giao an dia 7

21 93 0
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . 4. Củng cố_ Dặn dò: a. Củng cố: ? Nhắc lại điểm của môi trờng đới nóng. ? Mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trờng đới nóng. b. Dặn dò: Ôn tập ch ong I, II. xem lại các bài đã học để tiết sau ôn tập ________________________________________________________ Ngày soạn:01/10/2008 Ngày giảng:02/10/2008 Tiết 13 Ôn tập Phần I: Thành phần nhân văn của môi trờng Phần II: Môi trờng đới nóng.Hoạt động kinh tế của con ngời ở môi trrờng đới nóng. I.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Nhằm củng cố toàn bộ nội dung kién thức cơ bản của phần I và chơng I của phần II. 2.Kỹ năng: -Rèn cho HS kỹ năng đọc bản đồ, ảnh địa lý, biểu đồ khí hậu và nhận biết các môi trờng đới nóng qua ảnh địa lí. - Thảo luận nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trờng thiên nhiên. II.Ph ơng tiện 1.GV: - Hình vẽ, tranh, bản đồ, lợc đồ SGK từ bài 1-> 12. - Bản đồ các môi trờng địa lí.+ Bản đồ phân bố dân c và đô thị. 2.HS : SGK , Tập bản đồ địa 7 III.Tiến trình 1.ổn định lớp: 7a 7b 7c 2.Đặt vấn đề (1): Châu á là 1 châu lục đông dân, gia tăng nhanh-> Bùng nổ dân số, phân bố dân c không đều, trong những năm gần đây tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh. Trong tiết ôn tập các em phân biệt đợc đặc điểm khác nhau cơ bản giữa 3 môi trờng: Xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa. Hoạt động của GV và HS Tg Nội dung *HĐ1: Phần I: Thành phần nhân văn của môi trờng. - GV hớng dẫn HS q/sát H.1.1: ? So sánh hình dạng 2 tháp tuổi A,B- tập bản đồ địa 7. - Q/sát H.1.2: ? Nhận xét về tình hình gia tăng dân số từ đầu thế kỉ XIX -> cuối TK XX. I. Phần I: Thành phần nhân văn của môi trờng. 1. Dân số: - D/số là nguồn lao động. - D/số tăng nhanh. - Bùng nổ dân số: + Các nớc phát triển tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao-> Bùng nổ d/số. Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 27 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . - Q/sát H.1.3, 1.4: ? So sánh về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nớc phát triển và các nớc đang phát triển. ? Bùng nổ dân số gây hậu quả gì. ? Biện pháp. - Q/sát h.2.1: ? Nhận xét về sự phân bố dânc T/g. Nơi tập trung đông dân. + Hậu quả: + Biện pháp: 2. Sự phân bố dan c và các chủng tộc trên thế giới. a. Sự phân bố dânc c: => Dân c trên thế giới phân boó không đồng đều tập rung ở các khu vực: Đ.A, ĐNA, N.A, Tây và trung Âu b. Các chủng tộc - Q/sát H.2.2 cho biết: ? Dân c thế giới chia thành mấy chủng tộc. ? Phân bố các chủng tộc. ? So sánh sự khác nhau giữa quần c đô thị và quần c nông thôn. - Q/sát H.3.3: ? T/giới có bao nhiêu siêu đô thị trên 8 triệu dân. ? đọc tên các siêu đô thị ở châu á. ? Đặc điểm của môi trờng xích đạo ẩm. ? Đặc điểm của môi trờng nhiệt đới. ? Đặc điểm của môi trờng nhiệt đới gió mùa. ? Phân biệt 3 hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng. Căn cứ vào các đặc điẻm bên ngoài (Mắt mũi, da, )chia thành 3 chủng tộc. 3. Quần c đô thị hoá - Quần c nông thôn và quần c đô thị. - Đô thị hoá, các siêu đô thị. II. Phần II: Các môi trờng địa lí Chơng I: Môi trờng đới nóng. Các hoạt động của kinh tế ở môi trờng đới nóng. 1. Đới nóng có 4 môi trờng: - Môi trờng xích đạo ẩm. - Môi trờng nhiệt đới. - Môi trờng nhiệt đới gió mùa. - Môi trờng hoang mạc. 2. Hình thc canh tác nông nghiệp ở đới nóng. - Làm rẫy - Thâm canh lúa nớc - Sản xuất hàng hoá theo quy mô lớn. 3. Hoạt động sản xuất N 2 ở đới nóng. - Đặc điểm sản xuất nông nghiệp> + Thuận lợi. Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 28 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . ? Những thuận lợi và khó khăn của KH -> SX N 2 ? Biện pháp. ? Sản phẩm N 2 chủ yếu của đới nóng ? Tình hình tăng d/số hiện nay của đới nóng ? Sức ép của d/số tới đ/sống, tài nguyên và môi trờng. + Khó khăn + Biện pháp - Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của đới nóng. 4. Dân số và sức ép d/số tới TN- MT ở đới nóng. - Dân số:. Dân số tăng nhanh -> Bùng nổ d/số - Sức ép d/số tới TN-MT ở đới nóng - Dân số tăng -> bình quân lơng thực đầu ngời giảm. - Biện pháp: giảm mức tăng d/số, tăng lơng thực đầu ngời. 3. Củng cố- Dặn dò. a. củng cố: + Nhắc lại K/Tcơ bản của phần I và C.I phần II.Toàn bộ bài tập trong tập bản đồ địa 7 b. Dặn dò: Giờ sau kiểm tra 1 tiết ________________________________________________________________ S:01/10/08 G:04/10/08 Tiết 14 Kiểm tra 1 tiết I.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Nhằm đánh giá sự nhận thức của HS về phần I và chơng I của phần II. - Đánh giá cách viết bài của HS. 2.Kỹ năng: -Rèn cho HS kỹ năng viết bài. Kĩ năng t duy, phân tích, so sánh. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác trong kiểm tra. II.Ph ơng tiện 1.GV: - Đề kiểm tra trên bảng phụ 2.HS : Giấy kiểm tra + Kiến thức. III.Tiến trình 1.ổn định lớp: 7a 7b 7c 2. Bài kiểm tra. A. Đề bài I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1 : Hãy nối biểu đồ lợng ma A,B,C cho phù hợp với biểu đồ lu lợng nớc sông X,Y. Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 29 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . Biểu đồ l- ợng ma Chế độ ma Biểu đồ lu l- ợng nớc Chế độ nớc sông A Ma quanh năm X Có đầy nớc quanh năm B Ma theo mùa, có 1 mùa ma và 1 mùa khô Y Có 1 mùa lũ và 1 mùa cạn(tháng nào sông cũng có nớc) C Có thời kì khô hạn kéo dài Câu 2 :Chọn đáp án đúng trong các trờng hợp sau. a/Hình ảnh của rừng rậm là đặc trng của kiểu khí hậu nào sau đây. A/Môi trờng hoang mạc. B/ Môi trờng nhiệt đới. C/ Môi trờng xích đạo ẩm. D/ Môi trờng nhiệt đới gió mùa. b/ Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là đ 2 nổi bật của m/t nhiệt đới gió mùa. A./ Có 2 mùa: Mùa ma và mùa khô trong 1 năm. B./ Có 1 thời kì khô hạn kéo dài trong 6 tháng trong mùa khô. C./ Có lợng ma trung bình năm trên 1500mm, tập trung trong mùa ma. D./ Có nhiệt độ, lợng ma thay đổi theo mùa và có thời tiết diễn biến thất thờng vào những thời kì chuyển gió. c/Dân số tăng nhanh có tác hại đến tài nguyên môi trờng là: A/Tài nguyên cạn kiệt. B/Môi trờng ô nhiễm. C/ Tài nguyên cạn kiệt ,môi trờng không ô nhiễm. D/ Tài nguyên cạn kiệt ,môi trờng ô nhiễm. d/Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc chính. A/4 B./3 C./2 D./1 II. Tự luận: (7 điểm) câu1: Hãy cho biết quần c nông thôn và quần c thành thị có đặc điểm gì khác nhau? Câu 2: Nêu những thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở môi trờng nhiệt đới gió mùa.Từ đó đa ra các biện pháp khắc phục. B. đáp án I. Trắc nghiệm: (3 điểm): Mỗi ý đúng 0,5 ( điểm). Câu 1: A X ; B Y Câu 2: a./ C b./ D c./D d./B II. Tự luận: (7 điểm) câu1: (3 điểm): Đặc điểm khác nhau giữa quần c nông thôn và quần c thành thị. Loại hình Mật độ dân số Hoạt động kinh tế chủ yếu Kiến trúc nhà của Quần c nông thôn Thấp Nông nghiệp Tha Quần c thành thị Cao Công nghiệp, dịch vụ San sát, cao tầng Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 30 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . Câu 2: (4 điểm): Mỗi ý đúng 1( điểm): +Thuận lợi :- Có nhiệt độ và lợng ma thích hợp với nhiều loại cây trồng ,vật nuôi. +Khó khăn:- Thời tiết có diễn biến thất thờng, thờng xuyên xảy ra bão lụt,dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi và cho con ngời. +Biện pháp:- Trồng và bảo vệ rừng,xây dựng các công trình thuỷ lợi ,các biện pháp phòng chống thiên tai,dịch bệnh. -Chọn giống cây trồng ,vật nuôi hợp lí cho từng thời vụ. 3. Nhận xét-Dặn dò: - Chuẩn bị bài 13: Môi trờng đới ôn hoà: + Nắm đợc đặc điểm cơ bản của đới ôn hoà. + Hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa các kiểu KH của đới ôn hoà. + ảnh hởng của KH-> thực vật. IV. Đánh giá nhận xét bài kiểm tra. ________________________________________________________ Chơng II : Môi trờng đới ôn hoà Hoạt động kinh tế của con ngời ở đới ôn hoà . Tiết 15 Môi trờng đới ôn hoà I.Mục tiêu 1.Kiến thức: HS cần nắm đợc: - Hai đặc điểm cơ bản của mổitờng đới ôn hoà. Tính thất thòng do vị trí trung gian, tính đa dạng thể hiện ở sự biến đôi của thiên nhiên cả trong thời gian và không gian. - Hiểu đợc và phân biệt đợc sự khác nhau giữa các kiểu khí hậu của đới ôn hoà qua biểu đồ khí hậu. - Sự thay đổi của t 0 , lợng ma khác nhau có ảnh hởng đến sự phân bố các kiểu rừng ở đới ôn hoà. 2.Kỹ năng: -Rèn cho HS kỹ năng đọc, phân tích bản đồ, ảnh địa lý, biểu đồ khí hậu và nhận biết các kiểu khí hậu qua ảnh địa lí biểu đồ - Thảo luận nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục tính tích cc tự giác trong học tập. II.Ph ơng tiện: - Bản đồ các môi trờng địa lí.Tập bản đồ địa 7 Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 31 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . III.Tiến trình 1.ổn định lớp: 7a 7b 7c 2.Đặt vấn đề (1): Đới ôn hoà chiếm 1/2 S đất nổi rên bề mặt Trái Đất. Với vị trí trung gian, môi rờng đới ôn hoà có những nét khác biệt với các môi trờng khác và hết sức đa dạng. Để hiểu rõ hơn.bài hôm nay. 3.Bài mới: Hoạt động của GV và HS Tg Nội dung HĐ1:Tìm hiểu về khí hậu ở đới ôn hoà - Dựa vào H.13.1: ? Xác định vị trí đới ôn hoà. - Dựa voà đới nóng, lạnh và vĩ độ: ? so sánh phần đất đai đới ôn hoà ở BBC và NBC * Cho HS phân tích bảng số liệu ở 3 địa điểm để thấy rõ tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hoà. Vị trí: Đới ôn hoà nằm giữa đới nóng và đớilạnh. + t 0 trung bình năm: + Ma: Ko nhiều nh đới nóng. * GV hớng dẫn HS đọc lợc đồ H13.1: Giải thích các kí hiệu: gió tây, dòng biển nóng, lanh. Làm cho HS thấy rõ sự khác nhau giữa đợt khí lạnh(t 0 xuống đột ngột < 0 0 c, gió mạnh, tuyết rơi dày)với đợt khí nóng(t 0 tăng cao, khô, dễ gây cháy ở nhiều nơi) ? Nguyên nhân gây ra thời tiết thất thờng. ? ảnh hởng của biến động thời tiết -> sản xuất và đời sống. HĐ2: . Sự phân hoá của môi trờng. * GV cho HS quan sát ảnh 4 mùa Tr 59,60. ? Nhận xét sự bién đổi cảnh sắc thiên nhiên đới ôn hoà theo thời gian trong năm. ( Thời tiết đới ôn hoà biến đổi theo 4 mùa khác với nớc ta thay đổi theo 2 mùa) - GV cho biết thời gian từng mùa, thời tiết từng mùa, sự biến đổi từng mùa. (bảng phụ) * Y/cầu HS q/sát lợc đồ H.13.1 ? Nêu tên các kiểu môi trờng. ? Xác định vị trí các kiểu môi trờng. - Cho HS quan sát các dòng biển nóng: 17 17 1. Khí hậu. - đới ôn hoà nằm giữa đới nóng và đới lạnh. - Thời tiết thay đổi thất thờng, do: + Vị trí trung gian giữa hải dơng và lục địa. + Vị trí trung gian giữa khối khí nóng và khối khí lạnh. 2. Sự phân hoá của môi tr ờng. - Môi trờng đới ôn hoà: Học trên lợc đồ H.13.1 (SGK) Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 32 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . ? Chúng có mối quan hệ ntn với các kiểu môi trờng ô đới hải dơng. ? Châu á từ T-Đ có các kiểu môi tròng nào. B- N có các kiểu môi trờng nào? ? Bắc Mỹ từ T-Đ có kiểu môi trờng nào. B- N có kiểu môi trờng nào. => GV nhận xét. * GV hớng dẫn HS đọc và so sánh biểu đồ t 0 và lợng ma để tìm hiểu đặc điểm của K/H ôn đới hải dơng, ôn đới lục địa, cận nhiệt địa trung hải. - GV cho HS nhận xét đặc điểm của từng kiểu môi trờng. - GV hớng dẫn HS q/sát các ảnh H. 13.2-> 13.4 SGK + đối chiếu với các biểu đồ nhiệt độ và lợng ma + Vận dụng kiến thức đã học để giải thích. ? Vì sao môi trờng ôn đới hải dơng có nhiều rừng lá rộng. ? Vì sao môi trờng ôn đới lục địa có nhiều rừng lá kim. ? Vì sao môi trờng địa trung hải có nhiều rừng cây bụi gai. - Thiên nhiên đới ôn hoà có sự thay đổi theo thời gian. - Một năm chia 4 mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đong. - Các kiểu môi trờng cũng thay đổi từ B-N, T-Đ. 3. Củng cố- Dặn dò (5) a. Củng cố: ? Biểu hiện cụ thể của t/c trung gian của K/H ôn hoà. Nguyên nhân? ? Tại sao thời tiết ở đới ôn hoà lại có t/c thất thờng. ? Sự phân hoá theo thời gian của môi trờng ôn hoà thể hiện ntn. ? Sự phân hoá theo không gian của môi trờng ôn hoà thể hiện ntn. b. Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi SGK+ Làm bài tập trong tập bản đồ địa 7. - Chuẩn bị bài 14: HĐ N 2 đới ôn hoà. + Tìm hiểu cách sử dụng đất đai, cách thức SX N 2 ở đới ô hoà (so sánh với đới nóng) ---------------------------------------------------------------------------- S:06/10/08 G:08/10/08 Tiết 16 hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 33 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . I.Mục tiêu 1.Kiến thức: HS cần nắm đợc: - Cách sử dụng đất đai ở đới on hoà. - Biết đợc nền sx N 2 ở đới ôn hoà có những biện pháp tốt tạo ra 1 số lợng nông sản lớn, chất lợng cao, đáp ứng cho nhu cầu trong nớc và xuất khẩu. - Cách khắc phục các rất hiệu quả những bất lợi về thời tiết, khs hậu gây ra cho N 2 - Biết hai hình thức sx N 2 chính ở đới ôn hoà là theo hộ gia đình và trang trại. 2.Kỹ năng: -Rèn cho HS kỹ năng đọc, phân tích thông tin qua ảnh địa lí. - Rèn kĩ năng tổng hợp địa lí. - Thảo luận nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục tính tích cc tự giác trong học tập. II.Ph ơng tiện SGK , Tập bản đồ địa 7 - Trả lời câu hỏi Tr 47,49. III.Tiến trình 1.ổn định lớp: (1') 7a 7b 7c 2. Kiểm tra bài cũ: (5') ? Nêu đặc điểm khí hậu 3 môi tròng chính ở đới ôn hoà.( ôn đới hải dơng, ôn đới lục địa, địa trung hải) ? Cho biết những bất lợi của thời tiết và khí hậu ở đới ôn hoà tác động tới cây trồng, vật nuôi ntn. 2.Đặt vấn đề (1): Nhìn chung đới ôn hoà có nèn kinh tế tiên tiến. Những khó khăn về thời tiết, khí hậu đã và đang đợc khắc phục nhờ sự tiến bộ của KH-KT, giúp cho N 2 opử đây phát triển hơn đới nóng. Hoạt động của GV và HS T g Nội dung *HĐ1Tìm hiểu nền nông nghiệp tiên tiến - Cho HS tìm hiểu đoạn từ " Tổ chức sx . N 2 " SGK Tr46. ? ở đới ôn hoà hoạt động N 2 có những hình thức nào là chủ yếu. ? 2 hình thức đó có điểm gì giống nhau.(Trình độ sx) Có đặc điểm gì khác nahu. (Quy mô) - Q/sát H.14.1, 14.2 tr 46 SGK: ? H.14.1 có gì khác H.14.2 về S trồng trọt và nhà cửa 20' 1. Nền nông nghiệp tiên tiến ? So sánh trình độ cơ giới hoá N 2 thể hiện trên đồng ruộng ở hai ảnh. ? Để phát triển N 2 ở đới ôn hoà con ngời khắc Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 34 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . phục những khó khăn do khí hậu mang lại ntn?. Tại sao phải khắc phục? - Q/sát H.14.3->14.5: ? Nêu 1 số biện pháp KH-KT đợc áp dụng để khắc phục những bất lợi trên. ? Dựa vào SGK cho biết cách khắc phục hiệu quả những bất lợi do thời tiết và khí hậu mang lại cho N 2 ntn?. (Nhà kính, làm hàng rào cây, tới phun sơng, trồng cây trong nhà kính, .) ? Nêu những biện pháp áp dụng trong sx N 2 ở đới ôn hoà để có 1 lợng nông sản lớn, chất l- ợng cao và đồng đều. - GV nêu rõ các biện pháp đợc áp dụng: Tạo giống bò nhiều sữa, giống lợn nhiều nạc => KL: HĐ N 2 ở đới ôn hoà tiên tiên tạo ra khối lợng nông sản có giá KT trị cao. *HĐ2:Tìm hiểu các sản phẩm n 2 chủ yếu - Y/c HS nhắc lại đặc điểm khí hậu các kiểu môi trờng trong đới ôn hoà. - GV bs: Môi trờng cận nhiệt đới gió mùa (mùa đông ấm khô, mùa hạ nóng ẩm ; môi tr- ờng hoang mạc .) - Theo dõi nội dung mục 2 SGK: ? Cho biết các nông sản chính của các môi tr- ờng ôn đới từ vĩ độ trung bình đến vĩ độ cao. - GV cho HS thảo luận theo nhóm cặp (5') ND: Kiểu môi trờng và các sản phẩm chính t- ơng ứng: Dãy 1: MT cận nhiệt đới gió mùa, hoang mạc. Dãy 2: MT địa trung hải, ôn đới hải dơng. Dãy 3: MT ôn đới lục địa, ôn đới lạnh. - Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bsung. - GV nhận xét, bs => KL. - áp dụng những thành tựu KT cao trong quá trình sx: + Hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh + Tới nớc tự động: Khoa học và tiết kiệm + Phun sơng tự động, tới nớc ấm khi quá lạnh cho cây. - Tổ chức sx quy mô lớn theo 2/Tìm hiểu các sản phẩm n 2 chủ yế yếu. Kiểu môi trờng Đặc điểm khí hậu Nông sản chủ yếu Cận nhiệt đới - Mùa đông ấm, khô. - Mùa hạ nóng, ẩm Lúa nớc, đậu tơng, bông, hoa qủa . Hoang mạc ôn đới Rất nóng, khô Chăn nuôi cừu Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 35 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . Địa trung hải - Nắng quanh năm - Hạ khô, nóng - Thu, đông: Ma nhiều - Nho, rợu vang nổi tiếng thế giới - Cam, chanh, ôliu . Ôn đới hải dơng - Đông ấm, hạ mát - Ma quanh năm - Lúa mì, củ cải đờng, hoa quả - Chăn nuôi bò. Ôn đới lục địa - Đông lạnh - Hạ nóng có ma - Lúa mì, đại mạch(Vựa lúa mì Tgiới) - Chăn nuôi gia súc, khoai tây, ngô. Ôn đới lạnh - Đông: giá lạnh - Hạ: Mát, ma. Lúa mạch đen, khoai tây Chăn nuôi hơu bắc cực ? Từ bảng trên em có nhận xét gì về số l- ợng sản phẩm, cách khai thác, sử dụng môi trờng tự nhiên trong sx. - GV hớng dẫn HS đọc, khai thác tìm hiểu chăn nuôi bò theo kiểu CN hiện đại H.14.6 - Sản phẩm nông nghiệp đa dạng. - Các sản phẩm đợc sx phù hợp với đất đai, khí hậu từng kiểu môi trờng. 4. Củng cố Dặn dò (5) a. Củng cố: ? Lập sơ đồ các biện pháp chính mà đới ôn hoà áp dụng để sx ra khối lợng nông sản lớn có giá trị cao. ? Tại sao nông sản đợc trồng và chăn nuôi ở mỗi môi trờng khác nhau lại khác nhau. b. Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi 1.2 Tr 49 SGK - Chuẩn bị bài 15: HĐ CN ở đới ôn hoà. +Nắm đợc nền CN hiện đại, thể hiện ỏ CN chế biến. + Phân biệt đợc cảnh quan CN phổ biến: khu CN, trung tâm Cn, Vùng CN. ---------------------------------------------------------------------------------------------- S: 06/10/08 G:14/10/08 Tiết 17 Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà I.Mục tiêu 1.Kiến thức: HS cần nắm đợc: - Nắm đợc nền CN của các nớc đới ôn hoà là nền CN hiện đại, thể hiện trong CN chế biến. - Biết và phân biệt đợc các cảnh quan CN phổ biến ở đới ôn hoà: Khu CN, trung tâm CN, vùng CN. 2.Kỹ năng: - Luyện tập kĩ năng phân tích bố cục 1 ảnh địa lí.- Thảo luận nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục cho HS vấn đề về ô nhiễm môi trờng do các HĐ sản xuất CN. II.Ph ơng tiện Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 36 [...]... trờng nhiệt đới gió mùa.- Môi trờng hoang mạc.2. Hình thc canh tác nông nghiệp ở đới nóng.- Làm rẫy- Thâm canh lúa nớc- Sản xuất hàng hoá theo quy mô lớn.3. Hoạt động sản xuất N2 ở đới nóng.- Đặc điểm sản xuất nông nghiệp>+ Thuận lợi.Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 28 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 .III.Tiến trình1.ổn định lớp: 7a 7b 7c2.Đặt vấn đề (1): Đới ôn hoà chiếm 1/2... giá bài thực hành:*: GV Nhận xét bài thực hành:* Dặn dò: Chuẩn bị bài sau:- Bài 19 môi trờng hoang mạc. + Nắm đặc điểm khí hậu của môi trờng hoang mạc.+ Sự thích thích nghi của sv với môi trờng hoang mạc.Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 47 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 .? Chúng có mối quan hệ ntn với các kiểu môi trờng ô đới hải dơng.? Châu á từ T-Đ có các kiểu môi tròng nào. B- N... sx N2 chính ở đới ôn hoà là theo hộ gia đình và trang trại.2.Kỹ năng: -Rèn cho HS kỹ năng đọc, phân tích thông tin qua ảnh địa lí.- Rèn kĩ năng tổng hợp địa lí.- Thảo luận nhóm.3.Thái độ: Giáo dục tính tích cc tự giác trong học tập.II.Ph ơng tiện SGK , Tập bản đồ địa 7 - Trả lời câu hỏi Tr 47, 49.III.Tiến trình1.ổn định lớp: (1') 7a 7b 7c2. Kiểm tra bài cũ: (5')? Nêu đặc điểm khí... quan sát các dòng biển nóng: 17 17 1. Khí hậu. - đới ôn hoà nằm giữa đới nóng vàđới lạnh.- Thời tiết thay đổi thất thờng, do:+ Vị trí trung gian giữa hải dơng vàlục địa.+ Vị trí trung gian giữa khối khínóng và khối khí lạnh.2. Sự phân hoá của môi tr ờng. - Môi trờng đới ôn hoà: Học trên lợcđồ H.13.1 (SGK)Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 32 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 .Câu 2: (4... trờng thcs chiềng ken 45 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 .*HĐ1: - Q/sát H.16.3, 17. 1, 17. 2 SGK: ? 3 bøc tranh chôp chung chủ đề gì. Dự báo điều gì trong khí quyển (Khói bụi từ các ph-ơng tiện GT, từ sx công nghiệp thải ra khôngkhí, làm cho không khí bị ô nhiễm.)*HĐ cặp:? Nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm.(Bắt đầu cuộc cách mạng CN, lợng CO2 tăngnhanh, trung tâm CN Châu Âu, C.Mĩ thải... cao.- GV bổ sung: Xu thế của T/g:XD các khu CN xanh kiểu mới T/thế cho các khu CN cũ.đới ôn hoà:+ Phần lớn nguyên liệu nhập từ đới nóng.+ Phân bố chủ yếu ở cảng sông, cảng biển, các đô thị.- Cung cấp tới 3/4 tổng sản phẩmCN của T/giới. Các nớc CN có vai trò quan trọng hàng đầu T/G: Hoa Kì, Nhật, Đức, Nga, Pháp, Canađa2.Cảnh quan thế giới.- Cảnh quan CN phổ biến ở khắp nơi trong đới ôn hoà... cho HS quan sát ảnh 4 mùa Tr 59,60.? Nhận xét sự bién đổi cảnh sắc thiên nhiên đới ôn hoà theo thời gian trong năm.( Thời tiết đới ôn hoà biến đổi theo 4 mùakhác với nớc ta thay đổi theo 2 mùa)- GV cho biết thêi gian tõng mïa, thêi tiÕt tõng mïa, sù biÕn đổi từng mùa. (bảng phụ)* Y/cầu HS q/sát lợc đồ H.13.1? Nêu tên các kiểu môi trờng.? Xác định vị trí các kiểu môi trờng. - Cho HS quan sát... vệ môi trờng.II. Phơng tiện: 1. GV: ảnh về ô nhiễm không khí, nớc SGK.2. HS: Trả lời theo câu hỏi Tr 56, 57, 58 SGK+ Tập bản đồ địa 7. III. Tiến trình bài giảng1. ổn định lớp (1')Vũ mạnh hùng trờng thcs chiÒng ken 41 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 .phục những khó khăn do khí hậu mang lại ntn?.Tại sao phải khắc phục?- Q/sát H.14.3->14.5:? Nêu 1 số biện pháp KH-KT đợc áp dụng để khắc... Mùa hạ nóng, ẩm Lúa nớc, đậu tơng, bông, hoa qủa Hoang mạc ôn đớiRất nóng, khô Chăn nuôi cừuVũ mạnh hùng trờng thcs chiÒng ken 35 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 .? Vai trò của CN ở đới ôn hoà đối với thế giới?.? những nớc nào có nên CN hàng đầu Tgiới.=> GV chốt mục 1:*HĐ2:tìm hiểu Cảnh quan thế giới.- GV đọc thuật ngữ "cảnh quan CN": - Q/sát H.15.1,15.2:- Đới ôn hoà là nơi... sự thay đổi theo thời gian.- Một năm chia 4 mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đong.- Các kiểu môi trờng cũng thay đổi từ B-N, T-Đ.3. Củng cố- Dặn dò (5) a. Củng cố:? Biểu hiện cụ thể của t/c trung gian của K/H ôn hoà. Nguyên nhân?? Tại sao thời tiết ở đới ôn hoà lại có t/c thất thờng.? Sự phân hoá theo thời gian của môi trờng ôn hoà thể hiện ntn.? Sự phân hoá theo không gian của môi trờng ôn hoà . địa lí.Tập bản đồ địa 7 Vũ mạnh hùng trờng thcs chiềng ken 31 Giáo án địa 7 năm học:2008-2009 . III.Tiến trình 1.ổn định lớp: 7a 7b 7c 2.Đặt vấn đề (1):. tập. II.Ph ơng tiện SGK , Tập bản đồ địa 7 - Trả lời câu hỏi Tr 47, 49. III.Tiến trình 1.ổn định lớp: (1') 7a 7b 7c 2. Kiểm tra bài cũ: (5') ? Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dia 7, giao an dia 7, giao an dia 7

Bình luận về tài liệu giao-an-dia-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP