Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giấy việt giai đoạn 2015 2020

121 83 0
  • Loading ...
Loading...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN KHẮC DỊU XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT GIAI ĐOẠN 2015- 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN KHẮC DỊU XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT GIAI ĐOẠN 2015- 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGÔ THỊ TUYẾT MAI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đề tài thực hiện, số liệu đƣợc thu thập, nghiên cứu thông qua nhiều nguồn khác nhƣ sách, giáo trình, tạp chí , Internet, tài liệu nội công ty… Do đó, số liệu kết phân tích đề tài trung thực Các chiến lƣợc giải pháp hình thành cá nhân rút trình nghiên cứu lý luận thực tiễn hoạt động Công ty cổ phần Giấy Việt Tác giả thực Nguyễn Khắc Dịu LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập chƣơng trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chúng đƣợc Giáo sƣ, Tiến sỹ, thầy giáo, giáo thuộc Khoa QTKD - Đại học Kinh tế tận tình giảng dạy Đến hoàn thành chƣơng trình khóa học hoàn thiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Việt giai đoạn 2015 -2020" Nhân dịp xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo sƣ, Tiến sỹ Thầy giáo, giáo Khoa QTKD - Đại học Kinh tế tận tình giảng dạy hƣớng dẫn trình học tập Đặc biệt, vô biết ơn Phó Giáo sƣ, Tiến sỹ Ngô Thị Tuyết Mai ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn hoàn thành luận văn này! Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 sở lý luận xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 1.2.1 Khái niệm, đặc trƣng 1.2.2 Vai trò chiến lƣợc kinh doanh 1.2.3 Quá trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 10 1.2.4 Lựa chọn chiến lƣợc 36 1.2.5 Tổ chức thực chiến lƣợc 36 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG VÀ THIẾT KẾ PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.1.1 Khung nghiên cứu 39 2.1.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 39 2.3 Lịch trình nghiên cứu 43 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH ẢNH HƢỞNG ĐẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT 3.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Giấy Việt 45 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 45 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bộ máy quản lý nhân 46 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 48 3.2 Phân tích môi trƣờng bên ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Việt 49 3.2.1 Phân tích môi trƣờng vĩ mô 49 3.2.2 Phân tích môi trƣờng vi mô 55 3.3 Phân tích môi trƣờng nội ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc kinh doanh công ty cổ phần Giấy Việt 60 3.3.1 Tài 60 3.3.2 Nguồn nhân lực 61 3.3.3 Công tác quản trị công ty 63 3.3.4.Marketing 63 3.3.5 sở vật chất trang thiết bị 64 3.4 Các công cụ sử dụng để đánh giá nhân tố đề chiến lƣợc kinh doanh cho công ty 64 3.4.1.Ma trận đánh giá yếu tố bên - EFE 64 3.4.2.Ma trận đánh giá yếu tố bên - IFE 66 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNGGIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT GIAI ĐOẠN 2015-2020 4.1 Xác định sứ mệnh mục tiêu Công ty cổ phần Giấy Việt 69 4.1.1 Sứ mệnh 69 4.1.2 Mục tiêu 69 4.2 Hình thành chiến lƣợc phát triển công ty cổ phần Giấy Việt 70 4.2.1 Phân tích mô hình SWOT 70 4.2.2 Xây dựng phƣơng án chiến lƣợc từ ma trận SWOT 71 4.2.3 Lựa chọn chiến lƣợc cuối 72 4.3 Các giải pháp để thực chiến lƣợc kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Việt 74 4.3.1 Giải pháp tài 74 4.3.2 Giải pháp Marketing 75 4.3.3 Giải pháp tổ chức nguồn nhân lực 80 4.3.4 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý điều hành 82 4.3.5 Giải pháp công nghệ 82 4.4 Một số kiến nghị nhà nƣớc nhằm tạo điều kiện thực tốt chiến lƣợc kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Việt 83 4.4.1 Xây dựng chiến lƣợc quy hoạch phát triển ngày giấy hợp lý, kịp thờ i83 4.4.2 Xây dựng sách, kiểm tra, tra định kỳ sở sản xuất giấy 84 4.4.3 Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành giấy, trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Nguyên nghĩa CBCNV Cán công nhân viên CT HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị DTT Doanh thu KT&SX Kỹ thuật sản xuất LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế TCHC Tổ chức hành TGĐ Tổng Giám đốc TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn 10 UVHĐQT Ủy viên Hội đồng quản trị i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Mô hình Ma trận IE 38 Bảng 1.2 Mô hình Ma trận QSPM 41 Bảng 3.1 Kết kinh doanh Công ty cổ phần giấy Việt 53 Trang giai đoạn 2012-2014 Bảng 3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 63 Bảng 3.3 Khả toán công ty giai đoạn 2012- 66 2014 Bảng 3.4 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản 67 công ty Bảng 3.5 Bảng 3.6 Tình hình nguồn nhân lực công ty hội nguy ảnh hƣởng tới hoạt động 67 71 sản xuất kinh doanh công ty Bảng 3.7 Ma trận đánh giá tác động yếu tố bên 71 Bảng 3.8 Điểm mạnh điểm yếu ảnh hƣởng tới hoạt 74 động sản xuất kinh doanh công ty 10 Bảng 3.9 Ma trận yếu tố bên Công ty 74 11 Bảng 4.1 Mục tiêu hoạt động Công ty giai đoạn 2015- 76 2017 12 Bảng 4.2 Ma trận QSPM 78 ii DANH MỤC HÌNH Nội dung STT Hình Trang Hình 1.1 Mô hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 25 Hình 1.2 Ma trận SWOT 40 Hình 2.1 Khung nghiên cứu Luận văn 45 Hình 3.1 cấu máy tổ chức Công ty cổ phần Giấy việt 52 Hình 3.2 Chỉ số phát triển ngƣời Việt Nam 59 Hình 4.1 Ma trận IE 76 iii TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Hữu Đạo, 2012 Hệ thống Quản lý Chất Lƣợng - Công cụ để nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Tạp chí Thương Mại, số 17 Công ty Cổ phần giấy Việt, 2011-2014 Báo cáo tài Chu Văn Cấp, 2003 Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Chính Trị Quốc Gia Đoàn Khải, 2011 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DN Việt Nam trƣớc gia nhập WTO Tạp chí Giáo Dục Lý Luận, số Fred R David, 2006, Khái Luận Về Quản Trị Chiến Lược Dịch từ tiếng Anh, 1999 Hà Nội: NXB thống kê FRED R.DAVID, 1998 Khái niệm quản trị chiến lược Dịch từ tiếng Anh, 1999 Hà Nội: NXB thống kê Hồ Đức Hùng, 2000 Quản trị toàn diện doanh nghiệp Hồ Chí Míinh: NXB đại học quốc gia Tp.HCM Hoàng văn Hải, 2010 Quản trị chiến lược kinh doanh Hà nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Nguyên Học, 2010 chế giải pháp tài nâng cao hiệu khả cạnh tranh doanh nghiệp Tạp chí Tài Chính, số 10 Kaplan, R.S and Norton, D P, 2004 Strategy Maps Boston: Harvard Business School Press 11 Kaplan, R.S and Norton, D P, 2004 Strategy Maps, Boston: Harvard Business School Press 12 Kaplan, R.S and Norton, D P, 1996 The Balanced Scorecard Boston: Harvard Business School Press 13 Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải, 2009 Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Thống Kế 86 14 Michael E Porter, 2010 Chiến lược cạnh tranh Hà nội: Nhà xuất trẻ 15 Micheal Porter, 2009 Lợi Thế Cạnh Tranh Dịch từ tiếng Anh Nguyễn Ngọc Toàn, 2009 Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Trẻ 16 Michael E.Porter, 2009 Chiến lược cạnh tranh Dịch từ tiếng Anh Nguyễn Ngọc Toàn, 2009 Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Trẻ 17.Nguyễn Đình Phan, 1996 Quản trị kinh doanh - Những vấn đề lí luận thực tiễn Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất trị quốc gia 18 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, 2003 Chiến Lược Và Chính Sách Kinh Doanh Hà Nội: Nhà Xuất Bản Thống Kê 19 Ngô Kim Thanh, 2009, Quản trị chiến lược, Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 20 Philipkotler, 1997 Quản trị Marketing Dịch từ tiếng Anh PTS Vũ Trọng, 1997 Hà Nội: NXB thống kê 21.SMITH, GARRY D, 1997 Chiến lược sách lược kinh doanh / Garry D Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell, Dịch từ tiếng Anh, 1997 Hà Nội: NXB thống kê 22 Trần Ngọc Thơ, 2007 Tài doanh nghiệp đại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 87 PHỤ LỤC PHỤ LUC 01: BẢNG HỎI PHỎNG VẤN Kính gửi quý ông/bà ………………………………………………………… Tôi là: Nguyễn Khắc Dịu, học viên cao học K21 ngành Quản trị kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội Với mục đích nghiên cứu khoa học, không nhằm mục đích kinh doanh Kính mong quí ông/ bà vui lòng dành dành chút thời gian quý báu để trả lời giúp số câu hỏi Tôi xin cam đoan thông tin Quý ông/bà cung cấp đƣợc bảo mật Trong trƣờng hợp Quý ông/bà quan tâm đến kết nghiên cứu, xin vui lòng liên hệ theo địa dƣới PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Sau phát biểu liên quan đến vấn đề: Khả phản ứng Công ty Giấy Việt trƣớc yếu tố môi trƣờng vi mô vĩ mô; nhƣ đánh giá sức mạnh nội Công ty giấy Việt Xin quý ông/ bà trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số vào sô thích hợp quy ƣớc, thể lựa chọn ông/ bà theo tiêu chuẩn dƣới Đánh giá tầm quan Đánh giá mức độ phản Đánh giá hoạt động trọng: Chọn ứng (động thái) nội Công ty: 1: Hoàn toàn Công ty: Chọn 1: Đánh giá ứng không quan trọng Chọn 1: Phản ứng yếu Chọn 2: Ít quan trọng Chọn 2: Phản ứng trung Chọn 2: Đánh giá trung Chọn 3: Quan trọng bình yếu bình trung bình Chọn 2: Phản ứng Chọn 2: Đánh giá Chọn 4: Khá quan trọng Chọn 4: Phản ứng tốt Chọn 4: Đánh giá tốt Chọn 5: Rất quan trọng I Yếu tố môi trƣờng bên Các yếu tố bên chủ yếu Nền kinh tế tăng trƣởng nhanh Tầm quan trọng Phản ứng 4 4 4 4 4 4 4 Nguy ô nhiễm môi trƣờng Môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt Ngành công nghiệp giấy ngày đƣợc quan tâm phát triển Chính trị ổn định Nhu cầu sử dụng sản phẩm giấy sinh hoạt ngày tăng lên Công nghệ sản xuất giấy ngày phát triển Nguyên liệu sản xuất ngày nguy bị đe dọa Lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu tăng mạnh Yêu cầu chất lƣợng sản phẩm ngày cao II Yếu tố môi trƣờng bên Đánh giánội Các yếu tố bên Tầm quan trọng Tình hình tài ổn định Nguồn nhân lực đƣợc trẻ hóa uy tín ngành giấy công nghiệp Công nghệ thiết bị sản xuất đại Hợp tác công việc phận tốt Hệ thống quản trị chƣa tốt Năng lực đội ngũ nghiên cứu marketing yếu Chƣa khai thác tốt phân khúc thị trƣờng Năng lực phận quản lý hạn chế Hoạt động marketing chƣa đƣợc quan tâm mức 4 4 4 4 4 PHỤ LỤC 02 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI c1 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 c2 c3 c4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 c5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 c6 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 c7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 c8 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 c9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 c10 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 46 80 97 112 93 111 68 108 42 73 0.055 0.096 0.117 0.135 0.112 0.134 0.082 0.130 0.051 0.088 PHỤ LỤC 03 ĐIỂM SỐ CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI c1 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 c2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 c4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 c5 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 c6 4 2 2 4 4 4 3 3 2 c7 4 4 3 2 2 4 3 4 3 c8 4 4 2 2 4 3 4 4 c9 2 3 4 3 3 3 3 c10 3 2 3 2 3 3 3 3 3 c11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 77.00 85.00 73.00 92.00 97.00 94.00 86.00 81.00 81.00 68.00 2.57 2.83 2.43 3.07 3.23 3.13 2.87 2.70 2.70 2.27 3 3 3 3 PHỤ LỤC 04 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ a1 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 a2 a3 a4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 a2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 a6 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 a7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a8 2 2 3 2 2 2 2 3 2 a9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a10 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 69 99 102 103 113 69 110 42 97 0.082 0.079 0.113 0.116 0.118 0.129 0.079 0.126 0.048 0.111 PHỤ LỤC 05 ĐIỂM SỐ CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ a1 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 a2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 88 a3 4 2 3 4 2 2 2 4 4 4 a4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 a2 4 2 2 3 4 4 3 3 2 a6 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 a7 4 4 4 2 2 4 4 4 4 a8 2 3 4 3 3 3 3 a9 3 3 2 2 2 2 3 2 a10 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 2 3 4 2 4 87 70 89 103 100 86 68 84 88 2.93 2.90 2.33 2.97 3.43 3.33 2.87 2.27 2.80 2.93 3 3 3 3 PHỤ LỤC 06 MA TRẬN QSPM Điểm đánh giá 3 AS 93 62 63 93 93 63 63 63 62 4 3 3 3 CL1 TS 3 4 2 12 12 9 12 9 176 CL2 AS TS 9 12 12 6 4 3 3 2 12 9 12 6 161 AS 9 12 6 6 3 3 3 CL3 TS 3 3 2 3 9 9 6 148 CL4 AS TS 9 6 6 3 3 3 2 3 9 6 9 9 140 CL5 AS TS 6 9 6 4 3 3 12 12 63 63 93 63 92 43 93 151 PHỤ LỤC 07: TRÍCH SỐ LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2012-2014 Đơn vị: VNĐ TÀI SẢN A I 2013 2014 Tài sản ngắn hạn 152,518,566,385 158,472,439,691 162,133,700,293 63,235,132,238 68,235,156,489 78,256,589,547 75,104,683,566 68,979,048,859 65,760,612,265 32,154,236,154 28,564,225,389 29,258,694,785 28,325,126,156 22,568,487,256 21,589,284,789 14,625,321,256 16,589,456,758 13,586,947,896 1,256,879,456 1,325,684,795 9,652,425,123 15,568,975,368 13,256,825,957 4,526,325,458 5,689,258,975 4,859,672,524 600,093,453,760 617,578,094,215 635,071,335,680 6,526,258,124 8,865,793,258 7,958,622,548 482,256,325,226 497,436,971,451 505,600,542,888 469,999,967,067 475,698,010,188 472,891,956,905 Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền II 2012 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu ngắn khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi III IV B I Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá 539,644,774,010 620,270,847,436 692,893,258,425 (70,388,448,784) (144,572,837,248) (220,001,301,520) Hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô 152,635,785 250,459,624 175,531,153 217,890,677 (22,895,368) (32,568,947) 12,256,358,159 21,586,325,478 32,458,126,359 95,625,894,752 99,685,972,548 105,253,694,758 15,684,975,658 11,589,356,958 16,258,475,486 752,612,020,145 776,050,533,906 797,205,035,973 hình Nguyên giá Hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Các khoản đầu tƣ tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Cộng tài sản Nguồn: Báo cáo tài Công ty PHỤ LỤC 08: TRÍCH SỐ LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2012-2014 Đơn vị: VNĐ NGUỒN VỐN 2012 2013 2014 A Nợ phải trả I 298,843,439,659 296,854,258,288 299,948,777,502 252,125,136,458 247,742,434,709 249,584,212,535 152,145,658,425 148,256,358,487 154,259,361,574 42,156,582,428 39,258,465,127 41,258,473,258 12,568,947,258 15,658,742,894 18,256,478,254 1,142,152,352 1,258,254,687 1,562,584,156 3,023,025,439 3,052,136,589 3,305,253,289 41,088,770,556 40,258,476,925 30,942,062,004 45,718,303,201 49,111,823,579 50,364,564,967 453,768,580,486 479,196,275,618 497,256,258,471 325,256,489,547 338,289,475,148 345,717,259,364 115,458,256,985 128,258,726,985 136,887,695,847 524,475,865 758,689,258 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp nhà nƣớc Phải trả công nhân viên Các khoản phải trả, phải nộp khác II B I Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Thặng dƣ vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tƣ phát 568,459,789 triển 6,852,356,485 5,298,254,709 6,528,369,578 1,256,849,252 1,325,864,278 1,658,749,325 4,420,152,352 5,123,568,925 5,574,856,958 (115,596,812) 141,696,315 320,867,610 Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác Cộng nguồn vốn 752,612,020,14 776,050,533,9 06 797,205,035,9 73 Ng uồ n: Bá o cáo tài chí nh ng ty ... doanh Công ty cổ phần Giấy Việt Chƣơng - Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Việt giai đoạn 2015- 2020 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN... xây dựng chiến lƣợc kinh doanh công ty Từ đề xuất lựa chọn xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho công ty cổ phần Giấy Việt thời gian tới b) Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận xây dựng chiến. .. cứu xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty Cổ phần Giấy Việt Về thời gian: Thời gian nghiên cứu đề tài từ năm 2012 đến năm 2014 đề xuất xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho công ty cổ phần Giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giấy việt giai đoạn 2015 2020 , Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giấy việt giai đoạn 2015 2020 , Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giấy việt giai đoạn 2015 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập