Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Ernst Abbe
Ernst Abbe(11571 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 2094
10
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

Mô tả: Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn th¨m líp dù giê líp 11B7! TiÕt 8 - Bµi 4: C¹nh tranh trong s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng hãa 1. C¹nh tranh vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh 2. Môc ®Ých cña c¹nh tranh, c¸c lo¹i c¹nh tranh 3. TÝnh hai mÆt cña c¹nh tranh Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh là gì ? a) Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia SX KD với nhau nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong SX KD, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình 1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Em hãy dựa vào các khía cạnh sau để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh . - Pháp luật - Tính nhân văn - Hệ quả của cạnh tranh. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh + Là sự cạnh tranh đúng pháp luật. + Mang tính nhân văn + Có tác dụng kích thích kinh tế thị trư ờng phát triển đúng hướng Cạnh tranh không lành mạnh + Là sự cạnh tranh mà những thủ đoạn của nó vi phạm pháp luật pháp luật. + Làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Theo em nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh? b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Sự cần thiết khách quan của cạnh tranh - Do tồn tại nhiều chủ thể kinh tế khác nhau với tư cách là một đơn vị kinh tế độc lập nên không thể không cạnh tranh. Do điều kiện SX của mỗi chủ thể khác nhau nên chất lượng và chi phí SX khác nhau -> kết quả SX không giống nhau. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 2. Mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh: a. Mục đích của cạnh tranh: Theo em mục đích của cạnh tranh là gì ? Nó được biểu hiện thông qua những mặt nào ? Lấy ví dụ minh họa? - Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác. - Nó được thể hiện ở những mặt sau: + Cạnh tranh để chiếm các nguồn nguyên liệu, giành các nguồn lực SX khác. + Về KHCN + Chiếm thị trường tiêu thụ, nơi đầu tư, đơn đặt hàng, các hợp đồng. + Về chất lượng và giá cả hàng hóa. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 2. Mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh: b. Các loại cạnh tranh: Tìm hiểu qua trò chơi chọn ô màu Trß ch¬i chän « mµu Trß ch¬i chän « mµu 1 . c¹nh tranh Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh là gì ? a) Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh. văn - Hệ quả của cạnh tranh. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh + Là sự cạnh tranh đúng pháp

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-4-canh-tranh-trong-san-xuat-va-luu-thong-hang-hoa

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.305750131607 s. Memory usage = 18.42 MB