KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM CHẦN ĐÔNG LẠNH IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN INCOMFISH

8 343 4
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2017, 22:56

... Kim Ngọc Lớp: 08CDCS2 Đề tài: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM CHẦN ĐÔNG LẠNH IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN INCOMFISH Hình thức: (1 điểm) Yêu cầu: trình bày rõ ràng, minh họa... - Phần dành cho giáo viên hướng dẫn) Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Kim Ngọc Lớp: 08CDCS2 Đề tài: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM CHẦN ĐÔNG LẠNH IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN... Đối tư ng khảo sát 14 3.2 Phương pháp khảo sát 14 3.3 Kết khảo sát 14 3.3.1 Quy trình chế biến tôm chần đông lạnh IQF 16 3.3.2 Thuyết minh quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM CHẦN ĐÔNG LẠNH IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN INCOMFISH, KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM CHẦN ĐÔNG LẠNH IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN INCOMFISH, KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM CHẦN ĐÔNG LẠNH IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN INCOMFISH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn