Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai

26 12 0
  • Loading ...
Loading...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:06

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  LÊ VĂN CƯỜNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Đối với lĩnh vực ngành cao su ñó có cao su khu vực Tây Nguyên nói chung cao su tỉnh Gia Lai nói riêng thời gian qua ñã có bước phát triển ñáng kể Ngành cao su ñã, ñang trở thành ngành kinh tế quan trọng số tỉnh thành nước không mặt kinh tế mà mặt xã hội Phát triển ngành cao su Gia Lai ñã ñược lãnh ñạo tỉnh Gia Lai xác ñịnh ngành kinh tế mũi nhọn, ngành chiến lược, quan trọng tạo sức bật phát triển ngành kinh tế khác ñịa phương Vì NHTM ñịa bàn xác ñịnh ñây lĩnh vực ñầu tư quan trọng Song cho vay ngành cao su chủ yếu cho vay dài hạn nên công tác thẩm ñịnh cho vay quan trọng Thời gian qua, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai hình thức cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su ñã phát triển nhanh tiềm ẩn nhiều rủi ro Để nâng cao hiệu ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng ngân hàng, nhiệm vụ cấp thiết ñặt phải làm tốt công tác thẩm ñịnh cho vay, bên cạnh kết ñạt ñược nhiều hạn chế công tác Do vậy, tác giả chọn ñề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai” ñể nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa vấn ñề lý luận thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với DN ngành cao su Ngân hàng thương mại Footer Page of 126 Header Page of 126 Phân tích ñánh giá thực trạng công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với DN ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai, nhận ñịnh thành công, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt ñộng thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Các dự án ñược xem xét dự án vay vốn ñầu tư phát triển cao su Doanh nghiệp ngành cao su sử dụng vốn chủ sở hữu vốn huy ñộng hợp pháp doanh nghiệp giai ñoạn trước cấp tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Nội dung phân tích số liệu từ năm 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp qui nạp diễn dịch, phương pháp so sánh ñối chiếu ñể kết hợp lý luận thực tiễn kinh doanh Ngân hàng nhằm phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu ñề tài Bố cục ñề tài Ngoài lời nói ñầu, mục lục, kết luận chung, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn ñược kết cấu thành chương: Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 1: Lý luận công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Thẩm ñịnh cho vay theo dự án (DA) ñối với Doanh nghiệp (DN) ngành cao su có vai trò quan trọng, sở lựa chọn khách hàng, dự án vay vốn khả thi ñể tham mưu cho cấp có thẩm quyền ñịnh cho vay cấp tín dụng phù hợp Những năm gần ñây nhiều TCTD ñược thành lập mở Chi nhánh ngày nhiều ñã tạo môi trường cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt Để ñảm bảo uy tín, lực cạnh tranh, giữ vững phát triển khách hàng, tăng trưởng cho vay ñặc biệt cho vay theo dự án ñầu tư (DAĐT) ñiều kiện ñảm bảo an toàn, hiệu ñòi hỏi ngân hàng thương mại (NHTM) cần quan tâm nhiều ñến công tác thẩm ñịnh cho vay theo DAĐT Trong ñó, tài liệu nghiên cứu hoạt ñộng thẩm ñịnh cho vay theo DAĐT khía cạnh học thuật tiếng Việt nước ta hạn chế Do ñó, việc nghiên cứu công tác thẩm ñịnh cho vay theo DAĐT ñể ñưa giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA nước ta cần thiết Tác giả ñã nghiên cứu ñưa giải pháp pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su Footer Page of 126 Header Page of 126 dựa tài liệu công trình nghiên cứu có liên quan ñến công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA Để ñảm bảo trình nghiên cứu tài liệu ñúng hướng, tác giả tham khảo công trình nghiên cứu trước ñây công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA như: - Nguyễn Việt Hùng (2012), Một số giải pháp cao chất lượng cho vay dự án ñầu tư Sở giao dịch 1, ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Hồng Nam (2011), Hoàn thiện công tác thẩm ñịnh Dự án Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Trang Nhung (2012), Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tài dự án cho vay chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Cẩm Nhung (2012), Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh dự án hoạt ñộng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại với hoạt ñộng cho vay a Khái niệm Ngân hàng thương mại NHTM tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài ña dạng - ñặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán – thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế b Các nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng thương mại Một là, hoạt ñộng huy ñộng vốn Hai là, hoạt ñộng tín dụng Ba là, dịch vụ toán - ngân quỹ Bốn là, hoạt ñộng khác c Cho vay ngân hàng thương mại Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ñó bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền ñể sử dụng vào mục ñích xác ñịnh thời gian ñịnh theo thoả thuận với nguyên có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Cho vay theo dự án ñầu tư cao su Ngân hàng thương mại a Khái niệm dự án ñầu tư cao su Xuất phát từ ñịnh nghĩa DAĐT, ta hiểu: DAĐT cao su dự án ñầu tư tập hợp ñề xuất bỏ vốn trung dài Footer Page of 126 Header Page of 126 hạn ñể tiến hành hoạt ñộng ñầu tư trồng, chăm sóc khai thác cao su ñịa bàn cụ thể khoảng thời gian xác ñịnh b Đặc ñiểm DAĐT cao su: Một là, Quy mô vốn, vật tư, lao ñộng, diện tích ñất cần thiết thường lớn Hai là, thời kỳ ñầu tư kéo dài Ba là, Đầu tư phát triển cao su có ñộ rủi ro cao Bốn là, tạo nguồn thu ngân sách ñịa phương, chuyển ñổi trồng, phát triển theo hướng bền vững c Phân loại DAĐT cao su: + Xét theo cấu sản xuất DAĐT ñược phân thành: DAĐT DAĐT mở rộng + Xét theo nguồn vốn, phân chia thành: DAĐT có vốn huy ñộng nước DAĐT có vốn huy ñộng từ nước 1.2 THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Từ khái niệm thẩm ñịnh DAĐT, ta hiểu “Thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su NHTM trình phối hợp nội NHTM nhằm xem xét, phân tích, ñánh giá DN ngành cao su, DAĐT cách khách quan, khoa học toàn diện nội dung, lựa chọn DN tốt, DAĐT khả thi hiệu ñể ñi ñến ñịnh cho vay, tài trợ vốn cách hợp lý” 1.2.2 Đặc ñiểm thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng thương mại Một là, thẩm ñịnh khu vực DA có thuận lợi cho việc sinh trưởng phát triển cao su hay không? Hai là, thẩm ñịnh vị trí Footer Page of 126 Header Page of 126 ñịa lý, số lượng hay mật ñộ phân bố hệ thống sông, suối; ñặc trưng hình thái lưu vực có phù hợp với DA không ? Ba là, thẩm ñịnh trạng hệ thống ñường giao thông DA có phù hợp không? Bốn là, thẩm ñịnh mức ñộ sẵn có yếu tố ñầu vào ảnh hưởng thực DA năm là, ñánh giá trình ñộ dân trí; Mật ñộ phân bố dân cư, ñời sống, ñiều kiện kinh tế, phong tục, tập quán dân cư… vùng DA Sáu là, thẩm ñịnh phân hạng ñất theo tiêu chuẩn ñất trồng cao su theo vùng sinh thái Bảy là, thẩm ñịnh ñất trồng cao su có phù hợp không Tám là, thẩm ñịnh việc lựa chọn giống trồng ảnh hưởng ñến suất vườn cao su Chín là, thẩm ñịnh phương án ñầu tư nhà máy chế biến mủ có hợp lý không 1.2.3 Mục ñích thẩm ñịnh cho vay 1.2.4 Yêu cầu thẩm ñịnh 1.2.5 Nội dung thẩm ñịnh Khi tiến hành thẩm ñịnh cho vay, Ngân hàng thường tập trung phân tích, ñánh giá khía cạnh hiệu tài khả trả nợ DA Tùy thuộc vào ñiều kiện ngân hàng lựa chọn tiêu chuẩn sau ñể thẩm ñịnh DAĐT a Tiêu chuẩn CAMPARI Tiêu chuẩn CAMPARI quy tắc phân tích tín dụng, áp dụng ngân hàng ñánh giá, phân tích khoản vay DN gồm: Character (tư cách người vay); Ability (năng lực người vay); Margin (lãi cho vay); Purpose (mục ñích vay); Amount (số tiền vay); Repayment (sự hoàn trả); Insurance (bảo ñảm) b Tiêu chuẩn 6C Tiêu chuẩn C ñánh giá cách ñịnh tính ñể xác ñịnh xem DN ñi vay có tín nhiệm hay không Trọng tâm mô hình Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 xem xét liệu DN ñi vay có thiện chí khả toán khoản vay ñến hạn hay không Cụ thể bao gồm: Character (Tư cách); Capacity (Năng lực); Cash (Thu nhập); Collateral (Bảo ñảm); Conditions (Điều kiện môi trường); Control (Kiểm soát) c Theo thành phần - Thẩm ñịnh Doanh nghiệp ñi vay: Trên sở hồ sơ DN cung cấp nguồn thông tin bổ sung, ngân hàng thường ñánh giá nội dung chủ yếu sau: Một là, Năng lực vay nợ hợp pháp; Hai là, uy tín ñạo ñức tài DN người ñại diện hợp pháp; Ba là, Năng lực triển vọng tài DN - Thẩm ñịnh Dự án ñầu tư: tiến hành thẩm ñịnh DAĐT, nội dung thường ñược Ngân hàng xem xét gồm: Một là, pháp lý DA; Hai là, mục tiêu DA; Ba là, ñịa ñiểm ñầu tư, ñất ñai, thỗ nhưỡng, khí hậu …Bốn là, phương diện kỹ thuật; Năm là, phương diện thị trường; Sáu là, tác ñộng môi trường; Bảy là, thẩm ñịnh lực quản lý vận hành DA; Tám là, thẩm ñịnh hình thức thực hiện, kế hoạch triển khai DA; Chín là, thẩm ñịnh hiệu tài chính; Mười là, thẩm ñịnh hiệu kinh tế - xã hội; Mười một, thẩm ñịnh khả rủi ro DA biện pháp phòng ngừa - Thẩm ñịnh Phương án vay trả nợ Ngân hàng thường xem xét, ñánh giá nội dung chủ yếu: Một là, tính khả thi phương án nguồn tài trợ mức vốn vay; Hai là, tính hợp lý phương cách giải ngân; Ba là, tính hợp lý khả thi dòng tiền trả nợ, phương án trả gốc lãi vay; Bốn là, lãi suất cho vay dự kiến, cách tính lãi Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai NHTM nhà nước, kinh doanh ña năng, thực ñầy ñủ mặt nghiệp vụ ngân hàng ñại 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý 2.1.3 Môi trường kinh doanh a Môi trường bên b Môi trường bên 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt ñộng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai a Kết huy ñộng vốn Tại Chi nhánh vốn huy ñộng tăng mạnh, năm 2009 ñạt 2.782 tỷ ñồng, ñến năm 2010 ñạt 4.100 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng 167% so với năm 2009 ñây năm hoạt ñộng huy ñộng vốn thành công Chi nhánh Sang năm 2011, vốn huy ñộng tiếp tục tăng tốc ñộ tăng trưởng ñã chậm lại, tăng 33%, số tuyệt ñối tăng 214 tỷ ñồng b Kết cho vay Chi nhánh chủ trương tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn huy ñộng nên ñã ñảm bảo tính khoản, ñồng thời Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 hoạt ñộng tín dụng ñảm bảo an toàn, hiệu quả, rủi ro tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu giảm qua năm Việc sử dụng chế lãi suất linh hoạt theo thời kỳ ñã ñóng vai trò không nhỏ thành công Kết năm 2011, hoạt ñộng tín dụng có tăng trưởng mạnh mẽ, dư nợ ñạt 6.167 tỷ ñồng tăng 15,3% so với năm 2010 ñạt 100% kế hoạch BIDV giao c Kết tài chính: Lợi nhuận trước thuế năm 2010 tăng 14 tỷ ñồng so với năm 2009, sang năm 2011 tăng 38 tỷ ñồng, ñạt 188 tỷ ñồng so với năm 2010; Tuy nhiên, tốc ñộ tăng chi phí cao không (ñạt 1.320 tỷ ñồng) nên lợi nhuận thu có tăng không mạnh so với năm 2010 Nguyên nhân nói ñến chi phí lãi huy ñộng năm tăng 2.2 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.2.1 Công tác tổ chức thẩm ñịnh a Quy trình thẩm ñịnh: Thực qua bước sau: Bước 1, Thẩm ñịnh tổng quát; Bước 