Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit

43 189 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:39

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TOÁN Năm học: 2016-2017 CHINH PHỤC GIẢI TÍCH 12 TRẮC NGHIỆM & LOGARIT TÀI LIỆU LƢU HÀNH NỘI BỘ (KHÔNG SAO CHÉP DƢỚI MỌI HÌNH THỨC) Giáo viên: Nguyễn Đại Dƣơng Chuyên Luyện Thi THPT QG 10 – 11 – 12 Chuyên Luyện Thi Trắc Nghiệm Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh – 135 Nguyễn Chí Thanh Hotline: 0932589246 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH LŨY THỪA, LOGARIT I.CÔNG THỨC LOGARIT CẦN NHỚ Công thức Cho a b x  an y y a.a.a a n  ax y  ax y  a  ax ay an n a ( a x )y  ax bx a b y a y , (y x ax ay  a x y x ax bx ax  u( x) ( a y )x  (a.b)x  n n 1, u( x) a.n b am 2; y n ab (n ( n a )m a ) 2; n ) m n Công thức logarit Cho a b, c  loga f ( x) b ab f ( x)  log a log a b n  log a b n log a b log c b log c a  loga 0, log a a  log a b loga b  alogb c loga c  log a c n.log a b  log a bn  log a b  loga (b c) b c n.log a b log b a log a b clogb a ln b log e b lg b log b b chẵn ln b ln a aloga b log10 b Lƣu ý: — Hằ e — Nếu a lim x n n a x x 2,718281828459045 , ( n đị x — Nếu a ta có: am — Nếu a n1 — n2 ) K B a ế u n2 b, an ta có: am đ uđ ợ m a n an m đ m n1 ) n2 ầ n n ợ n1 a n A n n2 b u n B T n1 nh A b Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH II.HÀM SỐ – HÀM SỐ LOGARIT ax , ( a Hàm số y — T px đị — T p rị: T — Tí đ — (0, ì + Khi 1) ĩ ), p rì a m m rụ y Ox (ax ) m: ax đồ y ì ị: x (e ) e x a ế , x ( au ) u ị u au ln u ó: a f ( x) a g( x ) uô f ( x) ó: a e u n n un y  ax x — — loga x, (a : D rị T a (0, 0, a 1) ) ĩ , x O p rì m đặ t loga x t ệ đ đ ệu: + Khi a y + Khi a ị: m: loga x đồ y rụ u log a x ế Oy ếu: a f ( x) rê D, ế rê ị loga x log a g( x) mđ ệm 0) (ln u) u u f ( x) g( x) g( x) (ln n u) n y u ln n u u y y  loga x O f ( x) đứ u u.ln a log a u a g( x ) D, ếu: loga f ( x) x.ln a ; (x x (ln x) a x a 1 x O y  loga x g( x) Hàm số logarit y đị f ( x) y y  ax O — T p a g( x) 1 — T px f ( x) g( x ) u ( n u) a 1 — Tí ệm u (e ) uô ế , mđ a x ln a y đ u a f ( x) t m đặ t đ ệu: + Khi a — : D 0, a Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Hàm số lũy thừa y — T px đị — uyê  Nếu uyê âm ) :  Nếu  Nếu x ,( ì ặ m ằ không nguyên m: x x x ì m y x x m x y u u đị mọ x x x y đị đị mọ x mọ x 0 .u Giới hạn đặc biệt  lim x x x x lim x x e ln(1 x) x ex 1  lim x x  lim x III.PHƢƠNG TRÌNH – BẤT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT 1) Phƣơng trình – Bất phƣơng trình  P rì + Nếu a 0, a a f ( x) a g( x ) + Nếu a chứa ẩn a f ( x ) + a f ( x) a g( x ) bg( x) lấy  Bấ p rì f ( x) g( x) ( a 1) f ( x) g( x) loga a f ( x) a hai vế PT a f ( x) g( x) loga bg( x) f ( x) log a b g( x) + Nếu a a f ( x) + Nếu a a g( x ) f ( x) (cùng chi u a g( x) a f ( x) a g( x ) f ( x) + Nếu a chứa ẩn a f ( x ) a g( x) (a ợc chi u g( x) 1) f ( x) g( x ) 1) a 1) 2) Phƣơng trình logarit – Bất phƣơng trình logarit  P rì r 0, a : log a x + Nếu a 0, a : log a f ( x) log a g( x) + Nếu a 0, a : log a f ( x) g( x) f ( x) a g( x ) (mũ hóa) log a g( x) f ( x) g( x)  Bấ p rì b x ab + Nếu a (1) f ( x) g( x) (2) (3) r + Nếu a loga f ( x) + Nếu a loga f ( x) log a g( x) f ( x) g( x) (cùng chi u a ợc chi u 1) a 1) Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH log a B + Nếu a chứa ẩn log a A log a B ( a 1) ( B 1) 0 ( A 1) ( B 1)  Các bƣớc giải phƣơng trình & bất phƣơng trình logarit  Bƣớc ặ đ u kiệ đ u kiệ đại s b ĐK log a b a đ u kiện loga), ta cần ý: log a f ( x) log a f ( x) ẵ  Bƣớc Dùng công thức biế đổ đ  Bƣớc So v ạng a f ( x) rì f ( x) ĐK f ( x) n trên, gi i đ u kiện kết lu n nghiệm  Lƣu ý: P Ta có: a.b ĐK a b a bg( x) , ( ), v i a.b nê p rì a f ( x) ( ) g( x ) a f ( x) g( x) ế b2 f ( x) đặ t b f ( x) t 3) Phƣơng pháp đặt ẩn phụ  Đặt ẩn phụ cho phƣơng trình  Dạng P(a f ( x) )  Dạng PP a2 f ( x) a f ( x) , t đặ t (ab) f ( x) λ.b2 f ( x) 0 PP C a b f x (chia cho số nhỏ nhất)  Dạng a f ( x) b f ( x) a.b c, PP đặ t a f ( x) a f ( x ) a g( x )  Dạng .a f ( x ) a g( x ) f ( x) a a g( x ) b PP đặ ẩ u a f ( x) v g( x) a  Đặt ẩn phụ cho phƣơng trình logarit  Dạng P log a f ( x)  Dạng Sử ụ ô PP đặ t ứ alogb c loga f ( x) clogb a đ đặ t alogb x t xlogb a  Lƣu ý Trê m t s ờng gặp v p rì , ò bất phƣơng trình ta làm tƣơng tự nhƣng lƣu ý chiều biến thiên V p ện tổ u , đ ìm m ê ệ ế đ đặ ẩ p ụ, đ p rì ấ p rì đạ ặ ệp rì đạ m đ ế T đó, ìm r đ ợ ệm N r , ò m r ợp đặ ẩ p ụ ô N ĩ u đặ ẩ p ụ t ò x T p rì t xđ ợ x m ằ ằng cách l p biệt thứ ∆ ặ đ dạng tích s Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH 4) Sử dụng tính đơn điệu hàm số  Cơ sở lý thuyết vận dụng sở lý thuyết để tìm hƣớng giải T ô  Nếu m m ụ D f ( x) đ y ìp mđ đị đ ệu m rì ụ rõ u f ( x) đị đ ệu m u uô đồ ô y, u rê D ế u f ( x) có đạ  Nếu f (t) đ u rê đ ệu  H m đị f (t ) x y đị Nếu m f (t) uô đồ Nếu m f (t) uô ế ứ  Nếu đ yêu cầu gi i f ( x) Nhẩm nghiệm c a f ( x) Xét hàm s đ f ( xo ) r , rồ ỉ ấ f ( x) ó m f (v) u v f (t) rê D: y r xử í x f (v) rì định D, chẳng hạn x xo u f (v) ấ p ặp u: đ ệu m t chi u đ xo hàm s đ x v u , v r đ điệu đ ệu gi m m t chi u) Khi rê D x xo hàm s đ ệu gi m D  Nếu đ yêu cầu gi i f ( x) biế đổi f ( x) yđ T rê 0: mi f ( x) ế rì u; v (a; b) f (u) m đặ f ( x) D rõ ó đ y đó: f ( x) í p xo rê D u, v D f (u) u đị ó ị ỏ m ệm rê D rê D u, v D f (u) ị ụ ì ế ụ uô ệm uy xo (a; b) ê ặ ệm x x ầ xây u: ệm rê D m f ( x) ê ụ không f ( x) y, u ế ẩm đ ợ Hệ quả: Nếu m y ệm rê D ì p p ụ u m ầ rì ế f g( x) f h( x) v i việc xây d f g( x) đ ệu chi u K m mà không nhẩm đ ợc nghiệm x ếu đ f ( x) f h( x) 0, f ( x) m đặ g( x ) ặ f ( x) f ( x) xo c a f ( x) r y hay g( x) cần f (t), hàm f ( x)  Một số dạng toán thƣờng gặp  Dạng toán log a f ( x) g( x) B c Tìm t p x B c Biế đổi (1) log a f ( x) B g( x) định D f ( x) loga f ( x) log a g( x) log a g( x) c Xét hàm s đặ r  Dạng toán log a f ( x) Tìm t p x định D  Nếu a b loga f ( x) g( x) f (t) đ ệu m t chi u D f f ( x)  Nếu (a 1)(b 1) (1) f ( x) f f ( x) t f g( x) f ( x) f g( x) loga t mi n D hàm s f ( x) đ y uô đ g( x) Gi i tìm x (2) log b g( x) loga g( x) PP g( x) f ( x) g( x) gi ệm m p rì y ìm x ệm Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH  Nếu (a 1)(b 1) PP B c1 ặt log a f ( x) B c Gi i ( ) bằ B c Thế t vào f ( x) Lƣu ý log b g( x) p t p c1 B c Sử dụng công thứ đổ ặ đ u kiện: f ( x) B rì c2 x ũ log b g( x) , u m ỏ p B p m g( x) ấ log b f ( x) log b g( x) D ph ) qx log a b (4) r định D ) ay x y p.y qx dạng f ( x) y vào (i) f ( y) r a (i ) (ii ) x c Tìm t p x B c Sử dụ a f ( x) B ag( x) a g( x ) ờng g ( x) p p p m , tức kh o sát có nghiệm s l p b ng biến ó đ ệm nhẩm rì có nghiệm (5) h( x) đồng thứ đ biế đổi h( x) g( x) a f (x) f ( x) r a g( x) f ( x) at f (t) g( x) Lƣu ý M t s công thứ đạo hàm c a hàm s r x.ln a ạo hàm c a logarit: (ln x) (ax ) x (e ) , (x x a x ln a e x (ln x) ( au ) u (e ) u u u au ln u u e u f g( x) định hàm s f ( x) y uô đ g( x) ần nh : u u.ln a log a u 0) f f ( x) t mi n D đ x f g( x) log a x f ( x) T đó: g( x) đ ợc: f f ( x) đ ệu m t chi u mi n D K m mũ: p định D c Xét hàm s đặ ạo hàm c vế, tức (i) (ii) sử dụng không nghiệm D f ( x) B ờng hệ p y ax Tiếp tục sử dụ x f ( x) ó đạo hàm f ( x) liên tục thỏa mãn f ( x) y  Dạng toán a f ( x ) (5) x x rì c 2, s đặt loga g( x) : (dạng toán biết cách gi i) logb f ( x) p.log a (λx đ Lƣu ý Nếu hàm s b (3) mi n D T ô x thiên D a vào b ng biế ê uy r g( x1 ) g( x2 ) x x1 x x2 a ( ) (3) ặt ẩn phụ log a ( x c Thế x hàm g( x) , đ i xứng loại II gầ đ i xứng loại II nên s lấy vế tr p Bt ệm chứng minh nghiệm t loga b.logb g( x) c Tìm t p x b At Biế đổi v dạng: h(t) log a b B B g( x) t γ.t v i γ  Dạng toán log f ( x ) g( x)  Dạng toán a at pđ log a f ( x) logb g( x) logb f ( x) f ( x) rì at , suy ra x kết lu n i v i dạng loga f ( x) ặt ẩn phụ kết hợp ó p (ln n u) ( n u) n u ln n u u u n n un Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH LŨY THỪA Câu A  1  Câu A đ 1 Mệ u B đ 02  Câu A Mệ  1  u B mệ 2 1 mệ B  1 C đ đú 00  Cho x  , bi u thứ Px đ sai?  1 D  1  1 D 02  D P  x ? 02  C u ó ĩ ? P  x5 C P  x3 Cho x  , bi u thứ u ó 3 A P  x B P  x Câu Cho x  , bi u thứ u ó C P  x ĩ ? D P  x0 A P  x2016 B P  x2016 Câu Cho x  , bi u thứ u ó C P  x0,5 ĩ ? D Px 2 D P  x Câu A P  x2 Câu  A Câu Tìm t p x  A Câu A Tìm t p x Tìm t p x  Câu 10 Tìm t p x A C C P  x4 định c a hàm s B  \1 định c a hàm s B B f  x    x  1  \3 định c a hàm s P  x3 f  x   x  2 f  x  3  x D  1,     2,   D   2,     3,   D    ,3  3 C  f  x   x2  x   f  x   x2  x      , 1   2,   B  \1,2 5    , 2    1,   D  \1, 2     , 1   2,   B định c a hàm s   1,   C  \1,2 2 C  \2 định c a hàm s C  \1, 2 Câu 11 Tìm t p x A B ĩ ?    , 2    1,   D Câu 12 Tìm t p x A C định c a hàm s f  x    2x    B   2,    \2   2,   D Câu 13 Tìm t p x A C C f  x   1  x     1,   Câu 14 Tìm t p x A định c a hàm s  định c a hàm s    , 4    1,   B    ,1 D   f  x   x  3x  B D \1    1,      , 4   1,   Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 15 Tìm t p x A C C    , 1 C C  định c a hàm s  (1) f  x   x    \1 định c a hàm s   \1,3 B  D    ,1   3,     \3 B  D    0,3 D f  x   3x  x  Câu 19 Bạn Việt tìm t p x   1,     3 định c a hàm s B f  x   6x  x2    f  x   x  2x     ,1   3,   Câu 18 Tìm t p x A định c a hàm s  Câu 17 Tìm t p x A  f  x   x  2x   Câu 16 Tìm t p x A định c a hàm s  \0,3 B  D   0,3   f  x  x   u:  x2   x  1 (2) Suy r đ u kiện x     x  (3) V y t p x định c a hàm s    , 1  1,   Lời gi i c a bạn Việt đú ú A c (2) C Sai y Câu 20 Bạn Nam tìm t p x  (1) f  x   x  x   ? Nếu sai sai c mấy? c (1) B Sai c (3) D Sai định c a hàm s  f  x   x2  4x   nh u:  x2  4x  (2) Do s đ u ó c ba nên x (3) V y t p x định c a hàm s  Lời gi i c a bạn Nam đú y ? Nếu sai sai c mấy? ú c (1) A B Sai c (2) c (3) C Sai D Sai Câu 21 Bạn Toàn tìm t p x  (1) f  x   x  x   định c a hàm s    x  2   f  x   x2  4x    x  2  u:   x  23 (2) f  x    x    x  Do s th đ u ó c ba nên x (3) V y t p x định c a hàm s  Lời gi i c a bạ T đú y ? Nếu sai sai c mấy? ú c (1) A B Sai c (2) c (3) C Sai D Sai 10 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH 2x Câu 87 G p rì A x  x  log 18 3x 5x B x  3 x  log 18 C x  3 D x  Câu 88 G p 2x rì A x   log 3 2x B x   log C x   log D x   log 2 rì 2x 4.52 x B x  x  log C x  A x  x  log Câu 90 P rì ệm x  log a b 23 x1  3.4x ó Câu 89 G p u A b  Q đú đú uyê K ẳ đị ? B b  Z Câu 91 P D x  log2 20 C b  N 32 x2  4.27 x1 ó rì ệm D b x  5  m log K ẳ ô ỉ đị u ? A m  B m  2 Câu 92 P 3.e 52 x  e ó rì đị u đú K ẳ đị A a  b Câu 94 P u b 6 a B rì ệm 9.10 x u đú  a ln b x uyê 2 x đú C a  b   100 x  1 ó K ẳ ệm D a  b  x    a log b uyê ? B a  b rì D m   ? A ab  Câu 93 P C m  C a  2b x  x 1 ó ệm x  log a b b K ẳ D 2a  uyê đị ? A a  b  B a  b  Câu 95 P rì uyê 3x1  5x K ẳ A c  3 x  C D ab  ệm x  a x  logb c ó đị a 5 b u B b  , uyê ? C a  D ab  10 c x 5x.8 x 1  100 Câu 96 G p rì A x  x   log 10 C x  x   log D x  x  log x Câu 97 P rì uyê A a  b  c  Câu 98 P K ẳ đị A a  b Câu 99 G 8x uyê rì B x  x  log 10 4.34 x ó K ẳ đị B a  b  c  5x.2 2x x 50 ó u đú ? C a  b  c  ệm x  a x  logb c , D a  b  c  , uyê u p ? B ab  rì 4x  2.2x   ệm x  a x  2  b log c C a  c D ac  Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 29 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH A x  x  1 Câu 100 P rì B x  2 x  C x  5.25  6.5   ó x A P  x C P   Câu 101 G p rì 52 x1  5x1  250 A x  25 x  50 B x  Câu 102 G p rì  x 1 x A x  x  log3 B x  log3 Câu 104 G p 3x  6.3 x   B x   log rì rì 2x p A x  x   Câu 107 G p x 1 rì 1 D x  50 C x  D x  C x  D x  log3 C x  D x  D Vô C x   D x  3x 3.( 2)2 x 2.4 x B x  log2 D x  x  Câu 108 G p A x  x  rì Câu 109 G p A x  x  Câu 110 P rì rì x x B x  x  log2 36x 7.6x B x  x  52 x 26.5x ó B x1  x2  26 A x1  x2  26 4x 2x A x1  x2  4.3 D x  C x  ệm x1 , x2 Tí D x  rị x1  x2 C x1  x2  D x1  x2  ệm x1 , x2 Tí ó 27 B x1  x2   C x  x  log3 rì 3x 8.3 A x1  x2  log 15 Câu 113 G p A x  x  3 Câu 114 P rì B x1  x2  2x rì x 2.3 B x  1 x2 x 3.2 x2 x 27 rị x1  x2 ệm x1 , x2 Tí ó 15 rị x1  x2 D x1  x2  5 C x1  x2  12 x Câu 112 P ệm x C x  x  log2 rì C x  25 C x  A x  1, x  x  Câu 111 P B x  rì D P  x 7.2 x Câu 105 G p rì A x  x  2 B x  2 Câu 106 G x 1 B x  x  A x  x  1 5.4 rị P  5x1  5x2 ệm x1 , x2 Tí B P  1 Câu 103 G p A x  2 x  D x  1 C x1  x2  2log3 15 D x1  x2  8 C x  D x  0 ệm x1 , x2 ó  x1  x2  Tí x1  x2 A x1  x2  2 Câu 115 P A B x1  x2  rì 9x x B 10.3x x D x1  x2  5 C x1  x2  ó C ệm? D 30 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 rị LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 116 G p rì A x  x  4 Câu 117 P rì 12 C x  3x x rì 32 x rì x 2x 28.3x x x2 12.2 ó C x2 ( 3)x rì A x  Câu 121 P A Câu 122 P A rì rì p x2 2x x B x  x x x2 22 rì  17 2.71 9sin A x p A x  log  x 9cos x 3) rì 3)x (7 A 2a  3a  5a  10 D x  x  1 (2 3) x1  x2  log 14 D x1  x2  log  ệm rê đ x D x  log  3 ệm x  a Tính 2a  3a  5a óm B 2a  3a  5a  38  0,   D C x  x  2 3) x 3.(2 x1  x2 B B x  3 x  2 D C x  ệm x1 , x2 Tính ó x D D x  C trình (7 Câu 128 P D x  10 C x  1 ó B Câu 127 G ệm? D 3 x1  x2  Câu 126 P 24 A x1  x2   C D B x  A x  x  1 rì x2 rì Câu 125 P 84 rị x1  x2 Tí D x1  x2  B x  C x  20 x x ệm? 3.4 3.2 ó B C ệm? 5x2  51x  30  ó B C p 10 ệm? ệm x rì A x  x   (10 3) x ó C B p  x1  x2  C x1  x2  log x D Vô ệm x1 , x2 ó 12 B Câu 119 P A Câu 124 G 1 x B x1  x2  log Câu 118 P A Câu 123 G 3 B x  x A x1  x2  Câu 120 G x C 2a  3a  5a  D a  3a  5a  31 30 Câu 129 P rì 2) x (3 1) x B x   Câu 130 P rì A x12  x22  98 Câu 131 P rì đú ? A x  a đ m đ m 6) x (5 (5 C x  6) x 10 ó u đạ 1)x ( 1)x m y  x  3x m 1 D x   ệm x1 , x2 Tính x12  x22 C x12  x22  B x12  x22  10 ( ệm x  a Tính x óm A x  B x  a 2.( 2x óm D x12  x22  50 ệm x  a K ẳ đị u y  x  3x Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 31 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH C x  a đ m D x  a đ m m y  x  3x m y  x  3x u đạ x Câu 132 P rì A P  10 Câu 133 G rị P  4x1  4x2 ệm x1 , x2 Tí ó C P  10 3.4x  6x  2.9x B x   rì 8x 18x 2.27 x p D P  log 22 rì A x  Câu 134 G 10   2x2 B P  82 p A x  x   C x  x   B x  Câu 135 G p rì 25x 15x 2.9x A x  x  2 B x  x  Câu 136 G p rì 32 x 45.6x 9.22 x A x  x  1 B x  2 Câu 137 G p A x  x  rì Câu 138 G rì 1 6.9 x 13.6 x 6.4 x B x  1 x   2 D x  1 C x  D x   C x  C x  D x  D x  C x  x  1 D x  x  2 C x  D x  x p 4.3x A x  9.2 x B x  Câu 139 P rì 42 x x  1 x 42 x B x1  x2  A 2x1  2x2  Câu 140 P 2.4x 5.6 rì 22 x 9.2x x ệm x1 , x2 Tính 2x1  2x2 ó C 2x1  2x2  22 x ó D 2x1  2x2  ệm x1 , x2  x1  x2  Tìm m ệm x1 , x2 ệ A x1  x2  Câu 141 G 7 C x1  x2  2 x x (2  3)  (2  3)  p rì A x  2 B x  C x  x 1 Câu 142 G p A x  x  Câu 143 P rì A x  1 B rì x  3x  x  x B x  rì p x 1  8.2 D x  1 x 1   8 B x  x  log 22 C x  x  log 22 D x  log 22 9 2   ệm r đ 0,  2sin x  5.2cos x  ó  2 3.2 rì A Câu 144 G p A x  1 Câu 145 P A Câu 146 G D x1  x2  B x1  x2  x2  x x2  x x2  x C D C x  D x   4.3 2  4 ó B C x x 1 x x 1 rì  (5  15)  15  B x  C x  ệm? D D x  32 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 liên LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 147 G p rì log ( x  x)  1 A x  x  2 Câu 148 G p B x  3 x  log x ( x  x  1)  rì C x  D x  2 A x  Câu 149 G B x  log x ( x  x  1)  rì C x  1 D Vô ệm D Vô ệm D Vô ệm p A x  x  Câu 150 G p B x  C x  log x2 1 (2 x  x  1)  rì x  B x  log x   x   ó Câu 151 P rì A x   A Câu 152 G p rì 1 Câu 153 G p C  x  log ( x  1)  log    1 x  D 1  5 1 C x  2 log x  log (2 x  x ) B x  rì A x  p A x  x  1 Câu 155 G p ệm B x  C x  1 log x   log ( x  x  1) rì D Vô ệm rì A x  1 D Vô 3.log x  log x  B x   p D x  B x  C x  x    log  rì   log ( x  1) x   3 A x  2 Câu 156 G B A x  Câu 154 G ệm? C x   C x  D x  B x  10 Câu 157 P rì C x  100 D x  e log x  log x  log 27 x  ó ệm x  3a G rị ằ nhiêu? 11 Câu 158 P A a  7 11 C a  D a  11 log ( x  3)  log  log ( x  1)  log ( x  1) ó B a  rì A Câu 159 G p Câu 160 G p B x  1 rì A x  x  1 Câu 161 G p p  C x    rì D x   C x  1 D x  log3 log (6   x )  x  B x  rì x   4 D log x    x B x  A x  x  1 Câu 162 G B C log  x  1  3.log  x  1  2 rì A x  2 x  1 ệm? C x  1 3.log x  log x   x log D Vô ệm Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 33 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH A x  x  Câu 163 G p A x  x  Câu 166 P ó2 ệm uyê p â ệ ó2 ệm u ỷ p â ệ ó2 ệm ô ỷ p â ệ ó đú ệm ô ỷ x log (3  1)log [3(3 x  1)]  ó rì B x1 x2  6 rì ệm x1 x K ẳ đị C x1  x2  log 280  D x1x2  log 280 log x  log 3 x   ó ệm x1 x K ẳ đị u ? x  B log     x2  A log  x1 x2   Câu 167 P A Câu 168 G rì p A x  3log Câu 169 P đị D x  C x  x  D x  x  2 log x 64  log x2 16  K ẳ đị u ? rì rì rì rì rì C x  B x  x  u ? A x1  x2  1 log x  log x  rì Câu 164 Cho p A P B P C P D P Câu 165 P B x  x  2 u A x1 x2  53 Câu 170 G A x  Câu 171 G A x  Câu 172 G 4log3 xlog3 x  5.2log3 xlog3 x   ó B C 2 rì rì D log  x1  x2   ệm uyê ? D 32log2 x  xlog2  B x  C x  2log3 log x.log x  log x  log x  ó ? B x1 x2  2 53 D x  ệm x1 x K ẳ C x1 x2  52 D x1 x2  53 C x  D x  D x  log x  log x p rì p B x  rì log2 x  log3 ( x  1) p B x  C x  rì log x  log x  log6 x A x  Câu 173 G C log  x1  x2   B x  C x  D x  log x  log ( x  2) p rì D x  25 p B x  C x  49 rì log2 x  log3 x   log2 x.log3 x A x  x  Câu 175 G p B x  C x  rì log x.log x  log x D x  A x  3log Câu 176 G p B x  x  3log5 C x  x  2log3 rì log 22 x 4log x D x  2log3 A x  Câu 174 G A x  x  Câu 177 G p A x  x  2 B x  1 x  rì log 22 x log x B x  1 x  C x  x  D x  x  C x  x  D x  x  34 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 178 G p A x  1 x  2 Câu 179 P 3log2 (2x) 1 x  D Vô ệm x1 x K ẳ đị B x  x  log22 x rì đúng? A x1 x2  C x  ó log2 (2x) B x1  x2  Câu 180 P log22 x rì log22 x rì 4log4 x3 C x12  x22  5 u D x12  x22  ệm x1 x K ẳ ó ệm đị u đúng? A x1 x2  B x1 x2  rình log22 x log4 (4x2 ) Câu 181 P đúng? A x1 x2   Câu 182 P rì log x D x1  x2  ệm x1 x K ẳ ó B x1 x2  x1  x2  C log x ệm x1 x K ẳ ó u D x1  x2  C x12  x22  13 3log x đị đị u đúng? A x1  x2  Câu 183 P đị B x1 x2  log rì u A log  x1 x2   Câu 184 P C x1  x2  log 92 (3x) log (27 x) D x12  x22  ệm x1 x K ẳ ó đúng? B log  x1 x2   13 13 C log  x1 x2    D log  x1 x2    9 ệm x1 x K ẳ đị u log2 (2x) 5log2 x ó rì đúng? A log  x1 x2   3 Câu 185 P x2 B log  x1 x2   log 21 rì đúng? 25 A log  x1 x2   x2 log (8 x) C log  x1 x2   3log x3 16 D log  x1 x2   ệm x1 , x K ẳ ó đị u Câu 186 G p B log  x1 x2   rì A x  1 x  2 Câu 187 G p log x 17 25 C log  x1 x2    8 2 log x 1 x  10 100 log x log x B x  rì A x  x  C x  100 Câu 188 G p p A x  x  3 D x  x  rì log 2 x log x B x  x   C x  100 x  25 B x  x  100 D x  100 x  1000 A x  Câu 189 G C x  10 x  100 D log  x1 x2   10 rì D x  100 log2 (4x B x  4) log (4x 1) C x  D Vô ệm Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 35 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 190 G p rì A x  log3 Câu 191 G A x  p Câu 194 G A Câu 195 G A Câu 196 G 9) C x  x  B x  16 x  rì A x  x   rì A log  x1 x2   rình log2 x log2 (8x) log9 x log p Câu 193 P 1).log (3x B x  x  3 x  2 Câu 192 G log3 (3x 4log9 x C log  x1 x2   B p rì rì C log 0,5 x log x log 2 D log  x1 x2    D log x x B p D x  x  ệm x1 , x2 Tính log  x1 x2  ó log9 x log x2 D x  16 B log  x1 x2    rì C x  log x D x  C x  x   B x  p log x log x 27 log x C D C D C x  D Vô ệm D Vô ệm x A Câu 197 G A x  Câu 198 G A x  B p rì x x2 x 2 (x 1) B x  x  p Câu 199 P rì rì x2 x B x  x2 x 3 x x x x 2 4x C x  x  2x B x1 x2  8 A x1 x2  Câu 200 G p  A x   k 2 Câu 201 G p A x  rì e cos2 x B x  rì 2x e  C x1 x2  2 sin2 x 2x B x  x3 x 2 C x  x x3 x x   k Câu 204 P A x1  x2  3 rì  k  x C x  x  D Vô ệm B x  x  2 x2 x log 2016 2x 4x B x1  x2  2 D x  x Câu 202 G p rì 3 x 3x A x  x  2 B x  1 x  C x  x x log x2 3x Câu 203 G p rì 2x 4x A x  x  D x1 x2  cos 2x  k ệm x1 , x2 Tính x1 x2 ó x2 C x  1 x  2 21x 14 ó C x1  x2  D x  D x  1 x  ệm x1 , x2 Tính x1  x2 D x1  x2  36 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH BẤT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT Câu G ấ p rì x  8.41 x A S  1,   B S    ,1 Câu G ấ p A S  1,   x  x rì B S  Câu rì G ấ p G ấ p 5x A S   2, 1   0,   G ấ p  A S   ,1   D S    , 2  x.21 x  ( )2 x rì G 1 rì   2 2  B S   ,   3  ấ p 1   2 ấ p  rì      1,  A S    , 3    ,1   C S  3,  ,  rì ấ p A S   1,2  Câu 12 G rì B rì B ấ p rì  D S   ,1 Câu B B S    , 3   x 1 3 2 D S    3 x 1  rì x 3 B S   0,2  G ấ p  10  A S    ,log     Câu 10 G ấ p   A S    ,log      2 \  3 ( 10  3) x 1  ( 10  3) x  Câu G ấ p A S   0,4  Câu 11 G  5x C S  x3 G   D S    2 A S    ,  3  Câu  B S   ,1    ,  x 17 x 11 Câu D S    ,3  B S   2, 1 \1 C S  C S   3,   \1 2x C S    , 2    1,0  Câu D S  1 1 x1   3   rì C S    ,1 25 \3 x Câu  3 D S    ,  2  1 1254  x  B S  A S  3  C S   ,   2  x 2    11 C S    ,4  3x1  5x2  3x2  5x1     10 C S  log ,   S  log ,         4x  4x1  4x2  9x  9x1  9x2     C S   log 7,   S    ,log           x 1 x2  x S    ,0    2,   C S   2,   2.3x  x  3x  x A S    ,1   3,   B S  1,3  ,   D S    ,2   D S    ,log   6     D S   log 7,       D S    ,0  1   C S  0,log 3       D S   0,log 3      Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 37 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 13 G ấ p A S     1 3x  1 x1  5 B S    ,  3  rì log log D S   1,   C S   0,   D S   0,2  x2 x Câu 14 G ấ p A S   2,   1 rình B S    ,0  Câu 15 G rì ấ p 5  C S   ,   3    log x  x    A S    ,1    1 C S    ,    1,     Câu 16 G ấ p rì   1  B S    ,0    ,1   2  1  D S   ,1 2  log ( x  x  2)  1 A S    ,0    3,   B S   3,   Câu 17 G ấ p rì   B S   3, 1   0,2  C S    , 1   0,   ấ p   A S   , \0 Câu 19 G ấ p A S   1,   Câu 20 G ấ p  1 A S    ,  3  Câu 21 G ấ p D S   3,2  rì log log (2  x )   B S   1,1 \0 rì rì  C S   2, 1 1  C S   ,   3   log x  log ( x  2)  log (6  x) B S    ,3  rì D S   1,1 D S    , 2  log (1  2log9 x)  D S   3,   B S    , 18    2,   C S   18,2  ấ p  C S   ,  2x   log  log 0 x1  3 B S    , 1 A S   0,2  Câu 22 G  D S   0,3  log 0,7 log x  x  A S    , 3    2,   Câu 18 G C S  0,1   2,3  D S   2,6  rì log (4 x  3)  log (2 x  3)  3  B S   ,3 4    D S    ,3    A S   3,    3 C S        3,   8  Câu 23 G ấ p  27  A S    ,     rì   log x  x   log   x7      27  B S    ,     38 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH  27  C S    , 5    1,     Câu 24 G ấ p rì B S    , 1 A S   Câu 25 G C S   1,   rì ấ p rì A S   0,4  log2 ( x  3)  2log  log x  B S    , 1   4,   C S   3,4  Câu 27 G D S   4,   ấ p rì A S  1,2  Câu 28 G D S   2,   log ( x  1)  log (2 x  1)2  log ( x  1) B S    , 1  1,2  C S   1,0   1,2  D S   2,   ấ p A S  1,2  Câu 26 G  27  D S   7,     log( x  1)  log( x  2)  log( x  1) log ( x  3)  log (6 x  10)   ấ p rì  5  C S   ,2  3  log (4 x  3)  log (2 x  3)  B S  5  D S   ,  3  ,2     A S    ,3    Câu 29 G   3  B S    ,3  C S   ,3   4  log ( x  x  1)  log x  log x rì ấ p A S   1,5  Câu 30 G B S   5,   ấ p   C S    ,  26    rì C S   0,5  Câu 31 G rì  D S    log ( x  2)  log rì ấ p ấ p A S    ,2  Câu 35 G ấ p  x    log D S   5,    1 B S    ,    3,   3  D S    , 1  1,   rì x 1 1  4  3 x 1  A S   ,1  3   1 C S    ,    1,   3  Câu 34 G 3.9x  10.3x   C S   1,1 Câu 33 G  26 ,  A S   3,0    5,   B S    ,0    5,   C S   2,5  Câu 32 G ấ p 1  A S   ,3  3   log ( x  x  10)  log ( x  2)  log ( x  5) B S  2, 26 ấ p  D S   ,5 A S   26 , 26 26 ,  D S   3,   1 B S   1,0  D S    , 1   0,   4x1  2x2    B S    ,1    rì rì C S    ,0  D S   2,   4 x0,5  7.2 x   Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 39 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH   A S    ,4    Câu 36 G ấ p A S    ,0   1 C S   4,  2  3.52 x1  2.5x1  0,2 D S   2,1  1 C S    ,  5  52 x1  26.5x    1 D S    ,   15  B S   1,2  rì B S    , 1 Câu 37 G ấ p rì  1 A S    ,    5,   5  1  C S   ,5  5  B S    , 1   1,   D S   1,1 Câu 38 G ấ p A S    ,1 rì 32 x2  4.33 x2  27  B S   1,   C S    ,0  Câu 39 G ấ p A S    ,1 rì 4x 1  2x 2 30 B S    ,0   1 C S   0,   2 Câu 40 G ấ p 1  D S    ,0    ,   2  rì 9x  x 1   10.3x  x2   1    1  B S    ,  ,           1  1   D S   ,     1 A S    ,   1,     1  C S   ,1 9  Câu 41 G A S  0 ấ p rì (  )x  (  )x  C S  B S  Câu 42 G ấ p 2 3 A S   ,  3 2 C S   1,1 Câu 43 G ấ p A S    ,1 Câu 44 G ấ p A S   0,   Câu 45 G ấ p 4  A S   ,   9  Câu 46 G ấ p 2 3 A S   ,  3 2 rì ấ p \0 D S  1 6.4x  13.6x  6.9x    2 3 B S    ,    ,   3 2   D S   0,1 rì 25x  15x  2.9x B S  0,   rì 25x  10x  22 x1 B S    ,1 rì B S   2,   rì C S  1,   D S    ,0  C S    ,0  D S   1,   32 x4  45.6x  9.22 x2  6.9 x C S   2,    13.6 x  6.4 x  9 D S    ,  4  0 B S    , 1   1,     2 3 D S    ,    ,   3 2   C S   1,1 Câu 47 G D S   0,   rì 4.3  9.2  x x x 5.6 40 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH  9 A S    ,  4  9  B S   ,   4  Câu 48 G ấ p A S  0,1 rì 42 x  2.4x B S  Câu 49 G ấ p rì A S   1,2  22 x 1 C S    ,2  x  9.2x  42 x  C S   x 32 x  x 9 1  C S   ,4  2   4.15x  x 5  3.52 x 1  D S   ,2  4   x 9 B S    , 4   1,   D S   4,1 Câu 51 G ấ p A S    ,0  rì 27 x  12x  2.8x B S   1,   Câu 52 G rì ấ p \0,1 D S   22 x   B S   2,1 Câu 50 G ấ p rì   1 3 A S    ,     ,   3 5    3 C S    ,   5 D S    ,4  C S   0,   D S    ,1 log 23 x  log (3 x)    1 1  A S   0,    27,   B S   ,27   3 3  log x  5log Câu 53 G ấ p rì C S   0,3  D S   1,3  x   1  A S   , 3  9  Câu 54 G ấ p  1  1 B S   2,  C S   ,  3   27  log x  log x   rì B S   0,2    4,   A S   2,4  C S   4,16  Câu 55 G D S   0,4   16,   log x 100  log 100 x  4 B S  1,10 C S   0,1 ấ p rì  A S   0,2  Câu 56 G ấ p rì  ấ p rì   C S   0,   1,3  3  Câu 58 G ấ p C S   0,3    39 ,   B S    , 1   0,2  D S   1,4  log x  log x     1 B S    ,     0,1 3  A S   0,1 A S   0,1  9,    D S  10 ,  log2 x  log x   1 A S   0,   1,4   2 C S    , 1   0,2  \1 Câu 57 G  1 D S   0,   3  D S   1,3  rì log x  3.log x 27  10 B S   0,1  9,   D S   0,3    39 ,   Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 41 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH Câu 59 Tìm ấ rị m th c A m  2 m  B m  Câu 60 Tìm ấ rị m đú v i giá trị x l A m  Câu 61 Tính g A mđ u C m  2 m  D m  lg x  m lg x  m   nghiệm ấ p rì C m  ứ : 81      16  B x   m    x  m có nghiệm rì B m  rị mđ p D m  0,75  360,5 C D   Câu 62 Cho s th c không âm x Rút gọn bi u thức P  x6 y12   xy    A 2xy  DR y'  C y'  D  R \2 B Câu 64 Tính đạ A 1 x 2x C định c a hàm s y  3x  Câu 63 Tìm t p x A 2xy B m  x  1 x Câu 65 Xé mệ (I): log 5.log 7.log  D D   2,   D 2 C  D   2,   y  ln x   x  log (sin x) m cot x ln   xy 2cot x ln B y'  D y'  1 x  x  1 x tan x ln  2cot x ln đ 27 (II): log a 12.log a2 16.log a3  4.log 41  0  a  1) Khẳ đị u A (I) đú , (II) sai C C (I) (II) đ u đú Câu 66 Gi A x  ẳ đị đú B (I) sai, (II) đú D C (I) (II) đ u rì 9.xlog9 x  x2 B x  ệm âm p rì p Câu 67 Tìm s ? C x D x  31  2log x2  log ( x  2) B C D ln x Câu 68 Cho hàm s y  K ẳ đị u ẳ đị đú ? x u đạ A Hàm s có m B Hàm s ó m đạ m u D Hàm s c c trị C Hàm s có m lg  x  1  lg   x  Câu 69 Gi i bấ p rì A A 1  5;1     1    ;     B C Câu 70 Tìm tất c giá trị c a tham s m đ bấ p đú A mọ  ; 3  Câu 71 C rị x   3; 6 B ấ p rì C log x   ó  1   ;  D  1;      lg x  m lg x  m   rì  ; 3   6;   p D  6;   ệm S Tìm CRS 10 42 Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt 0932589246 ệm LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH   13    ;      ;   20   20     1   ;      ;     20   A C Câu 72 Tìm s ệm B D uyê   13    ;      ;   20   20      1 13    ;      ;      20   20    2 ấ p log  3x    log  x  1 rì A Câu 73 P B C lg  x    lg  x     lg ó rì A Câu 74 P 2; 1;1; 3 A Câu 75 C đ m r đ đấ M (richter) đ ợ A ê đ ru ấ đ Ao đ đấ S Fr ó đ 8,3 đ N m Mỹ ó ê đ mạ ấp ầ C A 33.2 B 2.075 Câu 76 C đ m r đ đấ M đ ê đ ru ấ S Fr ó đ đ ợ 71 đ R đ đấ y A 2,2 Câu 77 S ợ r B m Q0 ợ 15,8 uẩ uẩ mm 9,3 r B âu đ 1,56 ằ ô D p D u đây?    ; 1; ;    ứ M  log A  log A0 , ằ ầu ế ỷ 20, m r m đó, r đ đấ đ đấ N m Mỹ D 11 ứ M  log A  log A0 , A ầu ế ỷ 20, m m đó, r đ đấ ó ê đ ấp Fr r đ đấ ầ r C 1,17 D u t đ ợ xấp xỉ đẳ ứ Q  Q0 e 0.195t , đầu Nếu ệ đ ê đ uẩ R r Tr đ r C 8.9 ợ ô đ Ao ê đ uẩ đ 8,3 đ R r Tr r Hỏ r đ đấ S sau có 100.000 A 3.55 B 15,36 Câu 78 M 800F đ ợ đ ởp ú ứtđ ợ í đị P A B C 2x x 2x ệm p 6.2  13.6  6.3  ó p   B  ; 1; 4;  C 4; 3;1; 0   rì D Vô s ệm? ợ C 20 m m y u N w 500F? C uẩ m ô đầu 5000 ì D 24 ứ đ 320F N ệ đ ứ T(t)  32  48.(0.9)t D Địa chỉ: 76/5 Phan Thanh Đà Nẵng – Fb: ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 43 ... LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH LŨY THỪA, MŨ VÀ LOGARIT I.CÔNG THỨC MŨ VÀ LOGARIT CẦN NHỚ Công thức mũ Cho a b x  an y y a.a.a a n  ax y  ax y  a  ax ay an n a (... ThayNguyenDaiDuong – Sdt: 0932589246 LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH II.HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT ax , ( a Hàm số mũ y — T px đị — T p rị: T — Tí... x) x ex 1  lim x x  lim x III.PHƢƠNG TRÌNH – BẤT PHƢƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 1) Phƣơng trình – Bất phƣơng trình mũ  P rì + Nếu a mũ 0, a a f ( x) a g( x ) + Nếu a chứa ẩn a f ( x ) + a f ( x)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit , Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit , Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn