Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung

13 12 0
  • Loading ...
Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:24

Header Page of 126 Công trình hoàn thành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ LỆ THANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC Phản biện 1: TS NGUYỄN THANH LIÊM ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG Phản biện 2: TS NGUYỄN VĂN HÙNG Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học ĐN vào ngày 18 tháng 08 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ñề tài hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên Công Ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung thời gian qua Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp quan sát thực tiễn, phương pháp chuyên gia, phương pháp vấn thông qua bảng câu hỏi, phân pháp phân tích thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Giúp Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung nhận thấy tồn công tác ñánh giá thành tích nhân viên thời gian qua Đồng thời mạnh dạn ñưa số ñề xuất nhằm giúp Công ty hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên phù hợp với ñiều kiện môi trường cụ thể Công ty thời gian tới Kết cấu ñề tài Đề tài ñược trình bày thành ba chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG Những hạn chế ñề tài - Việc xây dựng văn hóa ñánh giá thành tích cần thiết nhằm thiết lập ñồng thuận mục tiêu, tiêu Lý chọn ñề tài Ngày nay, nguồn nhân lực ñược xem yếu tố cốt lõi tạo dựng lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà quản lý cần nhận thức sâu sắc ñược lợi ích việc ñánh giá thành tích nhân viên, việc thiết lập, triển khai, quản trị công tác ñánh giá thành tích nhân viên cách khoa học có hiệu nhằm ñạt ñược mục tiêu chiến lược tổ chức Qua thời gian công tác Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung, nhận thấy số tồn công tác ñánh giá thành tích ñã khiến phàn nàn nhân viên Vì vậy, ñịnh chọn ñề tài “Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung” nhằm ñánh giá, phát tồn công tác ñánh giá nhân viên ñưa số giải pháp ñể cải thiện công tác ñánh giá nhân viên công ty nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Mục ñích nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết ñánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung thời gian qua - Phát tồn hạn chế công tác ñánh giá nhân viên công ty, qua ñó ñề xuất số giải pháp Footer Page of 126 Header Page of 126 - - - chuẩn yêu cầu lực nhằm thiết lập văn hóa ñánh giá thành tích cao Tuy nhiên, giải pháp tác giả ñề xuất chưa ñi sâu xây dựng văn hóa ñánh giá thành tích mà dừng lại việc ñịnh hướng xây dựng văn hóa ñánh giá, công tác xây dựng văn hóa thành tích trình lâu dài cần nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa Công ty Đề tài chủ yếu sử dụng liệu sơ cấp hệ thống lưu trữ thông tin ñánh giá Công ty sơ sài Việc xây dựng phương pháp lưu trữ thông tin ñánh giá chưa ñược tác giả nghiên cứu ñề tài ñây trình lâu dài nên tác giả cần thời gian quan sát Đề tài thực khảo sát ý kiến nhân viên, nhiên kết khảo sát chưa ñược sử dụng hết vào ñề tài mà sử dụng kết cho số nội dung yếu Các giải pháp ñưa sở phù hợp với ñiều kiện môi trường lao ñộng riêng Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung áp dụng ngắn trung hạn có tính ñến năm 2017 Footer Page of 126 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 1.1.1 Khái niệm ñánh giá thành tích Đánh giá thành tích nhân viên (ñánh giá thành tích) tiến trình ñánh giá ñóng góp nhân viên cho tổ chức giai ñoạn 1.1.2 Tầm quan trọng ñánh giá thành tích 1.1.2.1 Sự quán hành vi công việc chiến lược tổ chức Đánh giá thành tích ñóng vai trò quan trọng việc ñảm bảo hành vi mà nhân viên thực công việc quán với chiến lược tổ chức 1.1.2.2 Sự quán hành vi công việc giá trị tổ chức Đánh giá thành tích công cụ ñược sử dụng ñể củng cố giá trị văn hoá tổ chức Đánh giá thành tích ñảm bảo ñiều chỉnh hành vi nhân viên quán với văn hóa tổ chức 1.2 HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác ñịnh mục ñích công tác ñánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích công cụ hành - Kết nối phần thưởng với thành tích: Đánh giá thành tích cấu thành hệ thống thưởng - phạt tổ chức - Đánh giá sách chương trình nguồn nhân lực: Thông tin ñánh giá thành tích ñược sử dụng ñể ñánh giá hiệu chương trình quản trị nguồn nhân lực Đánh giá thành tích công cụ phát triển nhân viên - Củng cố trì thành tích: cách cung cấp thông tin phản hồi thành tích khứ, người giám sát khuyến khích nhân viên tiếp tục theo chiều hướng thành tích tốt mà họ ñã ñạt ñược - Cải thiện thành tích: Trên sở thông tin ñánh giá, người giám sát ñề nghị cách thức giúp cho nhân viên thực công việc tốt tương lai - Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo: Đánh giá thành tích tiền ñề cho việc xác ñịnh nhu cầu ñào tạo nhân viên - Xác ñịnh mục tiêu phát triển nghề nghiệp 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá 1.2.2.1 Khái niệm tiêu chuẩn ñánh giá Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên hệ thống tiêu chí, tiêu thể yêu cầu việc hoàn thành công việc mặt chất lượng lẫn số lượng 1.2.2.2 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá a Thiết lập tiêu chuẩn sở mô tả công việc Căn vào nội dung mô tả công việc ñể xác ñịnh mục tiêu, ñịnh lượng công việc nhân viên cần phải thực b Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá sở tiêu chuẩn thực công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc ñược xem sở ñể tham khảo cho việc thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá nhân viên 1.2.2.3 Các yêu cầu xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá Tiêu chuẩn ñánh giá cần ñảm bảo tính dễ hiểu, dễ nhận biết, dễ thấy ño lường ñược, mang tính thách thức thực tế, có khung thời gian cụ thể 1.2.3 Thời gian ñánh giá Tùy theo ñặc ñiểm ngành nghề kinh doanh, ñịnh hướng quản trị tổ chức mà lựa chọn thời gian ñánh giá phù hợp, hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng ngày 1.2.4 Nội dung ñánh giá 1.2.4.1 Đánh giá dựa ñặc ñiểm Dùng ñể ñánh giá tính cách ñặc ñiểm cá nhân nhân viên, tính ñộc lập, sáng tạo, sáng kiến kỹ lãnh ñạo, khả ñịnh, kỹ giao tiếp 1.2.4.2 Đánh giá dựa hành vi Đánh giá hành vi quan tâm ñến hành vi thực công việc nhân viên 1.2.4.3 Đánh giá dựa kết Đánh giá dựa số liệu doanh số bán hàng, suất ñầu liệu tương tự khác 1.2.5 Phương pháp ñánh giá 1.2.5.1 Đánh giá khách quan Là ñánh giá thành tích góc ñộ số, số lượng sản phẩm làm ra/tiêu thụ Có năm loại ñánh giá khách quan: số lượng sản xuất, doanh số bán, liệu nhân sự, trắc nghiệm thành tích ñánh giá ñơn vị kinh doanh 1.2.5.2 Đánh giá chủ quan Đánh giá chủ quan ñược sử dụng ñể ñánh giá hành vi ñặc ñiểm cá nhân kết quả, ñược thực thông qua kỹ thuật ñánh giá sau ñây: Xếp hạng (ranking), so sánh cặp, phân phối trọng số, thang ñiểm ñánh giá, liệt kê kiểm tra, kỹ thuật kiện ñiển hình, thang ñiểm ñánh giá hành vi Header Page of 126 Footer Page of 126 7 (Behaviorally anchored rating scale – BARS) ,thang quan sát hành vi (Bihavioral observation scale – BOSs) 1.2.5.3 Quản trị mục tiêu Với phương pháp quản trị mục tiêu, trọng tâm việc ñánh giá chuyển từ ñặc tính cá nhân qua hoàn thành công tác 1.2.6 Đối tượng ñánh giá Người thực ñánh giá thành tích cá nhân ñó, cấp trực tiếp, cấp dưới, ñồng nghiệp, khách hàng, kết hợp ñối tượng gọi ñánh giá 360o 1.2.6.1 Tự ñánh giá Thích hợp ñược sử dụng công cụ phát triển nhân viên công cụ ñề ñịnh hành 1.2.6.2 Cấp trực tiếp ñánh giá Cấp trực tiếp ñánh giá thành tích cấp phương pháp phổ biến 1.2.6.3 Cấp ñánh giá 1.2.6.4 Đồng nghiệp ñánh giá 1.2.6.5 Khách hàng ñánh giá Phổ biến lĩnh vực cung cấp dịch vụ, nơi mà có mức ñộ tham gia cao khách hàng 1.2.6.6 Đánh giá 360o Đây phương pháp tổng hợp từ phương pháp thường ñược sử dụng cho mục ñích phát triển phản hồi 1.2.7 Các lỗi thường gặp ñánh giá thành tích 1.2.7.1 Lỗi bao dung Lỗi xảy ñánh giá thành tích nhân viên cao mức mà họ xứng ñáng ñược hưởng 1.2.7.2 Lỗi nghiêm khắc Là ñánh giá thấp mức lẽ họ ñáng ñược nhận 1.2.7.3 Lỗi xu hướng trung tâm Đánh giá gần với ñiểm thang thành tích Ít nhân viên nhận ñược ñánh giá cao thấp 1.2.7.4 Lỗi vầng hào quang (Halo) Là khuynh hướng mà người ñánh giá tô hồng thành tích người ñược ñánh giá theo chiều hướng tốt 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên 1.4 QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.4.1 Định nghĩa quản trị thành tích nhân viên Quản trị thành tích việc tích hợp hệ thống ñánh giá thành tích với hệ thống nguồn nhân lực rộng 1.4.2 Mục tiêu quản trị thành tích nhân viên Mục tiêu chung thiết lập văn hóa thành tích cao mà ñó cá nhân nhóm chịu trách nhiệm cho việc cải thiện liên tục tiến trình kinh doanh cải thiện kỹ ñóng góp vào khuôn khổ cấu trúc ñược thiết lập lãnh ñạo hiệu 1.4.3 Những ñặc ñiểm quản trị thành tích nhân viên Quản trị thành tích nhân viên tiến trình liên tục linh hoạt, nhấn mạnh vào việc hoạch ñịnh thành tích tương lai cải thiện dựa ñánh giá thành tích khứ 1.4.4 Tiến trình quản trị thành tích nhân viên (xem hình 1.6 luận văn) Header Page of 126 Footer Page of 126 9 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 2.1.1 Lịch sử hình thành Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung ñược thành lập sở hợp ñồng liên danh ñơn vị: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, Tổng Công ty ñiện lực Miền Trung, Công ty Điện Lực Hà Nội Công ty Xây Lắp Điện 1, tổng vốn ñiều lệ 500 tỷ ñồng 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Công ty theo Giấy chứng nhận kinh doanh là: Đầu tư xây dựng dự án thủy ñiện; Tư vấn xây dựng công trình ñiện; Sản xuất kinh doanh ñiện v.v…Tuy nhiên, Công ty tập trung ñầu tư xây dựng dự án thủy ñiện 2.1.3 Sơ ñồ tổ chức chức phòng ban Cơ cấu tổ chức Ban lãnh ñạo bảy phòng ban: Phòng Nhân - Tổng hợp, phòng Kinh tế kế hoạch, phòng Tài chính-Kế toán, phòng Kỹ thuật-Chất lượng,phòng Quản lý công trình, Ban Chuẩn bị sản xuất 2.1.4 Đặc ñiểm nguồn nhân lực Công ty Đội ngũ cán công nhân viên Công ty có tất 127 người, ñó có 17 nữ, số lại nam 2.1.4.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo ñộ tuổi giới tính Đa số lực lượng lao ñộng trẻ từ 18-35 chiếm 80,87%, từ 36-50 chiếm 17,44%, 50 tuổi chiếm 2,37% 2.1.4.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình ñộ chuyên môn Phần ñông từ bậc ñại học trở lên, chiếm 60.63%, trung cấp chiếm 31.50%, thạc sỹ chiếm 3.15% 2.1.4.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức vụ Chức vụ lãnh ñạo chiếm 12%, chuyên viên chiếm ña số với 52%, nhân viên chiếm 36% chủ yếu khối vận hành 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 2.2.1 Việc xác ñịnh mục ñích việc ñánh giá thành tích Công ty Căn vào quy ñịnh ñược ban hành Công ty thực tế áp dụng cho thấy mục ñích việc ñánh giá thành tích nhân viên Công ty chủ yếu phục vụ cho ñịnh hành chính: chi trả lương hàng tháng, xét khen thưởng ñể nâng bậc, nâng nhóm, xử phạt Bênh cạnh ñó, nhằm mục ñích ñánh giá việc ñạt ñược mục tiêu tổ chức kỳ 2.2.1.1 Đánh giá thành tích ñể làm sở trả lương Dựa hệ số hiệu công việc ñể tính lương 2.2.1.2 Đánh giá thành tích ñể làm sở công nhận thành tích cá nhân 2.2.1.3 Đánh giá thành tích làm sở cho việc ñánh giá mức ñộ hoàn thành mục tiêu Kiểm soát mục tiêu công việc phận thông qua ñăng ký mục tiêu báo cáo hoàn thành công việc 2.2.2 Phân tích công việc 2.2.2.1 Xây dựng mô tả công việc Công ty chưa xây dựng mô tả công việc thức cho vị trí công việc Header Page of 126 Footer Page of 126 11 12 2.2.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn thực công việc Bởi xây dựng mô tả công việc nên không tiêu chuẩn thực công việc cho vị trí công việc 2.2.3 Các tiêu chuẩn ñánh giá hành 2.2.3.1 Tiêu chuẩn ñánh giá ñối với tập thể phòng ban a Tiêu chuẩn ñánh giá ñối với tập thể theo ñịnh kỳ hàng tháng Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích cho tập thể phòng, ban theo ñịnh kỳ hàng tháng nhằm mục ñích chi trả lương gồm ñánh giá mặt ñạt ñược: gồm tiêu chí hành vi ñăng ký kế hoạch công việc, hoàn thành mục tiêu công việc; ñánh giá mức ñộ không ñạt ñược gồm: giữ gìn ñoàn kết, tham gia hoạt ñộng ñoàn thể, tham gia viết website công ty… (xem cụ thể bảng 2.6 luận văn) Trên sở tiêu chuẩn ñánh giá nêu bảng 2.6, ñiểm tổng kết xếp hạng tổng ñiểm tất mục nêu bảng 2.6, theo ñó phòng ban xếp hạng theo loại từ A1 ñến A5 b Tiêu chuẩn ñánh giá ñối với tập thể theo ñịnh kỳ hàng năm Thành tích năm tập thể ñược xếp loại từ A1 ñến A5 ñược tính bình quân từ thành tích 12 tháng năm 2.2.3.2 Tiêu chuẩn ñánh giá ñối với cá nhân a Tiêu chuẩn ñánh giá ñối với cá nhân theo ñịnh kỳ hàng tháng: Gồm tiêu chuẩn: mức ñộ hoàn thành khối lượng công việc ñược giao; chất lượng công việc hoàn thành; ngày công làm việc tháng; phát huy sáng kiến, cải tiến ñiều kiện làm việc, môi trường làm việc; chấp hành nội quy; kỷ luật lao ñộng; tham gia hoạt ñộng ñoàn thể Kết ñánh giá ñược xếp loại từ A1 ñến A5 b Tiêu chuẩn ñánh giá ñối với cá nhân theo ñịnh kỳ hàng năm Xếp loại cuối năm cho cá nhân ñược xếp loại từ A1 ñến A5, tiêu chuẩn ñánh giá rõ ràng, mà trường phòng ñịnh theo hình thức cào bằng, luân phiên 2.2.3.3 Mối quan hệ tiêu chuẩn ñánh giá cho cá nhân tập thể Nhân viên ñược xếp loại từ loại A1 ñến A5 theo ñúng tỷ lệ quy ñịnh bảng phân phối trọng số - bảng 2.9 bên 2.2.3.4 Nhận xét công tác xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá Về tiêu chuẩn dành cho tập thể: kết hợp tiêu chuẩn ñánh hành vi kết quả, sử dụng tiêu chuẩn tuyệt ñối Những mặc ñạt ñược: tiêu chuẩn rõ ràng, mức ñộ cấp ñộ thành tích thang tiêu thức ñánh giá ñược ñịnh nghĩa rõ ràng; Hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá ña dạng tiêu chuẩn, có thưởng, có phạt Những hạn chế: Còn tồn số tiêu chuẩn khó ño lường không ñược lượng hóa Về tiêu chuẩn dành cho cá nhân Những mặt ñạt ñược: Có kết hợp tiêu chí ñánh giá kết việc hành vi thực công việc Những hạn chế: Tiêu chuẩn ñánh giá cá nhân theo ñịnh kỳ tháng chung chung, số tiêu chuẩn không lượng hóa Về ñánh giá thành tích năm cho cá nhân, tiêu chuẩn ñánh hoàn toàn dựa vào ñịnh chủ quan trưởng phòng 2.2.4 Thời gian ñánh giá Định kỳ ñánh giá thành tích nhân viên Công ty ñược tiến hành theo ñịnh kỳ hàng tháng theo ñịnh kỳ hàng năm Header Page of 126 Footer Page of 126 13 14 2.2.5 Nội dung ñánh giá Gồm ñánh giá dựa kết ñánh giá dựa hành vi Nội dung ñánh giá dựa kết rõ ràng, nhiên ñánh giá dựa hành vi dành cho cá nhân sơ sài 2.2.6 Phương pháp ñánh giá 2.2.6.1 Phương pháp ñánh giá ñối với tập thể phòng ban Sử dụng phương pháp ñánh giá chủ quan theo tiêu chuẩn tuyệt ñối, sử dụng kỹ thuật kiện ñiển hình kết hợp với thang ñiểm ñánh giá hành vi 2.2.6.2 Phương pháp ñánh giá ñối với cá nhân Sử dụng phương pháp ñánh giá chủ quan dựa kỹ thuật phân phối trọng số Bảng 2.9 Phân phối trọng số thành tích cá nhân 2.2.8 Công tác tổ chức cung cấp thông tin phản hồi sau ñánh giá Kết thành tích không ñược dùng nhằm cung cấp thông tin phản hồi thiếu sót, phản hồi xây dựng, phản hồi thăng tiến 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 2.3.1 Những mặt ñã làm ñược Hệ thống ñánh giá thành tích Công ty ñã phát huy tác dụng công cụ giúp ích cho công tác quản lý kiểm soát tốt việc hoàn thành mục tiêu công việc nhân viên phục vụ cho ñịnh hành 2.3.2 Những hạn chế - Mục ñích ñánh giá dừng lại mục ñích ñịnh hành mục ñích trì mục tiêu tổ chức - Chưa thực phân tích công việc ñể phục vụ cho việc xây dựng tiêu chí ñánh giá.Đối tượng ñánh giá phiến diện từ phía Phương pháp ñánh giá cá nhân hạn chế, chưa có phương pháp ñánh giá rõ ràng ñể tổng hợp ñiểm thành tích Kết ñánh giá hoàn toàn theo ý kiến chủ quan Trưởng phòng - Công tác phản hồi thông tin sau ñánh giá bị bỏ, chưa có biểu mẫu ñánh giá thống 2.3.3 Nguyên nhân Vai trò, chức công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñối với hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực chưa ñược cấp lãnh ñạo nhận thức ñầy ñủ Header Page of 126 KQ thành tích phòng A1 A2 A3 A4 A5 Kết thành tích nhân viên Tỷ lệ cá nhân xếp loại A1 + A2 ≤ 30% Tỷ lệ cá nhân xếp loại A1 + A2 ≤ 20% Tỷ lệ cá nhân xếp loại A1 + A2 ≤ 10% Tỷ lệ cá nhân xếp loại A4 + A5 ≥ 30% tỷ lệ A1 + A2 ≤ so với phòng ñạt loại A3 A4 + A5 ≥ 50%, phòng xếp loại A5 cá nhân xếp loại A1, A2 Tuy nhiên, việc xếp loại cá nhân ñược loại A1, A2, A3…là hoàn toàn ñịnh chủ quan trưởng phòng 2.2.7 Đối tượng ñánh giá Đối với cấp lãnh ñạo: lấy theo thành tích phòng Đối với nhân viên, cấp trực tiếp ñánh giá Footer Page of 126 15 16 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung Công ty ñã ñề chiến lược kinh doanh giai ñoạn 20112017, ñó là: - Mở rộng quy mô ñầu tư thông qua tìm kiếm dự án thủy ñiện tiềm khu vực miền Trung - Đa dạng hóa lĩnh vực ñầu tư, ñẩy mạnh, khuyến khích sáng tạo, ý tưởng, biện pháp quản lý mới, phương pháp thi công ñể nâng cao hiệu công việc tiết kiệm chi phí 3.1.2 Phương hướng hoạt ñộng Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung thời gian tới - Tiếp tục phát huy lực quản lý, nhanh chóng hoàn thành ñưa dự án ñầu tư ñầu tay vào sản xuất kinh doanh có hiệu - Phát triển ñầu tư theo chiều rộng thông qua việc mở rộng kinh doanh kênh ñầu tư lợi vốn - Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật mới, công nghệ Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 3.1.3 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng ñội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp, cần cù, sáng tạo, văn minh, có nếp làm việc khoa học, chuyên nghiệp vững tiến vào kỷ Coi trọng việc ñào tạo cán khuyến khích việc tự ñào tạo - Giải việc làm cho người lao ñộng sau dự án kết thúc Có kế hoạch bố trí, ñiều chuyển, xếp nhân viên cách phù hợp vào dự án ñầu tư - Xây dựng môi trường lao ñộng công bằng, bình ñẳng, nâng cao ñời sống tinh thần cho công nhân viên 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 3.2.1 Nhận ñịnh vai trò xác ñịnh mục tiêu công tác ñánh giá thành tích nhân viên Tác giả mạnh dạn ñề xuất cấp lãnh ñạo xác ñịnh mục ñích công tác ñánh giá thành tích thời gian ñến không dừng lại mục ñích hành chính, trì mục tiêu tổ chức nhằm mục ñích phát triển tài liệu (như trình bày bảng 3.3 luận văn) 3.2.2 Hoàn thiện việc xác ñịnh nội dung ñánh giá Tác giả ñề xuất tiếp tục trì nội dung ñánh giá dựa kết thực công việc ñánh giá hành vi, ñó cần phát triển ñi sâu cho nội dung ñánh giá hành vi 3.2.3 Hoàn thiện tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên 3.2.3.1 Đối với tập thể Trong tiêu thức ñánh giá tồn tiêu thức “phạm lỗi” chưa ñược ñịnh nghĩa cách rõ ràng, qua ñó tác giả ñề xuất số ñịnh nghĩa tiêu thức phạm lỗi 3.2.3.2 Đối với cá nhân a Căn xây dựng tiêu chí ñánh giá Căn vào mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc; mục tiêu thực công việc Header Page of 126 Footer Page of 126 17 18 b Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá tiêu chí ñánh giá - Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá kết thực công việc cấp ñộ khác thực ñịnh nghĩa cấp ñộ tiêu chuẩn: gồm cấp ñộ từ hoàn thành xuất sắc ñến chưa hoàn thành công việc (xem bảng 3.5 luận văn) - Tiêu chuẩn ñánh giá hành vi: xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá hành vi dựa tiêu chuẩn thực công việc Tác giả ñề xuất số tiêu chuẩn ñánh giá hành vi liên quan ñến thực công việc môi trường công việc Công ty hành vi nội quy lao ñộng, kỷ luật lao ñộng, an toàn kỹ thuật, hành vi giao tiếp ứng xử, tác phong làm việc, ñóng góp cho tập thể (cụ thể bảng 3.6 Luận văn) 3.2.4 Xác ñịnh phương pháp ñánh giá Phương pháp ñánh giá dành cho nội dung ñánh giá dựa kết thực công việc: tác giả ñề xuất sử dụng phương pháp quản trị mục tiêu (MBO) kết hợp sử dụng kỹ thuật thang ñiểm ñánh giá Hiệu ñạt từ mức theo yêu cầu trở lên vượt tiến ñộ từ Hoàn thành vượt trội 30 10 – 29%, hiệu ñạt từ mức theo yêu cầu trở lên Đảm bảo tiến ñộ, ñạt kết Hoàn thành nhiệm vụ 20 100% Hoàn thành từ từ 70% trở lên Hoàn thành công việc 100% khối lượng 10 mức trung bình công việc ñược giao Hoàn thành mức 70% Chưa hoàn thành công khối lượng công việc ñược việc giao tháng Phương pháp ñánh giá dành cho nội dung ñánh hành vi: ñề xuất sử dụng phương pháp tiêu chuẩn tuyệt ñối sử dụng kỹ thuật thang ñiểm ñánh giá hành vi, ñó có xây dựng thang ñiểm cho mức cấp ñộ hành vi bảng 3.8 Header Page 10 of 126 Bảng 3.7:Thang ñiểm ñánh giá kết hoàn thành công việc Tiêu chuẩn kết hoàn thành công việc Hoàn thành xuất sắc Footer Page 10 of 126 Định nghĩa Điểm Hoàn thành 100% khối lượng công việc ñược giao vượt tiến ñộ 30%, hiệu ñạt từ mức theo yêu cầu trở lên 40 Bảng 3.8: Thang ñiểm ñánh giá hành vi Tiêu chuẩn ñánh giá Chấp hành nội quy lao ñộng Số lần vi phạm nội quy lao ñộng ñi muộn ,về sớm, số ngày nghỉ không phép, chấp hành trang phục lao ñộng, bảo hộ lao ñộng theo quy ñịnh - Không vi phạm - Vi phạm < lần - Vi phạm >= lần Chấp hành qui phạm, qui ñịnh, qui trình công tác an Diễn giải Điểm tối ña Header Page 11 of 126 19 toàn kỹ thuật Số lần vi phạm quy phạm, quy trình công tác quản lý, vận hành nhà máy thủy ñiện, quy trình an toàn bảo hộ lao ñộng gây ảnh hưởng ñến người tài sản - Không vi phạm - Vi phạm lần - Vi phạm >= lần Báo cáo và/hoặc xử lý cố kỹ thuật, an toàn kỹ thuật - Nhanh chóng Xử lý/ báo cáo kịp thời, không chậm trễ ñến cấp ñể hạn chế tối thiểu thiệt hại theo quy ñịnh an toàn kỹ thuật - Chậm trễ Xử lý/ báo cáo ñến cấp chậm trễ gây hậu nặng nề hành ñộng chậm trễ gây nên Trình ñộ nghiệp vụ, lực chuyên môn Là thực nghiệp Nắm vững vận dụng theo vụ theo ñúng quy trình ñúng quy trình nghiệp vụ ñược quy ñịnh Công ty -Tuân thủ theo ñúng quy ñịnh -Không tuân thủ/sai quy trình Khả giải vấn ñề Khả nhạy bén, linh hoạt phân tích Footer Page 11 of 126 20 - Nhanh - Bình thường - Chậm 5 giải vấn ñề kiến thức tìm hỗ trợ vượt khả Đưa phương hướng giải kịp thời, nhanh chóng mức mong ñợi, hiệu tốt Đưa phương hướng giải không chậm trễ Giải vấn ñề chậm, gây chậm trễ ñến công việc Thực ñăng ký kế hoạch công việc báo cáo kết công việc - Đăng ký ñúng hạn quy Trước ñúng vào ñịnh ngày cuối ñược ñăng ký theo quy ñịnh - Đăng ký trễ hạn Đăng ký sau ngày quy ñịnh Tác phong làm việc, giao tiếp ứng xử Chủ ñộng chia Tinh thần hợp tác, phối hợp thông tin, hợp tác làm với ñồng nghiệp công việc với ñồng việc nghiệp ñể hoàn thành công việc - Tốt - Tốt, chủ ñộng, nhiệt tình, kịp thời - Cần học hỏi - Có phối hợp, miễn cưỡng, làm cho ñúng 5 5 Header Page 12 of 126 21 trách nhiệm - Không tốt - Gây khó khăn với ñồng nghiệp Cư xử có văn hóa, lịch thiệp, tôn trọng ñối Tác phong giao tiếp, phối tác, phối hợp tạo hợp làm việc với khách thuận lợi cho công hàng/ñối tác/nhà thầu việc hai bên, không gây nhũng nhiễu, khó khăn với ñối tác - Tốt Thân thiện, lịch sự, cư xử có văn hóa - Cần học hỏi - Không tốt Cư xử thiếu văn hóa, không tôn trọng, thiếu lịch khiến ñồng nghiệp/ñối tác/khách hàng phàn nàn Đóng góp cho tập thể Tham gia tích cực Tham gia hoạt ñộng tập hoạt ñộng Công ty thể, ñoàn thể Công ty tổ chức - Tích cực, nổ, nhiệt Chủ ñộng tham gia tình nổ, nhiệt tình, ñược người ghi nhận - Có tham gia Có tham gia thụ ñộng, miễn cưỡng -Không tham gia Phát huy, sáng kiến Sáng kiến, ý tưởng cải công việc thiện môi trường làm việc, quy trình công việc sáng kiến kỹ thuật… góp phần cải Footer Page 12 of 126 22 - Tốt - Có sáng kiến thiện nâng cao hiệu công việc chung Có sáng ý kiến cải tiến ñược Công ty áp dụng ñem lại hiệu Có ñề xuất ý tưởng chưa áp dụng - Không có sáng kiến Hướng dẫn ñánh giá tổng thành tích nhân viên: Kết thành tích cuối nhân viên tổng ñiểm nội dung ñánh giá, gồm: ñiểm cấp trực tiếp ñánh giá: gồm ñiểm kết thực công việc, ñiểm hành vi thực công việc; ñiểm ñồng nghiệp ñánh giá, theo cấu ñiểm sau: Bảng 3.10: Cơ cấu thành tích Cơ cấu ñiểm ñánh giá thành tích Điểm tối ña I Kết thực công việc 40 II Hành vi thực công việc 40 III Đồng nghiệp ñánh giá 20 TỔNG 100 Trên sở ñó ñánh giá xếp loại danh hiệu lao ñộng cá nhân cho nhân viên theo bảng 3.11 (xem luận văn) 3.2.5 Xác ñịnh ñối tượng ñánh giá Với ñiều kiện môi trường công việc thực tế Công ty tính chất ñặc thù hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung, tác giả ñề xuất ñối tượng sau ñây tham gia vào ñánh giá thành tích nhân viên: tự ñánh giá, cấp trên, ñồng nghiệp 23 24 3.2.6 Xây dựng biểu mẫu ñánh giá dành cho cá nhân Tác giả ñề xuất xây dựng biểu mẫu sau: - Phiếu ñánh giá dành cho cấp ñánh giá - Phiếu ñánh giá dành cho ñồng nghiệp ñánh giá - Phiếu tự ñánh giá 3.2.7 Công tác cung cấp thông tin phản hồi sau ñánh giá Xây dựng chương trình thảo luận sau ñánh giá với nhân viên ñể trao ñổi kết thành tích nhân viên nhằm ñạt ñược ñồng thuận kế hoạch hành ñộng tương lai phù hợp với mục tiêu chiến lược tổ chức Chương trình phản hồi sau ñánh giá gồm: Phản hồi từ phía nhà lãnh ñạo; phản hồi từ phía nhân viên, ñược ñược tiến hành thông qua buổi họp nội phòng tuyên bố kết ñánh giá thành tích vào tháng 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Một số giải pháp mang tính hỗ trợ 3.3.1.1 Thực phân tích công việc Tiến hành thực phân tích công việc ñể ban hành rộng rãi toàn Công ty mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc cho chức danh công việc Căn vào tình hình thực tế ñặc ñiểm ngành nghề hoạt ñộng phù hợp ñiều kiện môi trường thực tế Công ty, tác giả ñề xuất tiến trình phân tích công việc ñược thực theo nội dung sau: Giai ñoạn chuẩn bị phân tích công việc: gồm xác ñịnh loại liệu, xác ñịnh nguồn liệu, phương pháp thu thập thông tin Giai ñoạn thu thập liệu phân tích liệu: sử dụng phương pháp câu hỏi phương pháp vấn Đề xuất xây dựng biểu mẫu mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc áp dụng thống toàn Công ty 3.3.1.2 Xây dựng quy trình ñánh giá thành tích Thực quy trình hóa tiến trình ñánh giá ñể giúp người ñánh giá hoàn thành cách có hiệu công tác ñánh giá 3.3.2 Kiến nghị 3.3.2.1 Xây dựng văn hóa ñánh giá thành tích nhân viên - Xây dựng văn hóa ñối thoại: lãnh ñạo nhân viên cần xác ñịnh nguyên nhân cốt lõi khó khăn thực công việc ñể ñưa giải pháp khắc phục - Xây dựng văn hóa nói lời cảm ơn, bày tỏ ñánh giá cao lãnh ñạo ñối với nhân viên - Tối thiểu hóa trích, phê bình - Không nên cường ñiệu lỗi nhân viên - Thúc ñẩy mục tiêu 3.3.2.2 Phổ biến mục ñích việc ñánh giá ñến toàn thể cán công nhân viên Công ty 3.3.2.3 Bồi dưỡng, nâng cao kỹ ñánh giá nhân viên Công ty cần tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao kỹ ñánh giá ñể người ñánh giá hiểu ñược hệ thống ñánh giá tiến hành ñánh giá cách có hiệu nhất, khắc phục ñược lỗi trình ñánh giá, xử lý thông tin phản hồi ñể giúp tiến trình ñánh giá nhân viên ngày ñược cải thiện Header Page 13 of 126 Footer Page 13 of 126 ... VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH... ñánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Thủy ñiện Miền Trung thời gian qua - Phát tồn hạn chế công tác ñánh giá nhân viên công ty, ... THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác ñịnh mục ñích công tác ñánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích công cụ hành - Kết nối phần thưởng với thành tích: Đánh giá thành tích cấu thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung, Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung, Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập