Grade 4 math pennsylvania 07

14 156 0
  • Loading ...
Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:11

MATHEMATICS GRADE SECOND OPEN-ENDED ITEM D.1 27 Aki drew the figures below to make a pattern ? A Draw the next figure in the pattern B Describe the rule for the pattern GO TO THE NEXT PAGE TO FINISH THE QUESTION Grade Mathematics Item Sampler 2006–2007 36 MATHEMATICS 27 Continued Please refer to the previous page for task explanation Aki wrote the pattern of numbers below 54, 45, 36, 27, ? , C ? ,0 The pattern continues What are the missing numbers? D What is the rule for Aki’s number pattern from part C? Grade Mathematics Item Sampler 2006–2007 37 ... THE QUESTION Grade Mathematics Item Sampler 2006–2 007 36 MATHEMATICS 27 Continued Please refer to the previous page for task explanation Aki wrote the pattern of numbers below 54, 45 , 36, 27,... the missing numbers? D What is the rule for Aki’s number pattern from part C? Grade Mathematics Item Sampler 2006–2 007 37 ... MATHEMATICS GRADE SECOND OPEN-ENDED ITEM D.1 27 Aki drew the figures below to make a pattern ? A Draw
- Xem thêm -

Xem thêm: Grade 4 math pennsylvania 07 , Grade 4 math pennsylvania 07 , Grade 4 math pennsylvania 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập