Đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

14 11 0
  • Loading ...
Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:19

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN MINH TÂN Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Văn Huy ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: TS Đỗ Thị Thanh Vinh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 hoạt ñộng, mạng lưới hoạt ñộng, xây dựng phát triển ñội ngũ cán MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài bộ, viên chức mặt số lượng lẫn mặt chất lượng bước ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, tồn Ngân Tuy nhiên, nhiệm vụ ñược giao ngày lớn yêu cầu hàng sách xã hội (NHCSXH) phụ thuộc nhiều vào nguồn ñổi ñể phát triển Ngành, nên công tác Đào tạo nguồn nhân lực nhân lực (NNL) Chúng ta cần nâng cao hiệu sử dụng vấn ñề chưa hợp lý, bất cập, xúc cần phải giải nguồn nhân lực ñể tạo lợi cạnh tranh ñang nổ lực Với lý trên, tác giả luận văn chọn ñề tài “Đào tạo nguồn mang tính chiến lược Ngân hàng nói chung NHCSXH nói nhân lực Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú riêng Đây nguồn nội lực, yếu tố nội sinh, ñộng lực to lớn ñể phát Yên” làm ñề tài nghiên cứu, nhằm góp phần giải vấn ñề tồn triển bền vững thực tiễn hoạt ñộng Chi nhánh NHCSXH Phú Yên NHCSXH hoạt ñộng không mục tiêu lợi nhuận, hoạt ñộng Mục tiêu nghiên cứu NHCSXH mang ñặc thù riêng Ra ñời năm 2003 hoạt ñộng - Nghiên cứu vấn ñề lý luận Đào tạo NNL lĩnh vực tài ngân hàng, phục vụ ñối tượng hộ vay theo - Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác Đào tạo nguồn nhân ñịnh Chính phủ nhằm tạo ñiều kiện phát triển kinh tế – xã hội lực thời gian qua Ngân hàng sách xã hội chi nhánh tỉnh cách ñồng ñều bền vững Do hoạt ñộng có tính ñặc thù nên cách Phú Yên thức tổ chức hoạt ñộng quy trình nghiệp vụ có khác biệt - Trên sở ñó ñưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn ñịnh so với tổ chức tín dụng khác Ở nước ta chưa có ñơn thiện nâng cao hiệu công tác ñào tạo nguồn nhân lực Ngân vị ñào tạo nghiệp vụ NHCSXH Do ñó với thực trạng ñội hàng sách xã hội chi nhánh tỉnh Phú Yên ngũ cán chưa ñược ñào tạo chuyên sâu nghiệp vụ NHCSXH Đối tượng phạm vi nghiên cứu nay, NHCSXH phải làm ñể phát huy tốt vai trò yếu tố người cho mục tiêu phát triển Ngành phục vụ cho mục tiêu lớn phát triển kinh tế – xã hội ñất nước Do ñời, hoạt ñộng NHCSXH Phú Yên gặp Đối tượng nghiên cứu ñề tài ñược xác ñịnh Nguồn nhân lực NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Yên Phạm vi nghiên cứu cụ thể: Về mặt nội dung: Đề tài nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn công tác ñào tạo nguồn nhân lực giai ñoạn 2007 nhiều khó khăn yếu tố người ñược lãnh ñạo ngân – 2011 Ngân hàng sách xã hội chi nhánh tỉnh Phú Yên hàng cấp xem nhân tố ñịnh ñến phát triển bền vững Về mặt không gian: NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Yên tổ chức, thời gian qua NHCSXH Phú Yên ñã thường xuyên quan Về mặt thời gian: Thời kỳ 2007 - 2011 tâm ñến công tác ñào tạo Nguồn nhân lực ñối với ñội ngũ cán bộ, viên chức ñã ñạt ñược kết ñáng kể: công tác tổ chức Footer Page of 126 Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp sử dụng nhiều phương pháp như: phương Header Page of 126 pháp thống kê mô tả, phân tích, so sánh, ñánh giá, dùng bảng phát triển, có khả hình thành nhóm hội, tổ chức biểu minh họa…Sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, thông tin công ñoàn ñể bảo vệ quyền lợi mình, ñánh giá ñặt câu như: kế thừa công trình nghiên cứu trước ñó; tổng hợp nguồn hỏi ñối với hoạt ñộng nhà quản trị, hành vi họ thay số liệu thông qua báo cáo NHCSXH; lấy thông tin thông qua ñổi phụ thuộc vào thân họ tác ñộng môi trường phương tiện thông tin ñại chúng: báo chí, internet,… xung quanh Kết cấu ñề tài Tóm lại: Nhân lực cách nói ñơn giản, ñược hiểu nguồn Phần nội dung ñề tài gồm ba chương: lực người, gồm thể lực trí lực Trong hoạt ñộng Chương 1: Cơ sở lý luận ñào tạo nguồn nhân lực ñơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội lâu nay, việc tận dụng tiềm Chương 2: Thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực Chi thể lực người không thiếu lãng quên nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên tìm cách khai thác tới mức cao nhất, mặt khai thác Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo trí lực người chưa ñược ý ñúng mức, khai thác nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú cách hạn chế ñây tiềm bí ẩn người Yên Từ ñó, vấn ñề coi trọng quản trị nhân lực yêu cầu khách quan Tổng quan nghiên cứu 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực Các giáo trình, sách, nước Đào tạo NNL Các công trình nghiên cứu nước Đào tạo NNL Nguồn nhân lực vừa mục tiêu vừa ñộng lực phát triển Nguồn nhân lực nhân tố ñịnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ñến lượt phát triển kinh tế - xã hội ñể CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC phục vụ cho trì phát triển Nguồn nhân lực Nhận thức rõ vai trò ñịnh nguồn lực người Việt Nam so với nguồn lực khác trình công nghiệp hóa - 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực ñại hóa ñất nước, Đảng ta ñã khẳng ñịnh: “Nguồn lực người Nguồn nhân lực tổ chức ñược hình thành sở quý báu nhất, có vai trò ñịnh, ñặc biệt ñối với nước ta, cá nhân có vai trò khác ñược liên kết với theo mục tiêu nguồn lực tài nguồn lực vật chất hạn hẹp” ñịnh Nguồn nhân lực ñược hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, 1.2 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA ĐÀO kỹ năng, trình ñộ ñào tạo tận tâm, nỗ lực hay ñặc TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ñiểm khác tạo giá trị gia tăng lực cạnh tranh cho tổ 1.2.1 Khái niệm ñào tạo nguồn nhân lực chức người lao ñộng Đào tạo trình học tập lý luận kinh nghiệm ñể tìm Mỗi người có lực, ñặc ñiểm cá nhân khác nhau, có tiềm Footer Page of 126 kiếm biến ñổi chất tương ñối lâu dài cá nhân, giúp Header Page of 126 cá nhân có thêm lực thực công việc Nhờ ñào tạo mà người cách có khoa học doanh nghiệp làm cho yếu tố người, yếu lao ñộng tăng thêm hiểu biết, ñổi phương pháp, cách thức, kỹ tố then chốt kinh doanh ñược cải thiện, nâng cao mặt, năng, thái ñộ làm việc thái ñộ ñối với cộng tạo sản phẩm chất lượng cao người tiêu dùng hài lòng, cảm thấy Như vậy, ñào tạo ñào tạo cho phát triển nguồn nhân thoải mái, dễ chịu, làm tốt công tác ñào tạo tạo bầu không khí lực có khác biệt Cả hai ñều nhằm mục ñích nâng cao trình ñộ cho làm việc tốt ñẹp doanh nghiệp người lao ñộng ñều gắn với học tập Nhưng chúng khác chỗ: 1.3 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC - Đào tạo ñịnh hướng cho tại, chủ yếu tập trung vào công việc cá nhân, tăng cường kỹ khả ñặc biệt ñể cá nhân thực công việc - Đào tạo cho phát triển nhân ñào tạo ñịnh hướng cho tương lai, tập trung vào phát triển cho cá nhân ñáp ứng mục tiêu chiến lược người 1.2.2 Mục ñích ñào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực hoạt ñộng nhằm trang bị bổ sung cho ñội ngũ lao ñộng kiến thức, kỹ ñể hoàn thành tốt công việc Đồng thời, ñào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo hội phát triển cho doanh nghiệp cho thân người lao ñộng 1.2.3 Vai trò ñào tạo nguồn nhân lực 1.3.1 Giai ñoạn ñánh giá nhu cầu Việc ñào tạo thành công hay thất bại dựa vào kết ñánh Đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng ñối với giá nhu cầu ñể xác ñịnh nhân viên cần ñược ñào tạo, họ cần phải doanh nghiệp Nó ñộng lực, chìa khoá mang lại lợi ích cho ñược ñào ñiểm thích hợp với chương trình ñào tạo doanh nghiệp người lao ñộng Đào tạo nguồn nhân lực yếu Đỉnh ñiểm giai ñoạn ñánh giá thiết lập mục tiêu cụ thể hóa tố nhằm ñáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Công tác mục ñích ñào tạo lực mong muốn người nhân viên phải ñào tạo trực tiếp ảnh hưởng ñến suất, chất lượng, khả sáng có sau hoàn tất chương trình ñào tạo tạo ñổi người lao ñộng doanh nghiệp a Mục ñích phương pháp ñánh giá nhu cầu 1.2.4 Ý nghĩa công tác ñào tạo nguồn nhân lực b Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo Đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng ñối với 1.3.2 Giai ñoạn ñào tạo doanh nghiệp Nó ñộng lực, chìa khoá mang lại lợi ích cho Sau cân nhắc vấn ñề chiến lược ñào tạo, xác ñịnh doanh nghiệp người lao ñộng Vì thế, việc tổ chức ñào tạo ñược nhu cầu ñào tạo, bước xây dựng nội dung chương Footer Page of 126 Header Page of 126 trình phương pháp ñào tạo thích hợp nhằm ñạt ñược mục tiêu 10 LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG ñặt Điều không phần quan trọng ñể thiết kế chương 1.5.1 Kinh nghiệm chiến lược phát triển Nguồn nhân lực trình ñào tạo hiệu phải dựa sở làm ñể người ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín học hiểu ñược nguyên tắc học (SACOMBANK) a Các nguyên tắc học 1.5.2 Kinh nghiệm chiến lược phát triển Nguồn nhân lực b Các phương pháp ñào tạo ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam c Thực thi ñào tạo (EXIMBANK) 1.3.3 Giai ñoạn ñánh giá 1.6 BÀI HỌC KINH NGHIỆM Hiệu ñào tạo thường ñược ñánh giá qua hai giai ñoạn: Giai ñoạn nhận thức: học viên tiếp thu học hỏi ñược từ khóa ñào tạo CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI Giai ñoạn vận dụng: học viên áp dụng kiến thức kỹ ñã NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH học vào thực tế ñể thực công việc nào? 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường a Yếu tố kinh tế, trị, xã hội XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH PHÚ YÊN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên ñược thành lập ñầu năm b Chiến lược ñối thủ cạnh tranh 2003 theo Quyết ñịnh số 53/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 Chủ 1.4.2 Các nhân tố thuộc thân doanh nghiệp tịch Hội ñồng quản trị NHCSXH Nhiệm vụ chủ yếu chi nhánh a Chiến lược doanh nghiệp NHCSXH tỉnh Phú Yên sử dụng nguồn lực Nhà nước b Môi trường làm việc tính chất công việc Nhà nước huy ñộng ñể cho hộ nghèo ñối tượng sách c Chính sách sử dụng cán khác ñịa bàn tỉnh Phú Yên vay phát triển SXKD, tạo việc làm, 1.4.3 Các nhân tố thuộc thân người lao ñộng tăng thu nhập cải thiện ñời sống, góp phần thực mục tiêu quốc a Quyết ñịnh gắn bó lâu dài với nghề nghiệp gia xoá ñói giảm nghèo, giải việc làm ổn ñịnh xã hội b Kỳ vọng người lao ñộng lương lợi ích c Nhu cầu tự khẳng ñịnh, tự hoàn thiện mình, ñược tôn 2.1.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên trọng thừa nhận a Chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên 1.5 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN Triển khai thực chủ trương, sách tín dụng ưu ñãi Footer Page of 126 Header Page of 126 11 Nhà nước ñối với người nghèo ñối tượng sách khác ñịa bàn tỉnh Phú Yên Thực nghiệp vụ huy ñộng vốn, cho vay dịch vụ ngân hàng theo quy ñịnh Nhà nước Nhận uỷ thác nguồn vốn ưu ñãi từ quyền, tổ chức kinh tế, tổ chức trị - xã hội, hiệp hội, hội, tổ chức phi Chính phủ, cá nhân 12 hoạt ñộng Chi nhánh Giám ñốc chi nhánh 2.1.4 Kết hoạt ñộng chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên (2007-2011) a Tình hình nguồn vốn Bảng 2.1 Tình hình nguồn vốn chi nhánh NHCSXH Phú Yên giai ñoạn 2007-2011 Đơn vị tính: Tỷ ñồng, % nước ñể cho vay ñối tượng theo thỏa thuận nhận uỷ thác Kiểm tra, giám sát việc vay vốn sử dụng vốn vay Năm 2007 Chỉ tiêu tổ chức cá nhân; ñồng thời ñôn ñốc, kiểm tra, giám sát việc thực hợp ñồng uỷ thác ñơn vị nhận uỷ thác bao gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên từ tỉnh ñến xã b Nhiệm vụ chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên Nguồn vốn NHCSXH cấp Nguồn vốn ñịa phương cấp Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % 540 97,5 745 98,3 987 98,9 1.179 98,7 1.322 97,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Thực nghiệp vụ huy ñộng vốn ñịa bàn như: huy ñộng Nguồn vốn huy ñộng 12 2,2 11 1,5 0,9 14 1,2 27 2,0 tiền gửi tiết kiệm, nhận tiền gửi; phát hành trái phiếu giấy tờ Tổng 554 100 758 100 998 100 1.195 100 1.351 100 có giá ñể huy ñộng vốn; tiếp nhận nguồn vốn uỷ thác; thực Nguồn: NHCSXH tỉnh Phú Yên vay vốn tổ chức tài chính, tín dụng nước ngân hàng b Tình hình cho vay Cơ cấu dư nợ cho vay NHCSXH Phú Yên theo chương trình cho vay thể qua hình sau: cấp cho phép Ngoài Chi nhánh thực số nhiệm vụ khác thực chế ñộ ñối với cán bộ, viên chức ñơn vị tuyển dụng, ñào tạo, nâng lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi ñua khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp Tổng giám ñốc NHCSXH 2.1.3 Mô hình tổ chức hoạt ñộng chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên Mô hình tổ chức máy quản trị, ñiều hành Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên ñược tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến Chi nhánh NHCSXH Phú Yên ñơn vị trực thuộc NHCSXH Việt Nam, ñiều hành hoạt ñộng chịu trách nhiệm Footer Page of 126 Hình 2.1: Cơ cấu dư nợ chương trình cho vay NHCSXH Phú Yên Header Page of 126 13 14 qua năm 2007-2011 c Kết hoạt ñộng tài Kết tài NHCSXH Phú Yên giai ñoạn 2007-2011 Đơn vị tính: Tỷ ñồng Stt Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 01 Tổng thu 38 43 55 60 78 02 Tổng chi 19 21 29 36 53 19 22 26 24 25 03 Chênh lệch thu – chi (âm,-; dương, +) Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng năm NHCSXH Phú Yên 2.1.5 Đặc ñiểm nguồn nhân lực NHCSXH tỉnh Phú Yên a Đặc ñiểm nguồn nhân lực NHCSXH tỉnh Phú Yên Thứ nhất: Nguồn nhân lực lực lượng tổng hợp Thứ hai: Là lao ñộng vừa có kiến thức hoạt ñộng ngân hàng vừa có kiến thức thực tế tổng hợp nhiều lĩnh vực Thứ ba: Là lao ñộng có chất lượng chuyên môn ñược ñào tạo Thứ tư: Lao ñộng làm việc biết nhiều việc b Phân loại nhân lực Nhóm lao ñộng trực tiếp: Hình 2.2: Lao ñộng trực tiếp chi nhánh NHCSXH Phú Yên giai ñoạn 2007 – 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 16 15 Nhóm lao ñộng gián tiếp: + Việc ñào tạo giúp cho việc quản lý phù hợp, thích ứng với thay ñổi môi trường kinh doanh tránh ñược tình trạng quản lý lỗi thời + Chuẩn bị ñội ngũ cán bộ, quản lý, chuyên môn kế cận Đào tạo cho nhân viên có kỹ cần thiết cho hội thăng tiến thay cho cán quản lý, chuyên môn cần thiết 2.2.2 Đánh giá xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Nhu cầu, mục tiêu ñào tạo cán NHCSXH Phú Yên Hình 2.3: Lao ñộng gián tiếp NHCSXH giai ñoạn 2007 – 2011 năm gần ñây ñược xác ñịnh, bao gồm nội dung: c Tình hình nguồn nhân lực chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên + Đào tạo ñội ngũ cán trẻ kế cận cho cán lãnh ñạo ñương chức với ñầy ñủ chức danh tiêu chuẩn theo quy ñịnh Nhà Cơ cấu lao ñộng trực tiếp NHCSXH Phú Yên theo giới tính Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn nước + Đào tạo thường xuyên, rộng rãi kiến thức kinh tế, xã hội, Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ ngoại nhữ, tin học công nghệ ngân hàng nhiều hình thức khác phổ cập Độ tuổi trung bình nguồn nhân lực kiến thức tin học cho cán toàn ñơn vị 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHCSXH PHÚ YÊN 2.2.1 Mục tiêu việc ñào tạo nguồn nhân lực chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên + Bồi dưỡng cán lãnh ñạo ñương chức ñảm bảo hầu hết cán từ lãnh ñạo phòng giao dịch trở lên ñược luân phiên ñào tạo ñào tạo lại nội dung hoạt ñộng ngân hàng, ngoại ngữ tin học Đào tạo ñược xem yếu tố nhằm ñáp ứng mục + Cùng với việc ñào tạo nâng cao trình ñộ chung ñã trọng tiêu chiến lược tổ chức Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên ñào tạo cán có trình ñộ sau ñại học ñể tăng cường ñội ngũ trọng ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực nhằm mục tiêu: cán có học vị khoa học cho Hội sở tỉnh ñơn vị trực thuộc + Trực tiếp giúp cho cán (trực tiếp gián tiếp) chi NHCSXH Phú Yên nhánh thực tốt công việc, ñặc biệt thực 2.2.3 Xây dựng kế hoạch ñào tạo công việc Hiện chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên chưa tiến hành + Cập nhật kỹ năng, kiến thức cho nhân viên giúp họ phân tích công việc cách chi tiết nên gặp nhiều khó khăn áp dụng thành công thay ñổi mẫu biểu, phương pháp việc dự báo nhu cầu ñào tạo, kế hoạch ñào tạo NHCSXH Phú quản lý Yên chủ yếu dựa vào nhu cầu Việc xây dựng kế hoạch ñào Footer Page of 126 Header Page of 126 17 tạo năm bị ñộng chưa dự báo ñược nhu cầu số lượng chất lượng ñặt biệt ñội ngũ cán gián tiếp Trong thời 18 chuyên môn nghiệp vụ 2.2.6 Tình hình kinh phí dành cho ñào tạo gian ñến phải xác ñịnh kế hoạch dài hạn cho công tác ñào tạo Bảng 2.13: Kính phí ñào tạo năm 2007-2011 2.2.4 Đánh giá sách ñào tạo NHCSXH tỉnh Phú Yên Chỉ tiêu 1.Kinh Phí ñào tạo (Tr.ñ) 2007 2008 2009 2010 2011 300 320 380 460 520 Mục ñích ñánh giá kết công việc CBVC 2.Lao ñộng bình quân người (người) 2.079 2.108 2.417 2.561 3.736 khứ bước nâng cao hiệu làm việc tương lai Đánh 3.Kinh phí ñào tạo/lao ñộng (tr.ñ/ng) 0.14 0.15 0.15 0.17 0.13 giá nhằm tăng lương, khen thưởng, ñộng viên, bổ nhiệm, ñề bạt… Nguồn : NHCSXH tỉnh Phú Yên CBVC ñúng người, ñúng thời ñiểm, thông qua ñánh giá công 2.3 NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO việc nhằm phát tồn tại, hạn chế cần khắc phục, xác ñịnh TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH khả tiềm ẩn chưa sử dụng nhân viên xây dựng PHÚ YÊN chương trình ñào tạo, tập huấn phù hợp Công tác ñánh giá kết - Bộ phận quản lý nhân lực chưa thực ñược việc phân tích công việc thời gian qua NHCSXH Phú Yên ñã ñược triển khai công việc thông qua bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công chưa thật hiệu chưa ñáp ứng ñược yêu cầu việc cho chức danh quan Do dẫn ñến tình trạng 2.2.5 Đánh giá kết ñào tạo nhân dù ñáp ứng ñược số yêu cầu cấp, trình ñộ Chi nhánh vào kết ñào tạo chứng chỉ, cấp chuyên môn kinh nghiệm chi nhánh nhiều thời nhân viên sau họ ñã tham gia khóa học sở hay thi, kiểm tra cuối khóa sở kinh doanh tổ chức khóa học bồi dưỡng Đối với nhân viên ñược ñào tạo nơi làm việc, chi nhánh lấy ý kiến ñánh giá trực tiếp từ người hướng dẫn, quản lý gian ñể ñào tạo lại họ cho phù hợp với yêu cầu công việc - Công tác ñào tạo chưa ñi vào chiều sâu, nhiều cán NHCSXH ñược ñào tạo theo chương trình cũ, số ñược ñào tạo chưa ñúng ngành, ñó cần phải ñào tạo lại số cán ñể ñáp ứng với tình hình phát triển ngân hàng thời kỳ hội nhập Việc ñánh giá kết sau ñào tạo có ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho - Việc trang bị trình ñộ ngoại ngữ, trình ñộ vi tính chuyên sâu chiến lược phát triển chi nhánh hiệu làm việc có ñược chi nhánh quan tâm không ñồng bộ, có số cán trẻ ñược cao trước hay không ñều chưa thực quan tâm ñầu tư số cán lớn tuổi trọng hơn, ña số ñã Chi nhánh chưa có tiêu chuẩn thống việc ñánh giá lòng với trình ñộ mình, không chịu khó học tập thêm kết ñào tạo, chưa gắn kết ñào tạo với sách khen - Việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp chưa ñược thưởng, thăng tiến nên thiếu tính ñộng viên, thúc ñẩy nhân viên tham quan tâm ñúng mức tiến hành cách ñể góp phần hữu gia vào khóa ñào tạo tự ñào tạo ñể nâng cao trình ñộ hiệu cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 CHƯƠNG mại sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo Đây MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC nỗ lực lớn Chính phủ Việt Nam việc cấu lại hệ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NHCSXH thống ngân hàng nhằm thực chương trình mục tiêu quốc gia TỈNH PHÚ YÊN 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH PHÚ YÊN cam kết trước cộng ñồng quốc tế "xóa ñói giảm nghèo" 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên ñến năm 2020 Tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai ñoạn 2011 - 2015 ñạt 3.1.1 Quan ñiểm Đảng Nhà nước xóa ñói giảm 15,2%/năm giai ñoạn 2016 - 2020 ñạt 15,3%/năm Thu nhập bình nghèo vai trò NHCSXH việc thực mục tiêu xóa quân ñầu người năm 2010 750 USD, năm 2015 1.600 USD, năm ñói giảm nghèo 2020 3.000 USD Nghị Đại hội ñại Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng Cơ cấu kinh tế: ñến năm 2015: nông nghiệp 16%, công nghiệp sản Việt Nam: “Hoàn thiện tổ chức máy chế hoạt ñộng 44%, dịch vụ 40%; ñến năm 2020: nông nghiệp 10%, công nghiệp ngân hàng sách phù hợp với thông lệ quốc tế, ñáp ứng 47%, dịch vụ 43% Tỷ lệ thu ngân sách so GDP ñến năm 2015: 15% tốt yêu cầu phát triển ñất nước, thực sách xã năm 2020 ñạt 20% Chi ngân sách ñịa phương tăng bình quân hội, xoá ñói, giảm nghèo; tiếp tục tách tín dụng ưu ñãi khỏi ngân 15%/năm Đến năm 2016 thu ngân sách ñáp ứng nhu cầu chi ngân hàng thương mại quốc doanh” theo Nghị số 26-NQ/TW, sách ñịa phương ngày 05 tháng năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Kim ngạch xuất dịch vụ thu ngoại tệ năm 2015 ñạt Trung ương khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn: “Tiếp tục 1.000 triệu USD, năm 2020 ñạt 1.500 triệu USD Tỷ lệ tăng dân số tự triển khai có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia ñịa nhiên ñến năm 2010 giảm 1,26%; năm 2015 giảm 1,17%; năm bàn nông thôn, xoá ñói, giảm nghèo huyện, xã có tỉ lệ 2020 giảm 1,0% Tỷ lệ trẻ em tuổi suy sinh dưỡng năm 2015 hộ nghèo 50%” Nhằm phấn ñấu ñến năm 2020, nâng cao chất 15%, năm 2020 giảm 10% lượng sống dân cư nông thôn; thực có hiệu quả, bền Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học phổ thông toàn Tỉnh vững công xoá ñói, giảm nghèo; tiếp tục dành nguồn vốn tín vào năm 2015 Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñến năm 2010: 40%, năm dụng ưu ñãi khuyến khích ngân hàng, ñịnh chế tài cho 2015: 53% năm 2020 ñạt 67% Tỷ lệ hộ nghèo ñến năm 2015 vay ñối với nông nghiệp, nông thôn 3,4%, năm 2020 không hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ nhằm tách tín dụng sách khỏi tín dụng thương Footer Page 10 of 126 3.1.3 Dự báo nhu cầu ñào tạo nguồn nhân lực NHCSXH ñến năm 2020 Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý, ñiều hành NHCSXH Header Page 11 of 126 21 22 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện theo hướng tập trung quản lý 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO thống Trung ương, tinh giản khâu trung gian tăng TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHCSXH PHÚ YÊN cường hoạt ñộng ñiểm giao dịch lưu ñộng xã, phường Củng 3.2.1 Xác ñịnh mục tiêu ñào tọa NHCSXH tỉnh Phú Yên cố tổ chức, nâng cao lực chất lượng hoạt ñộng Hội ñồng NHCSXH Phú Yên phải xuất phát từ chiến lược phát triển quản trị Ban ñại diện Hội ñồng quản trị cấp Nâng cao hiệu ñơn vị ñánh giá nguồn nhân lực có ñể xác ñịnh mục tiêu phương thức ủy thác tín dụng thông qua tổ chức trị - xã hội ñào tạo cho người lao ñộng năm tới Củng cố, ñào tạo, nâng cao lực, hiệu hoạt ñộng tổ chức hội sở Tổ TK VV việc thực dịch vụ ủy thác Bảng 3.1: Phương pháp xác ñịnh mục tiêu ñào tạo Ngày: Người chuẩn bị: Tên Công việc: Phòng ban làm việc: Những kiến thức kỹ thiếu trình làm việc Sau ñào tạo nhân viên phải có kỹ (Mục tiêu ñào tạo) Nhân viên cần ñược ñào tạo (Nội dung chương trình ñào tạo) Sự hiểu biết - Kiến thức quản lý - Ngoại ngữ - Kiến thức chuyên môn - Kỹ tiếp xúc khách hàng -… Biết - Quản lý kinh tế - Thông thạo: nghe, nói, - Giao nhận khai thác giao dịch -… Các kỹ - Quản lý -… Có thể làm ñược - Tại phòng ban -… Quan ñiểm, thái ñộ Có quan ñiểm, thái ñộ ñối với NHCSXH Tăng cường tuyên truyền, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm chủ ñộng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nước giới, ñặc biệt nước khu vực quản lý tín dụng nhỏ cho người nghèo ñối tượng sách khác Tranh thủ khai thác nguồn vốn ODA tài trợ kỹ thuật tổ chức quốc tế ñể bổ sung nguồn vốn tín dụng ñào tạo, nâng cao lực quản lý cho cán NHCSXH, cán tổ chức hội nhận dịch vụ ủy thác, Ban quản lý Tổ TK VV 3.1.4 Quan ñiểm ñào tạo nguồn nhân lực cho NHCSXH a Đào tạo nguồn nhân lực phải phù hợp, theo kịp ñịnh hướng phát triển hệ thống NHCSXH b Đào tạo nguồn nhân lực phải gắn lý thuyết với thực hành, tăng kỹ thực hành ñể tăng chất lượng công việc c Đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho người lao ñộng - Kinh tế - Ngoại ngữ - Tin học văn phòng -… 3.2.2 Hoàn thiện công tác ñánh giá nhu cầu lập kế hoạch ñào tạo Việc ñánh giá nhu cầu ñào tạo phải tuân thủ theo quy trình gồm bước: Phân tích tình hình chi nhánh, Phân tích công việc phân phải gắn với việc trang bị kỹ số, ý thức chấp hành kỷ luật, ñạo ñức nghề nghiệp d Đa dạng hóa hình thức ñào tạo tích cá nhân cán công nhân viên lao ñộng 3.2.3 Hoàn thiện nội dung chương trình ñào tạo Nội dung ñào tạo cần phải có phân loại theo ñối tượng ñào tạo cho cán ñộ quản lý hay ñào tạo lại cho nhân viên nhằm nâng Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 cao chuyên môn nghiệp vụ; ñào tạo hội nhập cho nhân viên mới; ñào phải thông qua Trung tâm ñào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tạo cán nguồn phục vụ cho phát triển nguồn lực tương lai cho cán bộ, viên chức NHCSXH, nhằm ñảm bảo ñúng yêu cầu Trong ñào tạo cho cán quản lý lại phải phân chia rõ nội dung kiến thức nhiệm vụ chuyên môn Đồng thời phải ñào ñào tạo cho quản lý cấp cao, cấp trung, cấp sở Bởi cấp quản tạo, nâng cao trình ñộ kỹ cho ñội ngũ báo cáo viên kiêm trị khác có yêu cầu phát triển lực khác Ở cấp nhiệm ñơn vị nhằm tận dụng khả năng, kiến thức kinh nghiệm cấp trung cần trọng kỹ mang tính chuyên thực tế ñịa phương ñể truyền ñạt cho hệ cán sau môn Ở cấp ñiều hành cần trọng kỹ quản lý, ñiều hành 3.2.8 Hoàn thiện công tác ñánh giá kết ñào tạo chung Hoạt ñộng ñào tạo chi nhánh cần phải ñược ñánh giá 3.2.4 Xây dựng ñội ngũ giảng dạy, ñào tạo giảng viên kiêm nhiệm Công tác ñào tạo thời gian qua chi nhánh hiệu chưa ñược cao, cần phải xây dựng ñội ngũ giảng viên kiêm nhiệm thường xuyên ñể tìm ưu ñiểm tiếp tục phát huy, tìm nhược ñiểm cần khắc phục rút kinh nghiệm cho công tác ñào tạo chi nhánh phối hợp nhiều cách ñánh giá 3.3 GIẢI PHÁP KHÁC chuyên nghiệp, phù hợp với trình ñộ chuyên môn phòng chức năng, người làm công tác giảng dạy cần phải có ñủ kinh nghiệm thực tiễn ñảm bảo trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ ñể thực nhiệm vụ tốt 3.2.5 Xây dựng quy chế ñào tạo Để làm tốt công tác ñào tạo phải xây dựng cho quy 3.3.1 Hoàn thiện sách tuyển dụng thu hút nhân lực Tuyển ñúng người, ñúng việc, tuyển lao ñộng ñáp ứng yêu cầu công việc quan theo tiêu chuẩn cán Tuyển dụng nhân lực phải dựa sở yêu cầu tiêu chuẩn công việc chuyên môn chế ñào tạo gồm nội dung: Đối tượng ñào tạo, Đội ngũ giáo viên Khi tuyển chọn nhân viên cần quan tâm ñến vấn ñề thời gian và giáo viên kiêm nhiệm, nội dung tài liệu giảng dạy, tổ chức thi, ñiều kiện công việc ñể tránh tình trạng xin việc hay xin chuyển viết thu hoạch cuối khóa, chi phí ñào tạo, quy ñịnh mức bồi hoàn kinh nơi làm việc phí ñào tạo, Quy ñịnh tiền thù lao, trả công cho giảng viên 3.2.6 Đổi hình thức ñào tạo 3.3.2 Tổ chức thi nghiệp vụ giỏi Để nâng cao trình ñộ tay nghề lực chuyên môn nghiệp Do ñặc thù công việc trình ñộ nhân viên NHCSXH Phú vụ cho lực lượng cán lao ñộng trực tiếp chi nhánh nên thường Yên khác nên cần phải có hình thức phương pháp ñào tạo xuyên tổ chức tập huấn thi nghiệp vụ giỏi theo chuyên ñề cho thích hợp với ñối tượng chuyên môn nghiệp vụ, nhằm tạo ñộng lực cho việc nghiên cứu học 3.2.7 Hoàn thiện công tác triển khai ñào tạo tập sau ñã làm việc, chọn cán có lực ñể ñào tạo ñội Để thực tốt công tác ñào tạo, thiết NHCSXH Phú Yên ngũ cán kế cận, sau ñó khuyến khích tạo ñiều kiện cho Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 nhân viên thể khả năng, trình ñộ, tạo ñộng lực cho họ tự hoàn thiện ñể ñáp ứng yêu cầu công việc 26 - Xây dựng triển khai thực kế hoạch Đào tạo NNL; có chế ñộ ñầu tư thoả ñáng ñể tạo nguồn, cấp học bổng, tạo 3.3.3 Giải pháp lương khen thưởng ñiều kiện cho sinh viên thực tập ñơn vị hệ thống a Chính sách lương NHCSXH b Chính sách thưởng 3.4 CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ - Cho phép ñơn vị chủ ñộng công tác tuyển chọn nhân thích hợp với nhiệm vụ ñiều kiện ñơn vị, hội ñủ 3.4.1 Kiến nghị với phủ ñiều kiện tuyển dụng theo quy ñịnh Nhà nước; quan tâm Cần có nghiên cứu, ñánh giá hiệu hoạt ñộng thực tiễn tạo ñiều kiện tuyển dụng viên chức trẻ có trình ñộ chuyên môn tốt, có NHCSXH nói chung ñặc biệt quan tâm ñến mô hình tổ chức, máy ñạo ñức phẩm chất tốt, tâm huyết với công việc, lĩnh vực hoạt quản trị, ñiều hành hoạt ñộng theo quy ñịnh Nghị ñịnh số ñộng tín dụng sách 78/2002/NĐ-CP, có cải tiến, hoàn thiện máy tổ chức quản trị ñiều hành từ HĐQT, BĐD HĐQT ñến Phòng giao dịch - Có chế, sách mạnh dạn ñầu tư kinh phí thoả ñáng ñể cử CBVC có lực, phẩm chất khả phát triển Từng bước nâng cao lực, vai trò, trách nhiệm tác tốt, phục vụ lâu dài cho ngành, ñược ñi ñào tạo, nghiên cứu nước phong làm việc quyền cấp sở, ñặc biệt người lãnh ñạo kiến thức chuyên ñề, chuyên sâu UBND cấp xã Vì thực tế hoạt ñộng NHCSXH cấp có kiến thức nâng cao phối hợp nhiều cấp, nhiều ngành, ñó quyền cấp sở 3.4.4 Kiến nghị ñối với Uỷ ban nhân dân cấp ñóng vai trò trách nhiệm lớn Đối với UBND cấp tăng cường công tác kiểm tra giám sát 3.4.2 Kiến nghị với Bộ, Ngành hoạt ñộng NHCSXH, quan tâm công tác ñào tạo nguồn nhân lực Đối với Bộ Giáo dục ñào tạo: cần sớm nghiên cứu ñưa cho cán gián tiếp, tạo thuận lợi ñể họ có ñiều kiện tham gia vào giảng dạy nội dung từ lý luận ñến thực tiễn hoạt ñộng lớp tập huấn, ñào tạo ngắn ngày, ñào tạo cho cán Ban ñại diện NHCSXH trường ñại học, cao ñẳng, dạy nghề mà HĐQT cấp, cán Hội ñoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn ngành có liên quan ñến tài chính, tín dụng, ngân hàng 3.4.3 Kiến nghị ñối với NHCSXH Việt Nam - Cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng thời gian ñến, cần khẩn trương xây dựng triển khai thực chiến lược phát triển Đào tạo NNL NHCSXH nhằm thực tốt chức ñặc thù riêng có NHCSXH Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 27 KẾT LUẬN Trong năm qua, NHCSXH Phú Yên ñã xác ñịnh công tác ñào tạo nguồn nhân lực biện pháp hữu hiệu ñể nâng cao chất ñội ngũ lao ñộng Tuy nhiên, công tác nhiều bất cập Vì vậy, giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực NHCSXH Phú Yên cần thiết Luận văn ñã giải ñược vấn ñề sau: - Để tiến hành nghiên cứu, tác giả ñã tiến hành hệ thống hoá vấn ñề lý luận ñào tạo nguồn nhân lực Khẳng ñịnh tầm quan trọng ñào tạo nguồn nhân lực chi nhánh NHCSXH Phú Yên - Trên sở lý luận ñó, tác giả ñã tiến hành phân tích thực trạng nguồn nhân lực ñánh giá thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực NHCSXH Phú Yên -Từ kết thực tiễn công tác ñào tạo nguồn nhân lực NHCSXH Phú Yên tác giả ñề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực NHCSXH Phú Yên, ñồng thời có số kiến nghị với Nhà nước, ngành chức ñể hỗ trợ NHCSXH Phú Yên việc thực giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực thời gian tới Đào tạo nguồn nhân lực ñề tài rộng phức tạp, cần ñược hoàn thiện thường xuyên lý luận lẫn thực tiễn Vì vậy, dù thân ñã cố gắng tìm tòi, học hỏi nghiên cứu, song luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ñược lời nhận xét góp ý quý báu từ quý Thầy, Cô giáo, ñồng nghiệp bạn ñể luận văn ñược hoàn thiện ứng dụng có hiệu ñào tạo nguồn nhân lực chi nhánh NHCSXH Phú Yên thời gian tới Footer Page 14 of 126 ... Đào tạo nguồn mang tính chi n lược Ngân hàng nói chung NHCSXH nói nhân lực Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú riêng Đây nguồn nội lực, yếu tố nội sinh, ñộng lực to lớn ñể phát Yên ... bình nguồn nhân lực kiến thức tin học cho cán toàn ñơn vị 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHCSXH PHÚ YÊN 2.2.1 Mục tiêu việc ñào tạo nguồn nhân lực chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên. .. ñào tạo trí lực người chưa ñược ý ñúng mức, khai thác nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú cách hạn chế ñây tiềm bí ẩn người Yên Từ ñó, vấn ñề coi trọng quản trị nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên, Đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên, Đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập