Nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà Nẵn

26 14 0
  • Loading ...
Loading...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 B GIO DC V O TO I HC NNG ắắắắắắắắắ CHU NHT QUANG NNG CAO HIU QU V HN CH RI RO TRONG CC D N U T XY DNG BNG CễNG TC THANH TRA TRONG QU TRèNH THC HIN D N TI THNH PH NNG Chuyờn ngnh: Xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip Mó s: 60.58.20 LUN VN THC S K THUT Nng - Nm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Nguyn ỡnh Thỏm Phn bin 1: TS Lờ Th Kim Oanh Phn bin 2: TS Trn ỡnh Qung Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip Thc s K thut hp ti i hc Nng vo ngy 27 thỏng nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin-Hc liu, i hc Nng - Trung tõm Hc liu, i hc Nng Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Tớnh cp thit ca lun Xõy dng l ngnh kinh t - k thut quan trng, lm tin cho vic xõy dng v phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Trong nhng nm i mi, ngnh xõy dng ó hon thnh nhiu cụng trỡnh trng im Nh nc u t xõy dng, ci to lm thay i din mo t nc Tuy nhiờn, cựng vi nhng thnh tu to ln ó t c thỡ tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut qun lý d ỏn xõy dng xy ngy cng nhiu, phng thc th on ngy cng tinh vi, gõy tht thoỏt nghiờm trng cho ngõn sỏch nh nc Mt khỏc, cht lng cụng trỡnh khụng m bo cng nh nhng ri ro khụng c phũng gp phi lm cỏc d ỏn kộm hiu qu, ụi tht bi T ú, tỏc gi a ti "Nõng cao hiu qu v hn ch ri ro cỏc d ỏn u t xõy dng bng cụng tỏc tra quỏ trỡnh thc hin d ỏn ti thnh ph Nng" Mc ớch ca lun Phõn tớch thc trng qun lý d ỏn xõy dng núi chung tỡnh hỡnh hin a cỏc gii phỏp, hng x lý nõng cao hiu qu d ỏn u t xõy dng, hn ch ri ro cụng tỏc qun lý d ỏn thụng qua hot ng tra, nghip v tra chuyờn ngnh i tng, phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu l cỏc thnh phn tham gia vo cỏc d ỏn xõy dng (cỏc c quan ch qun, Ch u t, cỏc thnh viờn ban QLDA, cỏc n v t lp d ỏn u t, t QLDA, cỏc n v t thit k, lp d toỏn, t kho sỏt, Nh thu thi cụng, giỏm sỏt) - Phm vi nghiờn cu: trờn a bn thnh ph Nng Phng phỏp nghiờn cu - Da trờn nghip v tra chuyờn ngnh - Phng phỏp tra, kim tra, iu tra thu thp s liu; - Phng phỏp thng kờ; Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phng phỏp phõn tớch, ỏnh giỏ, i chiu B cc ca ti: gm chng Chng 1: Tng quan v cỏc d ỏn u t xõy dng ti Nng v tỡnh hỡnh tra, kim tra cỏc d ỏn thi gian qua Chng 2: C s phỏp lý v khoa hc v qun lý d ỏn xõy dng, tra xõy dng Chng 3: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu d ỏn u t xõy dng v hn ch ri ro d ỏn xõy dng thụng qua cụng tỏc tra CHNG TNG QUAN V CC D N U T XY DNG TI NNG V TèNH HèNH THANH TRA, KIM TRA CC D N TRONG THI GIAN QUA 1.1 GII THIU CHUNG V THNH PH NNG 1.1.1 V trớ a lý kinh t 1.1.2 Din tớch, khớ hu, a hỡnh, thy 1.2 TNG QUAN CC D N U T XY DNG TI NNG 1.2.1 Tng quan v cỏc d ỏn u t xõy dng hin ti thnh ph Nng Vi chin lc phỏt trin ca thnh ph l Xõy dng thnh ph Nng tr thnh trung tõm kinh t - xó hi ca Min Trung v c nc, t ch quay lng vi bin, Nng ó c kin thit cú hai mt tin l bin v lm cho sụng Hn ngy cng p hn Kt qu l nhiu cụng trỡnh quan trng cú quy mụ ln ó hon thnh v a vo s dng trờn nhiu lnh vc 1.2.2 Qun lý d ỏn xõy dng thnh ph Nng thnh ph Nng, nhng nm qua ỏp dng hỡnh thc Ch u t xõy dng cụng trỡnh trc tip qun lý d ỏn Cỏc ch th tham gia qun lý d ỏn c th hin theo s sau õy: Footer Page of 126 Header Page of 126 Hỡnh 1.3 Mi quan h gia cỏc ch th QLDA ti N 1.2.3 Nhng tn ti, hn ch ca cỏc d ỏn xõy dng hin Tht thoỏt lóng phớ u t Xõy dng c bn - Tht thoỏt v ca ci vt cht - Tht thoỏt di dng lóng phớ sc lao ng - Tht thoỏt di dng tin Nhng k h gõy tỡnh trng tht thoỏt, lóng phớ u t Xõy dng c bn: * Trong khõu chun b u t Th nht l: Xut phỏt t cụng tỏc k hoch hoỏ u t ca thnh ph cũn nhiu yu kộm Th hai l: Trong cụng tỏc thm nh d ỏn Th ba l: Trong cụng tỏc u thu * Trong quỏ trớnh thc hin u t: Trong thi cụng xõy dng cụng trỡnh thng thi cụng u sai lch so vi thit k (sai lch ny l tiờu cc) hoc thit k cao hn d toỏn, iu ny din rt ph bin * Trong cụng tỏc T giỏm sỏt: Hin tng múc ngoc gia t v nh thu lm khụng ỳng theo thit k, õy cng l mt Footer Page of 126 Header Page of 126 khõu gõy tht thoỏt u t Xõy dng c bn * Trong khõu nghim thu, quyt toỏn cụng trỡnh: õy l khõu cui cựng ca cụng cuc u t, nhng tiờu cc khõu ny nh nghim thu v quýờt toỏn khụng phn ỏnh ỳng hin thc v giỏ c, chng loi nguyờn vt liu 1.3 TèNH HèNH THANH TRA, KIM TRA CC D N TXD HIN NAY 1.3.1 C cu t chc v thc hin cụng tỏc tra ti N CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA ĐộI TRƯởNG ĐộI THANH TRA CƠ ĐộNG CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN PHó CHáNH THANH TRA ĐộI PHó ĐộI THANH TRA CƠ ĐộNG CHUYÊN VIÊN CHUYÊN VIÊN CHUYÊN VIÊN CHUYÊN VIÊN CHUYÊN VIÊN 1.3.2 Tỡnh hỡnh tra, kim tra cỏc d ỏn xõy dng hin ti Nng Trong gian on t u nm 2011 n ht nm 2012, Thanh tra S Xõy dng tin hnh kim tra hng lot cụng trỡnh thuc nhiu hng mc khỏc nh: nh cao tng, chung c, h tng k thut khu dõn c Cỏc cụng trỡnh ny cú i tng thuc ngun ngõn sỏch nh nc, cú i tng thuc ngun t nhõn Tuy nhiờn nhỡn chung, tt c cỏc cụng trỡnh u mc cỏc sai phm c bn, v nguy c tim n dn n ri ro ca cỏc cụng trỡnh l rt ln a Nhúm cỏc d ỏn, cụng trỡnh thuc ngun ngõn sỏch nh nc: Ph lc Qua tra, kim tra 60 cụng trỡnh h tng k thut thuc ngun ngõn sỏch nh nc, cỏc kt qu kim tra c ghi nhn nh sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 CHT LNG HNG MC, CễNG TRèNH Mc m bo Khụng m bo H s chung cho c d ỏn 83% 17% H s chung cho c d ỏn 17% m bo 83% Khụng m bo Biu 1.1 Cht lng hng mc, cụng trỡnh ( cụng trỡnh nh nc) Qua s liu tng hp cỏc cụng trỡnh s dng ngun ngõn sỏch nh nc, cú th nhn thy hu ht cỏc cụng trỡnh u tn ti nhiu thiu sút v sai sút quỏ trỡnh thc hin d ỏn i vi nhúm li v nng lc hnh ngh: + i vi ban qun lý d ỏn: khụng cú nng lc hnh ngh theo quy nh + i vi n v t giỏm sỏt: Mt s n v thc hin giỏm sỏt nhng cỏn b trc tip giỏm sỏt cha cú chng ch hnh ngh + i vi nh thu thi cụng: Nng lc nh thu thi cụng mt s cụng trỡnh (cp I, cp c bit) khụng nng lc theo quy nh i vi nhúm li v h s qun lý cht lng: + Nht ký cụng trỡnh, H s nghim thu, H s thớ nghim cũn nhiu sai sút, khụng tuõn th quy nh i vi nhúm li v s dng vt t, vt liu: + iu hnh d ỏn, nh thu thi cụng s dng cỏc vt t, vt liu cha m bo ngun gc xut x, cha cú chng nhn hp chun, hp quy nhng em vo cụng trỡnh + Ch u t, nh thu thi cụng khụng t chc thc hin kim tra, thớ nghim vt liu u vo trc a vo khai thỏc, s dng thi cụng theo quy nh ti Thụng t 27/2009 Footer Page of 126 Header Page of 126 i vi nhúm li v an ton lao ng, v sinh mụi trng: + Nh thu thi cụng khụng lp h s bin phỏp an ton lao ng, v sinh mụi trng theo quy nh ca Lut Xõy dng + Nh thu khụng t chc thc hin cỏc bin phỏp m bo an ton cho ngi v cụng trỡnh trờn cụng trng; khụng t chc hun an ton cho ngi lao ng b Nhúm cỏc cụng trỡnh thuc ngun t nhõn: Ph lc Qua tra, kim tra 27 cụng trỡnh nh cao tng thuc ngun t nhõn lm ch u t, cỏc kt qu kim tra c ghi nhn nh sau: NNG LC HNH NGH Mc m bo Khụng m bo Nng lc chung cho c d ỏn 8/27 (29,6%) 21/27 (70,4%) Ban QLDA 11/27 (40,7%) 16/27 (59,3%) T giỏm sỏt 10/27 (37%) 17/27 (63%) Nh thu thi cụng 14/27 (51,8%) 13/27(48,2%) T thit k 27/27 (100%) 0/27 (0%) Biu 1.5 Nng lc hnh ngh( cụng trỡnh t nhõn) Kt qu kim tra cho thy, cỏc li sai phm: - Trong giai on kho sỏt: Khụng cú nhim v kho sỏt v phng ỏn k thut kho sỏt xõy dng theo quy nh; khụng t chc thc hin hoc thc hin khụng y cụng tỏc giỏm sỏt kho sỏt xõy Footer Page of 126 Header Page of 126 dng theo quy nh - Trong giai on thit k: Khụng t chc thm nh, phờ duyt thit k bn v thi cụng; khụng úng du xỏc nhn ó phờ duyt vo bn v thit k thi cụng trc a cụng trng thi cụng; thiu cỏc thuyt minh tớnh toỏn kt cu kim tra cụng tỏc thit k khỏng chn cho cụng trỡnh - Trong giai on thi cụng: Khụng kim tra s phự hp v cht lng i vi cỏc vt t, thit b trc a vo s dng, lp t cho cụng trỡnh; khụng trang b y bo h lao ng cho cụng nhõn lao ng trờn cụng trng; khụng cú phng tin che chn m bo an ton, v sinh mụi trng ti cụng trng ang thi cụng; khụng thuờ t c lp thm tra bin phỏp thi cụng (i vi cụng trỡnh cú tng hm) theo quy nh; t chc thc hin chng nhn iu kin m bo an ton chu lc cha kp thi v cha y theo quy nh - V iu kin nng lc: phn ln khụng m bo nng lc 1.4 RI RO TRONG CC D N U T XY DNG 1.4.1 Mt s v ri ro i vi cỏc d ỏn xõy dng T nhng tn ti, hn ch ca cỏc d ỏn xõy dng nh ó núi trờn s dn n cỏc ri ro d ỏn xõy dng Ri ro luụn tim n mi giai on ca d ỏn K t xỏc nh ch trng u t, chun b u t, cho n kt thỳc a d ỏn vo khai thỏc v s dng, cú rt nhiu nhõn t l nguyờn nhõn trc tip v giỏn tip gõy ri ro, ng thi ri ro xy cng a n cỏc hu qu nht nh Do vy vic ỏnh giỏ nguyờn nhõn v hu qu ca ri ro phi cn c vo cỏc khõu, cỏc giai on ca d ỏn 1.4.2 in hỡnh cỏc cụng trỡnh ó xy ri ro quỏ trỡnh thc hin d ỏn a Nhúm cụng trỡnh thuc t nhõn a.1.Cụng trỡnh Vin ụng Meridian Towers and Public Park ti Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 84 Hựng Vng, thnh ph Nng a.2 Cụng trỡnh Khu phc hp Golden Square c xõy dng ti phng Hi Chõu 1, qun Hi Chõu, thnh ph Nng a.3 Cụng trỡnh Trung tõm ti chớnh du khớ Nng c xõy dng ti Lụ A2.1, ng 30 thỏng 4: b Nhúm cụng trỡnh s dng ngun ngõn sỏch nh nc b.1 Cụng trỡnh Trng mm non Trỳc o UBND qun Hi Chõu lm ch u t b.2 Cụng trỡnh Trng Tiu hc Quang Trung (giai on 3) UBND qun Sn Tr lm ch u t CHNG C S PHP Lí V KHOA HC V QUN Lí D N XY DNG, THANH TRA XY DNG 2.1 C S KHOA HC 2.1.1 D ỏn u t xõy dng a Khỏi nim d ỏn u t xõy dng Theo Lut xõy dng s 16/2003/QH11 ngy 26 thỏng 11 nm 2003, D ỏn u t xõy dng cụng trỡnh l hp cỏc xut cú liờn quan n vic b xõy dng mi, m rng hoc ci to nhng cụng trỡnh xõy dng nhm mc ớch phỏt trin, trỡ, nõng cao cht lng cụng trỡnh hoc sn phm, dch v mt thi hn nht nh D ỏn u t xõy dng cụng trỡnh bao gm phn thuyt minh v phn thit k c s Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 d Cỏc mc tiờu ca qun lý d ỏn e Cỏc hỡnh thc qun lý d ỏn f c im ca qun lý d ỏn 2.1.3 Vn ri ro cỏc d ỏn xõy dng a Khỏi nim v ri ro d ỏn Ri ro l nhng bt trc xy ngoi mong mun ca i tng s dng v gõy nhng thit hi v thi gian, vt cht, tin ca, sc khe, tớnh mng ngi b Bn cht ca ri ro d ỏn Hỡnh 2.5 Cỏc loi ri ro xut hin c Nguyờn nhõn gõy ri ro Hỡnh 2.6 Nguyờn nhõn gõy nờn ri ro Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.2 C S PHP Lí 2.2.1 Thanh tra xõy dng a Khỏi nim tra xõy dng Thanh tra l hot ng kim tra, xem xột vic thc hin chớnh sỏch, phỏp lut ca nh nc, nhim v c giao ca cỏc c quan nh nc, t chc v cỏ nhõn cỏc c quan tra cú thm quyn thc hin nhm phc v hot ng qun lý nh nc, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca c quan, t chc v cỏ nhõn b c im ca tra xõy dng c Ni dung v hỡnh thc ca Thanh tra xõy dng c.1 Ni dung Thanh tra xõy dng: Th nht, tra hnh chớnh Th hai, tra chuyờn ngnh xõy dng c.2 Hỡnh thc ca tra xõy dng: thc hin cỏc ni dung nờu trờn, hot ng tra xõy dng c tin hnh di cỏc hỡnh thc l: Thanh tra theo chng trỡnh, k hoch v tra t xut d Vai trũ ca tra i vi cỏc d ỏn xõy dng Th nht, tra xõy dng gúp phn m bo thi hnh nghiờm chnh cỏc quy nh phỏp lut v chớnh sỏch ca nh nc hot ng xõy dng Th hai, tra xõy dng gúp phn nõng cao ý thc phỏp lut ca nhõn dõn Th ba, tra xõy dng gúp phn nõng cao hiu lc, hiu qu qun lý nh nc lnh vc xõy dng 2.2.2 H thng bn quy phm phỏp lut liờn quan n hot ng xõy dng, tra xõy dng Trong nhng nm gn õy, Nh nc ó khụng ngng hon thin h thng Vn bn qui phm phỏp lut liờn quan n hot ng xõy dng nh: Lut Xõy dng, Lut u thu, Lut u t Cng nh cỏc Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 bn qui phm phỏp lut nhm kin ton b mỏy hnh chớnh nh nc nh Lut t chc Hi ng nhõn dõn v U ban nhõn dõn v cỏc bn di lut nh Ngh nh, Thụng t l cỏc bn hng dn thi hnh, ú mt s bn quan trng liờn quan n qun lý d ỏn u t xõy dng v tra xõy dng nh sau: a Trong lnh vc qun lý d ỏn u t xõy dng a.1 Lut xõy dng s 16/2003/QH-11 ngy 26/11/2003 a.2 Lut u thu a.3 Lut u t a.4 Lut T chc Hi ng nhõn dõn v U ban nhõn dõn a.5 Ngh nh 209/2004/N-CP a.6 Ngh nh 12/2009/N-CP a.7 Mt s h s phỏp lý khỏc liờn quan n hot ng xõy dng cn thit hin : + Quyt nh s 11/2008/Q-BXD ngy 01/7/2008 ca B Xõy + Thụng t 03/2009/TT-BXD ngy 26/3/2009 ca B Xõy dng + Thụng t s 22/2009/TT-BXD ngy 06/7/2009 + Thụng t s 27/2009/TT-BXD ngy 31/7/2009 + Thụng t s 03/2011/TT-BXD ngy 06/4/2011 b Trong lnh vc Thanh tra xõy dng b.1 Lut Thanh tra nm 2010: b.2 Ngh nh 46/2005/N-CP: 2.2.3 Mt s quy nh ca phỏp lut lnh vc xõy dng 2.2.4 ỏnh giỏ chung v h thng cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan n lnh vc xõy dng hin hnh Vi chc nng, nhim v v quyn hn c giao nh ó trỡnh by, cựng vi s h tr cụng c l h thng bn quy phm phỏp lut nh hin nay, cú th núi nhim v ca Thanh tra S xõy dng l rt nhiu Mc dự h thng bn quy phm phỏp lut t Trung ng n a phng, t Lut, Ngh nh n cỏc Thụng t hng dn khỏ chi Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 tit, c th v y , nhiờn vic chp hnh theo cỏc quy nh trờn ca cỏc n v t thit k, kho sỏt, ch u t, ban qun lý d ỏn, cỏc nh thu thi cụng, giỏm sỏt cũn khỏ hn ch Ti mc 2.2.3 tỏc gi ó trớch dn cỏc quy nh cn thit m cỏc n v tham gia liờn quan n xõy dng cn phi chp hnh Tuy nhiờn trờn thc t, cú rt ớt n v, hoc cú th núi l khụng cú n v no cú th ỏp ng y cỏc quy nh nờu trờn chp hnh v thc hin tt cỏc quy nh ca phỏp lut v xõy dng, gim ri ro cho cụng trỡnh, d ỏn, vic cp nht cỏc bn quy phm phỏp lut l cn thit CHNG MT S GII PHP NHM NNG CAO HIU QU V HN CH RI RO TRONG D N XY DNG BNG NGHIP V THANH TRA 3.1 PHT TRIN M RNG C CU T CHC B MY THANH TRA XY DNG P NG VI TèNH HèNH HIN NAY 3.1.1 Xõy dng mụ hỡnh t chc mi ca Thanh tra S xõy dng da trờn nn tng ó cú V phớa c cu t chc Thanh tra, cn xõy dng theo mụ hỡnh sau: - C cu t chc ca Thanh tra S Xõy dng cn c tng s lng t 12 ngi nh hin lờn s 40 ngi mi cú th ỏp ng c tỡnh hỡnh xõy dng v phỏt trin hin ti Bao gm nh sau: 01 Chỏnh Thanh tra, 03 Phú Chỏnh Thanh tra, 01 i trng i tra c ng, 01 i phú v cỏc chuyờn viờn Trong ú nhim v c th nh hỡnh sau: Vi vic phõn chia nh vy, rừ rng s em li hiu qu cao cụng tỏc qun lý mi mt ca Thanh tra xõy dng Vic Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 tra, kim tra vo cỏc d ỏn u t s c chỳ trng hn nhim v ch trung vo mt cụng tỏc trng im ú m khụng b chi phi bi cỏc nhim v khỏc Nh vy, s hiu qu hn cụng tỏc qun lý cng nh nõng cao hiu qu ca cỏc d ỏn c kim tra thng xuyờn qua cỏc giai on khỏc CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA (Phụ trách trật tự xây dựng) (Phụ trách tra dự án ĐTXD) (Phụ trách đơn thư, khiếu nại) ĐộI phó ĐộI THANH TRA CƠ ĐộNG ĐộI TRƯởNG ĐộI THANH TRA CƠ ĐộNG tổ tổ tổ CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN VIÊN VIÊN VIÊN VIÊN tổ tổ tổ CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN VIÊN ĐộI trưởng ĐộI THANH TRA chuyên ngành ĐộI trưởng ĐộI THANH TRA chuyên ngành CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN tổ 3.1.2 a cỏc gii phỏp gim nh ri ro d ỏn xõy dng a Gii phỏp gim nh ri ro giai on chun b d ỏn Cỏc gii phỏp gim nh ri ro khõu ch trng u t cỏc gii phỏp ny nhm vo cụng tỏc quy hoch v nõng cao cht lng ch trng u t Cn to c khuụn kh phỏp lý quy hoch; i mi ni dung phng phỏp quy hoch; nõng cao cht lng d bỏo; tng cng cho cụng tỏc quy hoch Vic kin ton, nõng cao cht lng ch trng u t, cú c ch gn kt quyn li v trỏch nhim ca c quan qun lý nh nc v ch u t xỏc nh ch trng u t cng úng vai trũ rt quan trng Cỏc gii phỏp khc phc ri ro khõu quyt nh u t Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Cn tng cng phõn cp vic lp, thm nh v phờ duyt cỏc d ỏn u t cho n v, a phng v lp li k cng thc hin nghiờm ngt trỡnh t u t xõy dng c bn Cỏc gii phỏp khc phc ri ro b trớ v s dng vn: phi i mi cụng tỏc k hoch phõn b u t; chm dt tỡnh trng ghi k hoch u t xõy dng vi cỏc d ỏn cha th tc xõy dng, cha iu kin v v ngun b Cỏc gii phỏp gim nh ri ro giai on thc hin d ỏn Trong giai on thc hin d ỏn cú rt nhiu ri ro gõy thc trng bt bỡnh ng quan h ch u t, nh thu, t v bt ngun t c ch xin - cho Cỏc gii phỏp khc phc ri ro khõu kho sỏt thit k: cn kin ton quy ch v thm quyn phờ duyt v u quyn phờ duyt thit k k thut, tng d toỏn d ỏn u t Ngoi nờn cú c ch phỏt huy tớnh t ch, t chu trỏch nhim ca t vn; nõng cao nng lc, ý thc ca t vn; thng nht quy trỡnh quy phm thit k Cỏc gii phỏp khc phc ri ro khõu n bự, gii phúng mt bng: kin ton cụng tỏc qun lý n bự v gii phúng mt bng Phi cú c ch gn trỏch nhim v quyn li ca cỏc bờn liờn quan, c bit l ch u t m bo gii phúng mt bng ỳng tin Cỏc gii phỏp khc phc ri ro khõu la chn nh thu: cn thit lp c ch u thu, cú gii phỏp qun lý phự hp Cú c ch, ch ti i vi thụng ng, thụng tin cụng khai v nng lc cỏc i tỏc liờn quan d ỏn Cỏc gii phỏp khc phc ri ro thi cụng, nghim thu: hon thin h thụng tiờu chun, quy chun, cỏc ch tiờu, nh mc kinh t - k thut phc v qun lý u t xõy dng Cỏc gii phỏp qun lý v trin khai thc hin d ỏn: ban hnh cỏc ch ti mnh iu tit trỏch nhim cỏc i tng tham gia d ỏn xõy dng Mt khỏc phi ci cỏch th tc hnh chớnh Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 xõy dng; tng cng tra, kim tra, kim nh cht lng xõy dng; v gii phỏp nõng cao nng lc cỏc ụi tng tham gia d ỏn cng l gii phỏp quan trng Cỏc gii phỏp quyt toỏn vụn u t, bn giao cụng trỡnh: xõy dng, cụng khai quy trỡnh kim soỏt toỏn u t, kin ton cụng tỏc thm tra phờ duyt quyt toỏn u t 3.1.3 Cỏch thc thc hin ó c cu li t chc gim nh ri ro - Tng cng mnh m hn na cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt quỏ trỡnh thc hin d ỏn trờn a bn thnh ph khụng phõn bit ngun - Tip tc tng cng v ph bin cỏc quy nh phỏt lut nh nc cú liờn quan n hot ng xõy dng R soỏt cụng tỏc qun lý, tng bc a hot ng ca cỏc n v tham gia xõy dng i vo n np, khuụn kh ca phỏp lut - Kim tra, x lý, x pht nghiờm minh rn e v tin hnh lm gng cho cỏc n v sai phm nghiờm trng xy hu qu ln i vi d ỏn - Tng cng Thanh tra chia lm giai on i vi mi cụng trỡnh: t giai on lp d ỏn, giai on trin khai d ỏn n giai on hon thnh d ỏn a v s dng 3.2 XUT GII PHP NNG CAO HIU QU QLDA XY DNG 3.2.1 i vi cỏc Ban qun lý d ỏn xõy dng a Gii phỏp t nõng cao nng lc ca Ban QLDA cụng tỏc iu hnh d ỏn a.1.Nõng cao kin thc ca Ban QLDA bng o to di hn hay ngn hn a.2.Nõng cao k nng t chc, qun lý ca Ban QLDA thnh mt c quan qun lý d ỏn chuyờn nghip hoc mt t qun lý Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 d ỏn chuyờn nghip a.3.Nõng cao k nng tuyn chn t vn, nh thu thi cụng a.4.Trong ngn hn trung gii phỏp nõng cao kh nng qun lý ri ro v qun lý c cu phõn chia cụng vic a.5.C cu phõn chia cụng vic hp lý b Nõng cao mi quan h, tng cng, phi hp vi cỏc n v liờn quan 3.2.2 i vi Nh thu thi cụng, T giỏm sỏt, T kho sỏt, thit k v cỏc nh thu cú liờn quan khỏc - i vi bn thõn cỏc Nh thu: cn kin ton s b mỏy t chc, r soỏt kim tra nng lc u vo ca cỏc cỏ nhõn n v quỏ trỡnh tuyn chn, thc hin cụng vic Nõng cao nng lc ca Lónh o v cỏc nhõn viờn cú liờn quan - T r soỏt v cp nht h thng cỏc bn quy phm phỏp lut hin hnh cng nh cỏc bn mi sp cú hiu lc lnh vc qun lý xõy dng v cỏc lnh vc khỏc cú liờn quan n chuyờn mụn, chuyờn ngnh - T chc hun ni b n v - C cỏc cỏn b, nhõn viờn n v tham gia hc cỏc khúa o to ngn hn, cỏc lp bi dng nghip v chuyờn ngnh phự hp vi iu kin yờu cu ca n v m bo y nng lc hnh ngh cho cỏc cỏ nhõn cng nh n v - Hon thin quy trỡnh qun lý ca n v 3.3 XUT QUN Lí I VI CC C QUAN QUN Lí NH NC 3.3.1 i vi cỏc c quan qun lý nh nc v xõy dng ti a phng a Nõng cao nng lc chuyờn mụn ca cỏc c quan qun lý nh nc v xõy dng ti a phng b Thng xuyờn t chc cỏc lp hun bn quy phm Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 phỏp lut, cỏc ngh nh, thụng t hng dn cho cỏc n v, t chc, cỏc nhõn cú nhu cu hc Gúp phn cp nht kp thi h thng bn quy phm phỏp lut mi hin - Hin ti nm 2013, mt s bn mi c ban hnh va cú hiu lc ỏp dng nm 2013 c th nh sau: + Ngh nh s 15/2013/N-CP ca Chớnh ph v "Qun lý cht lng cụng trỡnh" + Thụng t 10/2013/TT-BXD ca B Xõy dng "Quy nh chi tit mi s ni dung v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng" + Ngh nh 26/2013/N-CP ca Chớnh ph v "T chc v hot ng ca Thanh tra ngnh xõy dng" + Ngh nh 64/2012/N-CP ca Chớnh ph v "Cp phộp xõy dng" + Thụng t 10/TT-BXD ngy 20/12/2012 ca B Xõy dng "Hng dn chi tit mt s ni dung ca Ngh nh 64/2012/N-CP ca Chớnh ph v cp phộp xõy dng" + Quyt nh 47/2012/Q-UBND ca UBND thnh ph Nng ban hnh ngy 12/10/2012 "V ban hnh quy nh qun lý kin trỳc cụng trỡnh trờn a bn thnh ph Nng" c Xõy dng quy trỡnh chun cụng tỏc qun lý cht lng cụng trỡnh thc hin v nõng cao hiu qu d ỏn, gim nh ri ro ng thi kim tra, tra theo cỏc quy trỡnh chi tit ó giỏm sỏt s thc hin ca cỏc n v cú liờn quan Cỏc quy trỡnh ny ỏp dng bt buc i vi cỏc cụng trỡnh v d ỏn s dng ngun ngõn sỏch ca Nh nc, i vi cỏc d ỏn khỏc thuc ngun t nhõn, vic ỏp dng khuyn khớch ch u t ỏp dng i vo c th nh sau: c.1 Xõy dng, hon thin quy trỡnh chun qun lý cht lng d ỏn: Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 Sai phạm nghiêm trọng nguồn gốc sử dụng Sau ký hợp đồng Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Vật liệu, thiết bị sản phẩm chế tạo sẵn Chủ đầu tư Nhà thầu cung cấp thiết bị Không đạt Nghiệm thu Thi công công việc xây dựng Chủ đầu tư Kỹ thuật A Kỹ thuật B Nhà thầu thi công Thanh tra xử lý sai phạm Không đạt Nghiệm thu Thi công phận, giai đoạn công trình Chủ đầu tư Giám sát A,B Nhà thầu thi công Không đạt Nghiệm thu Sai phạm nghiêm trọng chất lượng Thi công phận, giai đoạn công trình Chủ đầu tư Giám sát A,B Nhà thầu thi công Không đạt Nghiệm thu Chủ đầu tư Giám sát A,B Hoàn công, nghiệm thu, bàn giao công trình Không đạt Nghiệm thu Chủ đầu tư Giám sát A,B Quản lý sử dụng Hỡnh 3.2 Quy trỡnh chun qun lý cht lng d ỏn c.2 Xõy dng, hon thin quy trỡnh chun qun lý tin Lập tiến độ thi công Nhà thầu thi công Không đạt Chủ đầu tư Duyệt Thi công theo tiến độ phê duyệt Không đạt Trễ tiến độ trầm trọng Giám sát Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Điều chỉnh tiến độ Không đạt Duyệt Xem xét, xử lý Phạt tiến độ Báo cáo Thanh tra Hoàn thành tiến độ Người có thẩm quyền phê duyệt Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Hỡnh 3.3: Quy trỡnh chun qun lý tin d ỏn Footer Page 21 of 126 20 c.3 Cụng tỏc qun lý lng Header Page 22 of 126 Hỡnh 3.4 Quy trỡnh chun qun lý lng d ỏn c.4 Xõy dng quy trỡnh chun v qun lý cụng tỏc an ton lao ng v v sinh mụi trng Giám sát Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Sau ký hợp đồng Thi công xây dựng công trình Nhà thầu thi công Lập biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường Thanh tra, kiểm tra Tổ chức, cá nhân tác động đến môi trường Máy móc thiét bị phương tiện tác động gây tiếng ồn Nhà thầu thi công Giám sát Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Không đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Nghiệm thu, bàn giao công trình Giám sát Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Chủ đầu tư Giám sát A,B Nhà thầu thi công Hỡnh 3.5 Quy trỡnh chun qun lý an ton lao ng d ỏn d T chc thu thp v cp nht thụng tin nng lc ca cỏc n v tham gia thc hin chc nng xõy dng, giỏm sỏt, kho sỏt, thit k Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 v cỏc n v khỏc cú liờn quan T ú cú s liu thng kờ c th i vi cỏc n v, lm u mi qun lý v cụng khai nng lc ca cỏc n v tham gia thc hin xõy dng trờn a bn thnh ph Nng e T chc thc hin vic ỏnh giỏ xp hng, phõn loi nng lccỏc n v tham gia thc hin chc nng xõy dng, giỏm sỏt, kho sỏt, thit k cú cn c kim tra, tra theo ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut 3.2.3 i vi cỏc c quan qun lý nh nc v xõy dng cp cao - Vic ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut t Lut n Ngh nh, cỏc Thụng t mi l cn thit phự hp vi iu kin phỏt trin thc t v xõy dng hin ca t nc Tuy nhiờn, trc ban hnh bn phỏp lut cn xem xột, tng hp d tho cng nh cỏc ni dung gúp ý c th ca cỏc n v cú liờn quan cỏc bn c y , cho tit v c th Trỏnh tỡnh trng sau ban hnh li phi ban hnh cỏc bn sa i, b sung - Vic ban hnh cỏc Thụng t hng dn thng ch hng dn chi tit mt s iu ca Ngh nh m khụng hng dn y ht, vỡ vy quỏ trỡnh ỏp dng vo thc t gp mt s khú khn Phn ln cỏc sai phm xy ó c dng vo cỏc k h ny lỏch lut Vỡ vy, kin ngh cỏc c quan cp cao cn nghiờn cu k th hin y cỏc ni dung trc ban hnh bn - Rỳt ngn thi gian t lỳc ban hnh Lut n lỳc cú Ngh nh, Thụng t v cỏc bn hng dn Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KT LUN V KIN NGH Kt lun Nhỡn chung, hin ti Vit Nam h thng cỏc bn quy phm phỏp lut v qun lý nh nc lnh vc xõy dng khỏ y v chi tit, hng dn c th cỏc quy nh i vi cỏc ch th tham gia thc hin d ỏn Tuy nhiờn, vic ỏp dng v thc hin cỏc quy nh ny mi n v, a phng cũn cỏc mc khỏc v cũn tn ti mt s n v cha thc s chp hnh trit cỏc quy nh trờn Nhng ch quan ca cỏc n v tham gia thc hin d ỏn s dn n nhng ri ro ỏng tic cho cỏc d ỏn liờn quan Do thi gian v kh nng ca tỏc gi cũn hn ch nhng lun ó gii quyt c mc tiờu t l trỡnh by nhng bin phỏp c th nõng cao hiu qu, hn ch ri ro i vi cỏc d ỏn xõy dng trờn a bn thnh ph Nng bng cụng tỏc tra Bờn cnh ú, ti cũn cú nhng úng gúp mi sau: em li cht lng v hiu qu cho tng cụng vic, cho tng d ỏn xõy dng, cỏc thnh phn tham gia d ỏn cn phi nm rừ v hiu cỏc quy trỡnh qun lý thi cụng xõy dng v cụng tỏc qun lý tin , cht lng lng chi phớ khỏc, qun lý an ton lao ng cng nh cn nm vng h thng bn quy phm phỏp lut lnh vc xõy dng Bng nhng s liu thc t, c th v rừ rng, lun ó phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan v ch rừ thc trng cụng tỏc qun lý d ỏn cng nh thc hin d ỏn hin ti cỏc cụng trỡnh trờn a bn thnh ph Nng, nhng kt qu t c v nhng cũn tn ti cn gii quyt nõng cao hiu qu cỏc d ỏn u t trờn a bn thnh ph, hn ch ri ro thc hin cỏc d ỏn nõng cao hiu qu ca cỏc d ỏn xõy dng v gim nh ri ro cho cỏc d ỏn, cn thit t chc thc hin cỏc ni dung nh sau: - V mt ch quan: Cỏc n v tham gia thc hin d ỏn t Ban Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 QLDA, cỏc n v t thit k, kho sỏt, nh thu thi cụng, giỏm sỏt v cỏc n v cú liờn quan cn phi t r soỏt, kim tra iu kin nng lc v trỡnh chuyờn mụn ca thnh viờn n v, m bo theo ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut Tng cng nghiờn cu, cp nht cỏc bn quy phm phỏp lut hin hnh v ph bin ni b cỏc n v Chp hnh, tuõn th theo cỏc quy nh ca phỏp lut v xõy dng - V mt khỏch quan: cỏc c quan qun lý nh nc cỏc cp cn tng cng cụng tỏc kim tra, tra, giỏm sỏt vic thc hin ca cỏc n v cú liờn quan vic chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut Cn tuyờn truyn, ph bin v cp nht cỏc bn phỏp quy v lnh vc xõy dng n cỏc n v thc hin - ó nghiờn cu, r soỏt v xõy dng c cỏc quy trỡnh mang tớnh cht chun thc hin vic qun lý d ỏn, qun lý cht lng cụng trỡnh, qun lý tin v an ton lao ng t ú ỏp dng vo thc t cỏc d ỏn Gúp phn nõng cao hiu qu cỏc d ỏn xõy dng Kin ngh - Hin ti nhõn s v c cu t chc ca Thanh tra xõy dng cha thc s m bo v y tin hnh tra v kim tra ht tt c cỏc d ỏn ang trin khai trờn a bn t ú cú nhng úng gúp, phỏt hin, chn chnh cỏc sai phm t ỏn t c hiu qu tt nht Vỡ vy, cn phỏt trin m rng c cu b mỏy Thanh tra thc s vng mnh m nhn nhng nhim v ó - i vi bn thõn cỏc n v tham gia thc hin d ỏn: cn kin ton s b mỏy t chc, r soỏt kim tra nng lc u vo ca cỏc cỏ nhõn n v quỏ trỡnh tuyn chn, thc hin cụng vic Nõng cao nng lc ca Lónh o v cỏc nhõn viờn cú liờn quan B trớ ỳng nhõn lc cú y nng lc m nhn cỏc nhim v cú tớnh ũi hi cao v nng lc chuyờn mụn, bng cp theo quy nh ca phỏp lut + T r soỏt v cp nht h thng cỏc bn quy phm phỏp lut Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 hin hnh cng nh cỏc bn mi sp cú hiu lc lnh vc qun lý xõy dng v cỏc lnh vc khỏc cú liờn quan n chuyờn mụn, chuyờn ngnh Trong quỏ trỡnh thc hin theo cỏc bn hng dn, nu cú vng mc thỡ ch ng liờn h vi cỏc n v qun lý nh nc v xõy dng c h tr, cp nht v hng dn thờm v chuyờn mụn + T chc hun ni b + C cỏc cỏn b, nhõn viờn n v tham gia hc cỏc khúa o to ngn hn, cỏc lp bi dng nghip v chuyờn ngnh phự hp + Hon thin quy trỡnh qun lý ca n v cng nh hon thin cỏc h s nng lc n v tham gia ng ký ỏnh giỏ, xp hng nng lc ca n v, to iu kin thun li cho vic qun lý cng nh cụng khai nng lc, gúp phn nõng cao v th ca n v - Vic ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut t Lut n Ngh nh, cỏc Thụng t mi l cn thit phự hp vi iu kin phỏt trin thc t v xõy dng hin ca t nc nhiờn cn phi bỏm sỏt iu kin thc t v kp thi cỏc a phng cú c s trin khai thc hin Hng m rng nghiờn cu T lun trờn, tỏc gi xut cỏc hng nghiờn cu tip nh sau: - Xõy dng ỏn thnh lp b mỏy c cu t chc mi ca Thanh tra S Xõy dng Vic tin hnh c da trờn s phõn tớch, ỏnh giỏ hiu qu rừ rng c cu t chc mi mang li; nhim v v chc nng cng nh cỏc cụng vic c th cn m rng Xõy dng cỏc tiờu chớ, ch tiờu nhõn s cn thit cho b mỏy Thanh tra ỏp ng tỡnh hỡnh qun lý hin ti - Theo hng nghiờn cu ca ti, tip tc nghiờn cu c th cỏc ni dung nõng cao hiu qu d ỏn gn lin vi cụng tỏc tra chuyờn ngnh xõy dng nõng cao giỏ tr tham kho, m bo tớnh kh thi v sỏt vi thc t hn na Footer Page 26 of 126 ... nõng cao hiu qu ca cỏc d ỏn c kim tra thng xuyờn qua cỏc giai on khỏc CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA (Phụ trách trật tự xây dựng) (Phụ trách tra dự... HèNH THANH TRA, KIM TRA CC D N TXD HIN NAY 1.3.1 C cu t chc v thc hin cụng tỏc tra ti N CHáNH THANH TRA PHó CHáNH THANH TRA ĐộI TRƯởNG ĐộI THANH TRA CƠ ĐộNG CHUYÊN CHUYÊN VIÊN VIÊN PHó CHáNH THANH. .. Giám sát Chủ đầu tư Nhà thầu thi công Sau ký hợp đồng Thi công xây dựng công trình Nhà thầu thi công Lập biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường Thanh tra, kiểm tra Tổ chức, cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà Nẵn, Nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà Nẵn, Nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập