Những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (phá sản)

17 94 0
  • Loading ...
Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:07

A. ĐẶT VẤN ĐỀ1 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ2 I. Lý luận chung về thủ tục phục hồi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán2 1. Khái niệm doanh nghiệp mất khả năng thanh toán2 2. Khái niệm phá sản3 3. Thủ tục phục hồi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán4 4. Vai trò của thủ tục phục hồi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán5 II. Quy định của pháp luật về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh5 1. Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh5 2. Nội dung và trình tự hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh7 3. Trình tự, thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lâm vào tình trang phá sản8 4. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản12 III. Bình luận, đánh giá về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo Luật phá sản 201413 1. Ưu điểm13 2. Hạn chế14 IV. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản14 C. KẾT LUẬN15 BÀI TẬP TIỂU LUẬN MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI CHỦ ĐỀ 5: Những quy định pháp luật Việt Nam hành thủ tục phục hồi doanh nghiệp khả toán? A ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, nhiều quốc gia có kinh tế lớn mạnh, phá sản doanh nghiệp tượng kinh tế - xã hội tồn khách quan tiến trình lịch sử kinh tế thị trường Tương tự vậy, kinh tế thị trường Việt Nam, tượng Có thể nhận định sản phẩm khách quan trình cạnh tranh, trình đào thải chọn lọc tự nhiên: chủ thể kinh doanh làm ăn thua lỗ, hiệu dẫn đến khả toán, tất yếu phải chấm dứt tồn qua việc bị tuyên bố phá sản điều đồng nghĩa với việc có doanh nghiệp biết tận dụng thời cơ, năm bắt hội hoạt động thực có hiệu tiếp tục tồn kinh tế Phá sản có vai trò lọc thị trường, cấu lại kinh tế, làm cho kinh tế thị trường trở nên với chất Mặt khác, luật phá sản giúp doanh nghiệp có hội phục hồi hoạt động kinh doanh Phục hồi hoạt động kinh doanh nôi dung quan trọng thủ tục phá sản Trong điều kiện ngày nay, pháp luật phá sản nước giới đề cao trọng điều chỉnh thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh Không nằm xu hướng chung này, pháp luật nước ta có điều chỉnh định thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.Chính thực tế diễn vậy, quy định pháp luật Việt Nam thủ tục phục hồi doanh nghiệp khả toán không doanh nghiệp mà người tiêu dùng quan tâm Điều khiến em có động lực để đặt mục tiêu nghiên cứu chủ đề: “Những quy định pháp luật Việt Nam hành thủ tục phục hồi doanh nghiệp khả toán” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Lý luận chung thủ tục phục hồi doanh nghiệp khả toán Khái niệm doanh nghiệp khả toán Theo quy định khoản 1, điều 4, Luật Phá sản 2014: “Doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán doanh nghiệp, hợp tác xã không thực nghĩa vụ toán khoản nợ thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn toán.” Như vậy, tòa án định tuyên bố phá sản doanh nghiệp khả toán coi tình trạng phá sản Hơn nữa, nhà lập pháp quy định giai đoạn chờ ba tháng kể từ ngày khoản nợ liên quan đến hạn, qua tạo thêm hội để doanh nghiệp toán nợ giảm áp lực “đe dọa” nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản từ phía chủ nợ Đó phương diện pháp lý, phương diện lý luận, nghiên cứu dấu hiệu khả toán doanh nghiệp cần ý đến đặc điểm: Thứ nhất, khả toán nghĩa doanh nghiệp hoàn toàn cạn kiệt tài sản Doanh nghiệp nhiều tài sản tài sản không bán nên doanh nghiệp tiền để toán khoản nợ Thứ hai, khả toán không tượng doanh nghiệp toán nợ mà thể doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, tài tuyệt vọng, lối thoát, có can thiệp Tòa án thông cảm chủ nợ Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh có giao kết hợp đồng mà sau phát sinh khoản nợ khoản nợ coi sở để đánh giá tình trạng phá sản doanh nghiệp Nhưng cần phân biệt với khoản nợ chủ doanh nghiệp tư nhân xác lập sở hợp đồng phục vụ cho sinh hoạt cá nhân gia đình họ Thứ tư, pháp luật không thiết quy định cụ thể khả toán khoản nợ lâm vào tình trạng phá sản, tình hình tài doanh nghiệp khác Thứ năm, chất việc khả toán không hẳn trùng với biểu bên trả nợ hay không Khái niệm phá sản Trong kinh tế thị trường nay, hàng ngày, phưong tiện thông tin đại bắt gặp vô số thông báo thành lập doanh nghiệp, với nhiều thông báo giải thể, phá sản doanh nghiệp Sau thành lập, muốn doanh nghiệp hoạt động, làm ăn có hiệu quả, nhiều lí mà nhiều doanh nghiệp, làm ăn thua lỗ, không thực mục tiêu kinh doanh, khả toán khoản nợ lâm vào tình trạng phá sản Bất doanh nghiệp không mong muốn đến kết cục lại điều phổ biến kinh tế thị trường doanh nghiệp chiến lược đắn để thực công việc kinh doanh Vì pháp luật có quy định khoản 2, điều 4, Luật phá sản 2014:“Phá sản tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán bị Tòa án nhân dân định tuyên bố phá sản” Như vậy, phá sản khái niệm dùng để doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản với điều kiện: khả toán bị Tòa án nhân dân định tuyên bố phá sản Từ thấy, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chưa hẳn phá sản, doanh nghiệp bị coi phá sản có định Tòa án Quy định so với quy định Luật phá sản 2004 tiêu chí xác định tình trạng phá sản quy định theo hướng ngắn gọn, đơn giản vào chất mà không vào việc doanh nghiệp không toán khoản nợ đến hạn không vào yêu cầu chủ nợ Luật Phá sản 2014 không dùng khái niệm “lâm vào tình trạng phá sản”, hay “không có khả toán được” trước mà dùng khái niệm “mất khả toán” “không thực nghĩa vụ toán khoản nợ” cho thấy, Luật Phá sản 2014 không yêu cầu việc xác định hay phải có chứng minh doanh nghiệp khả toán bảng cân đối tài Như vậy, cần xác định có khoản nợ đến thời điểm tòa án định việc mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp không toán tòa án định mở thủ tục phá sản Quy định bước tiến Luật phá sản 2014, phù hợp với thông lệ chung giới tạo điều kiện cho việc sớm mở thủ tục phá sản khả phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Thủ tục phục hồi doanh nghiệp khả toán Hiện nay, khoa học pháp lý văn pháp luật chưa đưa khái niệm thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Nhìn chung, có nhiều ý kiến bàn vấn đề này, chất thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Trong công trình khoa học có đưa quan điểm thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản: Thứ nhất, phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thủ tục tiến hành Tòa án Đây giai đoạn thủ tục giải yêu cầu phá sản doanh nghiệp sau Tòa án tiến hành mở thủ tục giải yêu cầu phá sản Tòa án người định thủ tục phục hồi Thứ hai, đối tượng áp dụng thủ tục phục hồi nhà kinh doanh (doanh nghiệp) khả toán nợ Đây lúc doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn tài nghĩa hoàn toàn cạn kiệt tài sản Thẩm phán xem xét định doanh nghiệp có khả phục hồi tầm quan trọng doanh nghiệp kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối tượng áp dụng thủ tục Thứ ba, thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thủ tục đặc biệt thủ tục phá sản Do thủ tục phục hồi áp dụng có đồng ý hội nghị chủ nợ, phân chia tài sản doanh nghiệp trình áp dụng thủ tục phục hồi Vai trò thủ tục phục hồi doanh nghiệp khả toán Thứ nhất, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn tài chính, hoạt động kinh doanh trở lại bình thường Đây mục đích tiên để xây dựng áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Thứ hai, tăng hiệu trả nợ cho chủ nợ, qua bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho chủ nợ người có liên quan Thể qua việc Luật Phá sản quy định cho chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đề xuất phương án phục hồi kinh doanh Điều góp phần bảo đảm tài sản doanh nghiệp, từ đảm bảo tài sản toán nợ cho chủ nợ Để bảo vệ tối đa quyền lợi ích họp pháp cho chủ nợ người có liên quan, phục hồi doanh nghiệp giải pháp mà họ mong muốn Vì doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn tiếp tục kinh doanh trở lại có khả toán nợ Thứ ba,góp phần bảo đảm, trì trật tự ổn định xã hội Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản kéo theo bạn hàng, đối tác họ chịu tác động định tài Và vấn đề khó giải việc làm tiền lương người lao động điều kiện cung lớn cầu Nếu phục hồi thành công giải thỏa đáng quyền lợi chủ nợ nợ góp phần làm giảm mâu thuẫn, căng thẳng có chủ thể Qua đó, góp phần trì trật tự, ổn định xã hội làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh II Quy định pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 1.1 Chủ thể xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Theo quy định khoản 1, điều 87, Luật Phá sản 2014 doanh nghiệp khả toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh tinh thần Nghị hội nghị chủ nợ Nội dung phương án có ý nghĩa quan trọng, định đến thành công thủ tục phục hồi Vì mà chủ thể xây dựng phương án cố gắng đưa phương án, giải pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó khăn 1.2 Nội dung phương án phục hồi hoạt động kỉnh doanh Điều 88, Luật Phá sản năm 2014 quy định nội dung bắt buộc có phương án là: kế hoạch, giải pháp cần thiết phục hồi doanh nghiệp điều kiện, thời hạn kế hoạch toán khoản nợ Các biện pháp cần thiết liệt kê như: huy động vốn mới, thay đổi mặt hàng sản xuất, đổi công nghệ sản xuất, giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ Bên cạnh Luật Phá sản đưa biện pháp mang tính dự liệu “các biện pháp khác không trái pháp luật”(điểm h khoản điều 88) Đây nội dung bắt buộc phương án phục hồi kinh doanh thông qua nội dung đó, vừa thể yếu tố cứu vãn, phục hồi hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo lợi ích chủ nợ trình áp dụng thủ tục phục hồi Vì thế, việc hội nghị chủ nợ có thông qua hay không thông qua phương án phục hồi doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nội dung phương án phục hồi trình bày hội nghị chủ nợ Tại hội nghị, chủ nợ xem xét, đánh giá tính khả thi hiệu nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh để đến định Điều quan tâm lớn chủ nợ xem xét nội dung phuơng án phục hồi kinh doanh thời gian, kế hoạch toán nợ cho chủ nợ chủ nợ xem xét khả toán nợ theo thời hạn cam kết từ phía doanh nghiệp 1.3 Thời hạn xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Việc xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh phải thực thời hạn 30 ngày kể từ ngày hội nghị chủ nợ thông qua Nghị Sau doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý cho ý kiến Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản gửi ý kiến cho doanh nghiệp để hoàn thiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản, chủ nợ, Ban đại diện chủ nợ (nếu có) Đồng thời, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản có nhiệm vụ báo cáo Thẩm phán Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản, Thẩm phán xem xét trước đưa phương án Hội nghị chủ nợ xem xét thông qua (Điều 87, Luật Phá sản 2014) Nội dung trình tự hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Điều 91, Luật Phá sản 2014 quy định nội dung trình tự hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Theo đó, thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khả toán Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Hội nghị chủ nợ tiến hành sau: Thẩm phán phân công phụ trách khai mạc hội nghị chủ nợ Hội nghị chủ nợ biểu thông qua việc cử Thư ký hội nghị chủ nợ theo đề xuất Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản để ghi biên hội nghị chủ nợ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản báo cáo có mặt, vắng mặt người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông báo triệu tập Tòa án nhân dân, lý vắng mặt kiểm tra cước người tham gia hội nghị chủ nợ Thẩm phán thông báo với hội nghị chủ nợ người tham gia hội nghị chủ nợ Đại diện doanh nghiệp trình bày phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Người tham gia hội nghị chủ nợ trình bày ý kiến phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Hội nghị chủ nợ thảo luận biểu thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Về chủ thể thông qua: từ thủ tục trên, thấy hội nghị chủ nợ có thẩm quyền định vấn đề quan trọng trình áp dụng thủ tục phục hồi nói chung thông qua phương án phục hồi nói riêng Quyền định thể việc có chấp nhận không chấp nhận phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, hội nghị chủ nợ tổ chức có thẩm quyền định việc thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Về thể thức thông qua: theo quy định Luật phá sản việc thông qua nội dung trình áp dụng thủ tục phục hồi hội nghị chủ nợ thể hình thức biểu Về điều kiện hợp lệ thông qua: Nghị Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nửa tổng số chủ nợ bảo đảm có mặt đại diện cho từ 65% tổng số nợ bảo đảm trở lên biểu tán thành Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm, phương án xử lý tài sản bảo đảm phải chủ nợ có bảo đảm tài sản đồng ý (khoản 5, điều 91) Trình tự, thủ tục thực phương án phuc hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lâm vào tình trang phá sản 3.1 Công nhận nghị phương án phục hồi kinh doanh Điều 92 Luật Phá sản năm 2014 quy định: 1.Thẩm phán định công nhận nghị Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán Nghị có hiệu lực tất người tham gia thủ tục phá sản có liên quan Kể từ ngày nghị có hiệu lực điều cấm, chịu giám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã quy định Điều 48 Điều 49 Luật chấm dứt Tòa án nhân dân gửi định công nhận nghị Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cấp thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày định Thẩm phán phụ trách vụ việc phá sản chủ thể có thẩm quyền định công nhận Nghị phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Quyết định công nhận Nghị hội nghị chủ nợ sở pháp lý để doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thực tế sở để chủ nợ bắt đầu thực nghĩa vụ giám sát doanh nghiệp Sau Thẩm phán định công nhận Nghị phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, Nghị có hiệu lực bên liên quan, ràng buộc chủ nợ - doanh nghiệp, người có quyền - nghĩa vụ liên quan cam kết nội dung phương án phục hồi, từ tạo điều kiện thuận lợi định để doanh nghiệp thực thành công phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 3.2 Giám sát thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Việc giám sát thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh quy định Điều 93: Sau Thẩm phán định công nhận nghị Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã Sáu tháng lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập báo cáo tình hình thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán thông báo cho chủ nợ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản, chủ nợ chủ thể vừa có quyền vừa có nghĩa vụ giám sát việc thực phương án phục hồi Thông qua hoạt động này, chủ nợ kiểm tra doanh nghiệp có thực đúng, thực đầy đủ nội dung cam kết phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian, kế hoạch trả nợ cho chủ nợ nhằm bảo vệ quyền lợi tốt kịp thời Để chủ thể thực tốt quyền giám sát mình, đòi hỏi phối hợp thuờng xuyên, chặt chẽ chủ thể với nhau, kiểm tra doanh nghiệp có thực thời gian toán đầy đủ khoản nợ cho chủ nợ hay không, từ đánh giá hiệu phương án phục hồi Ngoài ra, Tòa án có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua báo cáo tình hình thực phuơng án phục hồi hoạt động kinh doanh gửi đến cho Tòa án sáu tháng lần Trong trình thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, mối liên hệ chủ nợ - nợ hai chủ thể với Tòa án có vai trò quan trọng Thông qua việc cung cấp thông tin từ phía nợ chủ nợ trình thực nghĩa vụ giám sát doanh nghiệp giúp Tòa án có thông tin xác, khách quan tình hình thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Song Luật phá sản lại điều khoản qui định chế báo cáo kết giám sát từ phía chủ nợ cho Tòa án Chính điều tạo điều kiện cho chủ nợ không thực đầy đủ nghĩa vụ thiếu trách nhiệm trình giám sát thực phương án phục hồi doanh nghiệp 3.3 Thời hạn thực phương án phục hồi hoạt động kỉnh doanh Theo điều 89, Luật phá sản 2014, thời hạn thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh qui định sau: Thời hạn để thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán theo Nghị Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định thời hạn thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán thời hạn thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh không 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Đây quy định tương đối mềm dẻo, tự dân chủ Luật khống chế thời hạn tối đa cho việc thực phương án phục hồi Điều có nghĩa tùy thuộc vào tình hình cụ thể doanh nghiệp mà hội nghị chủ nợ đưa khoảng thời gian hợp lý cho việc thực phương án phục hồi Chỉ hội nghị chủ nợ không thống việc quy định thời hạn Luật điều chỉnh mức tối đa năm Hơn nữa, việc quy định giúp sớm loại thải doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản sau áp dụng giải pháp phục hồi khả cứu vãn, hạn chế tổn thất cho chủ nợ 3.4 Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trình thực Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng phương án phục hồi, nhiên để áp dụng thực tế chuyện đơn giản, xảy sai sót Để phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có tính khả thi, hiệu phù hợp với tình hình thực tế việc sửa đổi, bổ sung điều quan trọng Điều 94, Luật Phá sản 2014 quy định: Trong trình thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Thoả thuận việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã chấp nhận nửa tổng số chủ nợ bảo đảm có mặt đại diện cho từ 65% tổng số nợ bảo đảm trở lên biểu tán thành Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản gửi văn đề nghị Thẩm phán định công nhận thoả thuận sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã Quyết định công nhận thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán chủ nợ thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày định Đình thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản 4.1 Các trường hợp đình Căn khoản 1, điều 95: “Thẩm phán định đình thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán thuộc trường hợp sau: a) Doanh nghiệp, hợp tác xã thực xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; b) Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; c) Hết thời hạn thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán.” Như vậy, doanh nghiệp thực xong không thực hết thời hạn mà khả toán Tòa án công nhận điều định đình thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Như vậy, Luật Phá sản 2014 bỏ qua điều kiện đồng ý chủ nợ thông qua bỏ phiếu Đây quy định mới, giúp doanh nghiệp tự chủ động trình thực phương án phục hồi mà không lệ thuộc vào ý chí chủ nợ Nhưng Luật ràng buộc doanh nghiệp khoảng thời hạn thực theo quy định điều 89 4.2 Hậu pháp lý việc đình thủ tục phục hồi kinh doanh Hậu pháp lý việc đình thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh quy định cụ thể điều 96, Luật Phá sản 2014 hiểu sau: Nếu doanh nghiệp thực xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp coi không khả toán Thẩm phán phụ trách giải yêu cầu mở thủ tục phá sản có trách nhiệm thông báo văn việc chấm dứt quyền nghĩa vụ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản Nếu doanh nghiệp không thực hết thời hạn thực mà doanh nghiệp khả toán Thẩm phán định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản III Bình luận, đánh giá thủ thục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo Luật phá sản 2014 Ưu điểm Thứ nhất, đề cao vai trò hội nghị chủ nợ điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp, việc xây dựng, thông qua thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Sự tham gia chủ nợ vào việc xây dựng phương án phục hồi điều kiện để thông qua hội nghị chủ nợ có hội xem xét, lựa chọn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có hiệu quả, khả thi để bảo vệ lợi ích chủ nợ mà giúp doanh nghiệp phục hồi thành công Thứ hai, trọng đến lợi ích nhóm chủ nợ bảo đảm việc thông qua phuơng án phục hồi doanh nghiệp việc đình thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi nhóm chủ nợ gặp nhiều rủi ro so với nhóm chủ nợ có bảo đảm Thứ ba, quy định thời hạn thực phuơng án phục hồi hoạt động kinh doanh Luật phá sản tuơng đối mềm dẻo, khống chế thời hạn tối đa cho việc thực phuơng án phục hồi, tức tôn trọng khoảng thời gian hợp lý mà chủ nợ - nợ thỏa thuận Hạn chế Thứ nhất, giải pháp quy định khoản 2, điều 88 nghiêng nhóm giải pháp tổ chức lại doanh nghiệp giải pháp tài Thực tế, phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp liên quan đến vấn đề tài vấn đề pháp lý Có doanh nghiệp không toán đuợc nợ đến hạn chủ nợ có yêu cầu hoạt động kinh doanh bị thua lỗ song có doanh nghiệp việc không toán nợ đến hạn tượng thời, lý doanh nghiệp không đủ lượng tiền quỹ để toán khoản nợ đến hạn Thứ hai, mối liên hệ chủ nợ, doanh nghiệp Tòa án có vai trò quan trọng trình thực phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Luật Phá sản lại điều khoản quy định chế báo cáo kết giám sát từ phía chủ nợ cho Tòa án Điều tạo điều kiện cho chủ nợ không thực đầy đủ nghĩa vụ thiếu trách nhiệm trình giám sát IV Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Một là, nội dung phục hồi DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản cần xem xét vấn đề giải tài vấn đề pháp lý xuất phát từ thực tế, khoản nợ lý doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Muốn vậy, quy định Luật phá sản phải có điểm nhìn thực tế Quy định Luật phá sản cần linh hoạt, mềm dẻo hơn, có tính thực tiễn để hạn chế máy móc, cứng nhắc khó thực Hai là, Luật phá sản cần có điều khoản quy định chế báo cáo kết giám sát từ phía chủ nợ cho Tòa án thiết lập mối liên hệ chủ nợ, doanh nghiệp Tòa án trình thực phuơng án phục hồi hoạt động kinh doanh C KẾT LUẬN Hiện nay, Việt Nam ngày mở rộng quan hệ ngoại giao tham gia vào nhiều diễn đàn kinh tế Điều có nghĩa thị trường kinh tế có gia nhập kinh tế lớn phát triển, nên không tránh khỏi quy luật cạnh tranh khốc liệt Trong phần lớn doanh nghiệp nước ta doanh nghiệp vừa nhỏ, thiếu kinh nghiệm quản lý Đó thách thức đặt với doanh nghiệp Thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thủ tục quan trọng thủ tục phá sản doanh nghiệp Việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp gây hậu bất lợi cho xã hội trực tiếp tác động xấu đến quyền lợi ích hợp pháp thân chủ nợ, nợ, người lao động Song vấn đề mẻ nước ta Vì vậy, để phù hợp với bối cảnh nay, nhà làm luật cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói riêng thủ tục phá sản nói chung Danh mục tài liệu tham khảo Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại tập II, Nxb Công an Nhân dân, 2013 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật phá sản 2014, Nxb Lao Động, 2016 Luật phá sản 2004 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật doanh nghiệp 2014, Nxb Lao Động, 2015 http://www.moj.gov.vn http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-thu-tuc-phuc-hoi-hoat-dong-kinh-doanhcua-doanh-nghiep-hop-tac-xa-lam-vao-tinh-trang-pha-san-theo-luat-pha-san33147/ ... Giáo trình luật thương mại tập II, Nxb Công an Nhân dân, 2013 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật phá sản 2014, Nxb Lao Động, 2016 Luật phá sản 2004 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật doanh... nhà làm luật cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói riêng thủ tục phá sản nói chung Danh mục tài liệu tham khảo Trường Đại học luật. .. Muốn vậy, quy định Luật phá sản phải có điểm nhìn thực tế Quy định Luật phá sản cần linh hoạt, mềm dẻo hơn, có tính thực tiễn để hạn chế máy móc, cứng nhắc khó thực Hai là, Luật phá sản cần có
- Xem thêm -

Xem thêm: Những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (phá sản), Những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (phá sản), Những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán (phá sản)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập