BAI 54 POLIME

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11605 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 73
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Mô tả: : Các em hãy quan sát ảnh sau và nêu Các em hãy quan sát ảnh sau và nêu nhận xét của mình : nhận xét của mình : I.Kh I.Kh ái niệm về Pollime ái niệm về Pollime : : 1.Polime là 1.Polime là gì gì : :  Các em hãy quan sát 2 Các em hãy quan sát 2 công thức bên -> nhận công thức bên -> nhận xét ? xét ?  Kết luận : Polime là Kết luận : Polime là những chất có phân tử những chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt khối lớn do nhiều mắt xích liên kết nên. xích liên kết nên.  Hỏi : Thế Poilme có Hỏi : Thế Poilme có những loại nào ? những loại nào ?  Polietilen : ( - Polietilen : ( - CH CH 2 2 – CH – CH 2 2 - ) - ) n n Tinh bột,Xenlulozơ Tinh bột,Xenlulozơ ( - C ( - C 6 6 H H 10 10 O O 5 5 - ) - ) n n .Do nhiều mắc xích Lk. .Có phân tử khối lớn. * * Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành mấy loai ? : mấy loai ? :  POLIME POLIME được chia làm hai loại: được chia làm hai loại: POLIME THIÊN NHIÊN : Có sẳn trong thiên nhiên. VD: Tinh bột, xenlulozo, Cao su Thiên nhiên, protein… POLIME TỔNG HỢP : Do con người tổng hợp từ các chất đơn giản. VD :polietilen, tơ nilon Cao su buma,poli VC… 2.Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào 2.Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào : : Các em hãy quan sát một số thí dụ về mắt xích polime sau Các em hãy quan sát một số thí dụ về mắt xích polime sau : : Polime Polime Công thức chung Công thức chung Mắt xich Mắt xich Polietilen Polietilen ( - CH ( - CH 2 2 – CH – CH 2 2 - ) - ) n n - CH - CH 2 2 – CH – CH 2 2 - - Tinh bột và Tinh bột và Xenlulozơ Xenlulozơ ( - C ( - C 6 6 H H 10 10 O O 5 5 - ) - ) n n - C - C 6 6 H H 10 10 O O 5 5 - - Poli (vinyl - Poli (vinyl - clorua clorua ) ) ( ( - CH - CH 2 2 – CH - – CH - ) ) n n Cl Cl - CH - CH 2 2 – CH – CH – – Cl Cl Các mắt xích Liên kết với nhau tạo thành 3 loại mạch: a.Mạch thẳng. . ( Quan sát ảnh) => Nhận xét ? b.Mạch nhánh của b.Mạch nhánh của polime polime hãy hãy nhận xét nhận xét ? ? Mạch vòng của Mạch vòng của polime, nhận xét ? polime, nhận xét ? II II . . ứng dụng của Polime ứng dụng của Polime : : 1.sản xuất chất dẻo : 1.sản xuất chất dẻo : - Thành phần gồm: chất - Thành phần gồm: chất hóa dẻo, chất độn,và chất hóa dẻo, chất độn,và chất phụ gia. phụ gia. - Ưu điểm:nhẹ, bền, cách - Ưu điểm:nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt … điện, cách nhiệt … - ví dụ - ví dụ   Quan sát hình : Quan sát hình : Một số ứng dụng của Một số ứng dụng của chất dẻo chất dẻo . nhánh của polime polime hãy hãy nhận xét nhận xét ? ? Mạch vòng của Mạch vòng của polime, nhận xét ? polime, nhận xét ? II II . . ứng dụng của Polime ứng. lớn. * * Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành mấy loai ? : mấy loai ? :  POLIME POLIME được chia làm hai loại:

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI 54 POLIME, BAI 54 POLIME, BAI 54 POLIME

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-54-polime

Đăng ký

Generate time = 0.249414920807 s. Memory usage = 18.45 MB