Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả

David Brewster
David Brewster(11543 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 3925
9
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

Mô tả: PHÂN MÔN PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) • I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách quan sát tương quan ở vật Học sinh biết cách quan sát tương quan ở vật mẫu. mẫu. - Học sinh biết cách sắp xếp bố cục và dựng Học sinh biết cách sắp xếp bố cục và dựng hình; vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và gần hình; vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và gần giống mẫu. giống mẫu. - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tónh vật. Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tónh vật. II. Chuẩn bò: II. Chuẩn bò: • 1. Giáo viên: 1. Giáo viên: - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số tranh. - Tranh tónh vật: một số tranh. - Hình gợi ý cách vẽ. - Hình gợi ý cách vẽ. 2. Học sinh: 2. Học sinh: - Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy - Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy 3. Phương pháp dạy học: 3. Phương pháp dạy học: - Phương pháp trực quan - Phương pháp trực quan - Phương pháp quan sát - Phương pháp quan sát - Phương pháp luyện tập - Phương pháp luyện tập - Phương pháp trò chơi - Phương pháp trò chơi III. Tiến trình dạy-học III. Tiến trình dạy-học 1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút) 1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 3. Giới thiệu bài mới: 3. Giới thiệu bài mới: I. Quan sát, nhận xét: I. Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu lọ hoa,giới - Giới thiệu lọ hoa,giới thiệu quả,giới thiệu một số thiệu quả,giới thiệu một số cách sắp xếp. cách sắp xếp. - Giáo viên trình bày mẫu - Giáo viên trình bày mẫu vẽ vẽ - Khung hình chung của - Khung hình chung của tòan bộ mẫu vật. tòan bộ mẫu vật. - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa và - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa và quả. quả. - Đường hướng của hoa. - Đường hướng của hoa. II. Caùch döïng hình: II. Caùch döïng hình: Böôùc 1: Veõ phaùc khung hình chung. Böôùc 1: Veõ phaùc khung hình chung. Böôùc 2: Veõ phaùc khung hình rieâng. Böôùc 2: Veõ phaùc khung hình rieâng. Böôùc 3: Veõ hình chi tieát. Böôùc 3: Veõ hình chi tieát. . PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết. tranh tónh vật. II. Chuẩn bò: II. Chuẩn bò: • 1. Giáo viên: 1. Giáo viên: - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả, Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả, Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-2-ve-theo-mau-tinh-vat-lo-hoa-va-qua

Đăng ký

Generate time = 0.21186780929565 s. Memory usage = 18.57 MB