CHƯƠNG 82 Sinh lý tiỀn thai nghén và các hormone n

18 162 0
  • Loading ...
Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 06:26

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: PH C H Ư Ơ N Gwww.foxitsoftware.com/shopping 82 Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 FCh c sinh s n c a ph n chia làm giai đo n chính: (1) s chu n b c a th ph n cho vi c th tinh mang thai, (2) quãng th i gian mang thai Trong chương s nói v s chu n b c a th ph n cho mang thai, Chương 83 trình bày v sinh lý c a trình mang thai sinh đ PHYSIOLOGICAL OF B PH N SINH D ANATOMY CN Hình 82-1 82-2 trình bày v nh ng quan c a h sinh d c ph n , s quan tr ng nh t hai bu ng tr ng, vòi tr ng, t cung âm đ o S sinh s n b t đ u v i s phát tri n c a tr ng bu ng tr ng, Vào kho ng gi a m i chu kì kinh nguy t (CKKN), nh t m t nang tr ng đư c tách kh i bu ng tr ng vào khoang b ng g n v i tua vòi c a vòi tr ng hai bên Nang tr ng sau chui vào m t hai vòi tr ng vào t cung; n u đư c th tinh b i m t tinh trùng, s làm t t cung, nơi nang tr ng đư c th tinh phát tri n thành m t bào thai, m t bánh rau, m t màng i- cu i tr thành m t em bé OOGENESIS FOLLICULAR S PHÁT TRI AND N BU NG TR NG Tr ng phát tri n (oocyte) gi ng tr ng trư ng thành (ovum) đ u tr i qua nh ng giai đo n c a S t o tr ng (oogenesis) (Hình 82-3) Trong giai đo n phát tri n s m c a phôi thai, t bào m m nguyên th y t n i bì lưng c a túi noãn hoàng di chuy n d c theo m c treo ru t sau lên l p b m t c a bu ng tr ng, v trí dó đư c ph m t l p bi u mô m m, hình thành phôi t l p bi u mô m m c a mào sinh d c Trong su t giai đo n di cư, nh ng t bào m m phân chia nhi u l n M t nh ng t bào m m nguyên th y di chuy n đ n l p bi u mô m m, chúng b t đ u di chuy n đ n vùng v tr thành nang tr ng nguyên th y (primodial ova) M i nang tr ng nguyên th y ph xung quanh b i m t l p t bào m ng t mô đ m c a bu ng tr ng (ovarian stroma) n chúng có tính ch t c a bi u mô; nh ng t bào d ng bi u mô đư c g i gNh ng t bào h t Nang tr ng đư c bao quanh b i m t l p t bào h t g i nang nguyên th y Trong giai đo n nang tr ng v n chưa phát tri n hoàn ch nh đư c g i nang sơ c p (primary oocyte), c n thêm hai l n phân bào n a m i có th th tinh v i tinh trùng Noãn nguyên bào (oogonia) bu ng tr ng th i kì phôi thai hoàn thành vi c phân chia bư c đ u tiên c a trình gi m phân b t đ u vào tháng th T bào m m nguyên phân sau d ng h n thêm noãn bào đư c t o thành Lúc sinh m i bu ng tr ng ch a kho ng 1-2 tri u nang noãn nguyên th y (primary oocytes) Nang noãn nguyên th y phân chia l n đ u tiên sau tu i d y thì, M i noãn bào phân chia thành hai t bào, m t nang tr ng l n (nang th c p) m t th c c th nh t M i m t t bào có ch a 23 nhi m s c th nhân đôi Th c c th nh t có th ho c không tr i qua phân bào gi m nhi m th hai sau tiêu bi n Tr ng tr i qua l n phân bào gi m nhi m th hai, sau nhi m s c t ch em tách ra, s gi m phân t m th i d ng l i N u tr ng đư c th tinh, bư c cu i gi m phân x y nhi m s c t ch em tr ng đ n t bào riêng bi t Khi bu ng tr ng phóng noãn (r ng tr ng) n u sau tr ng đư c th tinh, bư c phân bào cu i s x y M t n a s nhi m s c th ch em v n l i tr ng th tinh n a l i đư c chuy n vào th c c th hai, sau tiêu bi n tu i d y thì, ch có kho ng 300.000 tr ng l i bu ng tr ng, ch có m t t l ph n trăm nh nh ng t bào tr ng s trư ng thành Hàng ngàn t bào tr ng không đư c Vòi Fallope Bu ng tr ng T cung C TC Bàng quang Âm đ o Ni u đ o Âm v t Tr c tràng Môi l n Môi bé H u môn CCCơ quan sinh d c n 1037 N XIV XIV Sinh lý ti n thai nghén hormone n Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Ph n XIV: N i ti t sinh s n Eo vòi t cung Thanh m c t cung Dây ch ng treo bu ng tr ng To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Mô đ m bu ng tr ng Bóng vòi Fallope N p g p niêm m c vòi Fallpoe Bu ng t cung N i m c t cung Tua vòi Cơ t cung Dây ch ng treo t cung Các nang tr ng ng c t cung Âm đ o Eo t cung C t cung Hoàng th Dây ch ng r ng Các n p âm đ o Cervical canal Hì 82-2 C u trúc bên c a t cung, bu ng tr ng vòi t cung M ch máu c a bu ng tr ng Ovarian vessels Vaginal rugae S t o tr ng Nang tr ng phát tri n bu ng tr ng Trư c sinh T bào m m nguyên th y Phân chia nhi u l n Di chuy n đ n vùng v M i sinh (1 - tri u nang noãn nguyên th y) T bào h t Noãn nguyên bào ) Nang nguyên th y Primary oocyte (arrested in prophase I) Nang nguyên phát Gi m phân I M i tháng t d y đ n mãn kinh Th c c th nh t Noãn th c p (d ng l i kì gi a II) Nang trư ng thành Noãn th c p đư c phóng R ng tr ng Sperm Th tinh Hoàn thành gi m phân II sau th tinh Th c c th Hoàng th H pt Hình 82-3 OQuá trình sinh tr ng s phát tri n c a nang tr ng 1038 Female Physiology Before Pregnancy and Female Hormones Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping CHU KÌ BU NG TR NG: CH C NĂNG C A CÁC HORMONE ĐI U HÒA TUY N SINH D C Các hormone thùy trư c n yên, hormone kích thích nang tr ng (FSH) hormone hoàng th (LH), c hai đ u đư c ti t dư i s ch huy c a GnRH t vùng dư i đ i Chu kình sinh d c ph n mang đ n hai k t qu quan tr ng Th nh t, bình thư ng nh t ch m t nang noãn đư c phóng t bu ng tr ng m i tháng, ch nh t m t thai nhi phát tri n t cung t i m t th i m Th hai, l p n i m c t cung đư c chu n b s n sàng cho s làm t c a noãn th tinh vào m t giai đo n nh t đ nh tháng Đ tu i sinh s n c a ph n đư c đ c trưng b i nh p u thay đ i hàng tháng c a n ng đ ti t hormone n nh ng bi n đ i v th c th tương ng bu ng tr ng b ph n sinh d c Tinh nh p u đư c g i chu kì sinh d c ph n (ho c H N I TI T C A N nói ng n g n chu kì kinh nguy t) Đ dài trung H n i ti t c a ph n , nam gi i, bao g m bình c a chu kì 28 ngày Chu kì có th ng n kho ng 20 ngày ho c th m chí kéo dài 45 ngày m c đ t xu ng sau:: m t s ph n , m c dù nh ng b t thư ng v đ dài Hormone vùng dư i đ i, g i hormone u hòa FSH CKKN thư ng liên quan đ n gi m kh th LH(GnRH) tinh Các hormone bu ng tr ng, estrogen progesteron, đư c ti t bu ng tr ng đáp ng l i hormone sinh d c ti t t n yên Nh ng hormone đư c ti t v i n ng đ liên t c thay đ i su t gai đo n khác c a CKKN Hình 82-4 cho th y s thay đ i v n ng đ c a hormone thùy trư c n yên FSH LH (đư ng cong phía trên) c a hormone bu ng tr ng estradiol (estrogen) progesterone (2 đư ng cong dư i) Lư ng GnRH đư c ti t t vùng dư i đ i bi n đ ng su t CKKN Nó đư c ti t m t chu kì ng n trung bình kho ng 90 phút m t l n, tương t nam gi i Progesterone 400 200 Menstruation 800 600 400 LH Ovulation Estradiol (pg/mL) 600 FSH and LH (ng/mL) Estradiol Progesterone (ng/mL) 800 FSH 200 0 12 16 20 24 Các ngày m t chu kì 28 Hình 82-4 Đ nh lư ng n ng đ hormone kích thích n sinh d c hormone bu ng tr ng huy t tương m t CKKN bình thư ng FSH, hormone kích thích nang tr ng; LH, hormone kích thích hoàng th CÁC HORMONE ĐI U HÒA TUY N SINH D C VÀ NH NG NH HƯ NG LÊN BU NG TR NG Nh ng bi n đ i bu ng tr ng di n CKKN ph thu c hoàn toàn vào hai hormone u hòa n sinh d c FSH LH, đư c ti t t thùy truwocs n yên C hai FSH LH đ u nh ng glycoproteins nh có kh i lư ng phân t kho ng 30,000 N u v ng m t hai hormone này, bu ng tr ng s không ho t đ ng, x y giai đo n thơ u, h u s ti t c a hormone n yên Đ n kho ng 9- 12 tu i, n yên b t đ u ti t liên t c lư ng l n FSH LH, d n đ n s kh i đ ng c a chu kì sinh d c b t đ u vào kho ng 11- 15 tu i Giai đo n đư c g i d y thì, th i gian xu t hi n CKKN đ u tiên g i l n hành kinh đ u tiên Su t m i tháng c a chu kì sinh d c, di n m t chu kì tăng gi m FSH LH, đư c trình bày ph n dư i Hình 82-4 Chu kì bi n đ i t o chu kì bi n đ i bu ng tr ng, s đư c trình bày ph n sau C hai FSH LH kích thích nh ng t bào đích t i bu ng tr ng b ng cách g n đ c hi u v i receptor FSH LH màng t bào bu ng tr ng Sau đó, nh ng receptor đư c kích ho t làm tăng kh ti t thư ng kèm theo kh phát tri n tăng sinh t bào H u h t t t c nh ng kích thích k t qu c a sư ho t hóa chu kì adenosine mono-phosphate thuôc th ng truy n tin th phát t i t bào ch t, sau hình thành protein kinase t p h p ph n ng phosphoryl hóa c a enzym quan tr ng xúc tác cho trình phân h y hormone, đư c nói đ n Chương 75 1039 UNIT XIV phát tri n s thoái hóa d n tiêu bi n Trong đ tu i sinh s n c a ngư i ph n , kho ng t 13 46 tu i, ch có 400- 500 nang nguyên th yphát tri n đ m c đ phóng noãn- m i tháng m t l n, nh ng tr ng l i b thoái hóa d n Vào cu i th i kì sinh s n (mãn kinh), ch l i m t vài nang nguyên th y bu ng tr ng, th m chí nh ng nang s b thoái hóa sau Ph n XIV: N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Nang ti n h c Áo nang Zona pellucida D ch nang Nang có h c Noãn Các t bào h t Nang nguyên phát Nang trư ng thành Nang tr ng nguyên th y B ch th Tr ng r ng Hoàng th thoái hóa Hoàng th Noãn Corona radiata Hình 82-5 Các giai n phát tri n c a nang tr ng bu ng tr ng, s hình thành hoàng th S PHÁT TRI N C A NANG TR NG- GIAI ĐO N Hơn n a, t bào hình thoi đ n t kho ng k bu ng tr ng t p h p t m t s l p bên t bào h t, mang đ n s tăng “NANG” C A CHU KÌ BU NG TR NG trư ng cho ph n th hai c a t bào đư c g i l p áo L p áo Hình 82-5 trình bày nh ng bư c phát tri n c a nang tr ng đư c chia làm hai l p L p áo trong, t bào có c u t o bi u bu ng tr ng Khi bé gái đ i, m i nang đư c bao mô gi ng t bào h t phát tri n kh ch ti t quanh b i m t l p t bào h t; nang tr ng, l p t bào thêm hormone gi i tính (estrogen progesterone) L p v h t bao sát xung quanh, đư c g i nang tr ng nguyên ngoài, phát tri n thành bao v liên k t có nhi u m ch máu, sau th y (hình 82-4) Trong th i kì thơ u, nh ng t bào s tr thành l p v bao c a nang tr ng phát tri n h t đư c cho r ng nơi cung c p ch t dinh dư ng cho nang tr ng ti t y u t c ch trư ng thành noãn Sau giai đo n tăng sinh c a s phát tri n, vài giúp nang tr ng gi tr ng thái nguyên th y pha ngày, t bào h t ti t d ch nang ch a n ng đ cao đ u c a s gi m gi m phân Sau đó, sau tu i d y thì, estrogen, m t nh ng hormone sinh d c quan tr ng FSH LH đư c ti t t thùy trư c n yên (s đư c nói đ n sau) S tích lũy tăng d n c a lư ng d ch đ v s lư ng, bu ng tr ng (cùng v i m t s nang c a t o nên m t hang kh i t bào h t (đư c trình bày nó) b t đ u phát tri n Hình 82-5 Giai đo n đ u tiên c a s phát tri n nang tr ng s S phát tri n s m c a nang nguyên phát tr thành nang phát tri n m c trung bình c a nang, đư ng kính tăng th phát đư c kích thích b i FSH Sau s tăng trư ng g p đôi ho c g p ba Sau theo s l n lên thêm vào c a l p t bào h t m t s nang; nh ng nang đư c nhanh chóng di n ra, làm cho nang tr ng ngày l n g i nang tr ng nguyên phát đư c g i nang có h c S tăng trư ng đư c gây theo ch sau: S phát tri n c a nang có h c nang nư c: Trong nh ng ngày đ u c a m i CKKN, n ng đ c a FSH Estrogen đư c ti t vào nang tr ng làm cho t bào LH đư c ti t t thùy trư c n yên tăng h t tăng s lư ng th th FSH; t o s ph n h i đ n m c đ v a ph i, s gia tăng c a FSH dương tính, b i vi c làm cho t bào h t tăng l n c a LH d n trư c LH vài ngày nh y c m v i FSH Nh ng hormone này, đ c bi t FSH, kích thích s FSH n yên estrogen kích thích th th LH phát tri n c a đ n 12 nang tr ng nguyên phát m i t bào h t, d n đ n có thêm s kích thích c a LH tháng S nh hư ng đ u tiên s tăng sinh đ t v i s kích thích c a FSH làm tăng m nh ng t c a t bào h t, mang đ n s tăng lên v s m s ch ti t hormone c a nang tr ng (3) S tăng lên l p t bào c a estrogen t nang tr ng v i s tăng lên c a LH t thùy trư c n yên ph i h p l i gây s tăng 1040 sinh c a l p áo nang tăng cư ng kh ti t c a chúng Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n Ch nh t m t nang tr ng trư ng thành hoàn toàn mõi tháng, nang l i b teo Sau m t tu n ho c nhi u c a trình phát tri n trư c di n s th tinh, m t nang tr ng b t đ u phát tri n vư t tr i s nang l i; đ n 11 nang l i b teo tr thành nang t t To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Hormone hoàng th Các hormone nang tr ng (progesterone) Enzym ly gi i protein (collagenase) Nang xung huy t ti t prostaglandin V nang m ng d n PHuy t tương tràn vào lòng nang Nang trương ph ng V m ng thành d ih p V nang Nguyên nhân c a s teo nang v n chưa rõ, đư c cho r ng vì: lư ng l n estrogen t nang tr ng phát tri n tr i nh t tác đ ng lên vùng dư i đ i đ làm gi m s ti t FSH t i thùy trư c n yên, b ng cách ngăn ch n s tăng trư ng c a nang tr ng l i Do đó, nang tr ng l n nh t ti p t c phát tri n b i nh hư ng c a s ph n h i dương tính, ngư c l i nang tr ng khác ng ng phát tri n th c ch t r t khó gi i thích Giai đo n teo r t quan tr ng, b i ch cho phép nh t m t nang tr ng phát tri n đ l n m i tháng đ th tinh; ngăn ch n vi c có m t phôi thai phát tri n m t l n mang thai Nang tr ng đ t đư ng kính kho ng đ n 1,5 cm giai đo n th tinh đư c g i nang trư ng thành S phóng noãn S phóng noãn nh ng ph n có CKKN kéo dài 28 ngày thư ng di n vào ngày th 14 sau b t đ u CKKN Ngay trư c phóng noãn, l p áo c a nang tr ng l n lên đ t ng t, m t vùng nh trung tâm bao nangđư c g i gò tr ng (stigma), m c lên núm vú Trong kho ng 30 phút ho c lâu hơn, d ch b t đ u đư c ti t t nang tr ng qua gò tr ng, kho ng sau phút, gò tr ng tách r ng ra, ti t nhi u d ch nh y hơn, d ch nh y l p đ y ph n trung tâm c a nang tr ng, thoát Trong d ch nh y mang theo noãn đư c bao quanh b i vài ngàn t bào h t, đư c g i corona radiata Đ nh c a LH r t c n thi t cho s phóng noãn.LH c n thi t cho giai đo n phát tri n cu i c a nang tr ng s phóng noãn N u hormone này, c có n ng đ cao c a FSH, nang tr ng không th phóng noãn Kho ng ngày trư c phóng noãn (lý v n chưa đư c bi t hoàn toàn s đư c nói đ n ph n sau), n ng đ LH thùy trư c n yên ti t tăng lên rõ r t, tăng t đ n 10 l n Phóng noãn Hình 82-6 Cơ ch r ng tr ng đ t đ n m c cao nh t kho ng 16 gi trư c phóng noãn Cùng th i m đó, FSH tăng lên g p đ n l n, FSH v i LH ph i h p l i t o s l n lên nhanh chóng c a nang tr ng ngày cu i trư c phóng noãn LH gây nh hư ng đ c hi u lên t bào h t t bào c a l p áo trong, bi n ph n l n chúng tr thành nh ng t bào ch ti t progesterone Do đó, m c đ ch ti t estrogen b t đ u gi m kho ng ngày trư c phóng noãn, ngư c l i, lư ng progesterone b t đ u đư c ti t nhi u Đây s k t h p c a: (1) s phát tri n nhanh chóng c a nang tr ng, (2) c ch ti t estrogen sau giai đo n ti t m c hormone này, (3) b t đ u ch ti t progesterone N u s ch ti t progesterone, s không th x y phóng noãn B t đ u phóng noãn Hình 82-6 mô t trình b t đ u phóng noãn, cho ta th y vai trò c a hormone LH đư c ti t t thùy trư c n yên LH kích thích s ch ti t hormone c a nang tr ng có progesterone Trong vòng vài gi , có s ki n di n ra, c hai đ u c n thi t cho s r ng tr ng: L p áo (l p v nang) b t đ u ti t enzyme phân gi i protein t h t lysosome, bào mòn l p v nang làm cho l p v ngày m ng d n v i s to lên c a toàn b nang s thoái hóa c a noãn 2.C ùng lúc đó, x y s phát tri n nhanh chóng c a m ch máu vào v nang v i prostaglandin (hormone t i ch gây giãn m ch) đư c ti t vào lòng nang Hai s ki n làm cho huy t tương ng m vào lòng nang tr ng, góp ph n làm cho nang to lên Cu i cùng, 1041 UNIT XIV The S tăng lên c a estrogen t nang tr ng v i s tăng lên c a LH t thùy trư c n yên ph i h p l i gây s tăng sinh c a l p áo nang tăng cư ng kh ti t c a chúng M t nang tr ng th phát b t đ u phát tri n, chúng tăng trư ng m t cách bùng n Noãn l n lên g p đ n l n đư ng kính, t ng đư ng kính c a noãn tăng g p 10 l n, h c to lên g p 1000 l n Trong nang tr ng to ra, noãn m t kh i t bào h t b đ y v m t phía c a nang tr ng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV: N i ti t sinh s n Cu i cùng, nang trương to k t h p v i s thoái hóa c a noãn làm v nang, gi i phóng noãn HOÀNG TH VÀ GIAI ĐO N HOÀNG TH C A CHU KÌ BU NG TR NG Trong vài gi sau noãn đư c phóng t nang tr ng, ph n l i c a t bào h t t bào l p áo nhanh chóng tr thành t bào hoàng th Chúng tăng kích thư c g p đôi ho c nhi u ch a đ y ch t béo làm cho chúng có màu vàng nh t Quá trình g i hoàng th hóa, toàn b kh i t bào đư c g i hoàng th , đư c trình bày Hình 82-5 Các m ch c p máu đư c phát tri n phong phú vào hoàng th Nh ng t bào h t hoàng th phát tri n r ng lư i n i ch t m n, ch ti t m t lư ng l n progesterone estrogen (progesterone nhi u estrogen) Các t bào l p áo ti t ch y u hormone nam tính testosterone androstenedion nhi u hormone n Tuy nhiên, đa s hormone đư c t bào h t chuy n thành hormone n gi i ph n bình thư ng, hoàng th l n lên đ t đư ng kính kho ng 1,5 cm sau 7- ngày sau phóng noãn Sau hoàng th b t đ u teo cu i m t ch c ch ti t màu vàng nh t- màu c a ch t béo sau phóng noãn kho ng 12 ngày Tr thành hoàng th thoái hóa Vài tu n sau đó, đư c thay th b i mô liên k t kho ng m t tháng sau s tiêu bi n Ch c kích thích hoàng th c a LH S bi n đ i c a t bào h t t bào l p áo thành t bào hoàng th ph thu c ph n l n vào lư ng LH đư c ti t t thùy trư c n yên Th c ch t, kh n cho LH có tên “ hormone kích thích hoàng th ” Quá trình hoàng th hóa d a s phóng noãn c a nang tr ng M t hormone không n hình n m d ch nang, g i y u t c ch hoàng th , dư ng gi cho trình hoàng th hóa đư c ki m soát đ n sau s phóng noãn x y S ch ti t c a hoàng th : m t ch c n a c a LH: Hoàng th m t n ch ti t m nh m , ti t m t lư ng l n progesterone estrogen M t LH (ch y u đư c ti t nhi u th i kì nang tr ng tăng sinh) tác đ ng lên t bào h t t bào l p áo đ di n s hoàng th hóa, t bào hoàng th dư ng đư c l p trình trư c s tr i qua giai đo n (1) tăng sinh, (2) l n lên, (3) ch ti t cu i (4) thoái hóa T t c di n kho ng 12 ngày Chúng s nói v trình mang thai Chương 83 xu t hi n m t hormone khác mang tính ch t g n tương t LH, hormone rau thai (hCG), đư c ti t t bánh rau, có th 1042 Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping tác đ ng lên hoàng th nh m kéo dài s t n t i c a nó, thư ng di n nh t đ n tháng đ u c a thai kì S teo nh c a hoàng th b t đ u m t chu kì bu ng tr ng ti p theo Estrogen progesterone ( m t m c đ ti t th p hơn), đư c ti t b i hoàng th su t giai đo n hoàng th c a chu kì bu ng tr ng, gây feedback m nh m lên thùy trư c n yên đ trì s ti t FSH LH m c đ th p Thêm vào đó, t bào hoàng th ti t m t lư ng nh hormone inhibin, tương t inhibin đư c ti t t t bào Sertoli tinh hoàn nam gi i, hormone c ch s ch ti t c a thùy trư c n yên, đ c bi t ch ti t FSH K t qu n ng đ c a FSH LH máu trì m c th p, s bi n m t c a hai hormone n cho hoàng th b thoái hóa hoàn toàn, trình g i s thoái hóa hoàng th S thoái hóa bình thư ng di n xác vào kho ng ngày th 12 c a hoàng th , vào kho ng ngày th 26 c a CKKN bình thư ng, ngày trư c b t đ u hành kinh Vào th i m đó, s ch ti t FSH ng ng l i đ t ng t, progesterone inhibin m t tác d ng c ch lên thùy trư c n yên, cho phép n yên trư c tăng ti t FSH LH tr l i FSH LH kh i đ ng trình phát tri n c a nang tr ng m i, b t đ u m t chu kì bu ng tr ng m i S ti t r t hormone progesterone estrogen vào th i m d n đ n s hành kinh t cung, s đư c nói đ n sau K T QU Kho ng m i 28 ngày, hormone n sinh d c t thùy trư c n yên kích thích kho ng 8-12 nang tr ng m i b t đ u phát tri n t i bu ng tr ng M t nh ng nang cu i tr thành “nang tr ng thành” r ng vào ngày th 14 chu kì Ch y u estrogen đư c ti t trình phát tri n c a nang Sau s phóng noãn, t bào ch ti t c a nang r ng bi n thành hoàng th , ch ti t m t lư ng l n hai hormone n qua tr ng- progesterone estrogen Sau tu n, ho ng th thoái hóa, h u qu hormone bu ng tr ng estrogen progesterone b gi m m nh, s hành kinh b t đ u Sau l i kh i đ ng m t chu kì bu ng tr ng m i CH C NĂNG C A CÁC HORMONE BU NG TR NG- ESTRADIOL VÀ PROGESTERONE Hai lo i hormone bu ng tr ng estrogen progestin, thành ph n quan tr ng nh t c a estrogen estradiol c a progestin progesteron Estrogen ch y u tác đ ng lên s tăng trư ng phát tri n c a t bào đ c hi u th - đ m b o cho s phát tri n h u h t Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 đ c tính sinh d c th phát c a n gi i Ch c ch y u c a progestin chu n b t cung cho s mang thai n vú đ t o s a đư c ti t t bu ng tr ng -estradiol M t lư ng nh estron đư c ti t, đa s chúng đư c ti t mô ngo i vi t androgen đư c ti t t n thư ng th n t bào thu c l p áo nang Estriol m t hormone y u; s n ph m c a trình oxy hóa estradiol ho c estron, đư c chuy n hóa ch y u gan -estradiol m nh g p 12 l n estron g p 80 l n estriol So sánh v To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping đ m nh tương đ i, ta có th th y -estradiol m nh g p nhi u l n hai hormone k t h p l i Do đó, estradiol đư c cho estrogen chính, m c dù nh hư ng c a estron không th ph đ nh Progestins Cho đ n hormone quan tr ng nh t c a hormone progestin progesteron Tuy nhiên, có lư ng nh m t lo i hormone progestin- 17- hydroxyprogesteron, đư c ti t v i progesterone b n có tác d ng tương t progesterone T đó, th c hành, progesterone đư c coi hormone quan tr ng nh t c a progestin Bình thư ng ph n không mang thai, progesterone ch đư c ti t v i m t lư ng có ý nghĩa n a sau c a chu kì bu ng tr ng, progesterone đư c ti t b i hoàng th Như s th y Chương 83, m t lư ng l n progesterone đư c ti t t bánh rau trình mang thai, đ c bi t t tháng th tư tr c a thai kì S t ng h p c a estrogen progesteron Công th c hóa h c c a estrogen progesterone Hình 82-7 cho th y chúng đ u steroid Chúng đư c Cholesterol Pregnenolone 17␣-Hydroxypregnenolone Dehydroepiandrosterone (DHEA) Progesterone 17␣-Hydroxyprogesterone Androstenedione Testosterone Enzym Aromatase O CH3 H CH3 OH ␤-Estradiol (E2) Estrone (E1) HO HO Liver Liver H CH3 Estriol (E3) OH H OH HO Hình 82-7 S phân gi i hormone trình bày Hình 78-2 n C u trúc hóa h c c a ch t ti n hormone, bao g m c progesterone, đư c 1043 UNIT XIV TÍNH CH T HÓA H C C A CÁC HORMONE SINH D C Estrogens Bình thư ng ph n không mang thai, m t lư ng có ý nghĩa estrogen đư c ti t nh t t bu ng tr ng, m c dù có m t ph n nh đư c ti t t v thư ng th n Trong trình mang thai, m t lư ng r t l n estrogen đư c ti t t bánh rau s đư c nói đ n Chương 83 Có lo i estrogen huy t tương ngư i ph n : -estradiol, estron, estriol, công th c c a chúng đư c trình bày Hình 82-7 Lo i estrogen Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 LD L LH T bào v l To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping L LD LH Ph n XIV: N i ti t sinh s n T bào h t ATP AC Cholesterol Cholesterol cAMP Pregnenolone Pregnenolone Progesterone Progesterone Androgens Androgens ATP AC FSH + Mao m ch/ D ch ngo i bào Aromatase cAMP Estrogens Hình 82-8 S tương tác c a t bào v nang t bào h t đ ti t estrogen Các t bào v nang, dư i s u ch nh c a (LH),bài ti t androgens ng m vào t bào h t T i nang trư ng thành, hormone kích thích nang tr ng(FSH) ho t đ ng t i t bào h t làm kich ho t aromatase, chuy n androgen thành estrogen AC, enzyme xúc tác chuy n ATP thành cAMP; ATP, adenosine triphosphate; cAMP, adenosine monophosphate vòng; LDL, lipoproteins m t đ phân t th p t ng h p bu ng tr ng ch y u t cholesterol ngu n g c t máu m t lư ng nh t acetyl coenzyme A, t p h p phân t có th t p h p l i đ t o nên s phù h p c a nhân steroid Trong trình t ng h p, ph n l n progesterone hormone nam testosterone đư c t ng h p trư c; sau đó, giai đo n nang tr ng c a chu kì bu ng tr ng, trư c hai hormone r i kh i bu ng tr ng, h u h t testosterone m t lư ng l n progesterone đư c t bào h t chuy n thành estrogen B i l p áo nang b m t enzyme aromatase t bào h t nên không th chuy n androgen thành estrogen Tuy nhiên, androgen đư c khu ch tán qua kh i l p áo nang đ n adjacent t bào h t (adjacent granulosa cells), t i chúng đư c chuy n thành estrogen nh enzyme aromatase, ho t đ ng đư c kích thích b i FSH (Hình 82-8) Trong trình t ng h p, ph n l n progesterone hormone nam testosterone đư c t ng h p trư c; sau đó, giai đo n nang tr ng c a chu kì bu ng tr ng, trư c hai hormone r i kh i bu ng tr ng, h u h t testosterone m t lư ng l n progesterone đư c t bào h t chuy n thành estrogen Trong giai đo n hoàng th , progesterone đư c ti t nhi u so v i ph n đư c chuy n đ i, làm cho lư ng progesterone máu tăng cao Ngoài ra, n lư ng testosteron đư c ti t t bu ng tr ng vào huy t tương b ng kho ng 1/15 l n lư ng testosterone đư c ti t t tinh hoàn nam gi i Estrogen progesterone đư c v n chuy n máu đ n protein huy t tương C estrogen progesterone đ u đư c v n chuy n máu nh albumin huy t tương v i globulin g n đ c hi u S liên k t gi a hai hormone v i protein huy t tương đ l ng l o đ chúng nhanh chóng đư c h p thu vào mô th i gian kho ng 30 phút ho c 1044 Ch c phân h y estrogen c a gan Gan phân h y estrogen thành glucoroni sulphat, kho ng 1/5 s n ph m c a s phân h y đư c đào th i qua d ch m t; ph n l i đư c th i qua nư c ti u Gan chuy n hóa hai lo i estrogen m nh estradiol estron thành lo i estrogen y uestriol Do đó, th c t kh giáng hóa c a gan làm tăng ho t hóa estrogen th , có th gây cư ng estrogen S ph n c a Progesterone Kho ng vài phút sau đư c ti t, h u h t progesterone b phân h y thành nhân steroid m t h t ch c Cũng estrogen, gan nơi th c hi n trình giáng hóa progesterone S n ph m c a s giáng hóa progesterone pregnandiol Kho ng 10% progesterone đư c ti t qua nư c ti u dư i d ng prenandiol Do đó, ta có th c lư ng n ng đ progesterone c a th t s ti t CH C NĂNG C A ESTROGEN- NH HƯ NG C A ESTROGEN LÊN Đ C TÍNH SINH D C TIÊN PHÁT VÀ TH PHÁT Ch c b n c a estrogen kích thích s tăng sinh phát tri n t bào mô c a b máy sinh d c mô khác liên quan đ n ch c sinh s n nh hư ng c a estrogen lên t cung b ph n sinh d c ngoài: Trong th i thơ u, estrogen ch đư c Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n nh hư ng c a estrogen lên vòi Fallope Tác d ng c a estrogen lên l p niêm m c lót c a vòi Fallope tương t tác d ng lên n i m c t cung Chúng làm cho mô h ch l p niêm m c tăng sinh; đ c bi t quan tr ng, chúng làm tăng s lư ng t bào lông chuy n niêm m c Hơn n a, làm tăng ho t đ ng c a lông Nh ng lông chuy n đ ng v hư ng t cung giúp đ y noãn th tinh theo hư ng nh hư ng c a estrogen lên vú Ban đ u vú c a tr n nam hoàn toàn gi ng Th c t , dư i tác đ ng phù h p c a hormone, vú c a nam gi i 20 năm đ u có th phát tri n đ y đ ti t s a tương t n gi i Estrogen kích thích (1) phát tri n mô đ m c a vú, (2) phát tri n h th ng ch ti t, (3) l ng đ ng mô m vú Các ti u thùy túi ch ti t c a vú phát tri n ch m ch có s tác đ ng c a estrogen, có m t c a progesterone prolactin s t o s phát tri n toàn di n v c c u trúc ch c c a nh ng thành ph n Tóm l i, estrogen kh i đ ng s phát tri n c a vú ch c t o s a Estrogen tác đ ng đ n đ c tính phát tri n s xu t hi n c a vú trư ng thành (external appearance of the mature female breast) Tuy nhiên, estrogen không th hoàn thành s phát tri n t vú thành m t quan ti t s a To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping nh hư ng c a estrogen lên xương Estrogen không nh ng c ch ho t đ ng h y xương mà kích thích xương phát tri n Như đư c trình bày Chương 80, nh t m t ph n c a s nh hư ng s kích thích c a osteoprotegerin hay g i y u t c ch h y xương- m t cytokine c ch s h y ho i xương Trong giai đo n d y thì, ngư i gái bư c vào tu i sinh s n, chi u cao s phát tri n r t nhanh so v i trư c Tuy nhiên, estrogen có nh hư ng m nh m khác đ n s phát tri n xương: Estrogen k t h p epiphysis with the sharp c a nh ng xương dài nh hư ng c a estrogen th ph n m nh m so v i nh hư ng tương t c a testosterone nam gi i Do đó, s phát tri n c a n gi i thư ng k t thúc s m vài năm so v i nam gi i Nh ng ngư i lư ng gi i n (eunuch) hay nói cách khác b thi u h t hoàn toàn s ti t estrogen thư ng thư ng cao vài inches so v i n gi i bình thư ng b i epiphyses k t h p m t cách b t thư ng Loãng xương gây b i s thi t h t estrogen ngư i cao tu i Sau mãn kinh, g n m t lư ng estrogen đư c ti t bu ng tr ng S thi u h t estrogen d n đ n h u qu (1) tăng ho t đ ng h y xương, (2) gi m khung liên k t c a xương (3) gi m l ng đ ng calci phosphate vào xương m t s ph n , nh ng tác đ ng x y r t m nh, h u qu s loãng xương (đư c trình bày Chương 80) B i s loãng xương có th làm y u xương gây gãy xương, đ c bi t gãy xương đ t s ng M t s ph n ti n mãn kinh đư c u tr d phòng b ng estrogen thay th đ ngăn ch n nh ng nh hư ng loãng xương gây Estrogen làm tăng nh s l ng đ ng protein Estrogen làm tăng nh lư ng protein c a th , b ng ch ng có s cân b ng dương c a Nito có m t estrogen nh hư ng ph n l n th hi n s kích thích phát tri n c a estrogen lên b ph n sinh d c, xương m t s mô th S tăng l ng đ ng protein gây b i testosterone r ng m nh estrogen nhi u l n Estrogen làm tăng chuy n hóa tăng l ng đ ng ch t béo Estrogens increase the whole-body metabolic rate slightly, but only about one third as much as the increase caused by the male sex hormone testosterone Estrogens also cause deposition of increased quantities of fat in the subcutaneous tissues As a result, the percentage of body fat in the female body is considerably greater than that in the male body, which contains more protein In addition to deposition of fat in the breasts and subcutaneous tissues, estrogens cause the deposition of fat in the buttocks and thighs, which is characteristic of the feminine figure Estrogen có m t chút nh hư ng lên s m c lông Estrogen không gây nhi u nh hư ng lên s phân b lông Tuy nhiên, 1045 UNIT XIV ti t v i m t lư ng r t nh , đ n giai đo n d y thì, lư ng estrogen đư c ti t dư i s kích thích c a hormone u hòa n sinh d c c a n yên tăng lên 20 l n Khí đó, quan sinh d c n chuy n t c a tr em sang ngư i trư ng thành Bu ng tr ng, vòi tr ng, t cung âm đ o tăng kích thư c lên nhi u l n Cùng v i s l n lên c a b ph n sinh d c ngoài, có s phát tri n c a m vùng mu hai môi l n s l n lên c a hai môi nh Thêm vào đó, estrogen chuy n bi u mô âm đ o t bi u mô tr sang bi u mô lát- d ng v ng ch c g p ch n thương hay nhi m khu n so v i d ng bi u mô tr trư c tu i d y Nhi m trùng âm đ o tr em thư ng có th ch a kh i b ng li u pháp estrogen đơn thu n s làm b n v ng bi u mô âm đ o Vài năm đ u sau giai đo n d y thì, kích thư c t cung tăng lên g p đ n ba l n, quan tr ng vi c tăng lên v kích thư c t cung s bi n đ i l p n i m c t cung dư i nh hư ng c a estrogen Estrogen đánh d u s tăng sinh c a ch t đ m n i m c t cung s tăng sinh m nh m c a n n i m c, n sau s cung c p ch t dinh dư ng cho tr ng sau làm t Nh ng nh hư ng s đư c trình bày ph n M i quan h v i chu kì n i m c Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV: N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14DK110 To remove this notice, visit: lông l i m c nh ng v trí mu nách sau tu i d y Androgen đư c ti t nhi u n thư ng th n sau giai đo n d y tác đ ng nhi u đ n s phát tri n nh hư ng c a estrogen lên da Estrogen kích thích lên b m t da làm m t da m m m n hơn, n a, da ngư i ph n dày da tr em ho c da ngư i đàn ông b m t tinh hoàn Estrogen làm tăng sinh m ch máu c a da,thư ng liên quan t i vi c da ph n thư ng m ch y máu nhi u b rách b m t sơ v i nam gi i nh hư ng c a estrogen lên cân b ng n gi i C u trúc hóa h c c a estrogen g n tương t hormone v thư ng th n đư c ý đ n Estrogen, gi ng aldosterone m t s hormone v thư ng th n, làm tăng tái h p thu ion natri nư c ng th n nh hư ng c a estrogen thư ng y u không rõ r t Tuy nhiên giai đo n mang thai, m t lư ng l n estrogen rau thai ti t có th nh hư ng lên s tái h p thu c a ng th n, s đư c trình bày Chương 83 CH C NĂNG C A PROGESTERON Progesterone u n s thay đ i ch ti t t cung M t ch c quan tr ng c a progesterone u n s thay đ i ch ti t c a n i m c t cung n a sau CKKN, chu n b n i m c c a t cung cho s làm t c a tr ng sau th tinh Ch ng đư c trình bày sau m i quan h v i chu kì n i m c t cung Bên c nh s tác đ ng lên l p n i m c, progesterone làm gi m t n s cư ng đ co t cung, đógiúp ngăn ng a s đào th i tr ng làm t Effect of Progesterone on the Fallopian Tubes Progesteron làm gia tăng ch ti t niêm m c lót bên vòi Fallope Nh ng s ch ti t r t quan tr ng vi c cung c p dinh dư ng cho noãn t n t i phân chia di chuy n vòi Fallope trư c làm t t cung Progesteron nh hư ng đ n s phát tri n c a vú Progesteron u n s phát tri n c a ti u thùy n ch ti t vú, làm cho t bào nang tăng sinh, l n lên b t đ u ch ti t Tuy nhiên, progesterone không làm cho nang ch ti t s al mô t Chương 83, s a ch đư c ch ti t sau n vú trư ng thành đư c kích thích b i prolactin t thùy trư c n yên Progesteron làm cho vú căng lên M t ph n c a s căng lên s tăng sinh c a thùy n nang, m t ph n k t qu c a s tăng tích t d ch mô c a vú 1046 Đ dày l p N i m c www.foxitsoftware.com/shopping Giai đo n tăng sinh (11 ngày Giai đo n ch ti t (12 ngày) Hành kinh (5 ngày) Hình 82-9 Các giai đo n phát tri n c a n i m c t cung s hành kinh m i CKKN CHU KÌ N I M C T HÀNH KINH CUNG VÀ Liên quan v i chu kì ch ti t c a estrogen progesterone bu ng tr ng chu kì n i m c l p n i m c t cung đư c chia thành nh ng giai đo n sau: (1) s tăng sinh c a n i m c t cung, (2) s phát tri n c a n ch ti t niêm m c (3) s bong c a l p n i m c hay g i kinh nguy t S khác bi t c a giai đo n đư c mô t Hình 82-9 Giai đo n tăng sinh (giai đo n estrogen) c a chu kì n i m c, x y trư c r ng tr ng Vào th i gian đ u c a m i chu kì, h u h t n i m c b bong kinh nguy t Sau kinh nguy t, ch l i m t l p n i m c m ng nh ng t bào bi u mô sót l i đư c dính v i v trí sâu c a n ch ti t l p dư i n i m c Dư i nh hư ng c a estrogen, đư c ti t bu ng tr ng v i m t lư ng ngày nhi u giai đo n đ u tiên c a chu kì bu ng tr ng, t bào đ m t bào bi u mô tăng sinh nhanh chóng B m t n i m c t cung đư c h i ph c vòng 4-7 ngày sau xu t hi n kinh nguy t Sau đó, 1,5 tu n ti p theo, trư c s r ng tr ng di n ra, l p n i m c dày lên c c đ i, lý tăng s lư ng t bào đ m s tăng trư ng c c đ i c a n n i m c v i s tăng sinh m ch máu vào n i m c t cung Khi s r ng tr ng di n ra, n i m c t cung dày kho ng 3-5mm Các n n i m c, đ c bi t n vùng c t cung, ch ti t ch t nh y loãng D ch nh y th c t x p thành hàng su t chi u dài ng c t cung, t o nên m t rãnh giúp cho tinh trùng di chuy n đư ng t âm đ o lên t cung Giai đo n ch ti t (giai đo n progesterone c a chu kì n i m c, x y sau r ng tr ng Trong h u h t n a sau chu kì, sau s r ng tr ng di n ra, progesterone estrogen đư c ti t v i lư ng r t l n t hoàng th Estrogen gây s tăng sinh nh c a t bào n i m c chu kì, Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n Hành kinh IN u tr ng không đư c th tinh, kho ng ngày trư c k t thúc CKKN, th vàng bu ng tr ng thoái hóa hormone bu ng tr ng (estrogen progesterone) gi m xu ng m c th p nh t đư c minh h a Hình 82-4 Sau hành kinh x y Hành kinh s suy gi m c a estrogen progesterone, đ c bi t progesterone, vào cu i chu kì bu ng tr ng nh hư ng đ u tiên gi m kích thích c a hormone lên l p n i m c, theo sau s teo nhanh chóng c a l p n i m c kho ng 65% so v i đ dày trư c Sau đó, 24 gi trư c hành kinh, m ch máu xo n làm cho l p té bào n i m c b co th t, xác m t s nh hư ng c a s co nh , s gi i phóng ch t gây co m ch- có l m t lo i ch t co m ch c a prostaglandin xu t hi n nhi u vào th i m S co m ch làm h n ch s cung c p dinh dư ng cho l p n i m c t cung, thêm vào m t s kích thích c a hormone kh i đ ng trình ho i t l p n i m c, đ c bi t m ch máu Do đó, đ u tiên máu b r vào l p m ch máu n i m c, vùng xu t huy t lan r ng r t nhanh 24- 36 gi D n d n, l p n i m c ho i t b bong kh i t cung nh ng v trí xu t huy t cho đ n 48 gi sau b t đ u hành kinh, t t c l p b m t n i m c đ u b bong h t Kh i g m mô n i m c b bong m ch máu b ho i t bu ng t cung, c ng thêm tác d ng làm co m ch c a prostaglandin ho c To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping m t s ch t bong phân h y, t t c ho t đ ng ph i h p, làm cho t cung co l i t ng ch t t cung Bình thư ng giai đo n hành kinh, có kho ng 40ml máu 35ml huy t tương b m t Máu kinh bình thư ng máu không đông b i s phân h y fibrin x y trình ho i t l p n i m c N u máu ch y nhi u t n i m c t cung, s phân h y fibrin không đ nên v n c c máu đông thoát S xu t hi n c a c c máu đông CKKN thư ng m t bi u hi n b nh lý c a t cung Trong vòng 4-7 ngày sau b t đ u hành kinh, s m t máu ng ng l i b i đó, n i m c t cung đư c tái t o tr l i Khí hư giai đo n hành kinh Trong CKKN, m t s lư ng r t l n b ch c u đư c ti t trình ho i t xu t huy t Ch c ch n m t s ch t gi i phóng t s ho i t l p n i m c d n đ n s thoát c a b ch c u K t qu c a nh ng b ch c u có th m t s y u t khác, t cung r t b n v ng v i nhi m khu n giai đo n hành kinh, dù l p b m t n i m c b bong h t Do có giá tr b o v r t l n QUY Đ NH NH P Đ HÀNG THÁNG N S NH HƯ NG QUA L I GI A CÁC HORMONE C A TR C BU NG TR NG- DƯ I Đ I- TUY N YÊN Như trình bày v s bi n đ i mang tính chu kì x y su t CKKN, s c g ng làm rõ tính nh p u nguyên nhân gây tính chu kì VÙNG DƯ I Đ I BÀI TI T GnRH, KÍCH THÍCH THÙY TRƯ C TUY N YÊN TI T FSH VÀ LH Như nói Chương 75, s ti t c a h u h t hormone thùy trư c n yên đ u đư c u n b i “các hormone ti t” đư c ti t vùng dư i đ i sau đư c v n chuy n đ n thùy trư c n yên b ng h m ch c a dư i đ i- n yên Đ i v i hormone u hòa n sinh d c, có m t hormone quan tr ng đư c ti t GnRH Hormone đư c tinh ch công th c chu i 12 peptid: Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 S ng t quãng, nh p ti t GnRH c a vùng dư i đ i kích thích nh p ti t LH thùy trư c n yên Vùng dư i đ i không ti t GnRH liên t c, thay vào nh ng đ t ti t 1047 UNIT XIV progesterone có tác d ng rõ r t lên s căng lên tăng ch ti t c a l p n i m c Các n ngày xo n l i, ch t ti t th a tích lũy l i t bào niêm m c Thêm vào đó, lư ng t bào ch t c a t bào đ m tăng lên, ch t béo glycogen l ng đ ng nhi u vào t bào đ m, m ch máu c p máu cho n i m c tăng sinh n a đ đáp ng nhu c u cho ho t đ ng ch ti t di n ra, m ch máu xo n nhi u Vào m c đ nh m c a giai đo n ch ti t, kho ng tu n sau tr ng r ng, n i m c t cung dày kho ng 5-6mm Toàn b m c đích c a nh ng s bi n đ i đ t o l p n i m c ch ti t m nh m ch a m t lư ng l n ch t dinh dư ng đ cung c p u ki n phù h p cho s làm t c a tr ng sau th tinh n a sau c a CKKN T lúc h p t vào bu ng t cung t ng Fallope (x y 3-4 ngày sau tr ng r ng) đ n lúc h p t làm t (7-9 ngày sau r ng tr ng), s ch ti t c a n m c t cung, hay g i “s a t cung”, cung c p dinh dư ng cho giai đo n đ u c a s phân bào c a h p t Sau đó, m t h p t làm t vào n i m c, t bào nuôi b m t b t đ u s d ng ch t dinh dư ng đư c ch a l p n i m c, vi c t o m t lư ng l n ch t dinh dư ng r t giai đo n đ u c a phôi Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV: N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 100 Ho t đ ng điên th đa (MUA) (nh p/phút) 80 60 2000 40 1000 Hormone kích thích hoàng th (LH) (ng/mL) LH MUA 120 240 Phút 360 480 Hình 82-10 Đư ng đ : s thay đ i nh p ti t hormone LH vòng tu n hoàn ngo i biên bu ng tr ng m t kh rhesus đư c gây mê dùng thu c ch ng co gi t Đư ng xanh: theo dõi theo t ng phút t p h p n th ho t đ ng (MUA) vùng mediobasal dư i đ i (Ngu n Wilson RC, Kesner JS, Kaufman JM, et al: Tương quan n sinh lý trung tâm ti t nh p LH Th n kinh n i ti t 39:256, 1984.) kéo dài 5-25 phút x y 1-2 gi Đư ng cong dư i Hình 82-10 di n t tín hi u nh p n th vùng dư i đ i gây s ti t GnRH Có m t u h p d n GnRH đư c ti t liên t c thư ng xuyên xu t hi n theo nh p, làm ng ng s ti t FSH LH c a thùy trư c n yên Do đó, m t lý đó, nh p t nhiên c a s ti t GnRH r t quan tr ng đ i v i ch c c a hormone Nh p ti t c a GnRH gây nh hư ng đ n s ng t quãng c a ti t LH m i 90 phút (đư c trình bày đư ng cong phía Hình 82-10 Trung tâm s n xu t GnRH vùng dư i đ i Ho t đ ng th n kinh u n s ch ti t GnRH di n t i vùng mediobasal hypothalamus, đ c bi t ph n nhân cung c a khu v c Do đó, ngư i ta cho r ng nhân cung u n h u h t ho t đ ng sinh d c n gi i, m c dù neuron t i vùng trư c th c a ph n trư c vùng dư i đ i ti t m t lư ng v a ph i GnRH T p h p trung tâm neuron ph n cao c a h vi n (h u n ch c tâm lý) v n chuy n tín hi u th n kinh đ n nhân cung đ u ch nh cư ng đ t n s ti t GnRH, t gi i thích m t ph n t i y u t tâm lý thư ng nh hư ng đ n ch c sinh d c ph n FEEDBACK ÂM C A ESTROGEN VÀ PROGESTERON LÀM GI M BÀI TI T FSH VÀ LH: M t lư ng nh estrogen đ t o s tác đ ng mãnh m c ch s ti t FSH LH Ngoài ra, xu t hi n thêm progesterone, tác d ng c ch c a estrogen 1048 tăng lên r t nhi u m c dù tác d ng c ch c a riêng progenteron không đáng k (Hình 82-11) Nh ng ph n h i dư ng tác đ ng ch y u lên thùy trư c n yên l p t c, chúng làm gi m s ti t GnRH vùng dư i đ i v i m c đ nh hơn, đ c bi t làm thay đ i t n s ti t GnRH Inhibin t hoàng th c ch ti t FSH LH Ngoài nh hư ng c a feedback âm tính c a estrogen progesterone, vài hormone khác tham gia vào vi c này, đ c bi t inhibin- đư c ti t v i hormone steroid gi i tính b i t bào h t t i hoàng th tương t t bào Sertoli ti t inhibin tinh hoàn nam gi i (Hình 82-11) Hormone gây nh hư ng n gi i tương t nam gi i: c ch ti t FSH gi m ti t LH (v i m c đ nh hơn) thùy trư c n yên Do đó, inhibin có l r t quan tr ng vi c làm gi m s ti t FSH LH cu i m i CKKN FEEDBACK DƯƠNG C A ESTROGEN TH I KÌ TI N R NG TR NG- S TĂNG Đ T NG T TRONG GIAI ĐO N TI N R NG TR NG C A LH Vì lý chưa hoàn toàn đư c làm rõ, thùy trư c n yên ti t m t lư ng l n LH 1-2 ngày trư c tr ng r ng Tác d ng đư c mô t Hình 82-4 Hình ch s gi m đ t ng t c a FSH LH trư c tr ng r ng Thí nghi m cho th y lư ng estrogen th n gi i m c quan tr ng 2-3 ngày giai đo n cu i c a n a đ u CKKN làm tăng nhanh s phát tri n c a nang tr ng Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n H th n kinh trung ương Nguyên nhân c a s tăng ti t LH đ t ng t chưa đư c làm rõ Tuy nhiên, m t vài lý đư c đưa ra: Trong chu kì, vào th i m estrogen có riêng m t feedback dương tính kích thích n yên ti t LH, m t kích thích nh ti t FSH (Hình 82-11), m t s tương ph n rõ ràng v i feedback âm tính x y giai đo n l i c a CKKN Các t bào h t nang tr ng b t đ u ti t m t lư ng nh tăng d n progesteron m i ngày cho đ n trư c LH đ t đ nh có th lý kích thích ti t LH N u đ nh LH trư c r ng tr ng, tr ng s không th r ng đư c Vùng dư i đ i S NH HƯ NG L N NHAU C A TR C DƯ I Đ I- YÊN- BU NG TR NG GnRH Hi n nay, sau r t nhi u s th o lu n v nh ng thông tin bi t v s tác đ ng qua l i giưuax thành ph n h hormone n gi i, có th tham gia gi i thích s tác đ ng qua l i u n nh p đ c a CKKN Nó có th chia làm s ki n sau: Thùy yên trư c LH FSH Ovary T bào v To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Activin Inhibin Androgens Progestins T bào h t Estrogens Target tissues Hình 82-11: Feedback u ch nh c a tr c dư i đ i- yênbu ng tr ng n Tác d ng kích thích đư c th hi n b ng d u c ng; feedback âm tính nh hư ng c ch đư c th hi n d u tr Estrogens progestins gây c feedback âm tính dương tính lên thùy truwocs n yên vùng dư i đ i tùy thu c vào giai đo n c a CKKN Inhibin t o m t feedback âm lên thùy trư c n yên, activin l i có tác d ng ngư c l i, kích thích ti t FSH t thùy trư c n yên tăng m nh s ti t c a bu ng tr ng Trong giai đo n này, s ti t FSH LH t thùy trư c n yên đ u tiên gi m m t chút, sau s ti t LH tăng lên đ t ng t t 6-8 l n s ti t FSH tăng lên l n Hi n n ng đ LH tăng cao đ t ng t làm cho s r ng tr ng x y S ti t hormone bu ng tr ng sau r ng tr ng, s gi m hormone u hòa n sinh d c t n yên Trong th i gian sau r ng tr ng b t đ u hành kinh, hoàng th ti t m t lư ng l n estrogen progesterone, inhibin Các hormone ph i h p t o feedback âm lên thùy trư c n yên vùng dư i đ i, làm gi m s ti t FSH LH làm n ng đ FSH LH đ t m c th p nh t kho ng 3-4 ngày trư c b t đ u hành kinh Hình 82-4 Giai đo n nang tr ng phát tri n: 2-3 ngày trư c hành kinh, hoàng th g n co l i hoàn toàn, s ti t estrogen, progesterone inhibin c a hoàng th gi m xu ng m c r t th p Vi c n cho vùng dư i đ i n yên đư c gi i phóng kh i feedback âm tính hormone t o Do đó, sau ngày tr đi, vào lúc b t đ u hành kinh, n yên ti t FSH tăng lên g p đôi, sau đó, kéo dài vài ngày sau b t đ u hành kinh, s ti t LH tăng nh Hai hormone kh i đ ng s phát tri n c a nang tr ng m i đ y nhanh s ti t estrogen, đ t đ nh n ng đ estrogen vào kho ng 12,5 -13 ngày sau b t đ u m t CKKN.Trong 11-12 ngày đ u tiên giai đo n nang tr ng phát tri n, m c đ ch ti t 1049 UNIT XIV nh hư ng hành vi Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV: N i ti t sinh s n Nguy n Đ c Anh- 14D-ToK110 remove this notice, visit: Đ nh LH FSH gây r ng tr ng: Vào kho ng 11,5-12 ngày sau b t đ u CKKN, trình gi m ti t FSH LH d ng l i đ t ng t Ngư i ta cho r ng n ng đ cao c a estrogen vào th i m (ho c s xu t hi n ti t progesterone t nang tr ng) t o m t feedback dương kính thích lên thùy trư c n yên (đã đư c gi i thích ph n trư c), t o nên m t đ nh r t cao LH, m t đ nh FSH th p B t kì nguyên nhân t o đ nh LH FSH giai đo n ti n r ng tr ng, n ng đ r t cao LH d n đ n hai hi n tư ng: r ng tr ng sau s phát tri n ch ti t c a hoàng th Ngoài ra, h hormone sinh d c b t đ u m t giai đo n ti t m i cho đ n l n r ng tr ng ti p theo Chu kì không r ng tr ng- chu kì sinh d c giai đo n d y N u n ng đ đ nh LH không đ t đ đ l n, s r ng tr ng s không x y ra, đư c g i “chu kì khong r ng tr ng” Các giai đo n c a chu kì sinh d c v n ti p t c, nhiên chúng s thay đ i theo hư ng sau: Đ u tiên, tr ng không r ng làm cho hoàng th không phát tri n, h u s ti t progesterone giai đo n sau c a CKKN Th hai, chu kì s rút ng n l i vài ngày, nh p đ v n đư c trì Do đó, dư ng progesteron không c n thi t vi c trì tính nh p u, m c dù có th làm thay đ i nh p u c a chu kì D Y THÌ VÀ KINH NGUY T D y có nghĩa s b t đ u giai đo n trư ng thành sinh d c, kinh nguy t có nghĩa b t đ u xu t hi n CKKN đ u tiên Giai đo n d y đư c t o b i trình tăng ti t hormone u hòa n sinh d c c a thùy trư c n yên, kh i phát vào kho ng tu i Hình 82-12, thư ng đ t m c trư ng thành hoàn toàn xu t hi n kinh nguy t kho ng 11- 16 tu i (trung bình 13 tu i) ph n , gi ng nam gi i, n yên bu ng tr ng th i kì bào thai hoàn toàn có đ y đ ch c n u nh n đư c nh ng kích thích thích h p Tuy nhiên, cung nam gi i, m t lí đó, vùng dư i đ i không ti t lư ng GnRH đ đ gây tác d ng th i kì thơ u Thí nghi m cho th y 1050 60 50 40 N Mãn kinh 30 20 D y thìì 10 Nam 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tu i (năm) Hình 82-12 T ng lư ng hormone u hòa n sinh d c ti t đ tu i sinh s n c a ph n nam gi i, cho th y s tăng lên m t sách đ c bi t hormone u hòa n sinh d c vào giai đo n mãn kinh n Estrogens đư c đào th i nư c ti u (␮g/24 hr) hormone u hòa n sinh d c FSH LH c a n yên b gi m m t chút nh hư ng c a feedback âm ch y u estrogen lên thùy trư c n yên Sau th i m LH tăng nhanh đ t ng t FSH tăng Vi c t o đ nh LH FSH, sau d n đ n r ng tr ng T ng FSH LH nư c ti u (đơn v /24 hr) www.foxitsoftware.com/shopping 400 300 D y Mãn kinh 200 100 0 12 13 40 Tu i (năm) Hình 82-13 S ti t estrogen tu i sinh s n 50 60 ph n vùng dư i đ i t có đ kh ti t nh ng hormone này, có m t s tín hi u t vùng khác não làm cho s ti t không di n Do đó, ngư i ta cho r ng s kh i đ ng giai đo n d y đư c kích thích b i trình hoàn thi n x y t i m t vùng khác não, có th h vi n Hình 82-13 cho th y (1) s tăng ti t estrogen giai đo n d y thì, (2) s bi n đ i có tính chu kì su t CKKN, (3) s tăng ti t estrogen nh ng năm đ u đ tu i sinh s n, (4) trình gi m ti t estrogen cho đ n k t thúc tu i sinh s n cu i (5) h u không estrogen hay progesterone đư c ti t sau mãn kinh MÃN KINH Đ n kho ng 40- 50 tu i, chu kì sinh d c thư ng b t đ u b r i lo n, s r ng tr ng thư ng không x y Sau vài tháng đ n vài năm, chu kì k t thúc hoàn toàn Hình 82-13 Th i gian chu kì ng ng l i hormone sinh d c gi m xu ng đ n m c g n bi n m t hoàn toàn đư c g i giai đo n mãn kinh Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n Các th nghi m l n lâm sàng cho th y cung c estrogen sau mãn kinh, m c dù có th c i thi n tri u tr ng c a mãn kinh, có th làm tăng nguy m c b nh tim m ch Do đó, đièu tr hormone estrogen thay th không đư c khuy n cáo dùng thư ng xuyên nh ng ph n sau mãn kinh Tuy nhiên, m t vài nghiêm c u ch r ng li u pháp estrogen có th làm gi m nguy m c b nh tim m ch n u đư c dùng s m nh ng năm đ u sau mãn kinh Do đó, hi n t i li u pháp estrogen v n đư c khuy n cáo r ng nh ng ph n sau mãn kinh đư c cân nh c u tr hormone estrogen thay th nên th o lu n v i bác sĩ u tr v l i ích nguy c a phương pháp S ti t b t thư ng c a bu ng tr ng Thi u sinh d cs gi m ti t c a bu ng tr ng Bu ng tr ng ti t hormone th p bình thư ng có th h u qu c a thi u bu ng tr ng, bu n tr ng ho c gen b t thư ng bu ng tr ng làm bu ng tr ng r i lo n ti t hormone b i thi u h t emzym t i t bào ch ti t Khi bu ng tr ng b t thư ng t sinh ho c bu ng tr ng b m t ch c trư c tu i d y thì, s x y thi u sinh d c n Trong tình tr ng này, đ c tính sinh d c th phát không xu t hi n, quan sinh d c v n hình d ng tr em Đ c bi t tính ch t c a tình tr ng kéo dài s phát tri n c a xương dài b i đ u xương To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping s m bình thư ng H u qu nh ng ngư i lư ng gi i n b n có chi u cao b ng ho c có th cao m t chút so v i nam gi i châu l c ch ng t c Khi bu ng tr ng c a ngư i ph n phát tri n hoàn toàn b l y b đi, quan sinh d c b thoái hóa, t cung co nh kích thư c v kích thư c t cung tr em, âm đ o tr nên nh l i, niêm m c m ng d n d b t n thương Vú b teo nh x xu ng, lông mu thưa Nh ng thay đ i tương t ph n mãn kinh R i lo n kinh nguy t, hi n tư ng vô kinh thi u sinh d c: Như nh c đ n ph n Mãn kinh, lư ng estrogen đư c ti t bu ng tr ng ph i đ t ngư ng nh t đ nh m i có th t o nh p chu kì sinh d c Do đó, trư ng h p b thi u sinh d c ho c bu ng tr ng ch ti t m t lư ng nh estrogen sau h u qu c a m t s y u t khác, ví d suy giáp, chu kì bu ng tr ng thư ng không th di n m t cách bình thư ng Thay vào đó, giai đo n có kinh nguy t s m t nhanh vòng vài tháng ho c kinh nguy t đ t ng t b m t hoàn toàn (vô kinh) Chu kì bu ng tr ng b kéo dài có th liên quan đ n kh suy ch c r ng tr ng, có th lư ng LH ti t không đ đ t o đ nh LH- r t c n thi t cho s r ng tr ng Cư ng bu ng tr ng ES tăng ti t hormone bu ng tr ng m t hi n tư ng hi m, b i s ti t estrogen m c s t đ ng gi m n ng đ hormone u hòa n sinh d c n yên ti t ra, làm gi i h n s ti t hormone c a bu ng tr ng Do đó, s tăng ti t hormone c a feminizing ch g p có kh i u feminizing phát tri n U t bào h t (hi m g p) có th phát tri n bu ng tr ng, hay x y đ tu i mãn kinh Nh ng u ti t m t lư ng l n estrogen , làm nh hư ng c a estrogen nhi u m c c n thi t, bao g m phì đ i n i m c t cung thư ng gây ch y máu t l p n i m c Th c t , ch y máu d u hi u đ u tiên nh t c a lo i u HO T Đ NG TÌNH D C C A N S kích thích ho t đ ng sinh d c ph n Cũng nam gi i, trình trư ng thành ho t đ ng sinh d c n gi i d a s kích thich v tâm lý s kích thích sinh d c t i vùng Nghĩ v tình d c có th d n đ n s ham mu n tình d c giúp nhi u cho vi c th c hi n ho t đ ng sinh d c S ham mu n d a ham mu n tâm lý ham mu n sinh lý, m c dù s ham mu n tình d c tăng lên t l v i lư ng hormone sinh d c đư c ti t S ham mu n thay đ i theo CKKN, đ t đ nh g n r ng tr ng, có th n ng đ cao c a estrogen đư c ti t giai n ti n r ng tr ng Tính ch t c a s kích thích t i ch di n nhi u ho c so v i nam gi i b i xoa bóp không k t h p vào thân xương 1051 UNIT XIV Nguyên nhân gây mãn kinh bu ng tr ng b “đ t cháy” Trong đ tu i sinh s n, có kho ng 400 nang tr ng nguyên th y phát tri n thành nang trư ng thành r ng tr ng, hàng tram đ n hàng ngàn tr ng b thoái hóa đ tu i 45, ch có vài nang nguyên th y l i b kích thích b i FSH LH, Hình 82-13, cho th y, s ti t estrogen c a bu ng tr ng gi m tương đương v i s gi m s lư ng nang tr ng cu i v m c không Khi s ti t estrogen gi m xu ng dư i m c có th gây nh hư ng, estrogen không kh c ch s ti t FSH LH.Thay vào đó, Hình 82-12, FSH LH (ch y u FSH) v n đư c ti t sau mãn kinh v i m t lư ng l n tăng d n, nh ng nang tr ng nguyên th y l i b teo s ti t estrogen c a bu ng tr ng gi m xu ng h u v không Khi mãn kinh, th ngư i ph n ph i u ch nh t tr ng thái sinh lý đư c kích thích b i estrogen progesterone sang tr ng thái không hormone S m t estrogen thư ng đư c đánh d u b i s thay đ i v sinh lý ch c c a th , bao g m (1) “cơn b c h a”có tính ch t nóng b ng da, (2) c m giác b khó th , (3) cáu g t, (4) m t m i, (5) b n ch n, lo l ng, (6) d thay đ i tr ng thái tâm lý, (7)suy gi m đ c ng đ calci hóa xương c a th Nh ng d u hi u xu t hi n đ y đ kho ng 15% s ph n đ n u tr Vi c cung c p m t lư ng nh estrogen hàng ngày thư ng c i thi n đư c tri u ch ng, v i trình gi m d n li u, ph n mãn kinh có th ngăn ch n đư c nh ng tri u ch ng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Edited with the trial version of Ph n XIV: N i ti t sinh s n nh ng lo i kích thích khác âm h , âm đ o hay m t s vùng đáy ch u có th t o khoái c m tình d c V trí đ u âm v t nơi r t nh y c m v i s kích thích Như nam gi i, tín hi u th n kinh c a c m giác tình d c đư c v n chuy n đ n đ t t y c a t y s ng thông qua dây th n kinh t b ph n sinh d c đám r i th n kinh M t nh ng tín hi u vào t y s ng, chúng đư c v n chuy n lên não Ngoài ra, ph n x t i ch inter-grated c a vùng t y t y lưng nh t tham gia m t ph n t o đáp ng t i ch t i b ph n sinh d c ph n S cương c ng s bôi trơn ph n N m xung quanh đư ng vào âm đ o xung quanh âm v t mô cương c ng g n gi ng mô cương c ng c a dương v t Mô cương c ng này, tương nh dương v t, đư c chi ph i b i th n kinh phó giao c m xuyên qua th n kinh t ng vùng ch u t đám r i đ n b ph n sinh d c Trong giai đo n s m c a s kích thích tình d c, tín hi u phó giao c m làm giãn đ ng m ch mô cương, có th h u qu c a vi c ti t acetylcholin, nitric oxit polypeptide v n m ch ru t- VIP t i đ u t n dây th n kinh Vi c d n đ n s máu đ t ng t mô cương làm cho c a âm đ o bó ch t l y dương v t; vi c giúp cho ngư i đàn ông đ t đư c tr ng thái c c khoái xu t tinh Các tín hi u phó giao c m đ n đôi n Batholin n m phí dư i hai môi bé n chúng l p tưc stieets ch t nh y vào âm v t Ch t nh y có vai trò bôi trơn quan h tình d c, m c dù m t ph n ch c bôi trơn đ n t ch t nh y đư c ti t t bi u mô âm đ o m t ph n nh t ni u đ o nam gi i S bôi trơn quan tr ng đ i v i ho t đ ng quan h tình d c đ đ t đư c s v a lòng v c m giác xoa bóp c m giác kích thích, c m giác có th đư c t o kích thích âm đ o không ti t ch t nh n C m giác xoa bóp t o nên c c khoái b i kích thích thích h p t o ph n x cu i c ngư i nam n đ u c c khoái Khoái c m ph n Khi kích thích t i ch đ t c c đ nh, đ c bi t c m giác t i ch đư c tr giúp thêm b i tín hi u tâm lý thích h p t não b , ph n x b t đ u t o khoái c m (hay g i m c c khoái c a ph n Đi m c c khoái c a ph n tương t c c khoái phóng tinh nam gi i, có th u n s th tinh c a noãn Th c ra, ph n đư c bi t đ n có ph n d th tinh đưa tinh trùng vào b ng quan h tình d c thông thư ng phương pháp nhân t o, cho th y ch c quan tr ng c a đ nh c c khoái ph n M t vài lý đư c nêu sau đây: Th nh t, giai đo n c c khoái, đáy ch u co th t- m t ph n x c a t y s ng tương t hi n tư ng phóng tinh nam gi i Có th vi c n cho t cung vòi Fallope đ ng nhi u giai đo n c c khoái, giúp 1052 Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh14D- K110 To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping tinh trùng di chuy n lên qua t cung đ n v i noãn; nhiên thông tin v n chưa đư c ki m ch ng Ngoài ra, c c khoái dư ng làm giãn c t cung t i 30 phút, giúp cho vi c di chuy n c a tinh trùng đư c d dàng Th hai, m t s đ ng v t b c th p hơn, giao h p n cho thùy trư c n yên ti t oxytocin; nh hư ng đư c kh i đ u t h ch h nh nhân não sau qua vùng dư i đ i rr i đ n n yên Oxytocin gây tăng nh p co t cung, làm tăng s v n chuy n c a tinh trùng M t s tinh trùng ch r ng th i gian qua toàn b chièu dài vòi Fallope c a bò kho ng phút, nhanh g p 10 l n t c đ bơi c a tinh trùng bình thư ng có th đ t đư c Nhưng hi n tư ng ngư i v n chưa đư c ki m ch ng Bên c nh s nh hư ng c a c c khoái lên s th tinh, c m giác tình d c mãnh li t đư c phát tri n giai đo n c c khoái có th lên não gây co m nh toàn b th Nhưng sau tr ng thái c c m sau ho t đ ng tình d c, s mang đ n c m giác th a mãn kéo dài kho ng vài phút, đư c goi thoái trào Th i m thích h p cho th thai c a ph n Th i m thích h p cho th thai m i CKKN Noãn s ng có th th tinh sau r ng kh i nang tr ng vòng 24 gi Do đó, tinh trùng b t bu c ph i có m t s m sau r ng tr ng n u mu n đư c th tinh M t s tinh trùng có th s ng đư c ng sinh d c ph n kho ng ngày Do đó,đ s th tinh x y ra, gaio h p ph i di n vòng 4-5 ngày trư c r ng trúng đ n vài gi sau tr ng r ng Do đó, giai đo n thích h p đ th thai c a ph n ng n, ch kho ng 4-5 ngày Phương pháp tránh thai theo nh p M t nh ng phương pháp tránh thai đư c s d ng th c t không quan h g n th i gian r ng tr ng Đi u khó khăn c a phương pháp bi t đư c xác th i gian tr ng r ng Kho ng th i gian t trúng r ng đ n b t đ u hành kinh kho ng 13-15 ngày Do đó, n u CKKN bình thư ng, kéo dài 28 ngày, s r ng tr ng thư ng x y kho ng ngày th 14±1 N u ngư c l i, CKKN kéo dài 40 ngày, ngày r ng tr ng n m kho ng ngày th 26±1, n u CKKN kéo dài 21 ngày ngày r ng tr ng n m kho ng ngày th 7±1 Do đó, thư ng nên tránh quan h ngày trư c ngày d tính r ng tr ng đ n ngày sau th i gian d đoán tr ng r ng Tuy nhiên bi n pháp ch dành cho nh ng gư i có đ dài CKKN không đ i T l th t b i c a phương pháp tránh thai này, d a k t qu t nh ng trư ng h p có thai ý mu n, có th đ n m c 20-25% m i năm Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Hormone c ch s th tinhthu c ng a thai Lý vi c cung c p estrogen ho c progesterone l i ngăn ch n t o đ nh lH giai đo n ti n r ng tr ng v n chưa đư c hi u rõ Tuy nhiên, thí nghi m g i ý r ng ngày trư c có đ nh LH, có s gi m đ t ng t n ng đ estrogen đư c i t t nang tr ng, có th m t tín hi u quan tr ng t o m t feedback sau lên thùy trư c n yên gây đ nh LH S cung c p hormone gi i tính (estrogen ho c progesterone) có th ngăn ch n vi c gi m n ng đ hormone bu ng tr ng không tín hi u kích ho t r ng tr ng V n đ tìm phương pháp c ch r ng tr ng thông qua hormone đư c phát tri n t s k t h p thích h p gi a estrogen progestin làm c ch r ng tr ng không tác d ng không mong mu n Ví d , nhi u hormone có th gây ch y máu b t thư ng CKKN Tuy nhiên, s d ng m t s progestin nhân t o đ thay th progesterone, đ c bi t 19-norsteroids, v i m t lư ng nh estrogen thư ng ngăn ch n r ng tr ng g n không nh hư ng đ n CKKN Do đó, h u t t c thu c tránh thai nh m u n kh th tinh bao g m m t s s k t h p gi a estrogen ngo i sinh progesterone ngo i sinh Lý s d ng hormone nhân t o hormone đư c t ng h p t nhiên h u b phân h y hoàn toàn gan m t th i gian ng n sau chúng t ng sinh d c vào h tĩnh m ch c a Tuy nhiên, nhi u hormone nhân t o có th có khuynh hư ng kháng l i s phân h y gan, th nên dùng thu c d ng u ng lo i hormone estrogen nhân t o hay đư c dùng nh t estradiol mestranol, progesterone nhân t o hay dùng norethindrone, norethynodrel, ethynodiol, and norgestrel Thu c thư ng đư c b t đ u s d ng vào giai đo n s m c a CKKN ti p t c dùng sau th i m tr ng r ng tính toán x y N u quên thu c, đ i x y hành kinh xong b t đ u m t chu kì thu c m i u hòa n sinh d c, n a nh ng trư ng h p có s kích thích hormone m c thư ng không thích h p đ gây r ng tr ng, ho c có th h u qu t bu ng tr ng b t thư ng nên tr ng không th r ng đư c Ví d , bu ng tr ng có v b c dày bên làm cho s r ng tr ng khó có th di n B i t l CKKN không r ng tr ng g p nhi u nh ng ph n vô sinh, m t s phương pháp đ c bi t đư c s d ng đ xác đ nh chu kì có tr ng r ng Nh ng phương pháp d a s tác đ ng c a progesterone lên th , s tăng ti t progesterone thư ng x y vào n a sau c a CKKN Khi s tăng ti t progesterone, chu kì đư c coi r ng tr ng M t nh ng test đơn gi n ch phân tích s tăng đ t ng t c a pregnanediol, s n ph m phân h y c a progesterone n a sau c a CKKN N u ch t này, t c s r ng tr ng th t b i M t test ph bi n khác theo dõi thân nhi t ngư i ph n su t CKKN S ti tprogesteron n a sau CKKN làm thân nhi t tăng lên kho ng 0,5 đ C; thân nhi t s tăng lên đ t ng t vào lúc s r ng tr ng x y Hình 82-14 Không r ng tr ng nguyên nhân ti t thi u hormone u hòa n sinh d c t n yên có th u tr b ng cung c p hormone u hòa n sinh d c t thai ngư i vào m t th i m thích h p (đư c nói đ n Chương 83); hormone đư c chi t xu t t rau thai ngư i Hormone này, m c dù đư c ti t t rau thai, có tác d ng g n gi ng LH gây kích thích m nh m bu ng tr ng Tuy nhiên, n u dùng li u hormone có th làm cho nhi u nang t ng phát tri n m t lúc, u t o nh ng trư ng h p sinh đôi, sinh ba,… Có th kích thích nhi u đ n m c có bào thai (h u h t đ u s ng sót đ n lúc sinh ra) phát tri n b ng ngư i m đư c u tr vô sinh b ng phương pháp M t nh ng nguyên nhân thư ng g p nh t d n đ n vô sinh ph n l c n i m c t cung, tình tr ng mô n i m c g n gi ng n i m c t cung đư c phát tri n th m chí hành kinh h ch u vùng xung quanh t cung, vòi Fallope bu ng tr ng L c n i m c t cung gây xơ hóa nh ng vùng h ch u, s xơ hóa thư ng x y xung quanh bu ng tr ng 99° R ng tr ng T l th t b i c a phương pháp tránh thai này, d a k t qu t nh ng trư ng h p có thai ý mu n, kho ng 8-9% m i năm ph Kho ng 5-10% ph n b vô sinh Đôi khi, không th tìm đư c nguyên nhân gây vô sinh th c th , ph i th a nh n r ng nguyên nhân vô sinh ch c sinh lý sinh s n ho c s phát tri n b t thư ng c a gen c a noãn Nguyên nhân ph bi n d n đ n vô sinh ph n không th r ng tr ng Có th h u qu c a s ti t thi u hormone 98° Thân nhi t (°F) M t s nguyên nhân d n đ n vô sinh n To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping 97° 0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Ngày CKKN Hình 82-14 S tăng thân nhi t th i gian ng n sau r ng tr ng 1053 UNIT XIV Đã t lâu ta phát hi n r ng dùng estrogen ho c progesteron, n u v i m t lư ng thích h p n a đ u CKKN, có th c ch r ng tr ng Lý s cung c p thích h p m t hormone có th ngăn ch n đ nh LH giai đo n ti n r ng tr ng đư c ti t b i thùy trư c n yên, m t y u t qua tr ng cho vi c tr ng r ng Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Ph n XIV: N i ti t sinh s n Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor Nguy n Đ c Anh-To14DK110 remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping làm cho noãn không th r ng vào b ng Thư ng thư ng, l c n i m c t cung bít l p ng Fallope, ho c t i nơi k t thúc xơ hóa ho c b t kì nơi có s xơ hóa lan đ n M t nguyên nhân khác n a gây vô sinh ph n nhi m trùng vòi Fallope; gây xơ hóa vòi Fallope, làm t c ngh n lòng ng Trư c kia, h u h t nhi m trùng h u qu c a nhi m khu n l u, v i nh ng ti n b y h c, tình tr ng hi n gi m ph n vô sinh Còn m t nguyên nhân khác gây vô sinh ph n s b t thư ng c a d ch nh y c t cung Bình thư ng r ng tr ng, s có m t hormone estrogen n cho c t cung ti t ch t nh y v i tính ch t đ c bi t có th giúp cho tinh trùng di chuy n nhanh chóng đ vào t cung hư ng d n tinh trùng hư ng lên vào t cung qua l p ch t nh y S b t thư ng c a c t cung, nh ng nhi m trùng nh , ho c r i lo n s kích thích hormone lên c t cung có th làm cho c t cung ti t d ch nh y đ c quánh ngăn c n s th tinh di n Bibliography Barros RP, Gustafsson JÅ: Estrogen receptors and the metabolic network Cell Metab 14:289, 2011 Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A: Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin Mol Cell Endocrinol 382:387, 2014 Blaustein JD: Progesterone and progestin receptors in the brain: the neglected ones Endocrinology 149:2737, 2008 Bulun SE: Uterine fibroids N Engl J Med 369:1344, 2013 Campbell RE, Herbison AE: Gonadal steroid neuromodulation of developing and mature hypothalamic neuronal networks Curr Opin Neurobiol 29C:96, 2014 Crandall CJ, Barrett-Connor E: Endogenous sex steroid levels and cardiovascular disease in relation to the menopause: a systematic review Endocrinol Metab Clin North Am 42:227, 2013 1054 de la Iglesia HO, Schwartz WJ: Minireview: timely ovulation: circadian regulation of the female hypothalamo-pituitary-gonadal axis Endocrinology 147:1148, 2006 Dey P, Barros RP, Warner M, et al: Insight into the mechanisms of action of estrogen receptor β in the breast, prostate, colon, and CNS J Mol Endocrinol 51:T61, 2013 Federman DD: The biology of human sex differences N Engl J Med 354:1507, 2006 Gordon CM: Clinical practice Functional hypothalamic amenorrhea N Engl J Med 363:365, 2010 Heldring N, Pike A, Andersson S, et al: Estrogen receptors: how they signal and what are their targets Physiol Rev 87:905, 2007 Hodis HN, Mack WJ: Hormone replacement therapy and the association with coronary heart disease and overall mortality: clinical application of the timing hypothesis J Steroid Biochem Mol Biol 142:68, 2014 Kelly MJ, Zhang C, Qiu J, Rønnekleiv OK: Pacemaking kisspeptin neurons Exp Physiol 98:1535, 2013 Maranon R, Reckelhoff JF: Sex and gender differences in control of blood pressure Clin Sci (Lond) 125:311, 2013 Nilsson S, Makela S, Treuter E, et al: Mechanisms of estrogen action Physiol Rev 81:1535, 2001 Niswender GD, Juengel JL, Silva PJ, et al: Mechanisms controlling the function and life span of the corpus luteum Physiol Rev 80:1, 2000 Palmert MR, Dunkel L: Clinical practice Delayed puberty N Engl J Med 366:443, 2012 Pavone ME, Bulun SE: Clinical review: the use of aromatase inhibitors for ovulation induction and superovulation J Clin Endocrinol Metab 98:1838, 2013 Pfaff D, Waters E, Khan Q, et al: Minireview: estrogen receptorinitiated mechanisms causal to mammalian reproductive behaviors Endocrinology 152:1209, 2011 Pinilla L, Aguilar E, Dieguez C, et al: Kisspeptins and reproduction: physiological roles and regulatory mechanisms Physiol Rev 92: 1235, 2012 Santen RJ, Kagan R, Altomare CJ, et al: Current and evolving approaches to individualizing estrogen receptor-based therapy for menopausal women J Clin Endocrinol Metab 99:733, 2014 Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D: Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity Physiol Rev 82:923, 2002 ... thúc hoàn toàn Hình 82- 13 Th i gian chu kì ng ng l i hormone sinh d c gi m xu ng đ n m c g n bi n m t hoàn toàn đư c g i giai đo n mãn kinh Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 Chương 82: Sinh lý ti n thai... tác đ ng lên s tăng trư ng phát tri n c a t bào đ c hi u th - đ m b o cho s phát tri n h u h t Chương 82: Sinh lý ti n thai nghén hormone n Nguy n Đ c Anh- 14D- K110 đ c tính sinh d c th phát c... đư c ti t t bánh rau s đư c nói đ n Chương 83 Có lo i estrogen huy t tương ngư i ph n : -estradiol, estron, estriol, công th c c a chúng đư c trình bày Hình 82- 7 Lo i estrogen Edited with the
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 82 Sinh lý tiỀn thai nghén và các hormone n, CHƯƠNG 82 Sinh lý tiỀn thai nghén và các hormone n, CHƯƠNG 82 Sinh lý tiỀn thai nghén và các hormone n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập