PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1198
16
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:26

Mô tả: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết HKI: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết HKII: 3 tiết x 17 tuần =51 tiết Học kỳ I Bài/Unit Tuần Nội dung Số tiết Tiết PP Ghi chú Unit 1 Back to school (5 tiết) 01 01 01 02 02 02 Ôn tập kiểm tra A1,A2 A3,A4,A5 B1,B2 B3,B4 B5,B6 1 2 3 4 5 01 02 03 04 05 06 Unit 2 Personal information (6 tiết) 03 03 03 04 04 04 A1,A2,A3 A4,A5 A6*,A7* B1,B2,B3 B4,B5 B6,B7,B8* 1 2 3 4 5 6 07 08 09 10 11 12 Unit 3 At home (5 tiết) 05 05 05 06 06 A1 A2,A3, A4* B1 B2,B3,B4 B5,B6* 1 2 3 4 4 13 14 15 16 17 06 07 07 Language focus1 Kiểm tra 1 tiết – bài số 1 Chữa bài kiểm tra 1 1 1 18 19 20 Unit 4 At school (5 tiết) 07 08 08 08 09 A1,A2 A3,A4 A5,A6 B1 B2,B3,B4 1 2 3 4 5 21 22 23 24 25 Unit 5 Work and play (5 tiết) 09 09 10 10 10 A1 A2,A3* A4,A5,A6* B1,B2 B3,B4* 1 2 3 4 5 26 27 28 29 30 Unit 6 After school (6 tiết) 11 11 11 12 12 12 A1 A2 A3,A4 B1 B2 B3,B4* 1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 35 36 Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 1 Dự thảo 13 13 13 Language focus 2 Kiểm tra 1 tiết – bài số 2 Chữa bài kiểm tra 1 1 1 37 38 39 Unit 7 The world of work (5 tiết) 14 14 14 15 15 A1 A2,A3 A4 B1 B2,B3,B4 1 2 3 4 5 40 41 42 43 44 Unit 8 Places (5 tiết) 15 16 16 16 17 A1,A2 A3,A4,A5 B1 B2,B3 B4,B5 1 2 3 4 5 45 46 47 48 49 17 17 18 18 18 Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Kiểm tra học kỳ I 1 1 1 1 1 50 51 52 53 54 Học kỳ II Bài/Unit Tuần Nội dung Số Tiết Tiết PP Ghi chú Unit 9 At home and away (5 tiết) 19 19 19 20 20 A1 A2 A3,A4 B1,B2 B3,B4 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 20 Language focus 3 1 60 Unit 10 Health and hygience (5 tiết) 21 21 21 22 22 A1 A2,A3,A4 B1 B2,B3 B4,B5* 1 2 3 4 5 61 62 63 64 65 Unit 11 Keep fit, stay heathy (5 tiết) 22 23 23 23 24 A1 A2,A3 B1 B2*,B3 B4 1 2 3 4 5 66 67 68 69 70 Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 2 24 24 Kiểm tra 1 tiết – bài số 3 Chữa bài kiểm tra 1 1 71 72 Unit 12 Let’s eat (5 tiết) 25 25 25 26 26 A1,A2 A3,A4 B1 B2 B3*,B4 1 2 3 4 5 73 74 75 76 77 26 Language focus 4 1 78 Unit 13 Activities (5 tiết) 27 27 27 28 28 A1,A2* A3 A4,A5 B1,B2 B3,B4* 1 2 3 4 5 79 80 81 82 83 Unit 14 Freetime full (5 tiết) 28 29 29 29 30 A1 A2 A3 B1,B2 B3,B4 1 2 3 4 5 84 85 86 87 88 30 30 Kiểm tra 1 tiết – bài số 4 Chữa bài kiểm tra 1 1 89 90 Unit 15 Going out (5 tiết) 31 31 31 32 32 A1 A2 A3* B1,B2 B3,B4 1 2 3 4 5 91 92 93 94 95 Unit 16 People and Places (5 tiết) 32 33 33 33 34 A1,A2 A3,A4 B1 B2,B3* B4,B5 1 2 3 4 5 96 97 98 99 100 34 34 35 35 35 Language focus Ôn tập Ôn tập Ôn tập Kiểm tra học kỳ II 1 2 3 4 5 101 102 103 104 105 PPCT này dựa trên số tiết quy định của Bộ GD, tùy theo đặc điểm từng trường, từng đơn vị, chúng ta có thể phân phối cho phù hợp! Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 3 . 23 24 A1 A2,A3 B1 B2*,B3 B4 1 2 3 4 5 66 67 68 69 70 Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 2 24 24 Kiểm tra. trường, từng đơn vị, chúng ta có thể phân phối cho phù hợp! Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 3

— Xem thêm —

Xem thêm: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-mon-tieng-anh-lop-7-doc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.107641935349 s. Memory usage = 18.42 MB