Tiết 119 :Câu trần thuật đơn không có từ là

14 1,431 5
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:25

Kiểm tra bài cũ. 1. Câu trần thuật đơn từ được cấu tạo như thế nào? 2. Xét về mục đích nói, câu TTĐ từ thường dùng để làm gì? TiÕt 119. C©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ “lµ” a. Phó «ng mõng l¾m. b. Chóng t«i tô héi ë gãc s©n. c. T«i m¾ng. d. BÇu trêi trong trÎo. CN VN CN VN (côm tÝnh tõ) (côm ®éng tõ)CN VNCN - Thµnh phÇn VN cña bèn vÝ dô ®Òu kh«ng cã tõ “lµ” ®øng tr­íc. §Òu do §T,côm §T, TT, côm TT t¹o thµnh. VN - CÊu t¹o c©u: CN + VN (§T, TT, côm §T, TT) (®éng tõ) (TÝnh tõ) a. Phó «ng kh«ng mõng l¾m. b. Chóng t«i kh«ng (ch­a) tô héi ë gãc s©n. CN VN VNCN - Khi kÕt hîp víi nh÷ng tõ phñ ®Þnh: kh«ng, ch­a => VN mang ý phñ ®Þnh. - CÊu t¹o c©u: CN + kh«ng, ch­a + VN (§T,TT, côm §T,TT). (VN mang ý phñ ®Þnh). * Ghi nhớ Trong câu trần thuật đơn không từ là: - VN thường do ĐT hoặc cụm ĐT, tính từ hoặc cụm TT tạo thành. - Khi VN biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa. a.Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại b.Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con TN TN VN CN CN VN - Giống: Đều câu TTĐ không từ là. - Khác: + VDa. CN đứng trước VN (cụm DT đứng trước ĐT) + VDb. VN đứng trước CN (cụm ĐT đứng trước cụm DT) =>Câu miêu tả => Câu tôn tại ấy vào mùa hè một năm kia, Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng ( ) tay cầm que, tay sách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang. (Trích chương II: Dế Mèn phưu lưu kí của Tô Hoài) đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con * Ghi nhớ: - Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm, của sự vật nêu ở chủ ngữ đư ợc gọi câu miêu tả. Trong câu miêu tả , CN đứng trước VN. - Những câu dùng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật được gọi câu tồn tại. Một trong những cách tạo câu tồn tại đảo CN xuống sau VN. - Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. - Từng chùm mảnh dẻ hoa giẻ. * Lưu ý: Không phải bất cứ câu miêu tả nào cũng thể chuyển đổi thành câu tồn tại. VN CN VN CN ( nghĩa) (Không có) - X¸c ®Þmh cÊu t¹o ng÷ ph¸p cña c©u v¨n sau Tr­íc nhµ, nh÷ng hµng c©y xanh m¸t. Tr­íc nhµ, xanh m¸t nh÷ng hµng c©y CN VN TN TN VN CN [...]... cho biết kiểu câu được sử dụng a1 Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, CN VN =>câu miêu tả thôn a 2 Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng VN mái đình, mái chùa cổ kính CN =>câu tồn tại a 3 Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn CN VN hoá lâu đời =>câu miêu tả b1.Bên hàng xóm tôi cái hang của Dế Choắt VN CN Câu tồn tại b2 Dế Choắt tên tôi đặt chothượng thế CN VN Câu miêu tả c1 Dưới gốc... tập 2:Viết đoạn văn miêu tả trường em Trường của em nằm gọn trên một quả đồi ven quốc lộ 13 Dọc theo đường vào trường hai hàng bạch đàn cao vút Sân trường rộng đư ợc lát gạch sạch sẽ Trên cột cờ, tung bay phấp TN phới cờ tổ quốc VN CN Bài tập 3 Trong những câu sau đây, câu nào câu tồn tại? A Chim hót líu lo B Những đoá hoa thi nhau khoe sắc C Trên đồng ruộng, những cánh bay lư ợn trắng phau . bài cũ. 1. Câu trần thuật đơn có từ là được cấu tạo như thế nào? 2. Xét về mục đích nói, câu TTĐ có từ là thường dùng để làm gì? TiÕt 119. C©u trÇn thuËt. câu trần thuật đơn không có từ là: - VN thường do ĐT hoặc cụm ĐT, tính từ hoặc cụm TT tạo thành. - Khi VN biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 119 :Câu trần thuật đơn không có từ là, Tiết 119 :Câu trần thuật đơn không có từ là, Tiết 119 :Câu trần thuật đơn không có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn