GAĐT - SỐ THẠP PHÂN HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN TUẦN HOÀN

13 221 3
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO ,CÔ GIÁO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ NguyÔn thÕ vËn Thcs Lª QuÝ ®«n – BØm S¬n 1/ Thực hiện phép chia sau : 3 : 20 ; 37 : 25 2/Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 20 ; 25 ; 12 KIỂM TRA Tiết 13 : 1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 3 37 ; 20 25 Vậy: = 0,15 ; 3 20 37 25 = 1,48 3 20 = 3.5 20.5 = 15 100 = 0,15 37 25 = 37.4 25.4 = 148 100 = 1,48  Số 0,15 ; 1,48 : gọi là số thập phân hữu hạn.  Hãy viết các phân số ; ; dưới dạng số thập phân , chỉ ra chu kì của nó , rồi viết gọn lại . 1 9 = 0,111… = 0,(1) = 0,0101 . = 0,(01) = -1,5454… = -1,(54) 1 99 -17 11 1 9 1 99 -17 11  Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 3 37 ; 20 25  Phân số có mẫu 20 chứa  Phân số có mẫu 25 chứa thừa số nguyên tố 2 và 5 thừa sốnguyên tố 5. 3 20 37 25 -6 75  Phân số -6 75 viết được dưới dạng Ví dụ:  P/S viết được dưới dạng nào? Vì sao? số TPHH vì: -6 75 -2 = 25 ,mẫu 25 = 2 5 không có ƯNT khác 2 và 5. Ta có: =-0,08. -6 75 1 13 -17 7 ; ; ; 4 50 125 14 : vieỏt ủửụùc dửụựi daùng soỏ TPHH. 1 =0,25 4 13 =0,26 50 -17 =-0,136 125 7 1 = =0,5 14 2 ; ;  Ví dụ: 0,(4) = 0,(1).4 = 1 9 .4 = 4 9  Viết 0,(3) ; 0,(25) dưới dạng phân số  0â,(3) = 0,(1).3 = 1 9 .3 = 1 3  0,(25) = 0,(01).25 = .25 = 1 99 25 99 [...]... 1/ Thực hiện phép chia sau : 3 : 20 ; 37 : 252 /Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 20 ; 25 ; 12 KIEÅM TRA  Số 0,323232… có phải là số hữu tỉ không ? Hãy viết số đó dưới dạng phân số. 3299 0,323232… là số hữu tỉ 0,323232… = 0,(32) = 0,(01).32 = KÍNH CHÀO QUÝ THẦY GIÁO ,CÔ GIÁO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ NguyÔn . Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số. = -Nắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. -Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số
- Xem thêm -

Xem thêm: GAĐT - SỐ THẠP PHÂN HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN TUẦN HOÀN, GAĐT - SỐ THẠP PHÂN HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN TUẦN HOÀN, GAĐT - SỐ THẠP PHÂN HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Bình luận về tài liệu gadt-so-thap-phan-huu-han-va-vo-han-tuan-hoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP