Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?

3 1,394 2 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Gi¸o ¸n Gi¸o viªn híng dÉn : ThÇy Hoµng Xu©n Nghiªm M«n : TiÕng ViƯt – Líp 2 Ph©n m«n : Lun tõ vµ c©u Bµi : Më réng vèn tõ vỊ vËt nu«i. C©u kiĨu Ai thÕ nµo? Sinh viªn thùc hiƯn : Ngun ThÞ Nhung Líp : Cao ®¼ng TiĨu häc 2B Trêng : Cao ®¼ng S ph¹m H¶i D¬ng I- Mơc ®Ých, yªu cÇu 1. KiÕn thøc - Mở rộng vốn từ về vật nuôi. - Biết dùng đúng từ chỉ đặc điểm của mỗi loài vật. - Bước đầu biết so sánh các đặc điểm. - Biết nói câu có dùng ý so sánh. 2. KÜ n¨ng - Bíc ®Çu biÕt thĨ hiƯn ý so sánh. - BiÕt sư dơng nh÷ng thµnh ng÷ nhÊn m¹nh vµo ho¹t ®éng nãi n¨ng. - KÜ n¨ng nãi c©u cã dïng ý so s¸nh. 3. Th¸i ®é - Høng thó víi viƯc häc Lun tõ vµ c©u. - Thªm yªu c¸c loµi vËt víi tõng ®Ỉc ®iĨm cđa chóng. - Cã kÜ n¨ng sư dơng c¸c thµnh ng÷ so s¸nh nhÊn m¹nh. - Gi¸o dơc thÈm mÜ cho HS. Ii - §å dïng d¹y häc - Tranh minh họa bài tập đọc. - Thẻ từ ở bài 1. - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và 3. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc– Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. KiĨm tra bµi cò: - Gọi 3 em lên bảng đặt câu về từ chỉ đặc điểm. - Nhận xét đánh giá bài làm học sinh vµ cho ®iĨm. 2. Day – häc bµi míi: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Từ chỉ đặc điểm của loài vật. C©u kiĨu Ai thÕ nµo? b)Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1 : Treo bức tranh lên bảng. - Gọi một em đọc đề bài, đọc cả mẫu. - Mời 4 em lên bảng nhận thẻ từ. - Yêu cầu lớp tự tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về các loài vật. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2: Mời một em đọc nội dung bài tập 2, đọc cả câu mẫu. - Yªu cÇu líp lµm viƯc theo nhãm, nãi vµ viÕt c©u so s¸nh vµo b¶ng phơ. 3 em - Mỗi hs đặt 1 câu trong đó có từ chỉ đặc điểm. - Nhận xét bài bạn . - Nhắc lại tựa bài. - Lớp quan sát tranh minh họa. - Một em đọc đề, lớp đọc thầm theo. - 4 em lên bảng gắn thẻ từ dưới mỗi bức tranh. 1. Trâu khỏe 2. Thỏ nhanh 3. Rùa chậm 4 Chó trung thành . - Khỏe như trâu. Nhanh như thỏ. Chậm như rùa. Đen như cuốc . - Nhận xét bài bạn trên bảng . - Thêm hình ảnh so sánh vào sau các từ dưới đây. - Hs lµm viƯc theo nhãm vµ ®a ra kÕt qu¶ cđa nhãm m×nh. HS lªn b¶ng lµm bµi. - Mời học sinh nói câu so sánh. - Yêu cầu lớp làm vào vở. - Mời 3 em lên làm bài trên bản. - Nhận xét bài làm học sinh. - Yªu cÇu HS t×m thªm vµ nhËn xÐt c©u so sanh cđa b¹n t×m ®ỵc. Bài 3: Yêu cầu một em đọc đề bài .- - Gọi học sinh đọc câu mẫu. - Yêu cầu làm việc theo cặp . - Nhận xét bài làm học sinh . - Cđng cè bµi: Cho hs tù th¶o ln nhãm hc c¸ nh©n t×m c©u cã sư dơng ý so s¸nh. 3, Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học bài vµ «n tËp ci häc kú 1. - Đẹp như tiên, cao như sếu, khỏe như voi, nhanh như gió, chậm như rùa, hiên như bụt, trắng như tuyết, xanh như lá cây, đỏ như máu. - Thực hành làm vào vở. - Ba em lên làm trên bảng. - NhËn xÐt theo nhãm. - ®Đp nh tranh <nh hoa>, cao nh c¸i sµo, nhanh nh c¾t, chËm nh sªn, hiỊn nh ®Êt, . - Một em đọc đề bài . - Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve . -HS1 : Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt … - HS2 : Như nhung , như tơ , . - 2 em ngồi cạnh nhau trao đổi vở để kiểm tra. + HS ®a ra mét sè c©u nh sau: - Nhµ em cã ®µn gµ con rÊt ®Đp, ®Đp nh tranh. - Hai ch©n nã nhá xÝu nh hai que t¨m. - - Hai em nêu lại nội dung vừa học - Về nhà học bài và «n tËp . sau: - Nhµ em cã ®µn gµ con rÊt ®Đp, ®Đp nh tranh. - Hai ch©n nã nhá xÝu nh hai que t¨m. - - Hai em nêu lại nội dung vừa học - Về nhà học bài và «n. đọc cả câu mẫu. - Yªu cÇu líp lµm viƯc theo nhãm, nãi vµ viÕt c©u so s¸nh vµo b¶ng phơ. 3 em - Mỗi hs đặt 1 câu trong đó có từ chỉ đặc điểm. - Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?, Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?, Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?

Bình luận về tài liệu bai-mo-rong-von-tu-tu-ngu-ve-loai-vat-cau-kieu-ai-the-nao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP