bai 13:chinh sach giao duc va dao tao

Robert Boyle
Robert Boyle(9613 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 14
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

Mô tả: Bµi 13 : chÝnh s¸ch gi¸o dôc & ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸. 1: ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - N©ng cao d©n trÝ. - §µo t¹o nh©n lùc. - Båi d­ìng nh©n tµi. a: NhiÖm vô cña gi¸o dôc & ®µo t¹o. Phßng thÝ nghiÖm §H n«ng l©m th¸i nguyªn §H QG Hµ Néi

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 13:chinh sach giao duc va dao tao, bai 13:chinh sach giao duc va dao tao

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13914918899536 s. Memory usage = 17.67 MB