NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

104 188 0
  • Loading ...
Loading...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:39

trắc nghiệm ngân hàng câu hỏi và đáp án môn xử lý tín hiệu số NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐCHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠCCâu 1: Năng lượng của dãy xung đơn vị δ(n):A. Ex = 0C. Ex = ∞B. Ex = 1D. Ex = nCâu 2: Năng lượng của dãy U(n) :A. Ex = 0C. Ex = ∞B. Ex = 1D. Ex = nCâu 3: Năng lượng của dãy rectN (n) :A. Ex = 0C. Ex = ∞B. Ex = 1D. Ex = NCâu 4: Công suất trung bình của dãy xung đơn vị δ (n):A. Px = 0C. Px = ∞B. Px = 1D. Px = NCâu 5: Công suất trung bình của dãy U(n) :A. Px = 0C. Px = ∞B. Px = 12D. Px = NCâu 6: Tín hiệu nào dưới đây là tín hiệu công suất: NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN XỬ TÍN HIỆU SỐ *** CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC Câu 1: Năng lượng dãy xung đơn vị δ(n): A Ex = C Ex = ∞ B Ex = D Ex = n Câu 2: Năng lượng dãy U(n) : A Ex = C Ex = ∞ B Ex = D Ex = n Câu 3: Năng lượng dãy rectN (n) : A Ex = C Ex = ∞ B Ex = D Ex = N Câu 4: Công suất trung bình dãy xung đơn vị δ (n): A Px = C Px = ∞ B Px = D Px = N Câu 5: Công suất trung bình dãy U(n) : A Px = C Px = ∞ B Px = 1/2 D Px = N Câu 6: Tín hiệu tín hiệu công suất: A δ (n) C U(n) B rectN (n) D e-at 1(t) Câu 7: Tín hiệu x(n) tín hiệu chẵn nếu: A x(- n) = x(n) C x(- n) = - x(n) B x(n) đối xứng qua gốc toạ độ D x(n) > Câu 8: x(n)= rect5(n-2) A x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} C x(n) ={0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} B x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 9: x(n)= rect5(n+2) D x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} A x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} C x(n) ={0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} B x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} D x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 10: Tìm y(n) biết: x(n) = { 0, 1, 2, 3, 4, 0}; y(n) = x(-n) + δ (-n) A y(n) ={0,1, 3, 3, 4, 0} C y(n) ={ 0, 1, 1, 3, 4, 0} B y(n) ={0, 4, 3, 3, 1, 1, 0} D y(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 11: Tìm y(n) = x(n) + rect3(-n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 1, 3, 4, 5, 0} C y(n) ={0, 1, 1, 3, 3, 4, 0} B y(n) ={0, 1, 1, 2, 3, 0} D y(n) ={0, 1, 1, 2, 2, 3, 4,0} Câu 12: Cho: y(n) = x(n).u(n) Tìm y(n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} C y(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 1, 1,…} B y(n) = u(n) D y(n) ={0, 2, 3, 4,0} Câu 13: Cho: y(n) = 3x(n) + 2x(n -1) Tìm y(n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 3, 8,13, 18, 8, 0} C y(n) ={0, 3, 8, 13, 18, 8, 0} B y(n) = {0, 5, 10, 15, 20, D y(n) ={0, 2, 3, 4,0} Câu 14: y(n) = x(-2n) rect3 (n-2) tìm y(n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 2, 0} C y(n) ={0, 0, 0} B y(n) = {0, 1, 2, 0, D y(n) ={0, 4, 2,0} Câu 15: x(n) = r(n) biểu diễn x(n) dạng dãy số: A x(n) ={0, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…} C x(n) = {0, 1, 2, 3, 4,5} B.x(n) = {0, 1, 2, 3, 4,5} D x(n) ={0, 2, 4, 6} Câu 16: x(n)= r(n) rect5(n) Tìm y(n)= x(2n+2) A y(n) ={0, 2, 4, 6,0} C y(n) = {0, 1, 2, 4,1} B.y(n) = {0, 2, 4, 0} Câu 17: Cho đồ khối hình 1: D y(n) ={0, 2, 5, 7} A y(n)= x1(n)+ x2(n) C y(n)= x1(n) x2(n) B y(n)= ax1(n)+ x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 18: Cho đồ khối hình 4.1, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} ; x2(n) = {0, 1, 2, 3, 4, 0} ; a =2 A y(n) ={0, 3, 4, 5, 6, 1, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 4, 5} B.y(n) = {0, 2, 1, 3, 5} Câu 19: Cho đồ khối hình D y(n) ={0, 2, 4, 6, 8, 0} A y(n)= x1(n)+ x2(n) C y(n)= x1(n) x2(n) B y(n)= ax1(n)+ x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 20: Cho đồ khối hình 4.2, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} ; x2(n) = {0, 1, 2, 3, 4, 0} ; a =2 A y(n) ={0, 1, 4, 5, 2, 1, 0} C y(n) = {0, 2, 2, 1, 5} B.y(n) = {0, 3, 4, 5, 6, 2} Câu 21: Cho đồ khối hình D y(n) ={0, 2, 1, 5, 8, 0} A y(n)= x1(n)+ x2(n) B y(n)= ax1(n) - bx2(n) C y(n)= x1(n) x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 22: Cho đồ khối hình 4.3, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 2, 3, 0} ; x2(n) = {0, 1, 1, 1, 0} ; a =2, b=1 A y(n) ={0, 0, 2, 4, 5, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 3, 5} B.y(n) = {0, 0, 1, 3, 5, 0} Câu 23: Cho đồ khối hình 4 D y(n) ={0, 1, 2, 5, 8, 0} A y(n)= a[x1(n)+ x2(n)] C y(n)= x1(n) x2(n) B y(n)= ax1(n) - x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 24: Cho đồ khối hình 4.4, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 2, 3, 0} ; x2(n) = {0, 1, 1, 1, 0} ; a =2 A y(n) ={0, 0, 4, 6, 8, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 3, 6} B.y(n) = {0, 0, 2, 3, 5, 0} D y(n) ={0, 1, 2, 1, 8, 0} Câu 25: Cho đồ khối hình 4.5 Phương trình vào hệ thống là: A y(n)= x(n)+y(n+1) C y(n)= x(n) + x(n+1) B y(n)= x(n) + x(n-1) D y(n)= x(n) +y(n-1) Câu 26: Cho đồ khối hình 4.6 Phương trình vào hệ thống là: A y(n)= x(n)+y(n+1) C y(n)= x(n) + x(n+1) B y(n)= x(n) + x(n-1) D y(n)= x(n) +y(n-1) Câu 27: Cho đồ khối hình 4.8 Phương trình vào hệ thống là: A y(n)= 3[x(n+1) + x(n)+ x(n-2)] C y(n)= 3x(n+2) + x(n)+ x(n-1) B y(n)= 3[x(n+2) + x(n)+ x(n-1)] D y(n)= x(n+2) + 3x(n)+ x(n-1) Câu 28: Cho đồ khối hình Phương trìnhvào hệ thống là: A y(n)= x(n+1) + x(n)+ x(n-2) C y(n)= x(n+2) + x(n)+ x(n-1) B y(n)= x(n+2) + x(n)+ x(n-1) D y(n)= x(n+2) + 2x(n)- x(n-1) Câu 29: Tín hiệu sau tín hiệu phi nhân quả: A 2x(n)+x(n-2) C x(n)+3x(n-2) B 3x(n-1)+2x(n-2)+x(n+2) D nx(n)+3x(n-1)+2x2(n-2) Câu 30: Tìm y(n)=x1(n)* x2(n) biết: x1(n) ={0, 1, 2, 2, 2, 1, 0} ; x2(n) = δ(n) A y(n) ={0, 1, 2, 4, 8, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 2, 2, 1, 0} B.y(n) = {0, 1, 2, 1, 3, 0} D y(n) ={0, 1, 2, 1, 8, 0} Câu 31: Tìm tín hiệu y(n) biết: h(n) = {0,1, 2, 1, -1, 0} ; x(n) = {0,1, 2, 3, 1, 0} A y(n) ={0, 1, 4, 8, 8, 3, -2, -1, 0} C y(n) = {0, 4, 8, 8, -2, -1, 0} B.y(n) = {0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0} D y(n) ={0, 4, 8, 8, 3, 0} Câu 32: Cho hệ thống có đồ hình Đáp ứng xung hệ thống theo đáp ứng xung thành phần là: A h(n)= h1(n)+ h2(n)+h3(n)+ h4(n) B h(n)= h1(n)* [h2(n)* h3(n)+ h4(n)] C h(n)= h1(n)+ [h2(n)+h3(n)]* h4(n) D h(n)= h1(n) [h2(n)h3(n)+ h4(n)] Câu 33: Hệ thống LTI có đáp ứng xung h(n)=(0 5)n u(n) Hệ thống là: A ổn định phi nhân B ổn định nhân C không ổn định nhân D không ổn định phi nhân Câu 34: Cho hai hệ thống LTI có đáp ứng xung h1(n) h2(n) Tìm đáp ứng xung chung hai hệ thống ghép nối tiếp: A y(n) ={0, 1, 4, 8, 8, 3, 2, 1, 0} C y(n) = {0, 4, 8, 8, -2, -1, 0} B.y(n) = {0, 1, 4, 8, 12, 11, 2, 6, 3, 0} D y(n) ={0, 1, 4, 8, 11, 2, 6, 3} Câu 35: Cho hai hệ thống LTI có đáp ứng xung h1(n) h2(n) Tìm đáp ứng xung chung hai hệ thống ghép song song: A y(n) ={0, 2, 4, 4, 2, 0} C y(n) = {0, 4, 2, 2, 4, 0} B.y(n) = {0, 2, 4, 2, 4, 2, 0} D y(n) ={0, 4, 2, 1, 2, 0} Câu 36: Xác định phương trình mô tả hệ thống tuyến tính bất biến có đồ hình 2.2 A y(n)= 3x(n) - 2x(n-1) + 3x(n-3) C y(n)= 3x(n) - 2x(n-1) + 3x(n-2) B y(n)= 3x(n) + 2x(n-1) + 3x(n-3) D y(n)= 3x(n) + 2x(n-1) + 3x(n-2) Câu 37: Xác định phương trình mô tả hệ thống tuyến tính bất biến có đồ hình 2.3 A y(n)= 3x(n) - 2x(n+1) + 4x(n+2) C y(n)= 3x(n) - 2x(n-1) + 4x(n-2) B y(n)= 3x(n) + 2x(n+1) + 4x(n+2) D y(n)= 3x(n) + 2x(n-1) - 4x(n-2) Câu 38: Cho : x(n)= rect5(n) Biểu diễn x(n) phương pháp dãy số A x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} B x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} C x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} D x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 39: Tìm y(n)=x(n)* h(n) với  n 1 − x ( n) =   0≤n≤3 n lai h(n) = rect ( n − 1) A y(n)={0, 1, 5/3, 2/3, 1/3, 0}.u(n) C y(n)={0, 1, 5/3,1/3, 0}.u(n) B y(n)={0, 1, 5/3, 1, 1/3, 0}.u(n) D y(n)={0, 1, 5/3, 4/3, 1, 1/3, 0}.u(n) Câu 40: Phép chập làm nhiệm vụ sau đây: A Xác định công suất tín hiệu B Xác định lượng tín hiệu C Phân tích tín hiệu miền rời rạc D Xác định đáp ứng hệ thống biết tín hiệu vào đáp ứng xung Câu 41: Tìm đáp ứng xung h(n) hệ thống sau Biết H1(n) = δ(n-1) H2(n) = rect2(n-2) H3(n) = u(n) –u(n-2) A h(n) = {0, 1, 2, 2, 1, 0, 0}.u(n) C h(n)={0, 1, 2, 3, 2, 1, 0}.u(n) B h(n)={0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0}.u(n) D h(n)= {1, 2, 2, 1}.u(n) Câu 42: Trong hệ thống sau hệ thống hệ thống tuyến tính bất biến nhân ổn định A y(n) = 2x(n-1) + 3x(n) + x(n-3) B h(n) = u ( n − 2) 2n + C h(n) = [ u(n) − u (n − 3)] n(n + 1) D phương án Câu 43: Cho phương trình sai phân tuyến tính sau y(n) + 2y(n-3) = x(n-1) – 4x(n-2) + 3x(n-3) A Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc B Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc C Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc D Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc Câu 44: Phương trình sai phân tuyến tính hệ số mô tả hệ thống rời rạc sau đây: A Hệ thống bất biến C Hệ thống tuyến tính bất biến B Hệ thống phi tuyến D Hệ thống tuyến tính Câu 45: Tìm đáp ứng xung h(n) hệ thống tổng quát sau đây: A h(n) = h1(n) + [h2(n)*h3(n)] C h(n) = h1(n) * [h2(n)+h3(n)] B h(n) = h1(n) + [h2(n)+h3(n)] D h(n) = h1(n) * [h2(n)*h3(n)] Câu 46: Điều kiện ổn định hệ thống đáp ứng xung h(n) thỏa mãn: ∞ ∞ A S =∑ h(n) < ∞ C S = ∑ h(n) < ∞ n =0 n= −∞ ∞ ∞ B S =∑ h(n) → ∞ D S = ∑ h(n) → ∞ n =0 n= −∞ Câu 47: Hãy cho biết hệ thống không đệ quy hệ thống đặc trưng A Phương trình sai phân bậc C Phương trình sai phân bậc không B Phương trình sai phân bậc D Phương trình sai phân bậc khác không Câu 48: Tín hiệu rect5(n-3) biểu diễn : 1 0 3≤ n ≤ n lai C rect (n − 3) =  1 0 0≤n ≤7 n lai D rect (n − 3) =  A rect (n − 3) =  B rect (n − 3) =  1 0 2≤n ≤7 n lai 1 0 3≤ n ≤5 n lai Câu 49: Hãy xác định đáp ứng xung hệ thống FIR sau x(n) b0 + y(n) D D b1 + A h(n) = b0.δ(n) + b1.δ(n-1) + b2.δ(n-2) b2 B h(n) = b0.δ(n) + b1.b2[δ(n-1) + δ(n-2)] C h(n) = b0.δ(n) + b1.δ(n-1) + b1.b2.δ(n-2) D h(n) = b0.δ(n) + b0.b1.δ(n-1) + b0.b1.b2.δ(n-2) Câu 50: Biểu thức sau tương đương với tín hiệu x(n):  n  1+ A x(n) =  0≤n≤4 n≠ n  −1 B x(n) =   n    1− D x(n) =  n 0≤n≤4 n≠ 0  1− C x(n) =  0≤n≤4 n≠ 0≤n≤4 n≠ Câu 51: Cho hệ thống đặc trưng phương trình sai phân sau y(n) - 2y(n-1) + 3y(n-2) = x(n) + x(n-1) + 2x(n-3) đồ sau thực hệ thống này: A + x(n) + y(n) D + + D + x(n) + y(n) D C + + D D D D -3 D x(n) D + + D D D B D -2 + + y(n) -2 D D 10 C Bộ lọc thông thấp ½ băng tần tưởng D Bộ lọc thông cao ½ băng tần tưởng Câu 160 Bộ biến đổi Hilbert làm nhiệm vụ ? A Sử dụng để làm suy giảm biên độ tín hiệu B Sử dụng để di pha tín hiệu góc π hay 1800 C Sử dụng để di pha tín hiệu góc π/2 hay 900 D Sử dụng để vi phân tín hiệu 90 CHƯƠNG 4: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC Câu 1: Tại phải rời rạc hoá tần số A Vì ta không rời rạc hoá tần số, ta C Rời rạc hoá tần số cho kết tính phân tích tính toán hệ toán H(ejω) xác tần số liên tục thống B Ta phải rời rạc hoá tần số phân tích tín hiệu tần số số hiệu phân tích theo tần số liên tục D Đối với tín hiệu số, không rời rạc hoá ω ta tính H(ejω) với trị số ω có vô hạn trị số Câu 2: Công thức sau công thức tính toán tần số số: 2π k N A ω k = k { 0,1,2, N − 1} C ω k = 1−e j 2π N j k k { 0,1,2, N − 1} 2π 1−e N 2π k n k { 0,1,2, N − 1} B ωk n = D ω k = N − WN 1 Câu 3: Hãy xác định DFT tín hiệu sau: ~x (n) =  0 k { 0,1,2, N − 1} 0≤n≤4 5≤n≤9 kπ A X~ (k ) = e − j C X~ (k ) = e − jkπ sin kπ − j kπ ~ e B X ( k ) = kπ sin sin kπ ~ −j D X (k ) = kπ e sin kπ 10 10 N −1 Câu 4: Hãy xác định giá trị biểu thức A N −1 j 2Nπ kn n =0 C ∑e 2n j kn N  N = 0 n =0 B ∑e N −1 ∑e n=0 j 2n kn N =0 k = rπ k ≠0 voi r = 0,1,2 ∞ N −1 ∑e j 2n kn N  N = 0 n=0 D N −1 ∑e j 2n kn N k = rπ k ≠0 voi r nguyen = kN voi ∀k n=0 91 Câu 5: Biểu thức sau biểu thức đúng: N −1 ~ X ( k ) = A ∑ x(n).WNkn N −1 ~ X ( k ) = C ∑ x(n).WN− kn n=0 ∞ n=0 N −1 x(n).W Nkn ∑ N n =0 n = −∞ ~ Câu 6: Biểu thức sau biểu diễn IDFT dãy X (k ) ~ B X (k ) = ~ ∑ x(n).W Nkn D X (k ) = ∞ ~ - kn ~ X (k ).WN A x (n) = ∑ N k = −∞ B ~x (n) = N −1 ∑ k =0 C ~x (n) = N −1 ∑ k =0 N −1 D ~x (n) = ~ kn X (k ).WN ~ - kn X (k ).WN ∑ N k =0 ~ - kn X (k ).WN Câu 7: Hãy xác định DFT [ ~x (n)] trường hợp sau ~ DFT [ ~ x ( n)] = X ( k ) ~ ~ x (n) = a.~ x1 (n) + b.~ x2 ( n ) DFT [ ~ x1 (n)] = X (k ) ~ DFT [ ~ x ( n)] = X ( k ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ A X (k ) = a.b X (k ) X (k ) C X (k ) = a X (k ) + b X (k ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B X (k ) = a X (k ) * b X (k ) D X (k ) = a X (k ) + b X (k ) + ab X (k ) X (k ) ~ Câu 8: Hãy xác định DFT [ ~x (n − n0 )] trường hợp sau: Nếu DFT [ ~x (n)] = X (k ) Nếu ~ ~ A DFT [ ~x (n − n0 )] = W N− kn X (k ) C DFT [ ~x (n − n0 )] = W Nn X ( k ) ~ ~ B DFT [ ~x (n − n0 )] = W Nkn0 X (k ) D DFT [ ~x (n − n0 )] = W Nn X ( −k ) Câu 9: Biểu thức sau mô tả tính chất đối xứng DFT [ ] [ ] [ [ ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( − k ) A ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( k ) [ ] ] ~ ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( k ) + X ( − k ) B ~ ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( k ) − X ( − k ) Câu 10: Hãy xác định DFT [ ~x (n)] ~ DFT [ ~ x1 (n)] = X (k ) ; DFT [ ~ x ( n)] = ~ ~ ~ A X (k ) = X (k ) N X (− k ) N ~ ~ ~ B X (k ) = X (k ) N (∗) N X ( k ) N Câu 11: Hãy xác định DFT [ ~x (n)] ] ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( k ) C ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( − k ) [ ] [ [ ] ] ~ ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( k ) + X ( k ) D ~ ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( k ) − X ( k ) ~ trường hợp sau: Nếu DFT [ ~x (n)] = X (k ) ; ~ ~ ~ ~ ~ X (k ) ; x (n) = x1 ( n) N ( ∗ ) N x (n) N ~ ~ ~ C X (k ) = X (k ) N (∗) N X ( −k ) N ~ ~ ~ D X ( k ) = X ( k ) N X ( k ) N ~ trường hợp sau Nếu DFT [ ~x (n)] = X (k ) 92 ~ ~ ~ ~ ~ DFT [ ~ x1 (n)] = X (k ) ; DFT [ ~ x (n)] = X (k ) ; x (n) = x1 ( n) N x (n) N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A X (k ) = X (k ) N X (− k ) N C X (k ) = X (k ) N (~∗ ) X (−k ) N B X (k ) = X (k ) N (∗) N X ( k ) N D X (k ) = X (k ) N X (k ) N ~ ~ Câu 12: Biểu thức tương đương với biểu thức sau: ~x (n) N = 2.x (n) N 2 x ( n ) ≤ n ≤ N − x ( n )  A n lai N B ~x (n) N = 2.x (n) lN ≤ n ≤ l ( N + 1) C x(n) N = 2.x (n)  x ( n) x ( n )  D rect N (n) N ≤ n ≤ N −1 n lai Câu 13: Biểu thức sau biểu diễn biến đổi Fourier rời rạc dãy hữu hạn A X (k ) = B X (k ) = N −1  N −1 kn 0≤k ≤∞  ∑ x(n)W N C X (k ) =  n =  k < 0  N −1 kn ≤ k ≤ N −1  ∑ x(n)W N D X ( k ) =  n =  k lại 0 ∑ x(n)W N− kn n=0 N −1 ∑ x(n)WNkn n=0 Câu 14: Biểu thức sau biểu diễn IDFT dãy hữu hạn N −1 X (k )W N− kn A x(n) = ∑ N k =0 B x(n) = N −1 ∑ n=0 C  N −1 − kn  ∑ X (k )W N x ( n) =  N k =  0  N −1 kn  ∑ X (k )W N D x(n) =  n =  0 X (k )W Nkn ≤ n ≤ N −1 k lại ≤ k ≤ N −1 k lại Câu 15: Hãy xác định đồ sau đồ X(k)N {với X(k)N = DFT[δ(n)]} XX(k (k)) A C -N+1 -2 -1 N-1 k N-1 N k 93 X (k ) B X (k ) D 1 N-1 k  an 0 ≤ n ≤ N −1 n lai Câu 16: Hãy xác định X(k) với x(n) A X (k ) = B X (k ) = 1− aN C X (k ) = − aW Nk − a N W Nk D X (k ) = − W N− kn k 1− aN − aW N− kn − a N W N− kn − aW N− kn Câu 17: Hãy xác định biểu thức mô tả quan hệ hai đồ sau x(n)4 x1(n)4 1 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 A ∑ x1 (n) = n =0 n 1/4 3 ∑ x ( n) C n=0 B ~x1 (n) = ~x (n − 2) ∑ x1 (n) = n =0 n ∑ x(n − 2) n=0 D x1 (n) = x(n − 2) Câu 18: Hãy xác định biểu thức mô tả quan hệ hai đồ sau x(n)4 x1(n)4 3/4 1/2 1/4 -1 n -2 -1 n 94 k lại A ∑ x1 (n) = n =0 3 ∑ x ( n) C ∑ x1 (n) = n=0 n =0 B ~x1 (n) = ~x (n − 2) ∑ x(n − 2) n=0 D x1 (n) = x(n − 2) Câu 19: Hãy xác định biểu thức mô tả quan hệ hai đồ sau x(n) x1(n) 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 1/4 n -3 -2 -1 n A x(n) = ~x1 (n).rect (n) C x(n) = ~x1 (n) B x1 (n) = ~x (n) D x1 (n) = x(n) Câu 20: Tìm X(k) trường hợp x(n) = rect4(n) 0≤k ≤4 4 0 4 B X (k ) =  0 A X (k ) =  k lại k =0 k≠0 0≤k ≤4 1 0 C X (k ) =  D X (k ) = e − j k lại kπ Câu 21: Cho dãy x(n) sau 1 x1 (n)16 =  0 n = 0,1,2,14,15 ≤ n ≤ 13 1 x (n)16 =  0 0≤n≤4 ≤ n ≤ 15 Biểu thức sau mô tả quan hệ hai dãy A ~x1 (n) ≡ ~x2 (n − 13) B x2(n)16 = x1(n-2)16 Câu 22: Hãy xác định x(n)4 biết k =0 1≤ k ≤ 3 X (k ) =  1 3 1 1 A x(n)4 =  ; ; ;  2 2 2 1 2 C ~x2 (n) ≡ ~x1 (n + 2) D x2(n)16 = x1(n+2)16 1 2 B x(n)4 =  ;1;1;   1 1  2 2 C x(n)4 = 1; ; ;  5 4 1 2 D x(n)4 =  ;1; ;  95 Câu 23: Hãy xác định x(n)N biết : X (k ) = δ (k ) A x(n) = W Nk B x(n) = N với ≤ n ≤ N-1 C x(n) = với ≤ n ≤ N-1 với ≤ n ≤ N-1 D x(n) = N với ≤ n ≤ N-1 Câu 24: Khi sử dụng DFT để tính tích chập A Khi chiều dài hai dãy chập gần C Khi chiều dài hai dãy chập gần dài B Khi chiều dài hai dãy chập khác ngắn D Khi hai dãy chập dãy tuyến xa tính nhân Câu 25: Khi ta cần ứng dụng tích chập phân đoạn A Khi chiều dài hai dãy chập gần C Khi chiều dài hai dãy chập gần dài B Khi chiều dài hai dãy chập khác ngắn D Khi hai dãy chập dãy tuyến xa tính nhân Câu 26: Hãy xác định giá trị tích chập vòng hai dãy sau x1(n)3 = δ(n-1) x2(n)3 = 2δ(n) + rect2(n-1) x(n)3 = x1(n)3*x2(n)3 A x(n)3 = {1, 1, 2, 0, }u(n+1) C x(n)3 = {1, 1, 2, 0, }u(n-1) B x(n)3 = {1, 2, 1}u(n+1) D x(n)3 = {1, 2, 1}u(n) Câu 27: Hãy xác định giá trị tích chập vòng hai dãy sau x1(n)3 = δ(n) + δ(n-1) x2(n)3 = δ ( n) + δ (n − 1) + δ (n − 2) 2 x(n)3 = x1(n)3*x2(n)3 A x(n)3 = {2, 3/2, 5/2}.u(n) C x(n)3 = {1/2, 3/2, 5/2, 3/2, 0, }.u(n) B x(n)3 = {1/2, 3/2, 5/2, 3/2}.u(n) D x(n)3 = {1/2, 3/2, 5/2}.u(n-2) Câu 28: Cho dãy x(n) có bề rộng phổ 0.5 KHz, lấy mẫu với tần số tần số 10KHz tính DFT 2000 mẫu Hãy xác định thời gian lấy mẫu T x 96 A Tx = 0,1 giây C Tx = 0,2 giây B Tx = giây D Tx = 0,5 giây Câu 29: Dãy x(-n) tương đương với dãy sau A x( N − n − 1) C x( N − n) B x( N − n + 1) D x( N + n) Câu 30: Hãy xác định phương trình DFT cho M mẫu cho tín hiệu sau Tín hiệu vào x(n) có chiều dài N {0 đến N-1} Với M < N A X (k ) = B X (k ) = M −1 ∑ x (n).e ∑ x (n).e n =0 M −1 − j 2Mπ kn − j 2Nπ kn n =0 C X (k ) = D X (k ) = N −1 ∑ x(n).e − j 2Mπ kn ∑ x(n).e − j 2Nπ kn n=0 N −1 n=0 Câu 31: Hãy xác định phương trình DFT cho M mẫu cho tín hiệu sau Tín hiệu vào x(n) có chiều dài N {0 đến N-1} Với M > N A X (k ) = B X (k ) = M −1 ∑ x (n).e n=0 N −1 ∑ x(n).e − j 2Mπ kn − j 2Nπ kn n=0 C X (k ) = D X (k ) = N −1 ∑ x(n).e − j 2Mπ kn ∑ − j 2Nπ kn n=0 M −1 n =0 Câu 32: Hãy xác định DFT 10 điểm tín hiệu sau: A X (k ) = + cos kπ B X (k ) = cos kπ e x (n).e x(n) = δ(n) + 2.δ(n-5) C X (k ) = −j kπ D Cả phương án a c Câu 33: Công thức sau gọi tần số số 2π π C ω = N N 2π π k B ω k = D ω k = k N N Câu 34: Các ω k gọi tần số tín hiệu A ω = 97 A Tần số số tín hiệu C Tần số phổ B Tần số sóng hài D Cả phương án a c Câu 35: Công thức sau công thức WN 2π 2π C WN = e − j N k A WN = e N k 2π 2π B WN = e − j N D WN = e j N Câu 36: Công thức sau công thức 2π A WN−kn = e − j N kn 2π C WN−kn = e j N kn 2π 2π B WN−kn = e − N kn D WN−kn = e N kn Câu 37: Những tín hiệu ứng dụng DFT A Tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N C Tín hiệu tắt dần B Tín hiệu có chiều dài hữu hạn D Cả phương án a, b c Câu 38: Tại chiều dài hai dãy chập khác xa khó thực DFT A Chiếm dụng nhiều tài nguyên làm C Việc tính toán DFT phức tạp dễ việc tính DFT vượt dung lượng gây nhầm lẫn tạo nhiều sai sót máy tính B Việc tính toán đòi hòi thời gian máy tính D Cả phương án a phương án c dài không cho phép Câu 39: Hãy cho biết, ký hiệu x(n-n0)N A Trễ tuyến tính n0 mẫu tín hiệu x(n) có C Trễ tuần hoàn n0 mẫu chu kỳ N chiều dài N B Trễ vòng n0 mẫu tín hiệu x(n) chu kỳ N D Cả hai phương án b c Câu 40: Tìm x(n) biết X(k) = δ(k-1) với chiều dài dãy N=2 (0 ≤ k ≤ 1) A x(n) = (−1) n với (0 ≤ n ≤ 1) B Cả phương án a b 1  C x(n) =  ;−  2 2 1 1 D x(n) =  ;− ;   2 2 Câu 41: Tìm x(n) biết X(k) = rect4(k) với chiều dài dãy N=4 (0 ≤ k ≤ 3) 98 k lại với (0 ≤ n ≤ 3) C x(n) = với (0 ≤ n ≤ 3) B x(n) = với (0 ≤ n ≤ 3) D x(n) = A x(n) = [ 1 + j n + j n + j 3n ] (0 ≤ n ≤ 3) Câu 42: Để thu dãy có chiều dài hữu hạn N, công thức sau công thức x (n) N u (n) x (n) N u (n − N ) A x(n) N = ~ C x(n) N = ~ ~ x (n) N rect N (n − N ) B x(n) N = x (n) N rect N (n) D x(n) N = ~ ~ Câu 43: Để thu phổ X(k)N từ X (k ) N , Ta sử dụng biểu thức sau ~ A X (k ) N = X (k ) N u (n) ~ B x(n) N = x (n) N rect N (n − N ) ~ C X (k ) N = X (k ) N u (n − N ) ~ D X (k ) N = X (k ) N rect N (n) Câu 44: Tìm phổ X(k) biết x(n) = δ(n-2) với ≤ n ≤ π A X ( k ) = e k với ≤ k ≤ π C X ( k ) = e − k với ≤ k ≤ B X ( k ) = j k với ≤ k ≤ D X ( k ) = ( − j ) k với ≤ k ≤ Câu 45: Tìm phổ X(k) biết x(n) = δ(n-1) với ≤ n ≤ A X(k) = với ≤ k ≤ C X(k) = jk với ≤ k ≤ B X(k) = (-1)k với ≤ k ≤ D X(k) = (-j)k với ≤ k ≤ Câu 46: Tìm phổ X(k) biết x(n) = δ(n-2) với ≤ n ≤ A X(k) = (-j)2k với ≤ k ≤ C X(k) = (-j)k với ≤ k ≤ k B X(k) = (-1) với ≤ k ≤ D X(k) = (j)k với ≤ k ≤ Câu 47: Tìm X(k) trường hợp x(n) = rect4(n) 4 A X (k ) =  0 1 B X (k ) =  0 0≤k ≤4 k lại 0≤k ≤4 k lại Câu 48: Hãy xác định x(n)N biết: A x(n) = W Nk với ≤ n ≤ N-1 C X (k ) = e − j 4 D X (k ) =  0 kπ k =0 k≠0 X (k ) = δ (k ) C x(n) = N với ≤ n ≤ N-1 99 B x(n) = với ≤ n ≤ N-1 D x(n) = N Câu 49: Khi sử dụng DFT để tính tích chập với ≤ n ≤ N-1 A Khi chiều dài hai dãy chập gần C Khi chiều dài hai dãy chập khác ngắn B Khi chiều dài hai dãy chập gần xa D Khi hai dãy chập dãy tuyến tính dài nhân Câu 50: Những tín hiệu ứng dụng DFT A Tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N B Tín hiệu có chiều dài hữu hạn C Tín hiệu tắt dần D Cả phương án ~ Câu 51: Cho X (k ) = j − , xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha ~ ~ A X (k ) = 10 , arg[ X (k )] = arctg −3 ~ ~ B X ( k ) = , arg[ X (k )] = arctg −3 ~ Câu 52: Ký hiệu ( * ) N có nghĩa ? ~ ~ C X (k ) = j , arg[ X (k )] = arctg 10 ~ ~ D X (k ) = 10 , arg[ X (k )] = arctg ( − ) 10 A Tích chập liên tục chu kỳ N C Tích chập tín hiệu tuần hoàn với đáp ứng xung có chiều dài N B Tích chập hữu hạn N mẫu D Tích chập tuần hoàn chu kỳ N Câu 53: Biểu thức sau mô tả hàm tương quan tuần hoàn miền tần số rời rạc k x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N A Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x ( k ) = X (k ) X (k ) x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N B Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x (k ) = X ( k ) * X ( −k ) x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N C Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x (k ) = X (k ) X (−k ) x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N D Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x (k ) = X (k ) * X (k ) Câu 54: Để biến đổi Fourier khoảng N dãy x(n) có chiều dài M, trường hợp M < N, làm gì? A Không thể thực B Biến đổi Fourier khoảng M tuần hoàn hóa kết đến đạt chiều dài N C Chèn thêm mẫu “một” vào x(n) M để dãy chuyển thành x (n) N thực biến đổi D Chèn thêm mẫu “không” vào x(n) M để dãy chuyển thành x (n) N thực biến đổi 100 Câu 55: Để biến đổi Fourier khoảng N dãy x(n) có chiều dài M, trường hợp M > N, làm gì? A Không thể thực B Biến đổi Fourier khoảng M lược bỏ mẫu đến đạt chiều dài N C Lược bỏ mẫu nhỏ x(n) M để chuyển dãy thành x (n) N thực biến đổi D Lược bỏ mẫu lớn x(n) M để chuyển dãy thành x (n) N thực biến đổi Câu 56: Cho tín hiệu x(n) có đồ hình 1: x(n) x1 (n) n n Hình Hình Tín hiệu x1(n) hình có mối liên hệ với x(n) A Dãy x1(n) trễ tuyến tính mẫu dãy x(n) B Dãy x1(n) liên quan đến dãy x(n) C Dãy x1(n) trễ vòng mẫu dãy x(n) D Dãy x1(n) phân bố lại mẫu dãy x(n) N −1 ~ x ( n ) = x ( n ) ( * ) x ( n ) = Câu 57: Cho dãy ∑ x1 (m) N x2 (n − m) N N N N N m =0 xác định biểu thức chuyển sang miền tần số rời rạc A X(k)N = X1(k)N (*)N X2(k)N B X(k)N = X1(k)N.X2(k)N C X(k)N = X1(k)N.X2(-k)N D X(k)N = X1(k)N (*)N X2(-k)N Câu 58: Giả thiết ta cần tính dãy x(n) = ax1 (n) N + bx2 (n) M , Nếu N ≠ M cần A Quy chuẩn chiều dài L x(n) {avarage[N, M]} B Quy chuẩn chiều dài L x(n) {sum[N, M]} C Quy chuẩn chiều dài L x(n) {max[N, M]} 101 D Quy chuẩn chiều dài L x(n) {min[N, M]} , xác định phần thực phần ảo − cos k − j sin k − cos k j sin k Re[ X (k )] = , Im[ X (k )] = − cos k − j sin k − cos k − j sin k −2 Re[ X (k )] = , Im[ X (k )] = − cos k sin k cos k sin k Re[ X (k )] = , Im[ X (k )] = − cos k − cos k sin k Re[ X (k )] = 1, Im[ X (k )] = − cos k Câu 59: Cho dãy X (k ) = A B C D Câu 60: Hãy xác định biểu thức biểu thức sau ~ A x (n) N = x ( n) M rect N (n) ~ B x (n) N = x (n) N rect N (n) ~ C x (n) N = x (n) N rect M (n) ~ D x (n) N = x (n) M rect Max[ M , N ] (n) Câu 61: xác định công thức biến đổi fourier rời rạc (DFT) với dãy có chiều dài hữu hạn A B C D N −1 kn  ∑ x(n) WN X ( k ) N =  n =0  0  ∞ kn  ∑ x( n) WN X (k ) N = n = −∞ 0  X (k ) N N −1 kn ∑ x(n) WN =  n =0 0  X (k ) N  ∞ kn  ∑ x ( n) WN = n =−∞ 0  ≤ k ≤ N −1 k lại ≤ k ≤ N −1 k lại −∞ ≤ k ≤ ∞ k lại −∞ ≤ k ≤ ∞ k lại 102 Câu 62 xác định biểu thức mô tả tính chất trễ miền k A DFT [ x(n − n0 )] N = n0 W Nk X ( k ) N − kn B DFT [ x(n − n0 )] N = W N X (k ) N kn C DFT [ x(n − n0 )] N = W N X (k ) N D DFT [ x(n − n0 )] N = n0 X (k ) N 0 ~ ~ ~ Câu 63 Dãy x1 (n) = x (n − n0 ) có quan hệ với dãy x ( n) A Dãy B Dãy C Dãy D Dãy ~ x1 (n) ~ x1 (n) ~ x1 (n) ~ x ( n) ~ trễ tuần hoàn dãy x (n) ~ trễ vòng dãy x ( n) ~ trễ tuyến tính dãy x (n) ~ trễ biến thiên dãy x (n) Câu 64 Cho X (k ) N = e −j 2π k −j + e 2π k2 −j + e 2π k3 −j + e 2π k4 , xác định x(n)  1 1 A x(n)4 =  , , ,   4 1 1 1  B x(n)4 =  , , ,  1 4  1  C x(n)4 =  , , ,  4 2 1 1  D x(n)4 =  , , ,  2 4 Câu 65: Đâu biểu thức chuyển đổi tích hai dãy miền k ~ ~ ~ A Nếu x ( n) = x1 ( n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X ( k ) = X (k ) N ( * ) N X ( k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (l − k ) N l =0 ~ ~ ~ C Nếu x ( n) = x1 ( n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X ( k ) = X (k ) N ( * ) N X ( k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (l ) N l =0 ~ ~ ~ B Nếu x ( n) = x1 (n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X (k ) = X (k ) N ( * ) N X (k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (−l ) N l =0 ~ ~ ~ D Nếu x (n) = x1 ( n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X (k ) = X (k ) N ( * ) N X (k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (k − l ) N l =0 103 Câu 66: Cho 0≤n≤4 5≤n≤9 1 ~ x (n) =  0 ~ Hãy xác định X (k ) 2π −j 2π k5 −j kn − e 10 ~ A X ( k ) = ∑ e 10 = 2π −j k n =0 − e 10 jkπ −  jk2π  − jkπ  e − e e   ~   B X (k ) = kπ kπ −j  j 10  − j kπ  e − e 10 e 10     kπ sin kπ ~ e − j X ( k ) = C kπ sin 10 D Cả 03 phương án 104 ... hoá A Hàm tín hiệu liên tục liên tục C Hàm tín hiệu liên tục rời rạc B Hàm tín hiệu rời rạc rời rạc D Hàm tín hiệu rời rạc liên tục Câu 60: Tín hiệu gọi tín hiệu lấy mẫu A Hàm tín hiệu rời rạc... trị số biến số độc lập Câu 58: Tín hiệu : x(n) = u(n-2) – u(n-5) tương đương với tín hiệu A rect3(n-5) C rect2(n-5) B rect3(n-2) D rect2(n-2) Câu 59: Tín hiệu gọi tín hiệu lượng tử hoá A Hàm tín. .. để A Đánh giá giống hai tín hiệu B Đánh giá tương thích hai tín hiệu C Đánh giá khác hai tín hiệu D Đánh giá biệt lập hai tín hiệu Câu 56: Hãy xác định phương pháp để tính tổng hai dãy: 11 A
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ, NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ, NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập