Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả

13 4,015 9 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

PHÂN MÔN PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) • I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách quan sát tương quan ở vật Học sinh biết cách quan sát tương quan ở vật mẫu. mẫu. - Học sinh biết cách sắp xếp bố cục và dựng Học sinh biết cách sắp xếp bố cục và dựng hình; vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và gần hình; vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và gần giống mẫu. giống mẫu. - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tónh vật. Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tónh vật. II. Chuẩn bò: II. Chuẩn bò: • 1. Giáo viên: 1. Giáo viên: - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số tranh. - Tranh tónh vật: một số tranh. - Hình gợi ý cách vẽ. - Hình gợi ý cách vẽ. 2. Học sinh: 2. Học sinh: - Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy - Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy 3. Phương pháp dạy học: 3. Phương pháp dạy học: - Phương pháp trực quan - Phương pháp trực quan - Phương pháp quan sát - Phương pháp quan sát - Phương pháp luyện tập - Phương pháp luyện tập - Phương pháp trò chơi - Phương pháp trò chơi III. Tiến trình dạy-học III. Tiến trình dạy-học 1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút) 1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) 3. Giới thiệu bài mới: 3. Giới thiệu bài mới: I. Quan sát, nhận xét: I. Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu lọ hoa,giới - Giới thiệu lọ hoa,giới thiệu quả,giới thiệu một số thiệu quả,giới thiệu một số cách sắp xếp. cách sắp xếp. - Giáo viên trình bày mẫu - Giáo viên trình bày mẫu vẽ vẽ - Khung hình chung của - Khung hình chung của tòan bộ mẫu vật. tòan bộ mẫu vật. - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa và - Vó trí, tỉ lệ của lọ, hoa và quả. quả. - Đường hướng của hoa. - Đường hướng của hoa. II. Caùch döïng hình: II. Caùch döïng hình: Böôùc 1: Veõ phaùc khung hình chung. Böôùc 1: Veõ phaùc khung hình chung. Böôùc 2: Veõ phaùc khung hình rieâng. Böôùc 2: Veõ phaùc khung hình rieâng. Böôùc 3: Veõ hình chi tieát. Böôùc 3: Veõ hình chi tieát. [...]... phút)2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)3. Giới thiệu bài mới:3. Giới thiệu bài mới: II. Chuaồn bũ:II. Chuaồn bũ:ã1. Giaựo vieõn:1. Giaựo vieõn:- Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số tranh.- Tranh tónh vật: một số tranh.- Hình gợi ý cách vẽ. - Hình gợi ý cách vẽ. 2. Học sinh:2. Học sinh:- Dụng cụ học tập: Giấy vẽ, viết chì,... Giấy vẽ, viết chì, màu, tẩy3. Phương pháp dạy học:3. Phương pháp dạy học:- Phương pháp trực quan- Phương pháp trực quan- Phương pháp quan sát- Phương pháp quan sát- Phương pháp luyện tập- Phương pháp luyện tập- Phương pháp trò chơi- Phương pháp trò chơi PHÂN MÔNPHÂN MÔNVẼ THEO MẪUVẼ THEO MẪUTuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Bước 3: Vẽ hình chi tiết.Bước 3: Vẽ . PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 Tuần: 2 – Bài: 2 – Lớp: 9 VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU : : LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết 1) LỌ, HOA VÀ QUẢ(Tiết. tranh tónh vật. II. Chuẩn bò: II. Chuẩn bò: • 1. Giáo viên: 1. Giáo viên: - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Mẫu vẽ: lọ. hoa và quả. - Tranh tónh vật: một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả, Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả, Bài 2: Vẽ theo mẫu: tĩnh vật Lọ hoa và Quả

Bình luận về tài liệu bai-2-ve-theo-mau-tinh-vat-lo-hoa-va-qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP