nhiếp ảnh mà phần tác phẩm điện ảnh Tác phẩm kiến trúc vẽ thiết kế hình thức thể ý tưởng sáng tạo nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) chưa xây dựng Tác phẩm kiến trúc bao gồm vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể ý tưởng sáng tạo nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan vùng, đô thị, hệ thống đô thị, khu chức đô thị, khu dân cư nông thôn Mô hình, sa bàn nhà, công trình xây dựng quy hoạch không gian coi tác phẩm kiến trúc độc lập Bản họa đồ, sơ đồ, đồ, vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học bao gồm họa đồ, sơ đồ, đồ, vẽ liên quan đến địa hình, loại công trình khoa học kiến trúc Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian sáng tạo tập thể tảng truyền thống nhóm cá nhân nhằm phản ánh khát vọng cộng đồng, thể tương xứng đặc điểm văn hoá xã hội họ, tiêu chuẩn giá trị lưu truyền cách mô cách khác (khoản 1, điều 23) Chương trình máy tính, sưu tập liệu Chương trình máy tính tập hợp dẫn thể dạng lệnh, mã, lược đồ dạng khác, gắn vào phương tiện mà máy tính đọc được, có khả làm cho máy tính thực công việc đạt kết cụ thể Chương trình máy tính bảo hộ tác phẩm văn học, dù thể dạng mã nguồn hay mã máy Sưu tập liệu tập hợp có tính sáng tạo thể tuyển chọn, xếp tư liệu dạng điện tử dạng khác Việc bảo hộ quyền tác giả sưu tập liệu không bao hàm tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả tư liệu Tác phẩm phái sinh bao gồm tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, biên soạn, giải, tuyển tập, hợp tuyển bảo hộ không gây phương hại đến quyền tác giả tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả Quyền tác giả quyền cá nhân tổ chức tác phẩm sáng tạo sở hữu Tuy nhiên, tác phẩm coi đối tượng bảo hộ quyền tác giả Các đối tượng không bảo hộ quyền tác giả quy định Điều 15 Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) 3.1.Tin tức thời túy đưa tin Theo khoản Điều 21 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan: “Tin tức thời tuý đưa tin quy định khoản Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ thông tin báo chí ngắn hàng ngày, mang tính chất đưa tin tính sáng tạo” Tin tức thời đưa tin bảo hộ có thêm đánh giá, nhận xét, bình luận thể quan điểm cá nhân, sáng tạo tác giả thể dạng vật chất định pháp luật bảo hộ Có thể hiểu tin tức mang tính chất “thời sự”, cần chuyển đến công chúng nhanh nhất, tin, số liệu, phản ánh thông tin thật khách quan như: dịch bệnh, tai nạn, kiện diễn nước… Những tin tức thu thập, tổng hợp phản ánh cách chân thực vật việc khách quan, mà thể sáng tạo, hay nét riêng khác biệt cá nhân, hay chủ thể Do vậy, chúng đối tượng bảo hộ quyền tác giả Trong trường hợp đăng tải lại tin tức thời không cần phải xin phép văn Tuy nhiên, cần có trích dẫn nguồn cụ thể, vừa đảm bảo tính xác thông tin, vừa thể tôn trọng tác giả Song việc đăng tải lại thông tin gây thiệt hại cho tác giả phải bồi thường cho tác giả theo quy định dân Mặc dù vậy, tin tức thời đưa tin bảo hộ như phần thông tin, tin tức đưa có thêm đánh giá, nhận xét, bình luận thể quan điểm cá nhân, cách nhìn nhận riêng, thể sáng tạo tác giả, thể hình thức vật chất định phương tiện 3.2 Văn quy phạm pháp luật, văn hành chính, văn khác thuộc lĩnh vực tư pháp dịch thức văn Ở đây, “văn quy phạm pháp luật” hiểu “văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định Luật Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, Nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh”( Khoản Điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH 12) Đó Luật, Hiến pháp, Nghị Quốc hội, Nghị định Chính phủ…Sở dĩ dạng văn không bảo hộ quyền tác giả văn văn mang tính quyền lực nhà nước có phạm vi tác động rộng toàn lãnh thổ, đồng thời chứa đựng quy tắc xử chung, có tính bắt buộc tất người nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ; vậy, bảo hộ làm tính phổ biến quy tắc này, đồng thời không mang lại hiệu mục đích ban đầu điều chỉnh quan hệ xã hội Hơn nữa, văn thể nhiều hình thức khác văn giấy, mềm…nhưng tính sáng tạo hay quan điểm cá nhân Văn hành bao gồm văn quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức khác theo quy định pháp luật (khoản 2, điều 21, Nghị định 100/2006/NĐ-CP) Cũng giống văn quy phạm pháp luật, văn hành chứa đựng quy tắc xử chung, có tính bắt buộc, với phạm vi nhỏ hơn, áp dụng quan nhà nước, tổ chức, hay đơn vị vũ trang… áp dụng cho số đối tượng người vi phạm hành chính…Bởi vậy, văn hành chính, văn thuộc lĩnh vực tư pháp không thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả Tương tự vậy, dịch thức văn không bảo hộ quyền tác giả, dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, thể hình thức định tính sáng tạo tác giả, đồng thời bảo hộ, làm cho khả tiếp cận người đến với văn bị thu hẹp đi, không đảm bảo mục đích ban đầu văn Đây dạng văn quan nhà nước dùng để truyền tải thông tin, sách, quy định nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân việc phổ biến rộng rãi để dân biết mà làm theo Nếu bảo hộ, văn pháp luật, văn hành phổ biến cách dễ dàng Hơn nữa, văn tính sáng tạo quan điểm cá nhân 3.3 Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu Cũng giống hai đối tượng trên, quy trình hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu không bảo hộ dạng quyền tác giả Bởi mang ý nghĩa cung cấp thông tin thật cần thiết phải có phổ biến rộng rãi mà gặp cản trở Tóm lại, tác phẩm bảo hộ đảm bảo đầy đủ hai yếu tố: tính sáng tạo thể dạng vật chất định Thiếu hai yếu tố này, tác phẩm không bảo hộ III Những bất cập định hướng hoàn thiện quy định pháp luật Về thuật ngữ “tác giả” “đồng tác giả” Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) không định nghĩa thuật ngữ “tác giả”, Điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định: “Tác giả người trực tiếp sáng tạo phần toàn tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học”, đồng thời Nghị định không quy định tác giả pháp nhân, nói tác giả cá nhân Luật SHTT không định nghĩa thuật ngữ “đồng tác giả” mà quan niệm trường hợp có từ hai tác giả trở lên sáng tạo nên tác phẩm họ đồng tác giả tác phẩm Quan niệm điều chỉnh mối quan hệ quyền tài sản tác phẩm đồng tác giả trường hợp: tác phẩm coi đồng sở hữu chung tác phẩm coi đồng sở hữu chung theo phần quy định điều 38 Quan niệm không phổ quát, lẽ điều chỉnh quyền nhân thân tác phẩm mà ví dụ sau minh chứng: Thứ nhất, thơ công bố, sau nhạc sĩ phổ nhạc cho thơ thành hát, giả định tác giả thơ biết đến hát công bố Nếu coi hát (bao gồm phần nhạc phần lời) tác phẩm đồng tác giả pháp luật điều chỉnh xảy tranh chấp quyền nhân thân đồng tác giả, lẽ việc đồng tác giả có quyền nhân thân phần riêng biệt họ có quyền nhân thân chung toàn tác phẩm đồng tác giả Thứ hai, tác giả nhạc không lời chết, người viết thêm lời vào nhạc thành hát có lời, quan niệm phải coi hát tác phẩm đồng tác giả có hai tác giả sáng tạo nên tác phẩm Để khắc phục, em cho nên cân nhắc quy định khái niệm thuật ngữ tác giả pháp nhân tác phẩm đồng tác giả cách chặt chẽ cụ thể Về thuật ngữ “chủ sở hữu quyền tác giả” Trong điều 36, Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) định nghĩa: “Chủ sở hữu quyền tác giả tổ chức, cá nhân nắm giữ một, số toàn quyền tài sản quy định Điều 20” Định nghĩa chưa xác, lẽ nội dung quyền tác giả quy định Điều 18 bao gồm quyền nhân thân quyền tài sản, mặt hình thức chủ sở hữu quyền tác giả phải nắm toàn nội dung quyền tác giả (bao gồm quyền nhân thân quyền tài sản) Nhưng Điều 36 định nghĩa cho thấy chủ sở hữu quyền tác giả nắm quyền tài sản quyền nhân thân Vì vậy, em cho nhà làm luật cần hoàn thiện vấn đề theo hướng sửa đổi thuật ngữ “chủ sở hữu quyền tác giả” thành thuật ngữ “chủ sở hữu tác phẩm” phù hợp mặt hình thức ngữ nghĩa Về thuật ngữ “bản tác phẩm” Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết: “Bản tác phẩm chép trực tiếp gián tiếp phần toàn tác phẩm” Tuy nhiên, coi phần tác phẩm tác phẩm được, có toàn tác phẩm tác phẩm Bởi lẽ, quan niệm phần trích dẫn tác phẩm bị coi tác phẩm Pháp luật điều chỉnh phần trích dẫn tác phẩm tác phẩm khác Quyền trích dẫn tác phẩm không bị pháp luật ngăn cấm quy định Điều 25 Luật SHTT Từ trên, thiết nghĩ vấn đề cần có quy định rõ mức độ, giới hạn chép tác phẩm đến phần trăm? dấu hiệu pháp lý khác để cách xác C KẾT LUẬN Hiện nay, nhiều quốc gia phát triển, sở pháp lý cho quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng mức độ hoàn thiện Còn Việt Nam, sở pháp lý cho Luật Sở hữu trí tuệ đồng thời chế định bảo hộ quyền tác giả trình xây dựng hoàn thiện Tuy vậy, để áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ thật hiệu sống, cần phải xác định nâng cao tầm quan trọng hai vấn đề: hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ Những phân tích rằng: quy định pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền tác giả chưa mức độ hoàn thiện, bộc lộ nhiều hạn chế dẫn đến trình áp dụng thể hiệu chưa cao, chế bảo đảm thực thi chưa tốt Thực tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như: sở pháp lý quyền tác giả chưa hoàn thiện, nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng vấn đề bảo hộ quyền tác giả; trình độ kinh nghiệm người làm công tác chưa tốt Em mong rằng, qua nghiên cứu nho nhỏ đóng góp phần vào công cải cách pháp luật, phục vụ Nhà nước Nhân dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, 2013 Bộ Luật Dân 2005 Bộ Luật Dân 2015, Nxb Lao Động, 2016 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), Nxb Lao Động, 2016 Chính Phủ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan, ngày 21 tháng năm 2006 Chính Phủ, Nghị định số 85/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan, ngày 20 tháng năm 2011 http://moj.gov.vn/ http://www.chinhphu.vn/ http://vbpl.vn/ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI SHTT: Sở hữu trí tuệ ... Tuy vậy, để áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ thật hiệu sống, cần phải xác định nâng cao tầm quan trọng hai vấn đề: hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ Những phân tích... xác C KẾT LUẬN Hiện nay, nhiều quốc gia phát triển, sở pháp lý cho quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng mức độ hoàn thiện Còn Việt Nam, sở pháp lý cho Luật Sở hữu trí tuệ đồng... tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả quyền liên quan: “Tin tức thời tuý đưa tin quy định khoản Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ thông tin báo chí ngắn hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Về chế định bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 2009), Về chế định bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 2009), Về chế định bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 2009)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập