Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11661 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 1329
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Mô tả: Gi¸o ¸n Gi¸o viªn híng dÉn : ThÇy Hoµng Xu©n Nghiªm M«n : TiÕng ViƯt – Líp 2 Ph©n m«n : Lun tõ vµ c©u Bµi : Më réng vèn tõ vỊ vËt nu«i. C©u kiĨu Ai thÕ nµo? Sinh viªn thùc hiƯn : Ngun ThÞ Nhung Líp : Cao ®¼ng TiĨu häc 2B Trêng : Cao ®¼ng S ph¹m H¶i D¬ng I- Mơc ®Ých, yªu cÇu 1. KiÕn thøc - Mở rộng vốn từ về vật nuôi. - Biết dùng đúng từ chỉ đặc điểm của mỗi loài vật. - Bước đầu biết so sánh các đặc điểm. - Biết nói câu có dùng ý so sánh. 2. KÜ n¨ng - Bíc ®Çu biÕt thĨ hiƯn ý so sánh. - BiÕt sư dơng nh÷ng thµnh ng÷ nhÊn m¹nh vµo ho¹t ®éng nãi n¨ng. - KÜ n¨ng nãi c©u cã dïng ý so s¸nh. 3. Th¸i ®é - Høng thó víi viƯc häc Lun tõ vµ c©u. - Thªm yªu c¸c loµi vËt víi tõng ®Ỉc ®iĨm cđa chóng. - Cã kÜ n¨ng sư dơng c¸c thµnh ng÷ so s¸nh nhÊn m¹nh. - Gi¸o dơc thÈm mÜ cho HS. Ii - §å dïng d¹y häc - Tranh minh họa bài tập đọc. - Thẻ từ ở bài 1. - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và 3. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc– Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. KiĨm tra bµi cò: - Gọi 3 em lên bảng đặt câu về từ chỉ đặc điểm. - Nhận xét đánh giá bài làm học sinh vµ cho ®iĨm. 2. Day – häc bµi míi: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Từ chỉ đặc điểm của loài vật. C©u kiĨu Ai thÕ nµo? b)Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1 : Treo bức tranh lên bảng. - Gọi một em đọc đề bài, đọc cả mẫu. - Mời 4 em lên bảng nhận thẻ từ. - Yêu cầu lớp tự tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về các loài vật. - Nhận xét bài làm học sinh. Bài 2: Mời một em đọc nội dung bài tập 2, đọc cả câu mẫu. - Yªu cÇu líp lµm viƯc theo nhãm, nãi vµ viÕt c©u so s¸nh vµo b¶ng phơ. 3 em - Mỗi hs đặt 1 câu trong đó có từ chỉ đặc điểm. - Nhận xét bài bạn . - Nhắc lại tựa bài. - Lớp quan sát tranh minh họa. - Một em đọc đề, lớp đọc thầm theo. - 4 em lên bảng gắn thẻ từ dưới mỗi bức tranh. 1. Trâu khỏe 2. Thỏ nhanh 3. Rùa chậm 4 Chó trung thành . - Khỏe như trâu. Nhanh như thỏ. Chậm như rùa. Đen như cuốc . - Nhận xét bài bạn trên bảng . - Thêm hình ảnh so sánh vào sau các từ dưới đây. - Hs lµm viƯc theo nhãm vµ ®a ra kÕt qu¶ cđa nhãm m×nh. HS lªn b¶ng lµm bµi. - Mời học sinh nói câu so sánh. - Yêu cầu lớp làm vào vở. - Mời 3 em lên làm bài trên bản. - Nhận xét bài làm học sinh. - Yªu cÇu HS t×m thªm vµ nhËn xÐt c©u so sanh cđa b¹n t×m ®ỵc. Bài 3: Yêu cầu một em đọc đề bài .- - Gọi học sinh đọc câu mẫu. - Yêu cầu làm việc theo cặp . - Nhận xét bài làm học sinh . - Cđng cè bµi: Cho hs tù th¶o ln nhãm hc c¸ nh©n t×m c©u cã sư dơng ý so s¸nh. 3, Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học bài vµ «n tËp ci häc kú 1. - Đẹp như tiên, cao như sếu, khỏe như voi, nhanh như gió, chậm như rùa, hiên như bụt, trắng như tuyết, xanh như lá cây, đỏ như máu. - Thực hành làm vào vở. - Ba em lên làm trên bảng. - NhËn xÐt theo nhãm. - ®Đp nh tranh <nh hoa>, cao nh c¸i sµo, nhanh nh c¾t, chËm nh sªn, hiỊn nh ®Êt, . - Một em đọc đề bài . - Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve . -HS1 : Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt … - HS2 : Như nhung , như tơ , . - 2 em ngồi cạnh nhau trao đổi vở để kiểm tra. + HS ®a ra mét sè c©u nh sau: - Nhµ em cã ®µn gµ con rÊt ®Đp, ®Đp nh tranh. - Hai ch©n nã nhá xÝu nh hai que t¨m. - - Hai em nêu lại nội dung vừa học - Về nhà học bài và «n tËp . sau: - Nhµ em cã ®µn gµ con rÊt ®Đp, ®Đp nh tranh. - Hai ch©n nã nhá xÝu nh hai que t¨m. - - Hai em nêu lại nội dung vừa học - Về nhà học bài và «n. đọc cả câu mẫu. - Yªu cÇu líp lµm viƯc theo nhãm, nãi vµ viÕt c©u so s¸nh vµo b¶ng phơ. 3 em - Mỗi hs đặt 1 câu trong đó có từ chỉ đặc điểm. - Nhận xét

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?, Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?, Bai: Mo rong von tu:tu ngu ve loai vat. Cau kieu Ai the nao?

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-mo-rong-von-tu-tu-ngu-ve-loai-vat-cau-kieu-ai-the-nao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.193474054337 s. Memory usage = 18.46 MB