Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả

David Brewster
David Brewster(9787 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 3121
9
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

Mô tả: PHÂN MÔN PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) • I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách quan sát tương quan ở vật Học sinh biết cách quan sát tương quan ở vật mẫu. mẫu. - Học sinh biết cách sắp xếp bố cục và dựng Học sinh biết cách sắp xếp bố cục và dựng hình; vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và gần hình; vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và gần giống mẫu. giống mẫu. - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tónh vật. Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tónh vật. II. Chuẩn bò: II. Chuẩn bò: • 1. Giáo viên: 1. Giáo viên: - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số tranh. - Tranh tónh vật: một số tranh. - Hình gợi ý cách vẽ. - Hình gợi ý cách vẽ. 2. Học sinh: 2. Học sinh: - Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy - Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy 3. Phương pháp dạy học: 3. Phương pháp dạy học: - Phương pháp trực quan - Phương pháp trực quan - Phương pháp quan sát - Phương pháp quan sát - Phương pháp luyện tập - Phương pháp luyện tập - Phương pháp trò chơi - Phương pháp trò chơi III. Tiến trình dạy-học III. Tiến trình dạy-học 1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút) 1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 3. Giới thiệu bài mới: 3. Giới thiệu bài mới: I. Quan sát, nhận xét: I. Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu lọ hoa,giới - Giới thiệu lọ hoa,giới thiệu quả,giới thiệu một số thiệu quả,giới thiệu một số cách sắp xếp. cách sắp xếp. - Giáo viên trình bày mẫu - Giáo viên trình bày mẫu vẽ vẽ - Khung hình chung của - Khung hình chung của tòan bộ mẫu vật. tòan bộ mẫu vật. - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa và - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa và quả. quả. - Đường hướng của hoa. - Đường hướng của hoa. II. Caùch döïng hình: II. Caùch döïng hình: Böôùc 1: Veõ phaùc khung hình chung. Böôùc 1: Veõ phaùc khung hình chung. Böôùc 2: Veõ phaùc khung hình rieâng. Böôùc 2: Veõ phaùc khung hình rieâng. Böôùc 3: Veõ hình chi tieát. Böôùc 3: Veõ hình chi tieát. . PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết. tranh tónh vật. II. Chuẩn bò: II. Chuẩn bò: • 1. Giáo viên: 1. Giáo viên: - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả, Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả, Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13290596008301 s. Memory usage = 17.72 MB