Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

24 2,134 10 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn th¨m líp dù giê líp 11B7! TiÕt 8 - Bµi 4: C¹nh tranh trong s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng hãa 1. C¹nh tranh vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh 2. Môc ®Ých cña c¹nh tranh, c¸c lo¹i c¹nh tranh 3. TÝnh hai mÆt cña c¹nh tranh Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh là gì ? a) Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia SX KD với nhau nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong SX KD, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình 1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Em hãy dựa vào các khía cạnh sau để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh . - Pháp luật - Tính nhân văn - Hệ quả của cạnh tranh. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh + Là sự cạnh tranh đúng pháp luật. + Mang tính nhân văn + Có tác dụng kích thích kinh tế thị trư ờng phát triển đúng hướng Cạnh tranh không lành mạnh + Là sự cạnh tranh mà những thủ đoạn của nó vi phạm pháp luật pháp luật. + Làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Theo em nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh? b) Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Sự cần thiết khách quan của cạnh tranh - Do tồn tại nhiều chủ thể kinh tế khác nhau với tư cách là một đơn vị kinh tế độc lập nên không thể không cạnh tranh. Do điều kiện SX của mỗi chủ thể khác nhau nên chất lượng và chi phí SX khác nhau -> kết quả SX không giống nhau. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 2. Mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh: a. Mục đích của cạnh tranh: Theo em mục đích của cạnh tranh là gì ? Nó được biểu hiện thông qua những mặt nào ? Lấy ví dụ minh họa? - Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác. - Nó được thể hiện ở những mặt sau: + Cạnh tranh để chiếm các nguồn nguyên liệu, giành các nguồn lực SX khác. + Về KHCN + Chiếm thị trường tiêu thụ, nơi đầu tư, đơn đặt hàng, các hợp đồng. + Về chất lượng và giá cả hàng hóa. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 2. Mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh: b. Các loại cạnh tranh: Tìm hiểu qua trò chơi chọn ô màu Trß ch¬i chän « mµu Trß ch¬i chän « mµu 1 [...]... cạnh tranh: b) Mặt hạn chế:- Nhà sản xuất kinh doanh chạy theo lợi nhuận mù quáng.- Giành giật khách hàng. - Nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.Mặt hạn chế của cạnh tranh là gì ?Lấy ví dụ minh hoạ. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 2. Mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh 3.... của cạnh tranh Trò chơi chọn ô màu213 Câu hỏi số 1:Để đạt được mục đích những người tham gia cạnh tranh thông qua các loại cạnh tranh nào? Tác động của từng loại cạnh tranh đó ?+ Họ phải thông qua 5 loại cạnh tranh: - Cạnh tranh giữa người bán với nhau- Cạnh tranh giữa người mua với nhau.- Cạnh tranh trong nội bộ ngành.- Cạnh tranh giữa các ngành.- Cạnh tranh trong nước và cạnh tranh. .. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh là gì ?a) Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là sựganh đua, sự đấu tranh về kinh tếgiữa các chủ thểtham gia SX KDvới nhau nhằmgiành những điềukiện thuận lợi trong SX KD,tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ đểthu được nhiều lợi ích nhất chomình1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: Trò chơi chọn... màu12 Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa2. Mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh: a. Mục đích của cạnh tranh: Theo em mục đích của cạnh tranh là gì ? Nó được biểu hiện thông qua những mặt nào ?Lấy ví dụ minh họa?- Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác.- Nó được thể hiện ở những mặt sau:+ Cạnh tranh để chiếm các... nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá , thúc đẩy xuất nhập khẩu và thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trò chơi chọn ô màu1 Trò chơi chọn ô màu Câu hỏi số 3:Em biết gì về các sự kiện của Việt Nam gần đây nói về cạnh tranh ?Sự kiện cạnh tranh giữa hàng dệt may của Việt Nam với hàng dệt may Trung QuốcHết thời gian Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa3.... nước.Hết thời gian suy nghÜ Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh+ Là sự cạnh tranh đúng pháp luật.+ Mang tính nhân văn+ Có tác dụng kích thích kinh tế thị trường phát triển đúng hướng Cạnh tranh không lành mạnh+ Là sự cạnh tranh mà những thủ đoạn của nó vi phạm pháp luật pháp luật.+ Làm rối loạn và kìm hÃm sự phát triển của kinh tế... khác.+ Về KHCN+ Chiếm thị trường tiêu thụ, nơi đầu tư, đơn đặt hàng, các hợp đồng.+ Về chất lượng và giá cả hàng hóa. Trò chơi chọn ô màu1 Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa3. Tính hai mặt của cạnh tranh: a) Mặt tích cực:Theo em cạnh tranh cónhững mặt tích cực nào ?-Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.- Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.-Thúc... nhập kinh tÕ quèc tÕ. Các loại cạnh tranh - Cạnh tranh giữa người bán với nhau : loại cạnh tranh này làm cho giá cả hàng hoá giảm, có lợi cho người mua, bất lợi cho người bán.- Cạnh tranh giữa người mua với nhau : loại cạnh tranh này có tác động ngược lại so với loại cạnh tranh giữa những người bán với nhau.- Cạnh tranh trong nội bộ nghành : loại cạnh tranh này có tác động kích thích KH... triển, san bằng giá trị hàng hoá của từng doanh nghiệp.- cạnh tranh giữa các nghành : loại cạnh tranh có tác động thúc đẩy tất cả các nghành kinh tế tăng trưởngvà phát triển nhanh chóng.- Cạnh tranh trong nước và cạnh tranh với ngoài nước : loại cạnh tranh này có tác động thúc đẩy sự hình thành và phát triển phân công và hợp tác lao động quốc tế , nối thị trường trong nước với thị trường . c¹nh tranh Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh là gì ? a) Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh. văn - Hệ quả của cạnh tranh. Tiết 8 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Cạnh tranh Cạnh tranh lành mạnh + Là sự cạnh tranh đúng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bình luận về tài liệu bai-4-canh-tranh-trong-san-xuat-va-luu-thong-hang-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP