Một số bài thực hành công nghệ 9

14 2,265 5
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Th¸ng 3 n¨m 2007 C©u hái : VÏ s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn ? KiÓm tra bµi cò ®¸p ¸n A O Mục tiêu bài học: - Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. - Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. - Lắp đặt được mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. - Yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học và an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn I - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị - Dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, công tắc hai cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp. + Vật liệu và thiết bị : * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) - Kìm điện ( kìm vạn năng), kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện ( hoặc khoan tay), thước kẻ, bút chì. + Dụng cụ: II - Nội dung và trình tự thực hành - Mạch điện dùng một công tắc ba cực điều khiển, chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn ( hoặc cụm đèn ) a, Tìm hiểu đồ nguyên lý : 1. Vẽ đồ lắp đặt mạch điện + Mạch điện gồm những phần tử gì ? + Công tắc 3 cực được mắc với đèn như thế nào ? + Mối liên hệ về điện của hai bóng đèn với công tắc 3 cực l trực tiếp hay gián tiếp ? + Vẽ lại đồ cho đơn giản hơn ? I - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị + Vật liệu và thiết bị : * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) + Dụng cụ : II - Nội dung và trình tự thực hành a, Tìm hiểu đồ nguyên lý : 1. Vẽ đồ lắp đặt mạch điện - Mạch điện gồm : 1 cầu chì , 1 công tắc ba cực, 2 bóng đèn sợi đốt (1 điểm ) - Cực tĩnh 1 của công tắc 3 cực được nối với bóng đèn Đ1 về dây trung tính, cực tĩnh 2 ( cực còn lại ) nối với bóng đèn Đ2 về dây trung tính. ( 2 điểm ) - Mối liên hệ điện của hai đèn với công tắc là mối liên hệ trực tiếp. ( 1 điểm ) - Vẽ đúng theo yêu câu ( 6 điểm ) Đáp án Biểu điểm A O 1 2 K cc Đ 1 Đ 2 A O 1 2 K Đ 1 Đ 2 cc I - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị + Vật liệu và thiết bị : * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) + Dụng cụ : II - Nội dung và trình tự thực hành a, Tìm hiểu đồ nguyên lý : 1. Vẽ đồ lắp đặt mạch điện A O 1 2 K cc Đ 1 Đ 2 ? Từ đồ nguyên lý, trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện A O 1 2 K cc Đ 1 Đ 2 I - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị + Vật liệu và thiết bị : * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) + Dụng cụ : II - Nội dung và trình tự thực hành a, Tìm hiểu đồ nguyên lý : 1. Vẽ đồ lắp đặt mạch điện A O 1 2 K cc Đ 1 Đ 2 b, Vẽ đồ lắp đặt mạch điện: Các yếu tố cần xác định khi vẽ đồ lắp đặt mạch điện: - Mục đích sử dụng, vị trí đặt bảng điện, vị trí các phần tử của mạch điện. - Kích thước bảng điện phải phù hợp. - Đi đây gọn, đẹp, khoa học. + Em hãy nêu các bước vẽ đồ lắp đặt mạch điện ? I - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị + Vật liệu và thiết bị : * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) + Dụng cụ : II - Nội dung và trình tự thực hành a, Tìm hiểu đồ nguyên lý : 1. Vẽ đồ lắp đặt mạch điện A O 1 2 K cc Đ 1 Đ 2 b, Vẽ đồ lắp đặt mạch điện: Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn Xác định vị trí các TBĐ trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn theo đồ nguyên lý Xác định ng dây ngu n I - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị + Vật liệu và thiết bị : * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện. * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) + Dụng cụ : II - Nội dung và trình tự thực hành a, Tìm hiểu đồ nguyên lý : 1. Vẽ đồ lắp đặt mạch điện A O 1 2 K cc Đ 1 Đ 2 b, Vẽ đồ lắp đặt mạch điện: Tiêu chí đánh giá : - Vẽ đúng theo đồ nguyên lý (5 điểm ) - Bố trí thiết bị khoa học, hợp lý tiện cho việc sử dụng (1 điểm ) - Đi dây gọn gàng, đẹp hạn chế dây dẫn cắt nhau (1 điểm ) - Đảm bảo thời gian vẽ ( 1 điểm ) (4 5 phút ) - Các ký hiệu chính xác ( 2 điểm ) - ý thức ( nhắc một lần trừ 0,5 điểm ) [...].. .Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai đèn ( Tiết 1 ) * Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn * Xây dựng được đồ lắp đặt của mạch điện * Làm việc chính xác, khoa học, an toàn I - Dụng cụ vật liệu và thiết bị - Dụng cụ : - Vật liệu và thiết bị : II - Nội dung và trình tự thực hành Bài tập áp dụng Chọn sơ... mạch điện O A O A Em hãy nêu một số ứng dụng của mạch điện này ? Chọn nội dung đúng Nội dung 1 hoặc 2 trong các ô sau: Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 bóng đèn Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn 1 đồ nguyên lý A 1 O 2 1 A 2 1 Chuyên đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn Vai trò công 2 Điều khiển tắt, mở một bóng ở hai nơi tắc 3 cực 1 Mạch chiếu sáng thay đổi một trong hai đèn ( cụm đèn)... sáng hành lang A 2 OA O 1 2 1 Chuyên đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn 2 Điều khiển tắt, mở một bóng ở hai nơi 1 Mạch chiếu sáng một trong hai đèn ( cụm đèn) 2 Mạch điện đèn cầu thang, chiếu sáng hành lang O Có thể em chưa biết Hướng dẫn về nhà - Học v hiểu đồ nguyên lý, đồ lắp đặt - Mỗi học sinh nêu 1 ý tưởng thiết kế 1 mạch điện theo mục đích sử dụng của mình - Ôn lại quy trình và các bước thực hành. .. - Mỗi học sinh nêu 1 ý tưởng thiết kế 1 mạch điện theo mục đích sử dụng của mình - Ôn lại quy trình và các bước thực hành - Mỗi nhóm chuẩn bị 5m dây dẫn đôi , băng dính giấy ráp Bài tập: Vẽ đồ nguyên lý mạch điên dùng một công tắc 3 cực điều khiển chuyển đổi sáng luân phiên 2 nhóm bóng đèn ( mỗi nhóm có hai bóng đèn ) - Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo bảng ( Trang 44 SGK ) . mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. - Yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học và an toàn. Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc. trình tự thực hành a, Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý : b, Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện O A Bài tập áp dụng A O Đ 1 Đ 2 K cc 1 2 Thực hành : lắp mạch điện một Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài thực hành công nghệ 9, Một số bài thực hành công nghệ 9, Một số bài thực hành công nghệ 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn