Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong

1 746 1
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

Hoàng Văn Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại só lớp 7. Chuyên đề: tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Bài 1: Khai triển các tích sau: a) (x 2)(y + 3); b) 1 3 5 1 2 2 x y + ữ ữ ; c) 3 2 10 27 5 3 7 x x y + ữ . Bài 2: Đặt thừa số chung rồi đơn giản (rút gọn) biểu thức sau, trong đó m, n, a, b, c Q: a) ( ) ( ) (ab ad)(ba ad) bc cd bc cd + + ; b) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 m m a b ab m c m a c m ac m a + + + . Bài 3: Viết các tổng sau thành tích: a) ax 2 bx 2 + bx ax + a b; b) y 2 5y + 6; c) x 2 7x + 12; d) 2a 2 + 4a + 2. Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: a) M = ax + ay + bx + by + x + y biết x + y = -9/4 và a + b = 1/3; b) N = ax + ay bx by x y biết x y = -1/2 và a b = 1/2. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: P = 1 3.10 + 1 10.17 + 1 17.24 + + 1 73.80 - 1 2.9 - 1 9.16 - 1 16.23 - 1 23.30 Bài 6: Tính giá trị của biểu thức: Q = 1 1.3 - 1 2.4 + 1 3.5 - 1 4.6 + + 1 97.99 - 1 98.100 Bài 7: Tìm x để cho biểu thức sau nhận giá trị bằng 0: C = 1 1 1 1 1 1 x x x x x x 2 5 10 2 3 6 3 5 + + ữ ữ ì Bài 8: Tìm các cặp số nguyên (x; y) để biểu thức sau nhận giá trị là số nguyên: K = ( ) ( ) 3x x y 6 x y 1 x 2 + + + Bài 9: Tìm số nguyên x để biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất: H = 1996x 1 1997x 1997 + Bài 10: Tìm mối quan hệ giữa các số nguyên a; b; c (b 0; c 0) để có đẳng thức sau: a a a b c b.c = =============================================================== Trờng THCS Yên Lạc Năm học 2008 2009.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong, Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong, Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong

Bình luận về tài liệu tinh-chat-phan-phoi-cua-phep-nhan-doi-voi-phep-cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP