giải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rc

134 505 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:30

... come! 1 46 (A) continued (B) have continued (C) will have continued (D) continue - hope chia nên continue chia tương lai đơn Key D Username: bgowling Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200. .. (A) support ➜ hỗ trợ (B) purchase ➜ mua (C) achieve ➜ đạt được, có (D) replace ➜ thay - Cần động từ hợp nghĩa - Phân biệt achieve get/obtain: + achieve: nỗ lực trình để có được, đạt điều + get/obtain... ngẫu nhiên Key D Dịch: Các phát viên vô tình phát âm sai tên người chi n thắng giải thưởng sách Tolberg truyền hình tối qua 1 16 Mr Osaki would like the entire staff together and complete the
- Xem thêm -

Xem thêm: giải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rc , giải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rc , giải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn