bai 13:chinh sach giao duc va dao tao

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 283
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

Mô tả: Bµi 13 : chÝnh s¸ch gi¸o dôc & ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸. 1: ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - N©ng cao d©n trÝ. - §µo t¹o nh©n lùc. - Båi d­ìng nh©n tµi. a: NhiÖm vô cña gi¸o dôc & ®µo t¹o. Phßng thÝ nghiÖm §H n«ng l©m th¸i nguyªn §H QG Hµ Néi

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 13:chinh sach giao duc va dao tao, bai 13:chinh sach giao duc va dao tao

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-13-chinh-sach-giao-duc-va-dao-tao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.171399831772 s. Memory usage = 18.45 MB