Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán

6 228 0
  • Loading ...
Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:03

IHCSPHMHNI TRNGTHPTCHUYấN THITHTHPTQUCGIANM2017 BITHIMễN:TON Thigianlmbi90phỳt,khụngkthigianphỏt ổỗ y x ửữ - ln ữ Mnhnosaoõyỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu1:Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu2:Tỡmttccỏcngtimcncathhms y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu3:Hmsnosauõylmtnguyờnhmcahms y = tan x - cot x ? 1 A. y = B. y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C. y = D. y = tan x + cot x sin x cos x Cõu4:Tớnhohmcahms y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu5:Tỡmhms F x bitrng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A. F x vthca F x iquaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu6:Chohms y = x - 3x Khongcỏchgiacỏcimcci,cctiucathhms l A. B C D Cõu7:Tỡmttccỏcgiỏtrthccathamsmthhms y = 2x -1 cúngtimcn 3x - m ng Cõu8:Mtmingghỡnhlpphngcnh 2cm coitothnhmtkhitr(T)cú chiucaominggvcúthtớchlnnhtcúth.Dintớchxungquanhca(T)l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D. m D cm Cõu9:TmụtmiờngsttõyhinhtronbankinhR,tactimụthinhquatva cuụnphõnconlai thanhmụtcaiphờuhinhnon.Sụ ocungcuahinhquatbi ctibaonhiờuụ (tinhxõpxi)ờ hinhnoncodungtichlnnhõt A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Cõu 10: Trong khụng gian vi hờ toa ụ Oxyz , cho hai ng thng d1 : x y z x y2 z3 Mtphng (P ) cha d1 va songsongvi d2 Khong ; d2 : 3 cachtiờm M (1; 1; 1) ờn (P ) la A. B. C D Cõu11:Giỏtrnhnhtcahms y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu12:Chohmsbcba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnhv:Ducaa ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu13:Mtụtụangchuynnguvivntc a (m/s)thỡngilỏixepphanh.Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi giantớnhbnggiõyktlỳcpphanh.Hivntcbanu a caụtụlbaonhiờu,bitt lỳcpphanhnkhidnghn,ụtụdichuync 40 m. A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu14:Chohms y f x liờntctrờn vthamón f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D. I = Cõu15:Cholngtrng ABC A B C cúcỏccnhbng a .ThtớchcakhitdinABAC l 3a A. 12 3a B. 3a C. 3a D. Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 ThtớchcakhicungoitiptdinABACl 16p 32p A. B. 16 C. D 32p 3 Cõu17:Chohms y = ax + bx + c cúthnhhỡnhv.Duca a, b, c l: A a 0, b 0, c B. a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D. a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) iqua3im A, B, C vcútõmthucmtphng (xOy) cúbỏnkớnhl A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Cõu19:Hamsụ y ln x nghichbiờntrờn: A. (-Ơ; 0) B. (1; +Ơ) C. (0; 1) D. (-Ơ; -1) 0 Cõu20:Chohamsụ y = f (x ) liờntuctrờn va f x dx , f x dx Khio ũ f (x )dx bng: A. 12 B. C. -2 D. Cõu21:Xỏcnhtphpttcnhngimtrongmtphngtobiudinsphczsao () cho z = z A. {(x ; 0) , x ẻ } ẩ {(0; y ) , y ẻ } C. 0; y , y D. x; , x B. x; y , x y Cõu22:Gi z1 , z2 lcỏcnghimcaphngtrỡnh i z i Giỏtrbiuthc T z1 z2 l A. B. C. 10 D. Cõu 23: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) v C (1; 2; 0) Taim D ixngC quangthng AB l? A. (6; -5; 4) B. (-5; 6; 4) C. ( 4; 6; -5) D. (6; 4; 5) Cõu24:Trongkhụnggianvihta Oxyz ,chocỏcim A(2; 3; 1), B(1; 2; 3) ngthng SA bng: AB ctmtphng ( P) : x y z tiim S Ts SB 1 A. B. C. D. Cõu25:Ngitacnmttmsttõyhỡnhchnhtcúkớchthc30cmx48cmlmmtcỏi hpkhụngnpbngcỏchctbibnhỡnhvuụngbngnhaubngúcrigplờn.Thtớch lnnhtcahpl: A. 3886cm B. 3880cm C. 3990cm D. 3888cm Cõu26:Tớchcỏcnghimcaphngtrỡnh (log2 x ) + log x - = bng: A. B.2. C.4. D.1. Cõu 27: Cho hỡnh chúp S ABC cú cỏc mt bờn (SAB ) , (SBC ) , (SCA) ụi mt vuụng gúc vi nhauvcúdintớchlnltl cm , 9cm v 25cm Thtớchcakhichúpl: A. 60cm B. 40cm C. 30cm D. 20cm Cõu28:Tỡmttccỏcgiỏtrcathams m phngtrỡnh 2x + 2-x = m cúnghimduynht: B. m C. m D. m A. m = Cõu29:TrongkhụnggianvihtaOxyz,taimixngviim A(1; 2; 1) quamt phng (P ) : y - z = l A. (1; -2; 1) B. (2; 1; 1) C. 1;1; D. (1; 1; 2) Cõu30:Xỏcnhtphpttcnhngimtrongmtphngtabiudinsphczsaocho z lsthcõm. A. {(0; y ) , y ẻ R } B. {(x ; 0) , x ẻ R} C. {(0; y ) , y 0} D. x;0 , x Trang 3/6 - Mó thi A Cõu31:Tỡm a < ũ (3-2 x - 2.3-x ) dx a A. -1 Ê a < B. a Ê -1 C. a Ê -3 D. a = -3 Cõu32:Chohỡnhhpchnht ABCD ABCD cú AB = 3a , AD = AA = 2a Tớnhthtớchkhi tdin ACBD 2a 4a 3 A. 2a B. C. D. 4a 3 Cõu33:Sosỏnhcỏcs e v A. 2e B. e = + C. e > + D. e < + Cõu34:Chohỡnhchúpu S ABC cúcnhỏybng a, khongcỏchgiacnhbờn SA vcnh 3a ỏy BC bng Tớnhthtớchkhichúp S ABC 3a a3 a3 3a 3 A. B. C. D. 16 12 8 Cõu 35: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m phng trỡnh sau cú nghim: 2x + x + m - 2m = A. m = B. m = D. m C. m = i Cõu36:Chosphc x .Khiú: 96 94 i i i 100 A. z B. z = C. z D. z Cõu37:Cho f (x ) = 2.3log 81 x + Tớnh f (1) A. f (1) = B. f ' C. f ' D. f ' Cõu38:ChohỡnhchúpS.ABCDcúỏylhỡnhvuụngcnha,cnhbờnSAvuụnggúcviỏy, mtbờn(SCD)toviỏymtgúc j = 60o ThtớchkhichúpS.ABCDl: A. a3 B. a 3 C. a3 D. a3 Cõu 39: Cho hm s y = x - 2x + Khong cỏch gia hai im cc tiu ca th hm s bng: B. C. D. A. Cõu40:TớnhdintớchShỡnhphnggiihnbicỏcng y x , y x A. S = B. S C. S D. S = 12 2 Cõu41:TrongkhụnggianvihtaOxyz,ChohỡnhlpphngABCD.ABCDcúta cỏc nh A(0; 0; 0) , B (2; 0; 0) ; D (0; 2; 0) , A (0; 0; 2) ng thng d song song vi AC, ct c hai ngthngACvBDcúphngtrỡnhl: x -1 y -1 z - = = A. -1 1 x -1 y -1 z - = = C. 1 x y z 1 x y z D. 1 B. Trang 4/6 - Mó thi A Cõu 42: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, Cho cỏc im A(2; 0; 0) , B (0; 4; 0) ; C (0; 0; 6) v D (2; 4; 6) TphpimMthamón: MA + MB + MC + MD = ,lmtcucúphngtrỡnh: Cõu43:Tphpnghimcabtphngtrỡnh log (2x - 1) > log l: ổ1 A. ỗỗ ; +Ơữữữ ốỗ ứ ổ1 5ử B. ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ ổ1 3ử C. ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ D. ; C. a D. a a Cõu44:Tỡm a ẻ ũ (a - 4x )dx - 5a B. a = A. a ẻ ặ Cõu45:TớnhdintớchScahỡnhphnggiihnbicỏcng y = 1, y = A. S = 3 C. S = B. S = 15 6x - x ( D. S = ) 16 15 Cõu46:Tỡmhm F (x ) bit F (x ) = 3x - 4x v F (0) = A. F (x ) = x - 2x + C. F (x ) = x - x + B. F (x ) = x - 4x + D. F (x ) = x + 2x + Cõu47:Tỡmttccỏcgiỏtrthccathams m hms y = mx + (m + 2) x + x - cúcc ivcctiu: A. m > B. m -2 C. m D. "m ẻ Cõu 48: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai mt phng: (P ) : x + 2y - 2z - = , (Q ) : x + 2y - 2z + = Mtcu (S ) cútõmthuctrcOx vtipxỳcvihaimtphngóchocúphngtrỡnhl B. (x - 1) + y + z = 2 D. (x - 1) + y + z = A. (x - 3) + y + z = C. (x + 1) + y + z = x - 3x + x3 -1 C. x = 1; y = D. x = 1, y = Cõu49:Tỡmttccỏcngtimcncathhms y = A. x = 1; y = B. y = Cõu50:TrongkhụnggianvihtaOxyz ,chocỏcim A (a, 0, a ), B (0, a, a ),C (a, a, 0) Mt phng (ABC ) ctcỏctrcOx ,Oy,Oz ticỏcim M , N , P ThtớchkhitdinOMNP l A. 4a B. 8a C. 8a D. 4a HT Trang 5/6 - Mó thi A PN Cõu1 A Cõu11 C Cõu21 A Cõu31 B Cõu41 A Cõu2 C Cõu12 C Cõu22 A Cõu32 D Cõu42 A Cõu3 D Cõu13 B Cõu23 D Cõu33 C Cõu43 B Cõu4 C Cõu14 D Cõu24 A Cõu34 B Cõu44 B Cõu5 D Cõu15 A Cõu25 B Cõu35 C Cõu45 D Cõu6 B Cõu16 C Cõu26 C Cõu36 A Cõu46 A Cõu7 D Cõu17 C Cõu27 D Cõu37 B Cõu47 C Cõu8 A Cõu18 B Cõu28 A Cõu38 D Cõu48 C Cõu9 A Cõu19 D Cõu29 D Cõu39 A Cõu49 B Cõu10 C Cõu20 B Cõu30 C Cõu40 B Cõu50 D Trang 6/6 - Mó thi A ... < Cõu13:Mtụtụangchuynnguvivntc a (m/s)thỡngilỏixepphanh.Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi giantớnhbnggiõyktlỳcpphanh.Hivntcbanu a caụtụlbaonhiờu,bitt... 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) iqua3im A, B, C vcútõmthucmtphng (xOy) cúbỏnkớnhl A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Cõu19:Hamsụ... Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) v C (1; 2; 0) Taim D ixngC quangthng AB l? A. (6; -5; 4) B. (-5; 6; 4) C. ( 4; 6; -5) D. (6; 4; 5) Cõu24:Trongkhụnggianvihta
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán, Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán, Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập