Cac dang toan huu co tong hop 11NC

116 683 4
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 15:05

Cac dang toan huu co tong hop 11NC . < số nhóm − COOH Số nhóm − NH 2 = số nhóm − COOH ↑ CO 2 2H 2 N−R−COOH + Na 2 CO 3 → 2H 2 N−R−COONa + CO 2 ↑ + H 2 O Amin Quì tím Hóa xanh Glucozơ Cu(OH). NH 0 t → ↑ CO 2 2R − COOH + Na 2 CO 3 → 2R − COONa + CO 2 ↑ + H 2 O Aminoaxit Hóa xanh Hóa đỏ Không đổi Số nhóm − NH 2 > số nhóm − COOH Số nhóm −
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac dang toan huu co tong hop 11NC, Cac dang toan huu co tong hop 11NC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn