bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo)

20 1,264 5 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

Phòng GD& ĐT huyện Triệu Phong Trường THCS Triệu Long Giáo viên: Lê Thị Lành Chào mừng quý thầy cô và các em! 1. Sự nóng chảy là gì? 2. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật như thế nào? 3. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? a. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước b. Đốt một ngọn nến c. Đốt một ngọn đèn dầu d. Đúc một cái chuông đồng 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 2. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi 3. c. Đốt một ngọn đèn dầu Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ I. Sự nóng chảy BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ b. Cách tiến hành Bảng 25.1 Thời gian Thời gian nguội (phút) nguội (phút) Nhiệt độ Nhiệt độ ( ( 0 0 C) C) Thể rắn Thể rắn hay lỏng hay lỏng 0 0 86 86 lỏng lỏng 1 1 84 84 lỏng lỏng 2 2 82 82 lỏng lỏng 3 3 81 81 lỏng lỏng 4 4 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 5 5 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 6 6 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 7 7 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 8 8 79 79 rắn rắn 9 9 77 77 rắn rắn 10 10 75 75 rắn rắn 11 11 72 72 rắn rắn 12 12 69 69 rắn rắn 13 13 66 66 rắn rắn 14 14 63 63 rắn rắn 15 15 60 60 rắn rắn BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ b. Cách tiến hành c. Vẽ đường biểu biễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặc Thời gian (phút) Nhiệt độ ( 0 C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 63 66 80 69 72 75 77 79 81 82 84 86 BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ b. Cách tiến hành c. Vẽ đường biểu biễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặc d. Nhận xét Khoảng thời gian (phút) Đường biểu diễn Nhiệt độ ( 0 C) Thể của băng phiến 0 4 47 715 Đoạn thẳng nằm nghiêng Đoạn thẳng nằm ngang Đoạn thẳng nằm nghiêng Giảm Không thay đổi Giảm Lỏng Lỏng và rắn Rắn Khoảng thời gian (phút) Đường biểu diễn Nhiệt độ ( 0 C) Thể của BP 0 4 nằm nghiêng Giảm Lỏng 47 nằm ngang Không thay đổi Lỏng và rắn 715 nằm nghiêng Giảm Rắn Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 3. Rút ra kết luận C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau: a. Băng phiến đông đặc ở (1) . Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)………… . nhiệt độ nóng chảy. b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) ………………………… (1) 79 0 C, 80 0 C, 81 0 C (2) bằng, lớn hơn, nhỏ hơn (3) thay đổi, không thay đổi 80 0 C bằng không thay đổi BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 3. Rút ra kết luận - Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là gì? Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn [...]... phần: Có thể em chưa biết- Làm bài tập trong sách bài tập: 24 -25.224 -25.8- Nghiên cứu trước bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ BAØI 25II. Sự đông đặc1. Dự đoán2. Phân tích kết quả thí nghiệm3. Rút ra kết luận- Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là gì? Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn BAØI 25II. Sự đông đặc1. Dự đoán2. Phân tích... 2: Phát biểu nào sau đây nói về sự nóng chảy và đông đặc là không đúng? a. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. b. Nhiệt độ nóng chảy của một chất cao hơn nhiệt độ đông đặc của chất đó. c. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.d. Nhiệt độ nóng chảy của một chất bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó. 123456789101112131415 BAØI 25II. Sự đông đặc1. Dự đoán2. Phân tích... Kẽm 420Đồng 1083 Băng phiến80Vàng 1064 Nước 0Thuỷ ngân-39 Rượu -117Nhiệt độ nóng chảy của một số chất-Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.- Trong thời gian nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ của vật không thay đổi.RẮN LỎNG Nóng chảy Đông đặc Chân thành cảm ơn thầy... kết luận- Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.-Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. - Trong thời gian nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ của vật không thay đổi.III. Vận dụngC5: Hình sau đây vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào? Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất... dầud. Đúc một cái chuông đồng1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng2. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi3. c. Đốt một ngọn đèn dầu BAØI 25II. Sự đông đặc1. Dự đoán2. Phân tích kết quả thí nghiệm3. Rút ra kết luận- Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C)Chất Nhiệt độ nóng chảy (0C)Vonfram 3370 Chì 327Thép... 00C?Câu6Gồm 15 chữ cái: Hầu hết các chất rắn đều nóng chảy và đông đặc ở 1 nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là gì?N H I Ệ T Đ Ộ N Ó N G C H Ả YCâu7Từ khoá:S Ự B A Y H Ơ I 1. Sự nóng chảy là gì?2. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật như thế nào?3. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? a. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nướcb. Đốt một ngọn nếnc.... của chất đó khi nóng chảy? Thời gian (phút)Nhiệt độ (0C)0 1 2 3 4 5 6 7-4-20246Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước đá-Từ phút 0 phút 1: nhiệt độ của nước đá tăng, thể rắn-Từ phút 1 phút 4: nhiệt độ không thay đổi, thể rắn và lỏng.-Từ phút 4 phút 7: nhiệt độ của nước tăng, thể lỏng Câu1S Ự N Ó N G C H Ả YGồm 10 chữ cái: Sự chuyển từ thể... Đ Ô N G Đ Ặ CGồm 9 chữ cái: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là gì?B Ă N G P H I Ế NCâu3Gồm 9 chữ cái: Chất nào có nhiệt độ nóng chảy ở 800C? K H Ô N G T H A Y Đ Ổ ICâu4Gồm 12 chữ cái: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của chất rắn như thế nào?N H I Ệ T K ẾCâu5Gồm 7 chữ cái: Dụng cụ để đo nhiệt độ được gọi là gì?N Ứ Ơ CGồm 4 chữ cái: Chất nào nóng chảy ở 00C?Câu6Gồm 15 chữ... đường biểu biễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặcThời gian(phút)Nhiệt độ (0C)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 1560636680697275777981828486 Câu 3: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự đông đặc?a. Đặt ly nước vào ngăn làm đá của tủ lạnhb. Đun nước trong ấm cho nó nóng lênc. Đốt nóng một ngọn... nóng lênc. Đốt nóng một ngọn nếnd. Đốt than trong lò cho nó cháy ra tro123456789101112131415 Phòng GD& ĐT huyện Triệu PhongTrường THCS Triệu LongGiáo viên: Lê Thị LànhChào mừng quý thầy cô và các em! . nói về sự nóng chảy và đông đặc là không đúng? a. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. b. Nhiệt độ nóng chảy của một chất cao hơn nhiệt độ đông đặc. độ nóng chảy của một số chất -Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo), bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo), bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo)

Bình luận về tài liệu bai-25-su-nong-chay-va-dong-dac-tiep-theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP