Đề cương Vật lí lớp 11 học kỳ 2 Năm học 2016-2017

10 250 0
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:45

Đề cương nâng cao trình độ cho học sinh lớp 11, Tổng hợp kiến thức trọng tâm, ôn tập nhanh trắc nghiệm, Bài tập tự luận. Dùng cho giáo viên làm tài liệu ôn tập học sinh ôn thi kỳ 2. Chúc các em thi hoc ki II tot nhat voi diem cao, On thi hoc ky II vat li THPT VIT YấN S 2- BC GIANG Đề CƯƠNG ÔN THI LớP 11 HọC Kỳ H v tờn hc sinh :Lp NI DUNG Cu trỳc bi thi v ni dung lý thuyt cn ụn PHN : TRC NGHIM ( IM ) Kin thc cỏc chng Chng 4: T trng Chng 5: Cm ng t Chng 6: Khỳc x ỏnh sỏng Chng 7: Mt v cỏc dng c quang hc PHN : T LUN ( IM ) Kin thc gm T trng, cm ng t Lc t Khỳc x ỏnh sỏng, phn x ton phn Bi v thu kớnh NI DUNG 2: THUYT TRNG TM Chng IV T TRNG 1.TNG TC T - Hai nam chõm cựng cc thỡ y nhau, khỏc cc thỡ hỳt (ging in tớch) - Hai dũng in cựng chiu thỡ y nhau, ngc chiu thỡ hỳt (khỏc in tớch) 2.LC T TC DNG LấN DY DN MANG DềNG IN a im t: Ti trung im on dõy dn ang xột b Phng: Vuụng gúc vi mt phng cha on dũng in v cm ng t - ti im kho sỏt c Chiu lc t : Quy tc bn tay trỏi *ND : t bn tay trỏi dui thng cỏc ng cm ng t xuyờn vo lũng bn tay v chiu t c tay n ngún tay trựng vi chiu dũng in Khi ú ngún tay cỏi choói 90o s ch chiu ca lc t tỏc dng lờn on dõy dn F = BI l sin d ln (nh lut Am-pe) NGUYấN CHNG CHT T TRNG B = B1 + B2 + + Bn T TRNG CA DềNG IN CHY TRONG DY DN Cể HèNH DNG C BIT a T trng ca dũng in chy dõy dn thng di: r Vect cm ng t B ti mt im c xỏc nh: - im t ti im ang xột - Phng tip tuyn vi ng sc t - Chiu c xỏc nh theo quy tc nm tay phi r I B = 10 - ln B r b T trng ca dũng in chy dõy dn un thnh vũng trũn: Vect cm ng t ti tõm vũng dõy c xỏc nh: CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG - Phng vuụng gúc vi mt phng vũng dõy - Chiu l chiu ca ng sc t: Khum bn tay phi theo vũng dõy ca khung dõy cho chiu t c tay n cỏc ngún tay trựng vi chiu ca dũng in khung, ngún tay cỏi choi ch chiu ng sc t xuyờn qua mt phng dũng in NI - ln B = 10 R R: Bỏn kớnh ca khung dõy dn I: Cng dũng in N: S vũng dõy c T trng ca dũng in chy ng dõy dn r T trng ng dõy l t trng u Vect cm ng t B c xỏc nh - Phng song song vi trc ng dõy - Chiu l chiu ca ng sc t - ln B = 107 nI N n = : S vũng dõy trờn 1m, N l s vũng dõy, l l chiu di ng dõy l Chng V CM NG IN T T thụng qua din tớch S: = BS.cos (Wb) r r - Vi = [n;B] T thụng riờng qua ng dõy: = Li Vi L l t cm ca cun dõy L = 4107 n 2V (H) ; n = Sut in ng cm ng: a Sut in ng cm ng mch in kớn: c = r r ú = ( B, v ) b Sut in ng t cm: N : s vũng dõy trờn mt n v chiu di l (V) t c = L i t (V) (du tr c trng cho nh lut Lenx) Nng lng t trng ng dõy: W= Li (J) Mt nng lng t trng: w= 10 B (J/m3) Chng VI KHC X NH SNG 1.NH LUT KHC X *Ni dung: Chit sut mụi trng ti x sin gúc ti = chit sut mụi trng khỳc x x sin gúc khỳc x n1.sin i1 = n2 sin i2 2.CHIT SUT Chit sut tuyt i ca mt mụi trng l chit sut ca nú i vi chõn khụng Cụng thc: Gia chit sut t i n21 ca mụi trng i vi mụi trng v cỏc chit sut tuyt i n2 v n1 ca chỳng cú h thc: CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG n2 v1 = n1 v2 - í ngha ca chit sut tuyt i: Chit sut tuyt i ca mụi trng sut cho bit tc truyn ỏnh sỏng mụi trng ú nh hn tc truyn ỏnh sỏng chõn khụng bao nhiờu ln n21 = 3.HIN TNG PHN X TON PHN a iu kin cú hin tng phn x ton phn Tia sỏng truyn theo chiu t mụi trng cú chit sut ln sang mụi trng cú chit sut nh hn Gúc ti ln hn hoc bng gúc gii hn phn x ton phn (i i gh hay sin i sin igh ) n n sin igh = = < n2 n> b Phõn bit phn x ton phn v phn x thụng thng: Ging: Tuõn theo nh lut phn x ỏnh sỏng Khỏc: Trong PXTP, cng chựm tia phn x bng cng chựm tia ti, phn x thụng thng, cng chựm tia phn x yu hn Chng VII: MT V CC DNG C QUANG LNG KNH a.ng i ca tia sỏng n sc qua lng kớnh: Cỏc tia sỏng qua lng kớnh b khỳc x v tia lú luụn b lch v phớa so vi tia ti ỏy b Cụng thc ca lng kớnh: sin i1 = n sin r1 sin i = n sin r 2 A = r1 + r2 D = i1 + i2 A Cỏc trng hp c bit: * Nu A, i1 100 : thỡ gúc lch D = A(n 1) * Khi gúc lch t cc tiu: Tia lú v tia ti i xng qua mt phng phõn giỏc ca gúc chit quang A r1 = r2 = A / D +A A Dmin = 2i A sin = n sin i = i = i 2 A 2igh * iu kin cú tia lú: i i0 sin i = n sin( A ) 2.THU KNH MNG a.nh ngha Thu kớnh l mt cht sut gii hn bi hai mt cong, thng l hai mt cu Mt hai mt cú th l mt phng Thu kớnh mng l thu kớnh cú khong cỏch O1O2 ca hai chm cu rt nh so vi bỏn kớnh R1 v R2 ca cỏc mt cu b Phõn loi Cú hai loi: Thu kớnh rỡa mng gi l thu kớnh hi t Thu kớnh rỡa dy gi l thu kớnh phõn kỡ ng thng ni tõm hai chm cu gi l trc chớnh ca thu kớnh Coi O1 O2 O gi l quang tõm ca thu kớnh c Tiờu im chớnh CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG / / Vi thu kớnh hi t: Chựm tia lú hi t ti im F trờn trc chớnh F gi l tiờu im chớnh ca thu kớnh hi t Vi thu kớnh phõn kỡ: Chựm tia lú khụng hi t thc s m cú ng kộo di ca chỳng ct ti im F/ trờn trc chớnh F/ gi l tiờu im chớnh ca thu kớnh phõn kỡ Mi thu kớnh mng cú hai tiờu im chớnh nm i xng qua quang tõm Mt tiờu im gi l tiờu im vt (F), tiờu im cũn li gi l tiờu im nh (F/) d Tiờu c Khong cỏch f t quang tõm n cỏc tiờu im chớnh gi l tiờu c ca thu kớnh: f = OF = OF/ e Trc ph, cỏc tiờu im ph v tiờu din Mi ng thng i qua quang tõm O nhng khụng trựng vi trc chớnh u gi l trc ph Giao im ca mt trc ph vi tiờu din gi l tiờu im ph ng vi trc ph ú Cú vụ s cỏc tiờu im ph, chỳng u nm trờn mt mt phng vuụng gúc vi trc chớnh, ti tiờu im chớnh Mt phng ú gi l tiờu din ca thu kớnh Mi thu kớnh cú hai tiờu din nm hai bờn quang tõm f ng i ca cỏc tia sỏng qua thu kớnh hi t Cỏc tia sỏng qua thu kớnh hi t s b khỳc x v lú thu kớnh Cú tia sỏng thng gp (Hỡnh 36): Tia ti (a) song song vi trc chớnh, cho tia lú i qua tiờu im nh Tia ti (b) i qua tiờu im vt, cho tia lú song song vi trc chớnh Tia ti (c) i qua quang tõm cho tia lú truyn thng g ng i ca cỏc tia sỏng qua thu kớnh phõn kỡ Cỏc tia sỏng qua thu kớnh phõn kỡ s b khỳc x v lú thu kớnh Cú tia sỏng thng gp (Hỡnh 37): Tia ti (a) song song vi trc chớnh, cho tia lú cú ng kộo di i qua tiờu im nh Tia ti (b) hng ti tiờu im vt, cho tia lú song song vi trc chớnh Tia ti (c) i qua quang tõm cho tia lú truyn thng h Quỏ trỡnh to nh qua thu kớnh hi t Vt tht hoc o thng cho nh tht, ch cú trng hp vt tht nm khong t O n F mi cho nh o i Quỏ trỡnh to nh qua thu kớnh phõn kỡ Vt tht hoc o thng cho nh o, ch cú trng hp vt o nm khong t O n F mi cho nh tht 1 d f d f d d = + / suy f = k Cụng thc thu kớnh ; d= ; d = f d d d f d f d + d Cụng thc ny dựng c c cho thu kớnh hi t v thu kớnh phõn kỡ l phúng i ca nh phúng i ca nh l t s chiu cao ca nh v chiu cao ca vt: A' B' d f f d f k= = = = = d d f f d f AB * k > : nh cựng chiu vi vt * k < : nh ngc chiu vi vt Giỏ tr tuyt i ca k cho bit ln t i ca nh so vi vt m Cụng thc tớnh t ca thu kớnh theo bỏn kớnh cong ca cỏc mt v chit sut ca thu kớnh: 1 n D = = ( 1) + f n R1 R2 Trong ú, n l chit sut i ca cht lm thu kớnh, n l chit mụi trng t thu kớnh R1 v R2 l bỏn kớnh hai mt ca thu kớnh vi qui c: Mt lừm: R > ; Mt li: R < ; Mt phng: R = NI DUNG 3: BI TP TRC NGHIM Cõu Mt din tớch S t t trng u cú cm ng t B, gúc gia vect cm ng t v vect phỏp tuyn l T thụng qua din tớch S c tớnh theo cụng thc: A = BS.sin B = BS.cos C = BS.tan D = BS.ctan CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG Cõu ln ca lc Lorex c tớnh theo cụng thc B f = qvB tan A f = q vB sin C f = q vB D f = q vB cos Cõu Khi chiu mt tia sỏng t chõn khụng vo mt mụi trng sut thỡ thy tia phn x vuụng gúc vi tia ti gúc khỳc x ch cú th nhn giỏ tr A 600 B 500 C 400 D 700 Cõu Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Khung dõy hỡnh ch nht chuyn ng thng u t trng u cho mt phng khung luụn song song vi cỏc ng sc t thỡ khung xut hin dũng in cm ng B Khung dõy hỡnh ch nht chuyn ng thng u t trng u cho mt phng khung luụn vuụng gúc vi cỏc ng sc t thỡ khung xut hin dũng in cm ng C Khung dõy hỡnh ch nht chuyn ng thng u t trng u cho mt phng khung hp vi cỏc ng sc t mt gúc nhn thỡ khung xut hin dũng in cm ng D Khung dõy dn hỡnh ch nht, quay u mt t trng u quanh mt trc i xng OO hp vi cỏc ng sc t mt gúc nhn thỡ khung cú xut hin dũng in cm ng Cõu Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Khi cú s bin i t thụng qua mt gii hn bi mt mch in, thỡ mch xut hin sut in ng cm ng B Dũng in xut hin cú s bin thiờn t thụng qua mch in kớn gi l dũng in cm ng C Dũng in cm ng cú chiu cho t trng nú sinh luụn ngc chiu vi chiu ca t trng ó sinh nú D Dũng in cm ng cú chiu cho t trng nú sinh cú tỏc dng chng li nguyờn nhõn ó sinh nú Cõu ln ca sut in ng cm ng mt mch kớn c xỏc nh theo cụng thc: t A e c = B e c = .t C e c = D e c = t t Cõu Khung dõy dn ABCD c t t trng u nh hỡnh v Coi rng bờn ngoi vựng MNPQ khụng cú t trng Khung chuyn ng dc theo hai ng xx, yy Trong khung s xut hin dũng in cm ng khi: A Khung ang chuyn ng ngoi vựng NMPQ B Khung ang chuyn ng vựng NMPQ D Khung ang chuyn ng n gn vựng NMPQ C Khung ang chuyn ng ngoi vo vựng NMPQ M x x y y Cõu Khi s dng in, dũng in Fucụ s xut hin trong: A Bn l in B Bp in C Qut in N A D B C Q P D Siờu in Cõu Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Hin tng cm ng in t mt mch in chớnh s bin i ca dũng in mch ú gõy gi l hin tng t cm B Sut in ng c sinh hin tng t cm gi l sut in ng t cm C Hin tng t cm l mt trng hp c bit ca hin tng cm ng in t D Sut in ng cm ng cng l sut in ng t cm Cõu 10 Biu thc tớnh sut in ng t cm l: I A e = L B e = L.I C e = 10-7.n2.V t CNG ễN TP HC K 2-LP 11 D e = L t I T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG Cõu 11 Mt khung dõy dn hỡnh ch nht cú kớch thc (cm) x (cm) c t t trng u cm ng t B = 5.10-4 (T) Vect cm ng t hp vi mt phng khung mt gúc 300 T thụng qua khung dõy dn ú l: A 3.10-3 (Wb) B 3.10-5 (Wb) C 3.10-7 (Wb) D 6.10-7 (Wb) Cõu 12 Mt khung dõy phng cú din tớch 20 (cm2) gm 100 vũng dõy c t t trng u cú vect cm ng t vuụng gúc vi mt phng khung dõy v cú ln bng 2.10-4 (T) Ngi ta cho t trng gim u n n khong thi gian 0,01 (s) Sut in ng cm ng xut hin khung l: A 40 (V) B 4,0 (V) C 0,4 (V) D 4.10-3 (V) Cõu 13 Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Chit sut t i ca mụi trng chit quang nhiu so vi mụi trng chit quang ớt thỡ nh hn n v B Mụi trng chit quang kộm cú chit sut tuyt i nh hn n v C Chit sut t i ca mụi trng so vi mụi trng bng t s chit sut tuyt i n2 ca mụi trng vi chit sut tuyt i n1 ca mụi trng D Chit sut t i ca hai mụi trng luụn ln hn n v vỡ tc ỏnh sỏng chõn khụng l tc ln nht Cõu 14 Chn cõu tr li ỳng Trong hin tng khỳc x ỏnh sỏng: A gúc khỳc x luụn hn gúc ti B gúc khỳc x luụn ln hn gúc ti C gúc khỳc x t l thun vi gúc ti D gúc ti tng dn thỡ gúc khỳc x cng tng dn Cõu 15 Cho hai dõy dõy dn t gn v song song vi Khi cú hai dũng in cựng chiu chy qua thỡ dõy dn A ban u hỳt sau ú y B y C khụng tng tỏc D hỳt Cõu 16 Chn cõu ỳng nht Khi tia sỏng i t mụi trng sut n1 ti mt phõn cỏch vi mụi trng sut n2 (vi n2 > n1), tia sỏng khụng vuụng gúc vi mt phõn cỏch thỡ A tia sỏng b góy khỳc i qua mt phõn cỏch gia hai mụi trng B tt c cỏc tia sỏng u b khỳc x v i vo mụi trng n2 C tt c cỏc tia sỏng u phn x tr li mụi trng n1 D mt phn tia sỏng b khỳc x, mt phn b phn x Cõu 17 Chiu mt tia sỏng n sc i t khụng khớ vo mụi trng cú chit sut n, cho tia phn x vuụng gúc vi tia khỳc x Khi ú gúc ti i c tớnh theo cụng thc A sini = n B sini = 1/n C tani = n D tani = 1/n Cõu 18 Mt b cha nc cú thnh cao 80 (cm) v ỏy phng di 120 (cm) v cao mc nc b l 60 (cm), chit sut ca nc l 4/3 nh nng chiu theo phng nghiờng gúc 300 so vi phng ngang di búng en to thnh trờn mt nc l : A 11,5 (cm) B 34,6 (cm) C 63,7 (cm) D 44,4 (cm) Cõu 19 Mt im sỏng S nm cht lng (chit sut n), cỏch mt cht lng mt khong 12 (cm), phỏt chựm sỏng hp n gp mt phõn cỏch ti im I vi gúc ti rt nh, tia lú truyn theo phng IR t mt trờn phng IR nhỡn thy nh o S ca S dng nh cỏch mt cht lng mt khong 10 (cm) Chit sut ca cht lng ú l A n = 1,12 B n = 1,20 C n = 1,33 D n = 1,40 Cõu 20 Mt ngi nhỡn hũn si di ỏy mt b nc thy nh ca nú dng nh cỏch mt nc mt khong 1,2 (m), chit sut ca nc l n = 4/3 sõu ca b l: A h = 90 (cm) B h = 10 (dm) C h = 15 (dm) D h = 1,8 (m) Cõu 21 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Khi cú phn x ton phn thỡ ton b ỏnh sỏng phn x tr li mụi trng ban u cha chựm tia sỏng ti CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG B Phn x ton phn ch xy ỏnh sỏng i t mụi trng chit quang sang mụi trng kộm cht quang hn C Phn x ton phn xy gúc ti ln hn gúc gii hn phn x ton phn igh D Gúc gii hn phn x ton phn c xỏc nh bng t s gia chit sut ca mụi trng kộm chit quang vi mụi trng chit quang hn Cõu 22 Mt khung dõy trũn bỏn kớnh R cú dũng in cng I Cm ng t ti tõm O ca khung dõy cú giỏ tr: I I A B = 10 B B = 10 C B = 2.10 I.R D B = 10 I.R R R Cõu 23 Biu thc no sau õy dựng tớnh t cm ca cun dõy? B A L = B L = C L D L = Bi = i i i Cõu 24 nh lut Len - x cho phộp xỏc nh A Chiu ca lc t C ln ca sut in ng cm ng B Chiu ca dũng in cm ng D Cng ca dũng in cm ng Cõu 25 Phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A Ta luụn cú tia khỳc x tia sỏng i t mụi trng cú chit sut nh sang mụi trng cú chit sut ln hn B Ta luụn cú tia khỳc x tia sỏng i t mụi trng cú chit sut ln sang mụi trng cú chit sut nh hn C Khi chựm tia sỏng phn x ton phn thỡ khụng cú chựm tia khỳc x D Khi cú s phn x ton phn, cng sỏng ca chựm phn x gn nh bng cng sỏng ca chựm sỏng ti Cõu 26 Tia sỏng i t thu tinh (n1 = 1,5) n mt phõn cỏch vi nc (n2 = 4/3) iu kin ca gúc ti i khụng cú tia khỳc x nc l: A i 62044 B i < 62044 C i < 41048 D i < 48035 Cõu 27 Cho mt tia sỏng i t nc (n = 4/3) khụng khớ S phn x ton phn xy gúc ti: A i < 490 B i > 420 C i > 490 D i > 430 Cõu 28 Trong h SI, n v ca cm ng t l: A (N/m) B Tesla (T) C Fara (F) D (N/A) Cõu 29 Nu chit sut ca mụi trng cha tia ti nh hn chit sut ca mụi trng cha tia khỳc x thỡ gúc khỳc x A luụn nh hn gúc ti B luụn ln hn gúc ti C luụn bng gúc ti D cú th ln hn hoc nh hn gúc ti Cõu 30 * Mt ming g hỡnh trũn, bỏn kớnh (cm) tõm O, cm thng gúc mt inh OA Th ming g ni mt chu nc cú chit sut n = 1,33 inh OA nc, cho OA = (cm) Mt t khụng khớ s thy u A cỏch mt nc mt khong ln nht l: A OA = 3,64 (cm) B OA = 4,39 (cm) C OA = 6,00 (cm) D OA = 8,74 (cm) Cõu 31 * Mt ming g hỡnh trũn, bỏn kớnh (cm) tõm O, cm thng gúc mt inh OA Th ming g ni mt chu nc cú chit sut n = 1,33 inh OA nc, cho OA = (cm) Mt t khụng khớ, chiu di ln nht ca OA mt khụng thy u A l: A OA = 3,25 (cm) B OA = 3,53 (cm) C OA = 4,54 (cm) D OA = 5,37 (cm) Cõu 32 Hóy ch cõu ỳng ? A Chit sut tuyt i ca mi mụi trng sut u nh hn B Chit sut tuyt i ca mụi trng chõn khụng c quy c l C Chit sut t i gia mụi trng sut luụn ln hn D Chit sut t i gia mụi trng sut luụn nh hn Cõu 33 Tia sỏng chiu t thu tinh khụng khớ cú chit sut l 1, vi gúc ti i = 300 Thu tinh cú chit sut n = Gúc khỳc x ca tia sỏng l CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG 0 A 60 B 30 C 90 D 450 Cõu 34 Mt vt phng nh t vuụng gúc vi trc chớnh trc mt thu kớnh hi t tiờu c 30 cm mt khong 60 cm nh ca vt nm A sau kớnh 60 cm B trc kớnh 60 cm C sau kớnh 20 cm D trc kớnh 20 cm Cõu 35 t mt vt phng nh vuụng gúc trc mt thu kớnh phõn kỡ tiờu c 20 cm mt khong 60 cm nh ca vt nm A trc kớnh 15 cm B sau kớnh 15 cm C trc kớnh 30 cm D sau kớnh 30 cm NI DUNG 4: BI TP T LUN Cõu 1Mt on dõy dn di (cm) t t trng u v vuụng gúc vi vect cm ng t Dũng in chy qua dõy cú cng 0,75 (A) Lc t tỏc dng lờn on dõy ú l 3.10 -2 (N) Tớnh ln Cm ng t ca t trng Cõu 2: Mt dõy dn thng di mang dũng in I 1= A t khụng khớ a Tỡm ln vộc t cm ng t ti M cỏch dũng in cm V hỡnh? b t dõy dn thng di th hai mang dũng in I2 = I 1= A song song v cựng chiu vi dũng th nht, cỏch dũng th nht 10 cm.Tỡm vộc t cm ng t ti im N nm trờn ng thng ni dõy v cỏch I1 12 cm, cỏch I2 cm V hỡnh? Cõu 3: Khung dõy dn cú mt vũng dõy, din tớch m 2, t t trng u cú cm ng t B=0,2T Gúc hp bi vộc t phỏp tuyn ca khung v vộc t cm ng t l 600 Tớnh t thụng qua khung dõy? Cõu 4:Hai dõy dn thng, di song song cỏch 32 (cm) khụng khớ, dũng in chy trờn dõy l I = (A), dũng in chy trờn dõy l I = (A) ngc chiu vi I1 im M nm mt phng ca hai dõy v cỏch u hai dõy Tớnh cm ng t ti M V hỡnh? Cõu 5:Hai dõy dn thng, di song song cỏch cỏch 40 (cm) Trong hai dõy cú hai dũng in cựng cng I1 = I2 = 100 (A), cựng chiu chy qua Cm ng t h hai dũng in gõy ti im M nm mt phng hai dõy, cỏch dũng I1 10 (cm), cỏch dũng I2 30 (cm) cú ln l bao nhiờu? Cõu 6:Vt sỏng AB cao cm t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh hi t, im A nm trờn trc chớnh Tiờu c ca thu kớnh 10 cm a Tớnh t ca thu kớnh b Vt sỏng AB cỏch thu kớnh 30cm.Xỏc nh tớnh cht, v trớ,chiu cao nh V hỡnh Cõu 7:Mt dy dn thng di mang dũng in 20A, t t trng u cú cm ng t B = 5.10 -3T t vuụng gúc vi vect cm ng t v chu lc t l 10-3N Chiu di on dõy dn l bao nhiờu? Cõu 8: Cho thu kớnh phõn k cú tiờu c 10cm Vt sỏng AB l mt on thng t vuụng gúc trc chớnh ca thu kớnh, cỏch thu kớnh 20cm Hóy xỏc nh v trớ nh, tớnh cht nh v s phúng i nh Cõu 9: Vt sỏng AB t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh hi t cú tiờu c 20 cm Xỏc nh tớnh cht nh ca vt qua thu kớnh v v hỡnh nhng trng hp sau: a) Vt cỏch thu kớnh 30 cm b) Vt cỏch thu kớnh 20 cm c) Vt cỏch thu kớnh 10 cm Cõu 10:Vt sỏng AB t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh hi t v cỏch thu kớnh 10 cm Nhỡn qua thu kớnh thy nh cựng chiu v cao gp ln vt Xỏc nh tiờu c ca thu kớnh, v hỡnh? Cõu 11:Ngi ta dung mt thu kớnh hi t thu nh ca mt ngn nn trờn mt mn nh Hi phi t ngn nn cỏch thu kớnh bao nhiờu v mn cỏch thu kớnh bao nhiờu cú th thu c nh ca ngn nn cao gp ln ngn nn Bit tiờu c thu kớnh l 10cm, nn vuụng gúc vi trc chớnh, v hỡnh? Cõu 16: Mt ng dõy thng di , lừi khụng khớ , cú h s t cm L = 0,4 H Trong thi gian 0,2 s dũng in ng dõy gim u t 0,2 A xung n 1.Tớnh sut in ng t cm xut hin ng dõy 2.Bit ng dõy di 20 cm gm 500 vũng dõy Tớnh tit din ca ng dõy CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG Bi 17 : Dũng in ng t cm gim u t 16A n 0A thi gian 0,01s Sut in ng t cm xut hin ng dõy cú giỏ tr trung bỡnh l 64A a/ Tớnh h s t cm ca ng dõy b/ Bit ng dõy gm 1000 vũng dõy, din tớch mi vũng 100cm2 Tớnh chiu di ng dõy Bi 18: Mt ng dõy di 31,4cm gm 1000 vũng, din tớch mi vũng l 10cm2, cú dũng in 2A i qua a.Tớnh t thụng qua mi vũng dõy b.Tớnh sut in ng t cm ng dõy ngt dũng in thi gian 0,1s c.Tớnh t cm ca ng dõy Bi 19: Mt ng dõy cú chiu di l = 50cm, tit din S = 10cm gm 1000 vũng dõy Bit lừi ca ng dõy l khụng khớ, xỏc nh t cm ca ng dõy Bi 20: Mt tia sỏng gp mt thu tinh (cú chit sut n = ) Bit rng gúc ti ca tia sỏng ti l i = 60o, sau gp mt phõn cỏch gia hai mụi trng, mt phn ỏnh sỏng phn x v mt phn ỏnh sỏng khỳc x Xỏc nh gúc hp bi tia phn x v tia khỳc x hin tng núi trờn Bi 21: Mt tia sỏng truyn khụng khớ ti gp mt thoỏng ca mt cht lng cú chit sut n = di gúc khỳc x r bng bao nhiờu tia phn x hp vi tia ti mt gúc 1200 Bi 22: Mt tia sỏng n sc i t cht lng sut khụng khớ vi gúc ti i = 30 thỡ cho tia khỳc x lch gúc 150 so vi hng tia ti Ly tc ỏnh sỏng chõn khụng l c = 3.108 m/s 1.Tỡm chit sut ca cht lng v tc ỏnh sỏng cht lng 2. tia sỏng bt u xy phn x ton phn trờn mt cht lng thỡ gúc ti i phi bng bao nhiờu? Bi 23: Mt tia sỏng i t mụi trng khụng khớ ti gp mt phõn cỏch ca mụi trng sut cú chit sut l 4/3 Tia phn x v tia khỳc x vuụng gúc vi Tớnh gúc ti i Bi 19: Mt thu kớnh phõn k cú t -2,5dp 1.Tớnh tiờu c ca thu kớnh 2.Nu vt t cỏch thu kớnh 20cm thỡ nh hin õu v cú s phúng i l bao nhiờu? Bi 24: Mt vt sỏng AB t vuụng gúc trờn trc chớnh ca thu kớnh thỡ cho nh AB ngc chiu, ln gp ln AB v AB cỏch AB 100 cm Hóy tỡm loi thu kớnh v tiờu c thu kớnh Bi 25: Chiu mt chựm tia sỏng hp SI t mụi trng khụng khớ (cú chit sut n1 =1 ) gp mt phõn cỏch vi mụi trng cú chit sut n2 = vi gúc ti i= 450 Tớnh gúc lch D hp bi tia khỳc x v tia ti - v hỡnh Bi 26: Thu kớnh hi t cú t 10 dp , vt sỏng AB t trc thu kớnh cho nh nh hn vt ln a Tỡm tiờu c v phúng i ca nh b Tỡm v trớ ca vt , v trớ nh , v hỡnh Bi 27: t mt vt cao 2cm cỏch thu kớnh 16cm, ta thu c nh o cao 4cm 1.Tớnh tiờu c ca thu kớnh õy l thu kớnh gỡ? 2.Gi thu kớnh c nh hi phi tnh tin vt AB v phớa no v mt khong bng bao nhiờu nh qua thu kớnh l nh o cao gp ln vt Bi 28: Mt vt AB t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh hi t, cho nh tht ln gp ln vt v cỏch vt 150cm 1.Xỏc nh v trớ ca nh thu c 2.Xỏc nh tiờu c ca thu kớnh hi t núi trờn Bi 29: Phớa trc mt thu kớnh hi t cú tiờu c 40cm, t mt vt sỏng nh AB vuụng gúc vi trc chớnh thu kớnh, A nm trờn trc chớnh v cỏch thu kớnh mt khong 20cm Xỏc nh v trớ nh ca AB qua thu kớnh V nh ny Bi 30: Mt vt sỏng AB cao 4cm t vuụng gúc vi trc chớnh ca mt thu kớnh, ta thu c nh A 1B1 cao 12 cm hin rừ nột trờn mt mn chn t vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh Khong cỏch t vt AB n mn l 160cm 1.Thu kớnh trờn l thu kớnh gỡ? Ti sao? 2.Tỡm tiờu c ca thu kớnh Bi 31: t mt vt AB vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh hi t cú tiờu c 20cm 1.Tỡm t ca thu kớnh 2.Xỏc nh v trớ t vt cú mt nh tht cao gp ln vt CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH THPT VIT YấN S 2- BC GIANG 3.Xỏc nh v trớ vt cú mt nh o cao gp ln vt Bi 32: Mt vt t trc thu kớnh phõn k cú tiờu c f = 20cm cho nh cỏch thu kớnh 10 cm Xỏc nh v trớ vt v v hỡnh 10 CNG ễN TP HC K 2-LP 11 T: VT Lí-CễNG NGH ... tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng... có cảm ứng từ B, góc vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến α Từ thông qua diện tích S tính theo công thức: A Ф = BS.sinα B Ф = BS.cosα C Ф = BS.tanα D Ф = BS.ctanα ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2-LỚP 11. .. động cảm ứng B Dòng điện xuất có biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh ngược chiều với chiều từ trường sinh D Dòng điện cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Vật lí lớp 11 học kỳ 2 Năm học 2016-2017, Đề cương Vật lí lớp 11 học kỳ 2 Năm học 2016-2017, Đề cương Vật lí lớp 11 học kỳ 2 Năm học 2016-2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập