Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(9781 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 468
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

Mô tả: Hoàng Văn Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại só lớp 7. Chuyên đề: tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Bài 1: Khai triển các tích sau: a) (x 2)(y + 3); b) 1 3 5 1 2 2 x y + ữ ữ ; c) 3 2 10 27 5 3 7 x x y + ữ . Bài 2: Đặt thừa số chung rồi đơn giản (rút gọn) biểu thức sau, trong đó m, n, a, b, c Q: a) ( ) ( ) (ab ad)(ba ad) bc cd bc cd + + ; b) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 m m a b ab m c m a c m ac m a + + + . Bài 3: Viết các tổng sau thành tích: a) ax 2 bx 2 + bx ax + a b; b) y 2 5y + 6; c) x 2 7x + 12; d) 2a 2 + 4a + 2. Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: a) M = ax + ay + bx + by + x + y biết x + y = -9/4 và a + b = 1/3; b) N = ax + ay bx by x y biết x y = -1/2 và a b = 1/2. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: P = 1 3.10 + 1 10.17 + 1 17.24 + + 1 73.80 - 1 2.9 - 1 9.16 - 1 16.23 - 1 23.30 Bài 6: Tính giá trị của biểu thức: Q = 1 1.3 - 1 2.4 + 1 3.5 - 1 4.6 + + 1 97.99 - 1 98.100 Bài 7: Tìm x để cho biểu thức sau nhận giá trị bằng 0: C = 1 1 1 1 1 1 x x x x x x 2 5 10 2 3 6 3 5 + + ữ ữ ì Bài 8: Tìm các cặp số nguyên (x; y) để biểu thức sau nhận giá trị là số nguyên: K = ( ) ( ) 3x x y 6 x y 1 x 2 + + + Bài 9: Tìm số nguyên x để biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất: H = 1996x 1 1997x 1997 + Bài 10: Tìm mối quan hệ giữa các số nguyên a; b; c (b 0; c 0) để có đẳng thức sau: a a a b c b.c = =============================================================== Trờng THCS Yên Lạc Năm học 2008 2009.

— Xem thêm —

Xem thêm: Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong, Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong, Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tinh-chat-phan-phoi-cua-phep-nhan-doi-voi-phep-cong

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11155581474304 s. Memory usage = 17.8 MB