2, thẩm ñịnh tài sản ñảm bảo; Bước 3, thẩm ñịnh DN; Bước 4, thẩm ñịnh DAĐT Bước 5, Lập Báo cáo ñề xuất tín dụng b Phân công công việc 2.2.2 Nội dung thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai a Thẩm ñịnh Doanh nghiệp ñi vay: Nội dung thẩm ñịnh DN ñi vay, xếp hạng DN ñã ñược cán QHKH thực ñầy Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 ñủ, toàn diện ñúng quy trình Tuy nhiên, số DN có nội dung thẩm ñịnh sơ sài, thiếu thông tin ñối với DN quốc doanh, ñánh giá lịch sử quan hệ với TCTD qua loa ñại khái Đối với xếp hạng nội bộ, tiêu phi tài mang tính chủ quan, cập nhật thông tin chưa ñầy ñủ, chưa kịp thời theo kỳ ñánh giá xếp hạng DN b Thẩm ñịnh dự án ñầu tư : Hầu hết DAĐT ñã ñược cán QHKH thẩm ñịnh ñầy ñủ, chặt chẽ, ñúng quy ñịnh Tuy nhiên, số nội dung chưa tốt như: Căn pháp lý; Về phương diện kỹ thuật; Thẩm ñịnh lực quản lý vận hành dự án; Thẩm ñịnh hiệu tài DA; Thẩm ñịnh khả rủi ro DA biện pháp phòng ngừa c Thẩm ñịnh Phương án vay trả nợ: Thẩm ñịnh nội dung nhằm xem xét, ñánh giá hiệu DA phương diện tài chính, kinh tế, xã hội, ñánh giá hiệu tổng hợp xác ñịnh khả trả nợ DA làm ñịnh cho vay d Thẩm ñịnh ñiều kiện bảo ñảm nợ vay: Điều kiện ñảm bảo nợ vay ñã ñược quan tâm ñúng mức, ñối với chấp tài sản DN tài sản hình thành từ vốn vay, ngân hàng yêu cầu phải mua bảo hiểm tối thiểu dư nợ vay ngân hàng 2.2.3 Phương pháp thẩm ñịnh: Phương pháp thẩm ñịnh ñơn giản, vận dụng phương pháp thẩm ñịnh ñại việc kiểm tra, tính toán lại tiêu, phân tích hồ sơ vay vốn Việc vận dụng phương pháp thẩm ñịnh ñặc biệt phương pháp ñại chưa Công tác thẩm ñịnh DA chưa nâng lên thành kỹ năng, mang nặng tính kiểm tra, kiểm soát chủ yếu Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2.4 Kiểm soát nội công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su: Công tác kiểm soát nội ñã thực tốt vai trò góp phần ñảm bảo hoạt ñộng kinh doanh an toàn hiệu quả, hạn chế thấp rủi ro, chồng chéo thực công việc Tuy nhiên, xảy tình trạng kiểm tra, kiểm soát qua loa, ñại khái, tần suất thấp, chưa kiểm tra hết khách hàng, DA ñã cho vay 2.2.5 Kết thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Số DA tiếp nhận tăng dần qua 03 năm, năm 2011 tăng 28% so với năm 2010 25 DA tăng 45% so với năm 2009 Sự gia tăng thể tổng mức ñầu tư tổng số tiền ñược phê duyệt cho vay Số DA vay tăng ñi kèm với ñó tăng trưởng tín dụng xong lĩnh vực cho vay chưa phát sinh nợ hạn, nợ xấu Bên cạnh ñó, quy mô vốn ñầu tư số tiền cho vay tăng mạnh Năm 2010, tổng mức ñầu tư tăng 26%, số tuyệt ñối tăng 535 tỷ ñồng, số tiền cho vay ñược duyệt 357 tỷ ñồng Tiếp nối kết ñạt ñược, sang năm 2011, tổng mức ñầu tư tăng mạnh ñạt 40%, số tuyệt ñối tăng 1.055 tỷ ñồng số tiền cho vay ñược duyệt tăng ñến 739 tỷ ñồng gấp lần so với năm 2010 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.3.1 Những thành công ñạt ñược a Về quy trình thẩm ñịnh: Các bước quy trình thẩm ñịnh ñược quy ñịnh chặt chẽ, bản, rõ ràng, làm sở cho Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 công tác thẩm ñịnh ñược diễn nhanh chóng, thuận lợi dễ dàng Thời gian qua ñã ñược cán QHKH tuân thủ nghiêm túc b Về nội dung thẩm ñịnh: Nội dung thẩm ñịnh ña dạng, phong phú xem xét nhiều khía cạnh khác DN ñi vay, DAĐT Nội dung thẩm ñịnh ñã có thay ñổi theo chiều hướng tích cực, phù hợp với tiêu chuẩn chung với ñòi hỏi phát triển kinh tế thị trường c Về phương pháp thẩm ñịnh: BIDV Gia Lai ñã áp dụng phương pháp khoa học ñại Trên sở phương pháp chủ yếu ñược áp dụng trong trình thẩm ñịnh phương pháp: phân tích ñộ nhạy, giá dòng tiền, so sánh ñối chiếu dự báo Tuy nhiên, phương pháp ñược áp dụng cách linh hoạt khoa học tuỳ vào trình ñộ cán QHKH, tính chất DA lượng thông tin cán QHKH thu thập ñược d Về cán QHKH: Đội ngũ cán QHKH có trình ñộ chuyên môn, có tinh thần ham học hỏi Đây ñội ngũ chủ chốt có ảnh hưởng lớn ñến hiệu thẩm ñịnh DAĐT sau Bên cạnh ñội ngũ cán trẻ, BIDB Gia Lai có nhiều cán làm việc lâu năm, có chuyên môn sâu lĩnh vực DAĐT cao su, dày dặn kinh nghiệm công tác thẩm ñịnh DA, hai ñộ ngũ hỗ trợ cho nhằm ñạt hiệu cao công tác thẩm ñịnh e Về thu thập, lưu trữ thông tin phục vụ cho công tác thẩm ñịnh: Các thông tin ñược thu thập trình thẩm ñịnh ngày phong phú ña dạng Nếu trước ñây thông tin DA dùng ñể phân tích ñược cung cấp ña số DN, gây nên tình trạng thẩm ñịnh xoay quanh việc xác minh tính hợp lý, tính xác số liệu Nguồn thông tin phục vụ cho công tác Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 thẩm ñịnh không dựa vào tài liệu DN cung cấp mà vào nguồn khác như: phân tích thị trường, văn luật, thông tin từ bạn hàng, ñối tác, từ quan chuyên môn chuyên gia lĩnh vực có liên quan, từ CIC…Như BIDV Gia Lai ñã trọng công tác thu thập quản lý, phân tích, lưu trữ liệu DA liệu liên quan 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế Bên cạnh thành công ñạt ñược thời gian qua, công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su tồn ñịnh Một là, nhận thức chưa ñúng ý nghĩa vai trò công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DA ngành cao su Hai là, Cán QHKH phải kiêm nhiệm nhiều việc, áp lực công việc lớn; Sự phối hợp phòng, ban Chi nhánh chưa nhịp nhàng, hiệu quả, thực thẩm ñịnh lúng túng nên ảnh hưởng ñến chất lượng thẩm ñịnh; Lực lượng cán thẩm ñịnh Chi nhánh mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chất lượng thẩm ñịnh DAĐT chưa ñáp ứng yêu cầu Ba là, Chưa kết hợp phương pháp thẩm ñịnh với nhau, sử dụng tiêu thẩm ñịnh hạn chế Bốn là, nội dung ñánh giá kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su, giá bán sản phẩm, thị trường ñầu ra, tác ñộng môi trường, khía cạnh kinh tế xã hội DA ñôi chưa ñược ñi sâu phân tích Năm là, chưa có quy trình thẩm ñịnh riêng cho ngành cao su, việc thiếu chặt chẽ khâu dẫn tới việc bỏ sót hay trùng lặp nội dung, khía cạnh ñó Sáu là, Hệ thống thông tin chuyên ngành cao su hạn chế Thông tin báo chí, mạng internet thiếu quán, nhiều trái ngược chưa có quan ñứng xác minh tính xác thực thông Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 tin ñó gây khó khăn cho cán QHKH việc lựa chọn thông tin Bảy là, công tác kiểm soát nội ñã ñược trọng, xong với quy mô công việc nhiều ña dạng, số lượng cán làm công tác kiểm soát nội mỏng, số lượng khách hàng hàng năm lớn, mang tính ñặc thù, ñòi hỏi cán làm công tác kiểm soát nội phải am hiểu lĩnh vực ngành, nắm vững quy trình nghiệp vụ nên công tác kiểm soát nội mặt hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân tồn Một là, Một số cán nhận thức chưa ñúng công tác thẩm ñịnh cho vay Hai là, nội dung cần thẩm ñịnh ñã ñược quy ñịnh cụ thể quy trình thẩm ñịnh, nhiên thực tế việc thẩm ñịnh chung chung, sơ sài, chưa có nguồn liệu ñể phân tích ñánh giá chuyên sâu theo lĩnh vực ngành Ba là, quy trình thẩm ñịnh ñã ñược xây dựng áp dụng chung cho loại DA, nội dung quy trình chưa ñược cụ thể hóa ñể cán QHKH có tham chiếu, lúng túng thẩm ñịnh DA thuộc lĩnh vực ñầu tư ñặc thù Bốn là, công tác thu thập, lưu trữ thông tin Chi nhánh chưa ñáp ứng yêu cầu, chưa khai thác triệt ñể nguồn thông tin ña dạng từ CIC, từ Bộ ngành, quam hữu quan, từ ñối tác, khách hàng, bạn hàng BIDV… Năm là, nguyên nhân từ môi trường vĩ mô Sáu là, nguyên nhân từ DN Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HANG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU CỦA CHI NHÁNH 3.1.1 Mục tiêu phát triển ngành cao su ñịa bàn tỉnh 3.1.2 Mục tiêu Chi nhánh ñối với ngành cao su 3.1.3 Hệ thống quan ñiểm hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Gia Lai Một là, quan ñiểm thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su phải tuân thủ quy ñịnh pháp luật, ñảm bảo tính hợp pháp Hai là, quan ñiểm thẩm cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su phải ñảm bảo xem xét, ñánh giá toàn diện nội dung DN ñi vay, DA ñầu tư, phương án vay trả nợ, tài sản ñảm bảo Ba là, quan ñiểm thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su phải ñảm bảo tính khách quan Bốn là, quan ñiểm thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với daanh nghiệp ngành cao su phải ñánh giá ñầy ñủ biến ñộng môi trường bên ngoài, ñảm bảo tính chuẩn xác Năm là, quan ñiểm thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su phải ñảm bảo tính kịp thời, nắm bắt hội cho vay an toàn, hiệu Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su Chi nhánh cần xây dựng quy trình thẩm ñịnh cho vay riêng ñối với lĩnh vực ngành cao su phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng Chi nhánh tuân thủ quy trình hướng dẫn thẩm ñịnh Hội sở chính, quán triệt ñầy ñủ ñến cá nhân, phòng ban Chi nhánh ñể thực 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nội dung thẩm ñịnh Một là, Nội dung thẩm ñịnh phải khách quan, toàn diện, phản ánh trung thực cần thiết phải ñi khảo sát thực ñịa, thu thập thêm thông tin từ nhiều nguồn ñể phục vụ cho công tác thẩm ñịnh Hai là, Thẩm ñịnh kỹ phương án tổ chức quản lý thực DA ñặc biệt ñối với phương án nhân công, ñền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời dân Đề cập kỹ quan tâm thoả ñáng yếu tố ñầu vào ñầu DA Ba là, Thẩm ñịnh kỹ ñối với phương thức huy ñộng vốn, tiến ñộ huy ñộng phù hợp với tiếp ñộ ñầu tư DA, tài sản ñảm bảo nợ vay ñề xuất ñiều kiện vay vốn Bốn là, Thẩm ñịnh tiêu tài DA, tiêu chủ yếu như: NPV, IRR, PP cần ñề cập thêm tiêu ñiểm hoà vốn, khả trả nợ…ñể ñánh giá ñầy ñủ, toàn diện hiệu tài DA Năm là, Chú ý ñến việc lựa chọn yếu tố phù hợp ñể ñưa vào phân tích ñộ nhạy DA tỷ giá, lãi suất cho vay, tổng mức ñầu tư, giá bán, suất ảnh hưởng ñến NPV IRR Việc phân tích ñộ Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 nhạy không dừng lại DA lớn, biến ñộng cao mà cần phải tính ñối với DA nhỏ ñó phản ánh khách quan DA 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm ñịnh Một là, Thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su ñược thực phương pháp khoa học, ñại với kinh nghiệm quản lý nguồn thông tin ñáng tin cậy giúp cho việc phân tích, ñánh giá DN ñi vay, DAĐT ñược khách quan, toàn diện, chuẩn xác kịp thời Hai là, Kết hợp phương pháp thẩm ñịnh sở phát huy mạnh phương pháp Lựa chọn phương pháp thẩm ñịnh phù hợp với ñặc thù DA Đối với thẩm ñịnh yếu tố thuộc pháp lý, phương pháp sử dụng có hiệu so sánh, ñối chiếu Ba là, Đối với phương pháp phân tích ñộ nhạy, ñây phương pháp có nhiều ưu ñiểm, giúp phát yếu tố ảnh hưởng lớn ñến hiệu DA ñể có biện pháp phòng ngừa thích hợp Để phát huy có hiệu sử dụng phương pháp cần lựa chọn thông số chủ yếu có ảnh hưởng lớn ñến dự án ñể phân tích, ý ñến ñặc ñiểm DAĐT cao su Cần quan tâm xem xét thoả ñáng ñến tỷ suất chiết khấu chuẩn làm sở tính toán xác tiêu hiệu tài DA Đây sở cho việc huy ñộng nguồn tài trợ cho DA DN Bốn là, Tăng cường việc áp dụng mô hình phương pháp phân tích ñại ñể ñánh giá 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện thông tin phục vụ công tác thẩm ñịnh Một là, Nâng cao khả nắm bắt, xử lý thông tin cán QHKH trình phân tích, ñánh giá DN ñi vay, DAĐT Hai là, Xây dựng hệ thống sở liệu riêng ñó tập hợp Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 thông tin cần thiết ngành kinh tế, lĩnh vực ngành, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật, tình hình phát triển kinh tế – xã hội vùng, làm sở cho việc xây dựng hệ thống thông tin ñồng từ xuống Ba là, Tăng cường ñầu tư ñổi trang thiết bị phục vụ cho việc phân tích, ñánh giá DN ñi vay DAĐT 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội Một là, Xây dựng văn hướng dẫn quy trình kiểm soát nội phù hợp với ñặc ñiểm Chi nhánh Hai là, Phân chia trách nhiệm nghiệp vụ cán kiểm soát rõ ràng, tách bạch Ba là, ñánh giá rủi ro quy trình kiểm soát nội thường xuyên, mở rộng mối quan hệ với ngành có liên quan ñể ñánh giá công tác thẩm ñịnh cho vay ñược xác Bốn là, Thống quan ñiểm coi công tác kiểm tra, kiểm soát nội yêu cầu bắt buộc, khâu thiếu nhiệm vụ lãnh ñạo, ñiều hành Chi nhánh Năm là, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, tăng tần suất kiểm soát nội hàng quý tối thiểu lần/năm ñể phát cảnh báo dấu hiệu rủi ro Sáu là, Thành lập nhóm chuyên trách hoạt ñộng thẩm ñịnh cho vay theo nhóm ngành 3.2.6 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức ñánh giá lại kết thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với doanh nghiệp ngành cao su Một là, tuyên truyền, giáo dục cho cán QHKH quan hiểu vai trò công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su, tầm quan trọng nhận xét, ñánh giá ñược ñưa Báo cáo ñề xuất tín dụng làm sở ñể ñịnh cho vay Hai là, ñịnh kỳ tháng, hàng năm Chi nhánh tổ chức khoá học bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ nghiệp vụ cho ñội ngũ cán QHKH Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều ñóng góp việc tìm kiếm hội cho vay tốt, mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Ba là, tổng kết rút kinh nghiệm ñối với DA ñã thẩm ñịnh ñược ñịnh cho vay Chi nhánh 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài sản ñảm bảo Một là, Nâng cao trách nhiệm vai trò cán QHKH thực thẩm ñịnh tài sản Chi nhánh Hai là, Mở rộng tăng cường thuê quan thứ có chuyên môn thẩm ñịnh giá ñể thẩm ñịnh trường hợp tài sản phức tạp, có yếu tố kỹ thuật cao Ba là, Đặc biệt ý ñến yếu tố kỹ thuật, giá trị dự toán hồ sơ pháp lý tài sản hình thành vốn vay này, ñảm bảo tài sản tương lai có ñủ pháp lý ñể ñưa vào chấp thức, ñủ ñiều kiện ñăng ký giao dịch bảo ñảm theo qui ñịnh 3.2.8 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức, nhân Một là, Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán QHKH chuyên sâu lĩnh vực tài - ngân hàng, có khả phân tích tài DN, DAĐT Kiên ñiều chuyển, sa thải cán không ñáp ứng yêu cầu chuyên môn Hai là, Phân công cán QHKH phụ trách khối khách hàng DN theo ngành nghề nhằm tiến tới chuyên môn hoá công tác thẩm ñịnh cho vay theo nghành nghề Ba là, Phân công công việc cho cán QHKH gắn liền với quyền hạn, nghĩa vụ trực tiếp cán ñối với kết quả, chất lượng thẩm ñịnh Bốn là, Đối với DN thực DA có vốn ñầu tư lớn phức tạp, Chi nhánh nên tổ chức, bố trí cho cán có kinh nghiệm tham gia thẩm ñịnh, kết hợp thuê chuyên gia thẩm ñịnh ñể có ñịnh ñúng ñắn việc cho vay, tài trợ vốn Năm là, Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Xây dựng sách ưu ñãi khen thưởng thích hợp ñối với cán giỏi, có trách nhiệm, làm việc hiệu kỷ luật ñối với hành vi tiêu cực Sáu là, Thành lập phận chuyên trách thẩm ñịnh cho vay theo ngành nghề 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Nhà nước Bộ Ngành Một là, cần phối hợp ñồng ñể xây dựng hệ thống tiêu mang tính chuẩn mực ngưỡng ñánh giá cho ngành cao su làm sở so sánh ñánh giá DN ngành cao su DAĐT Hai là, Chỉ ñạo DN ngành cao su thực thông tin báo cáo, kiểm toán bắt buộc Ba là, ban hành ñồng ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ngành cao su phù hợp với thời kỳ Bốn là, Tiếp tục hoàn thiện sách tạo môi trường ñầu tư thuận lợi, thu hút nguồn lực cho ñầu tư phát triển Năm là, quy hoạch vùng ñầu tư cao su tạo ñiều kiện thuận lợi cho DN 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Một là, Tăng cường vai trò hỗ trợ cho NHTM việc nâng cao nghiệp vụ thẩm ñịnh cho vay trợ giúp nguồn cung cấp thông tin Hai là, Hoàn thiện Trung tâm thông tin Tín dụng (CIC) 3.3.3 Đối với doanh nghiệp ngành cao su Một là, nhận thức ñúng vai trò công tác lập DA ñề nghị vay vốn, tuyệt ñối không nên coi DA mang ý nghĩa hình thức ñể vay vốn Hai là, cung cấp cho Ngân hàng ñầy ñủ số liệu cần thiết nhanh chóng, xác, kịp thời trung thực Ba là, thực tốt cam kết ñã ký hợp ñồng vay vốn 3.3.4 Đối với tổ chức tư vấn Một là, việc lựa chọn tổ chức tư vấn cần thông qua Hội ñồng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 tín dụng sở, khách quan công bằng, tránh trường hợp nể, hình thức không quan tâm ñến hiệu công việc Hai là, chủ ñộng mời ñóng góp ý kiến chuyên gia cần thiết, nhờ họ giúp ñỡ, bồi dưỡng trình ñộ, kỹ năng, kinh nghiệm cho cán QHKH Chi nhánh Ba là, Phát triển ñội ngũ cán QHKH ñịnh hướng trở thành tổ thẩm ñịnh ñộc lập, tư vấn cho DN khác 3.3.5 Đối với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Một là, xây dựng hệ thống thông tin nội ñại góp phần thúc ñẩy việc trao ñổi thông tin toàn hệ thống Hai là, Thường xuyên tổ chức lớp ñào tạo ngắn hạn ñể cán QHKH học tập kinh nghiệm, nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác thẩm ñịnh cho vay tốt Ba là, cập nhật liên tục sách khách hàng ñối với DN ngành cao su, lĩnh vực ưu tiên cho vay, công khai tình hình tài ngân hàng ñể DN tiếp cận tìm hiểu dễ dàng Bốn là, Hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết ñánh giá kết công tác thẩm ñịnh cho vay nhằm kiểm ñiểm, rút kinh nghiệm, ñưa kết nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn hiệu Năm là, cung cấp cho Chi nhánh thông tin hoạt ñộng ngành cao su suất ñầu tư, lợi nhuận bình quân, chủ trương, sách quản lí vĩ mô Nhà nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hoạt ñộng ngân hàng khác hệ thống nhằm tăng thêm thông tin cần thiết cho trình xét duyệt giám sát cho vay Chi nhánh toàn hệ thống Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Những năm qua, với việc phát triển vượt bậc ngành công nghiệp nói chung ngành cao su nói riêng, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai ñã ñạt ñược thành tựu ñáng kể nhiều mặt ñó có công tác thẩm ñịnh cho vay Công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su góp phần quan trọng việc ñịnh lựa chọn khách hàng tốt, DAĐT hiệu ñể cho vay, mang lại lợi ích cho ngân hàng, DN ngành cao su kinh tế Sự chủ ñộng công tác huy ñộng sử dụng vốn, nắm bắt nhanh nhạy hội cho vay, thực tốt vai trò trung gian tài góp phần tạo dựng trở thành ngân hàng mạnh, hoạt ñộng có hiệu ñịa bàn Để phát huy tốt vai trò Ngân hàng lớn ñịa bàn thời gian tới, hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai yêu cầu thực tế khách quan Công tác thẩm ñịnh cho vay cần nhận thức ñầy ñủ phải xem nội dung quan trọng ñể hoàn thiện Làm tốt công tác thẩm ñịnh cho vay theo DA ñối với DN ngành cao su giúp cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai lựa chọn ñịnh cho vay có hiệu quả, ñem lại lợi ích cho ngân hàng, doanh nghiệp cho ñịa phương Footer Page 26 of 126 ... dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Các dự án ñược xem xét dự án vay vốn ñầu tư phát triển cao su Doanh nghiệp ngành cao su sử... hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập